Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v.

(Indeksering af energiafgifterne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. Afgiften beregnes efter de satser, der var gældende den 1. oktober 2007 med en årlig regulering i perioden 2008-2015 på 1,8 pct., jf. bilag 2.«

2. I § 3, stk. 3, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

3. I § 3, stk. 4, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

4. I § 3, stk. 9, 3. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

5. I § 7, stk. 9, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

6. I § 7, stk. 10, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

7. I § 9, stk. 2, ændres 5 steder »bilaget« til: »bilag 1«.

8. § 9, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilag 1 kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraft-varme-kapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af elektricitet og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetalingen sker efter reglerne i stk. 3. De satser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 3.«

9. I § 11, stk. 5, nr. 3, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

10. I § 11, stk. 5, nr. 6, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

11. I § 11, stk. 9, indsættes efter sidste pkt.:

»De satser, der er nævnt i 1. og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 4.«

12. Efter bilag 1 indsættes:

»Bilag 2. Satser for mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Satser ved dagtemperatur
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
278,7
283,7
288,8
294,0
299,3
304,7
310,2
315,8
321,5
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
185,7
189,0
192,4
195,9
199,4
203,0
206,7
210,4
214,2
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
268,7
273,5
278,5
283,5
288,6
293,8
299,1
304,4
309,9
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
250,7
255,2
259,8
264,5
269,2
274,1
279,0
284,0
289,2
5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
248,7
248,7
259,8
264,5
269,2
274,1
279,0
284,0
289,2
6) Fuelolie
øre/kg
209,2
213,0
216,8
220,7
224,7
228,7
232,8
237,0
241,3
7) Fyringstjære
øre/kg
188,8
192,2
195,7
199,2
202,8
206,4
210,1
213,9
217,8
8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
278,7
283,7
288,8
294,0
299,3
304,7
310,2
315,8
321,5
9) Anden petroleum
øre/l
185,7
189,0
192,4
195,9
199,4
203,0
206,7
210,4
214,2
10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
450,0
458,1
466,3
474,7
483,3
492,0
500,8
509,9
519,0
11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
385,0
391,9
399,0
406,2
413,5
420,9
428,5
436,2
444,1
12) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) udleveret fra benzinstationer udstyret med dampretur
øre/l
447,0
455,0
463,2
471,6
480,1
488,7
497,5
506,5
515,6
13) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) udleveret fra benzinsta­tio­ner udstyret med dampretur
øre/l
382,0
388,9
395,9
403,0
410,3
417,6
425,2
432,8
440,6
14) Autogas (LPG)
øre/l
174,6
177,7
180,9
184,2
187,5
190,9
194,3
197,8
201,4
15) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof
øre/kg
321,0
326,8
332,7
338,6
344,7
350,9
357,3
363,7
370,2
16) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
237,9
242,2
246,5
251,0
255,5
260,1
264,8
269,5
274,4
17) Karburatorvæske
øre/l
407,0
414,3
421,8
429,4
437,1
445,0
453,0
461,1
469,4
Satser ved 15° C
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,1
282,0
287,1
292,3
297,5
302,9
308,4
313,9
319,6
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
184,6
187,9
191,3
194,8
198,2
201,8
205,5
209,2
212,9
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
267,1
271,9
276,8
281,8
286,9
292,1
297,3
302,6
308,1
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
249,2
253,7
258,3
262,9
267,6
272,5
277,4
282,3
287,5
5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
247,2
247,2
258,3
262,9
267,6
272,5
277,4
282,3
287,5
8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
277,1
282,0
287,1
292,3
297,5
302,9
308,4
313,9
319,6
9) Anden petroleum
øre/l
184,6
187,9
191,3
194,8
198,2
201,8
205,5
209,2
212,9
10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
446,3
454,3
462,4
470,7
479,3
487,9
496,6
505,7
514,7
11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
381,9
388,6
395,7
402,8
410,1
417,4
424,9
432,6
440,4
12) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) udleveret fra benzin-stationer udstyret med dampretur
øre/l
443,7
451,2
459,3
467,7
476,1
484,6
493,4
502,3
511,3
13) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) udleveret fra benzinsta­tio­ner udstyret med dampretur
øre/l
378,9
385,7
392,6
399,6
406,9
414,1
421,7
429,1
436,9
17) Karburatorvæske
øre/l
403,6
410,8
418,3
425,8
433,5
441,3
449,2
457,3
465,5 «

