Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser

 

Herved bekendtgøres lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, jf. lov nr. 484 af 31. maj 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 416 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 1595 af 20. december 2006.

Kapitel 1

Formål m.v.

§ 1. Loven har til formål at sikre, at studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der er optaget på en videregående uddannelse, uanset funktionsnedsættelsen kan gennemføre uddannelsen i lighed med andre studerende.

Stk. 2. Specialpædagogisk støtte i henhold til loven administreres af Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen).

Kapitel 2

Studerende, der kan få støtte

§ 2. En studerende kan efter ansøgning få specialpædagogisk støtte, når vedkommende

1) på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen, jf. § 3,

2) er indskrevet på og gennemgår en uddannelse, hvortil der kan ydes støtte, jf. § 4,

3) har dansk statsborgerskab, efter international overenskomst har ret til støtte på lige fod med danske statsborgere eller i støttemæssig henseende ved uddannelser i Danmark ligestilles med danske statsborgere efter undervisningsministerens bestemmelse,

4) ikke overskrider støtterammen og støttetiden, jf. §§ 5-9, og

5) er studieaktiv, jf. §§ 10 og 11.

Stk. 2. Det er en yderligere betingelse for at få specialpædagogisk støtte til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 4, at den studerende har haft sammenhængende ophold i Danmark i mindst 2 år inden for de sidste 10 år forud for ansøgningstidspunktet.

Stk. 3. Det er en forudsætning for fortsat at modtage støtten, at den studerende opfylder betingelserne i stk. 1.

Kapitel 3

Støttebehov og støttemuligheder

§ 3. Specialpædagogisk støtte kan ydes i en eller flere støtteformer, hvis

1) støtte er nødvendig for at kompensere fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i forbindelse med gennemførelse af uddannelsen,

2) funktionsnedsættelsen kan kompenseres og

3) det er praktisk muligt at tilvejebringe den nødvendige støtte.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om

1) støtteformer,

2) begrænsning af støtte under hensyn til overholdelse af den bevilling, der er afsat på finansloven, og

3) begrænsning af støtte svarende til det økonomiske niveau, hvor støtte er eller ville være ydet til den enkelte studerende ved uddannelse i Danmark, til studierejser og praktikperioder i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 1, samt til uddannelse i udlandet, jf. § 4, stk. 1, nr. 3 og 4.

Kapitel 4

Uddannelser, hvortil der kan gives støtte

§ 4. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er indskrevet på og gennemgår

1) offentligt anerkendt videregående uddannelse indtil kandidatgrad og magisterkonferensgrad samt sidefagssupplering, som hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling eller Undervisningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte,

2) teoretisk og praktisk pædagogikum,

3) uddannelse i udlandet, som af en dansk uddannelsesinstitution er godkendt som led i en uddannelse, der er omfattet af nr. 1, og som den studerende er i gang med, og

4) uddannelse i udlandet, som ikke er omfattet af nr. 3, men som der kan ydes statens uddannelsesstøtte til.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan efter anmodning fra en anden minister bestemme, at videregående uddannelser, der henhører under vedkommende minister, henføres til loven.

Kapitel 5

Støtteramme og støttetid

§ 5. Specialpædagogisk støtte kan ydes i indtil 70 måneder (støtterammen). Støtterammen forlænges, i det omfang den normerede uddannelsestid for en uddannelse overstiger 58 måneder, og kan forlænges, hvis

1) den samlede normerede uddannelsestid for en bachelor- og en kandidatuddannelse eller et lignende uddannelsesforløb, der består af flere uddannelser, overstiger 58 måneder,

2) den studerende har gennemført en uddannelse, der er omfattet af § 4, nr. 1, som adgangsgivende uddannelse til den uddannelse, der gives støtte til, uden at have gennemført en anden adgangsgivende uddannelse, eller

3) den studerende gennemgår sidefagssupplering eller pædagogikum.

§ 6. Specialpædagogisk støtte til den enkelte uddannelse kan inden for støtterammen, jf. § 5, ydes i det antal måneder, der svarer til den normerede uddannelsestid, herunder eventuel obligatorisk praktik, med et tillæg på 12 måneder (støttetiden).

§ 7. Støtterammen, jf. § 5, og støttetiden, jf. § 6, kan forlænges

1) med indtil 12 måneder, hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af deltagelse i institutionens styrelse eller arbejde vedrørende uddannelsessøgendes sociale og uddannelsesmæssige forhold,

2) hvis den studerende er blevet forsinket i uddannelsen på grund af sygdom eller andre særlige forhold,

3) med indtil 12 måneder for moderen og 6 måneder for faderen i forbindelse med fødsel eller adoption, og

4) hvis den studerende har opbrugt støttetiden og skønnes at kunne afslutte uddannelsen inden for 12 måneder.

