Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om drift af selvstændig virksomhed

 

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1303 af 14. december 2005 om drift af selvstændig virksomhed foretages efter forhandling med Beskæftigelsesrådet følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 53, stk. 9 og § 58, stk. 1, nr. 2, litra a, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 874 af 11. september 2005, som ændret ved lov nr. 1540 af 20. december 2006, lov nr. 176 af 27. februar 2007 og senest ved lov nr. 498 af 6. juni 2007, fastsættes efter forhandling med Beskæftigelsesrådet:«

2. I § 7, stk. 1, ændres »§ 53, stk. 2, litra a, og stk. 6, litra a« til: »§ 53, stk. 2, litra a, stk. 6, litra a, stk. 7 og stk. 8. Forlængelse af perioden, inden for hvilken beskæftigelseskravet skal være opfyldt, foretages efter reglerne i bekendtgørelse om beskæftigelseskrav og dagpengeperiode.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2007.

Arbejdsdirektoratet, den 26. juni 2007

Jesper Hartvig Pedersen

/Jørgen Kappel

Redaktionel note
  • Forskriften har grundet fejl ved overførslen til Retsinformations brugersystem været tilgængelig i Retsinformation fra den 5. juli 2007 til den 6. juli 2007. Forskriftens offentliggørelsesdato i Lovtidende A er den 10. juli 2007.
  • www.adir.dk