»Bilag 3. Satser for mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse
kr./GJ
45,0
45,8
46,6
47,5
48,3
49,2
50,1
51,0
51,9 «

»Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
52,50
53,45
54,41
55,39
56,38
57,40
58,43
59,48
60,55
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ varme
42,00
42,76
43,53
44,31
45,11
45,92
46,75
47,59
48,44 «

§ 2

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 4, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

2. I § 4, stk. 5, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

3. § 6 affattes således:

»§ 6. Af forbrug af elektricitet, der overstiger 4.000 kWh årligt i helårsboliger, der opvarmes ved elektricitet, betales i alt en afgift på 51,2 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 46,6 øre pr. kWh, som reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 2,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.

Stk. 2. Af forbrug af anden elektricitet betales i alt en afgift på 57,7 øre pr. kWh, som består af

1) en energiafgift på 53,1 øre pr. kWh, som reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 3,

2) et elsparebidrag på 0,6 øre pr. kWh og

3) et eldistributionsbidrag på 4 øre pr. kWh.

Stk. 3. Skatteministeren fastsætter regler for opgørelsen af den afgiftspligtige mængde efter stk. 1 og 2.«

4. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

5. I § 11, stk. 2, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

6. I § 11, stk. 4, nr. 2, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

7. I § 11, stk. 4, nr. 4, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

8. I § 11, stk. 9, indsættes efter sidste pkt.:

»Den sats, der er nævnt i 1. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 4.«

9. § 11, stk. 17, affattes således:

»Stk. 17. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraft-varme-kapacitet efter stk. 18, eller som den 1. oktober 2005 havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 18, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraft-varme-kapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 16,2 øre pr. kWh ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtig elektricitet efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme eller 16,2 øre pr. kWh ab værk forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. De satser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 5.«

10. Overskriften til bilag 1 affattes således:

»Bilag 1. Liste over momsregistrerede virksomheder, hvis afsætning af ydelser ikke giver adgang til tilbagebetaling af elafgift, jf. § 11, stk. 2.«

11. Efter bilag 1 indsættes:

»Bilag 2. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Elafgift på helårsboliger
øre/kWh
51,2
52,0
52,9
53,8
54,6
55,5
56,5
57,4
58,3
– heraf energiafgift
øre/kWh
46,6
47,4
48,3
49,2
50,0
50,9
51,9
52,8
53,7 «

»Bilag 3. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 2.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Elafgift af andet el
øre/kWh
57,7
58,7
59,6
60,6
61,6
62,7
63,7
64,8
65,8
– heraf energiafgift
øre/kWh
53,1
54,1
55,0
56,0
57,0
58,1
59,1
60,2
61,2 «

»Bilag 4. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
52,50
53,45
54,41
55,39
56,38
57,40
58,43
59,48
60,55 «

»Bilag 5. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 17.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ fjernvarme ab værk
45,0
45,8
46,6
47,5
48,3
49,2
50,1
51,0
51,9
 
øre/kWh fjernvarme ab værk
16,2
16,5
16,8
17,1
17,4
17,7
18,0
18,4
18,7 «

§ 3

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften udgør for naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal m3 (Nm3) 204,2 øre pr. Nm3. Afgiften reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 2.«

2. I § 1, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Den sats, der er nævnt i 1. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 3.«

3. I § 3, stk. 1, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

4. I § 8, stk. 2, 2. pkt., ændres 5 steder »bilaget« til: »bilag 1«.

5. § 8, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraft-varme-kapacitet efter stk. 5, eller som den 1. oktober 2005 havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 5, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraft-varme-kapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 3. De satser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 4.«

6. I § 10, stk. 5, nr. 3, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

7. I § 10, stk. 5, nr. 6, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

8. I § 10, stk. 9, indsættes efter sidste pkt.:

»De satser, der er nævnt i 1. og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 5.«

9. § 10, stk. 11, ophæves.

Stk. 12-15 bliver herefter stk. 11-14.