§ 8. Støtterammen, jf. § 5, kan forlænges for en uddannelse, den studerende er i gang med, hvis sygdom eller andre særlige forhold har medført, at den studerende ikke har gennemført en tidligere påbegyndt uddannelse og derfor har skiftet til en ny uddannelse.

§ 9. Styrelsen træffer afgørelse om forlængelse af støtteramme og støttetid efter ansøgning fra den studerende og indstilling fra uddannelsesinstitutionen.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om forlængelse af støtteramme og støttetid.

Kapitel 6

Studieaktivitet

§ 10. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er studieaktive, jf. stk. 2. Styrelsen træffer afgørelse om studieaktiviteten.

Stk. 2. En studerende er studieaktiv, indtil vedkommende er mere end 12 måneder forsinket i uddannelsen. Forsinkelsen er forskellen mellem det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, og den studiemæssige fremgang efter de regler, der gælder for uddannelsen, målt i måneder.

Stk. 3. Forlængelse af støttetiden i henhold til § 7 medregnes ikke i opgørelsen af det antal måneder, der er brugt til uddannelsen, jf. stk. 2.

Stk. 4. Ved uddannelse, der er omfattet af § 4, nr. 1 og 3, kontrollerer uddannelsesinstitutionen løbende den studerendes studieaktivitet og indberetter til styrelsen, når den studerende ikke længere er studieaktiv. Ved uddannelse omfattet af § 4, nr. 2, varetages kontrol og indberetning af ansættelsesinstitutionen.

Stk. 5. Ved uddannelse omfattet af § 4, nr. 3, sørger den studerende ved dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for, at den danske uddannelsesinstitution får meddelelse om studieaktiviteten efter den danske uddannelsesinstitutions bestemmelse i det enkelte tilfælde. På grundlag heraf foretager den danske uddannelsesinstitution indberetning til styrelsen, jf. stk. 4.

Stk. 6. Ved uddannelse, der er omfattet af § 4, nr. 4, sørger den studerende ved dokumentation fra den udenlandske uddannelsesinstitution for, at styrelsen får meddelelse om studieaktiviteten efter styrelsens bestemmelse i det enkelte tilfælde.

§ 11. Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som ikke opfylder betingelsen i § 10, stk. 2, hvis styrelsen på baggrund af en indstilling fra uddannelsesinstitutionen vurderer, at der er en sådan fremgang i den studerendes studieforløb, at det er rimeligt, at der fortsat tildeles støtte.

Kapitel 7

Ansøgning, indstilling, afgørelse og ydelse af støtte samt udgifter til støtte

§ 12. Den studerende indgiver ansøgning henholdsvis til den uddannelsesinstitution, hvor den studerende er optaget, og til ansættelsesinstitutionen, når den studerende er optaget på pædagogikum, om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, nr. 1-3.

Stk. 2. Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, foretager indstilling til styrelsen om støtte.

Stk. 3. Styrelsen træffer afgørelse om støtte til den studerende på baggrund af ansøgning og indstilling fra institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen. Styrelsen kan efter ophør af uddannelsen bestemme, at støtte ydet i form af hjælpemidler m.v. overdrages til den studerende til ejendom.

Stk. 4. Institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, yder støtten til den studerende i overensstemmelse med styrelsens afgørelse og afholder udgifterne hertil. Ved institutionens afgørelser herom gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for institutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning.

Stk. 5. Styrelsen kompenserer institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, for de udgifter, som institutionen, henholdsvis ansættelsesinstitutionen, har afholdt i overensstemmelse med styrelsens afgørelse og kan udbetale forskud på beløbet.

Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter regler om ansøgning og indstilling, herunder om frister, jf. stk. 1 og 2, samt regler om kompensation, jf. stk. 5, og om tilbageførsel af uforbrugte midler.

Stk. 7. Undervisningsministeren fastsætter regler om institutionernes regnskabsaflæggelse samt om revision af regnskaberne.

§ 13. Den studerende indgiver ansøgning til styrelsen om specialpædagogisk støtte til uddannelse omfattet af § 4, nr. 4, når den pågældende er optaget på den udenlandske uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Styrelsen træffer afgørelse om og yder støtte til den studerende, jf. stk. 1.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter regler om ansøgning, jf. stk. 1, herunder om frister.

Kapitel 8

Forskellige bestemmelser

§ 14. Styrelsen skal sikre, at studerende og uddannelsesinstitutioner samt ansættelsesinstitutionen kan få rådgivning og vejledning om specialpædagogisk støtte og betingelserne herfor samt om ansøgning og indstilling.

