Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regioners samarbejde med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer

 

 

I medfør af § 8, stk. 8, i lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Med henblik på at styrke regionernes vækstvilkår og den kulturelle sammenhængskraft kan regionerne deltage i samarbejder med tilgrænsende landes myndigheder og organisationer.

Stk. 2. Regionerne kan medvirke til nedsættelse og finansiering af organer til varetagelse af dette samarbejde.

Stk. 3. Regionernes deltagelse i og finansiering af konkrete aktiviteter kan kun ske i henhold til gældende lovgivning.

§ 2. De samarbejdsorganer, der nedsættes til varetagelse af det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark vedrørende regionens vækstvilkår og den kulturelle sammenhængskraft, skal sammensættes således, at det tyske mindretal i Danmark er passende repræsenteret i organerne.

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft 20. marts 2007.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 8. marts 2007

Henning Steensig

/Henrik Lodberg