10. I § 10, stk. 12, 1. pkt., der bliver stk. 11, 1. pkt., udgår »eller 11«.

11. Overskriften til bilag 1 affattes således:

»Bilag 1. Kraftværkspladser, hvor kraftværker og kraftvarmeværker ikke skal betale afgift af den del af det samlede forbrug af afgiftspligtige varer, der medgår til produktion af elektricitet, og som indregnes i elektricitetsprisen.«

12. Efter bilag 1 indsættes:

»Bilag 2. Satser for gasafgiftslovens § 1, stk. 2.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Sats for naturgas og bygas
øre/Nm3
204,2
207,9
211,6
215,4
219,3
223,3
227,3
231,4
235,5 «

»Bilag 3. Satser for gasafgiftslovens § 1, stk. 3.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Sats for gas til motorbrændstof
øre/Nm3
284,2
289,3
294,5
299,8
305,2
310,7
316,3
322,0
327,8 «

»Bilag 4. Satser for gasafgiftslovens § 8, stk. 4.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ fjernvarme ab værk
45,0
45,8
46,6
47,5
48,3
49,2
50,1
51,0
51,9 «

»Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens § 10, stk. 9.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
52,50
53,45
54,41
55,39
56,38
57,40
58,43
59,48
60,55
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraftvarme-værk
kr./GJ varme
42,00
42,76
43,53
44,31
45,11
45,92
46,75
47,59
48,44 «

§ 4

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 30. oktober 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. De satser, der er nævnt i stk. 2, 4 og 5, reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 2-4.«

Stk. 6 bliver herefter stk. 7.

2. I § 2, stk. 3, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

3. I § 2, stk. 4, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

4. I § 2, stk. 9, 3. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

5. I § 5, stk. 8, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

6. I § 5, stk. 9, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

7. I § 7, stk. 1, ændres 5 steder »bilaget« til: »bilag 1«.

8. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraft-varme-kapacitet efter stk. 4, eller som den 1. oktober 2005 havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 4, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraft-varme-kapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 45 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 45 kr. pr. GJ fjernvarme forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. Tilbagebetaling sker efter reglerne i stk. 2. De satser, der er nævnt i 2. og 3. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 5.«

9. I § 8, stk. 4, nr. 3, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

10. I § 8, stk. 4, nr. 6, 1. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

11. I § 8, stk. 8, indsættes efter sidste pkt.:

»De satser, der er nævnt i 1. og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 6.«

12. Overskriften til bilag 1 affattes således:

»Bilag 1. Kraftværkspladser, hvor kraftværker og kraft-varme-værker ikke skal betale afgift af den del af det samlede forbrug af afgiftspligtige varer, der medgår til produktion af elektricitet, og som indregnes i elektricitetsprisen.«

13. Efter bilag 1 indsættes:

»Bilag 2. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 2.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer
kr./GJ
51,9
52,8
53,8
54,8
55,7
56,7
57,8
58,8
59,9
Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 6, nævnte varer
kr./GJ
12,9
13,1
13,4
13,6
13,9
14,1
14,4
14,6
14,9 «

»Bilag 3. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 4.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 1, nævnte varer
kr./t
1.449,2
1.475,3
1.501,8
1.528,9
1.556,4
1.584,4
1.612,9
1.642,0
1.671,5
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 2, nævnte varer
kr./t
1.707,3
1.738,0
1.769,3
1.801,2
1.833,6
1.866,6
1.900,2
1.934,4
1.969,2
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 3, nævnte varer
kr./t
1.047,8
1.066,7
1.085,9
1.105,4
1.125,3
1.145,6
1.166,2
1.187,2
1.208,5
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 4, nævnte varer
kr./t
1.990,0
2.025,8
2.062,3
2.099,4
2.137,2
2.175,7
2.214,8
2.254,7
2.295,3
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra a, nævnte varer
kr./t
1.482,4
1.509,1
1.536,2
1.563,9
1.592,0
1.620,7
1.649,9
1.679,6
1.709,8
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra b, nævnte varer
kr./t
1.951,1
1.986,2
2.022,0
2.058,4
2.095,4
2.133,1
2.171,5
2.210,6
2.250,4 «

»Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 5.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Sats efter vægt af træaffald
kr./t
170,0
173,1
176,2
179,3
182,6
185,9
189,2
192,6
196,1
Sats efter vægt af andet affald
kr./t
110,0
112,0
114,0
116,0
118,1
120,3
122,4
124,6
126,9 «

»Bilag 5. Satser for kulafgiftlovens § 7, stk. 3.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse
kr./GJ
45,0
45,8
46,6
47,5
48,3
49,2
50,1
51,0
51,9 «

»Bilag 6. Satser for kulafgiftslovens § 8, stk. 8.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
52,50
53,45
54,41
55,39
56,38
57,40
58,43
59,48
60,55
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraftvarme-værk
kr./GJ varme
42,00
42,76
43,53
44,31
45,11
45,92
46,75
47,59
48,44 «

§ 5

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:

»De satser, der er nævnt i stk. 1 og nærværende stykke, reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 2.«

2. § 7, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. Momsregistrerede varmeproducenter, der leverer varme uden samtidig produktion af elektricitet til de kollektive fjernvarmenet, og som har kraft-varme-kapacitet efter stk. 8, eller som den 1. oktober 2005 havde kraft-varme-kapacitet efter stk. 8, samt værker omfattet af bilag 1 til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. kan få tilbagebetalt en del af afgiften af forbrug af afgiftspligtige varer anvendt til fremstilling af varme leveret til de samme kollektive fjernvarmenet, som kraft-varme-kapaciteten vedrører. Den del af afgiften, der overstiger 5 kr. pr. GJ fjernvarme ab værk eller 1,8 øre pr. kWh ab værk, tilbagebetales. Hvis der ved fremstillingen af fjernvarme anvendes både afgiftspligtige varer efter denne lov og andre brændsler eller energikilder, nedsættes de 5 kr. pr. GJ fjernvarme eller 1,8 øre pr. kWh ab værk forholdsmæssigt. Hvis virksomheden producerer både el og varme samtidig, er perioden for opgørelse af afgiften efter 1. og 2. pkt. døgnet. Ved samtidig produktion af el og varme kan reglerne i 1.-3. pkt. kun anvendes, hvis opgørelsesproceduren er godkendt af told- og skatteforvaltningen. De satser, der er nævnt i 2. og 3. pkt. reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 3.«

3. I § 9, stk. 2, ændres 6 steder »bilaget« til: »bilag 1«.

4. I § 9, stk. 3, 2. pkt., ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

5. I § 9, stk. 4, indsættes efter sidste pkt.:

»De satser, der er nævnt i 1. og 2. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct. årligt, jf. bilag 4.«

6. I § 9, stk. 9, ændres »bilaget« til: »bilag 1«.

7. I § 9, stk. 17, ændres 2 steder »bilaget« til: »bilag 1«.

8. Efter bilag 1 indsættes:

»Bilag 2. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 2, stk. 1 og 2.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
1) gas- og dieselolie
øre/l
24,3
24,7
25,2 «
25,6
26,1
26,6
27,0
27,5
28,0
2) fuelolie
øre/kg
28,8
29,3
29,8
30,4
30,9
31,5
32,1
32,6
33,2
3) fyringstjære
øre/kg
25,2 «
25,7
26,1
26,6
27,1
27,6
28,0
28,6
29,1
4) petroleum
øre/l
24,3
24,7
25,2 «
25,6
26,1
26,6
27,0
27,5
28,0
5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./t
217,8
221,7
225,7
229,8
233,9
238,1
242,4
246,8
251,2
6) jordoliekoks
kr./t
290,7
295,9
301,3
306,7
312,2
317,8
323,5
329,4
335,3
7) brunkulsbriketter og brunkul
kr./t
160,2
163,1
166,0
169,0
172,0
175,1
178,3
181,5
184,8
8) elektricitet
øre/kWh
8,6
8,8
8,9
9,1
9,2
9,4
9,6
9,7
9,9
9) autogas (LPG)
øre/l
14,4
14,7
14,9
15,2
15,5
15,7
16,0
16,3
16,6
10) anden flaskegas (LPG)
øre/kg
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,5
30,1
30,6
31,1
11) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
26,1
26,6
27,0
27,5
28,0
28,5
29,0
29,6
30,1
12) naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3(Nm3)
øre/Nm3
19,8
20,2
20,5
20,9
21,3
21,6
22,0
22,4
22,8
13) andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU's kombinerede nomenklatur
          