§ 15. Styrelsen kan hos den studerende, andre offentlige myndigheder og private institutioner indhente de oplysninger om den studerende, der er nødvendige for at træffe afgørelse om tildeling af samt kontrol med støtten. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at indhente oplysninger, herunder at oplysninger skal gives i elektronisk form og i givet fald i hvilket format.

Stk. 2. Styrelsen kan til uddannelsesinstitutionerne videregive de oplysninger om den studerende, der er nødvendige ved varetagelsen af opgaver efter denne lov.

§ 16. Undervisningsministeren kan bestemme, at opgaver, som efter denne lov varetages af styrelsen, helt eller delvis varetages af uddannelsesinstitutionerne, henholdsvis ansættelsesinstitutionen.

Stk. 2. Styrelsen kan efter klage eller på egen foranledning ændre en uddannelsesinstitutions, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, afgørelse.

Stk. 3. I det omfang uddannelsesinstitutioner, der ikke er en del af den offentlige forvaltning, efter stk. 1 tillægges beføjelse til at træffe afgørelse efter denne lov, gælder forvaltningsloven og offentlighedsloven for disse institutioner.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om uddannelsesinstitutionernes, henholdsvis ansættelsesinstitutionens, varetagelse af opgaver og om styrelsens tilsyn hermed, herunder regler om, at styrelsen fra uddannelsesinstitutionerne og ansættelsesinstitutionen kan kræve oplysninger, der er nødvendige for varetagelsen af tilsynet, herunder individbaserede oplysninger.

§ 17. Afgørelser, der træffes af styrelsen efter denne lov, kan ikke indbringes for undervisningsministeren.

Stk. 2. Afgørelser, der træffes af styrelsen, kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten af den, som afgørelsen vedrører. Ankenævnet tiltrædes for hver sag af 1 særligt sagkyndigt medlem udpeget af De Samvirkende Invalideorganisationer. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse.

Stk. 3. Klager efter stk. 2 stiles til Ankenævnet for Uddannelsesstøtten og sendes til styrelsen. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om klageproceduren.

Stk. 4. Afgørelser, der træffes af en uddannelsesinstitution eller ansættelsesinstitutionen efter denne lov, kan inden 4 uger efter meddelelsen af afgørelsen indbringes for styrelsen af den, som afgørelsen vedrører.

Stk. 5. Ankenævnet for Uddannelsesstøtten eller styrelsen kan indtil 6 måneder efter meddelelsen af afgørelsen se bort fra overskridelse af fristen i stk. 1 og 4, når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Kapitel 9

Ikrafttræden m.v.

§ 18. Loven træder i kraft den 1. august 2000 og har virkning for ydelse af støtte fra den 1. januar 2001, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Studerende, der er omfattet af loven, og som i henhold til § 63 i lov om aktiv socialpolitik har fået tilsagn om støtte, der går ud over den 1. januar 2001, vil fortsat kunne modtage støtten.

Stk. 3. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om støtte i henhold til stk. 2, herunder om, at støtte ydes af uddannelsesinstitutionen på grundlag af det givne tilsagn.

Stk. 4. Hjælpemidler m.v., som tilhører kommunerne, og som før den 1. januar 2001 i henhold til § 63 i lov om aktiv socialpolitik er udlånt til studerende, der denne dato er omfattet af lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser, overtages den 1. januar 2001 af styrelsen.

§ 19. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

 

Lov nr. 416 af 6. juni 2002, hvis § 2 indsatte § 2, stk. 2, indeholder i § 3 følgende bestemmelse:

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2-3. (Udelades)

Stk. 4. § 2, nr. 1, har virkning for ansøgninger om specialpædagogisk støtte til uddannelser i udlandet, der modtages i styrelsen efter den 1. juli 2002.

 

Lov nr. 1595 af 20. december 2006, hvis § 1 ændrer § 2, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, § 4, stk. 1, § 4, stk. 1, nr. 1, § 10, stk. 4, 2. pkt., § 12, stk. 1-5, § 14, § 16, stk. 1, 2 og 4, og § 17, stk. 4, og nyaffatter § 3, stk. 2, nr. 3, indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 2. Loven har virkning for ansøgninger, der modtages i uddannelsesinstitutionen, ansættelsesinstitutionen eller, hvis ansøgningen vedrører støtte til en uddannelse i udlandet, Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte efter den 1. januar 2007.

Undervisningsministeriet, den 1. marts 2007

Bertel Haarder

/Hanna Dam