a) med et vandindhold på mindst 27 pct.
kr./t
201,6
205,2
208,9
212,7
216,5
220,4
224,4
228,4
232,5
b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.
kr./t
279,9
284,9
290,1
295,3
300,6
306,0
311,5
317,1
322,8
14) benzin
øre/l
22,0
22,4
22,8
23,2
23,6
24,1
24,5
24,9
25,4
Satser ved 15° C :
          
for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4
øre/l
24,3
24,6
25,1
25,4
25,9
26,4
26,8
27,3
27,8
for varer nævnt under stk. 1, nr. 14
øre/l
21,8
22,2
22,6
23,0
23,4
23,9
24,3
24,7
25,2 «

»Bilag 3. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varme-producenter
kr./GJ fjernvarme ab værk
5,0
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
øre/kWh fjernvarme ab værk
1,8
1,8
1,9
1,9
1,9
2,0
2,0
2,0
2,1 «

»Bilag 4. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 4.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
7,50
7,64
7,77
7,91
8,05
8,20
8,35
8,50
8,65
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ varme
6,00
6,11
6,22
6,33
6,44
6,56
6,68
6,80
6,92 «

§ 6

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 78 af 8. februar 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. De satser, der er nævnt i stk. 1-4, reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 1.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

2. Efter § 35 indsættes:

»Bilag 1. Satser for svovlafgiftslovens § 2, stk. 1-4.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Afgift/kg svovl i de i § 1 nævnte varer
kr./kg
20,0
20,4
20,8
21,0
21,4
21,8
22,2
22,6
23,0
Afgift/kg svovldioxid udledt til luften
kr./kg
10,0
10,2
10,4
10,5
10,7
10,9
11,1
11,3
11,5
Afgift opgjort ud fra forbrug af varer
          
1) Træpiller med svovlholdigt bindemiddel
kr./t
40,0
40,7
41,5
42,2
43,0
43,7
44,5
45,3
46,1
2) Halm
kr./t
23,0
23,4
23,8
24,3
24,7
25,1
25,6
26,1
26,5
3) Affald
kr./t
9,0
9,2
9,3
9,5
9,7
9,8
10,0
10,2
10,4
For andre brændsler end i § 2, stk. 3
øre/GJ nyttig-gjort var-me- eller elproduk-tion
70,0
71,3
72,5
73,8
75,2
76,5
77,9
79,3
80,7 «

§ 7

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret bl.a. ved lov nr. 1107 af 29. december 1999, lov nr. 462 af 9. juni 2004 og § 8 i lov nr. 1417 af 21. december 2005 og senest ved § 44 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 1a indsættes efter 4. pkt.:

»De satser, der er nævnt i 4. pkt., reguleres årligt i perioden 2008-2015 med 1,8 pct., jf. bilag 1.«

2. Efter § 10 indsættes:

»Bilag 1. Satser for § 1a i lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug.

  
1. jan. – 31. dec. 2007
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Fra 1. jan. 2015
Tilskud til fuel til tung proces
øre pr. kg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tilskud til gasolie til tung proces
øre pr. l
1,75
1,78
1,81
1,85
1,88
1,91
1,95
1,98
2,02 «

§ 8

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2008, jf. dog stk. 5-7.

Stk. 2. Lovens §§ 1-7 finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra den 1. januar 2008 udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medbringes fra udlandet.

Stk. 3. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden den 1. januar 2008 og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse for de efterfølgende afgiftsforhøjelser pr. 1. januar 2009, 1. januar 2010, 1. januar 2011, 1. januar 2012, 1. januar 2013, 1. januar 2014 og 1. januar 2015.

Stk. 5. § 11, stk. 17, i lov om afgift af elektricitet som affattet ved denne lovs § 2, nr. 9, har kun gyldighed indtil den 31. december 2011. For afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, har § 7, stk. 7, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet ved denne lovs § 5, nr. 2, kun gyldighed indtil den 31. december 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 19. december 2007

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen

Officielle noter