Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om muslinger m.m.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 840 af 20. juli 2006 om muslinger m.m. foretages følgende ændringer:

1. I § 7 indsættes efter stk. 3 nye stykker:

»Stk. 4. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg kan træffe afgørelse om, at høst af muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg skal ske under skærpet overvågning efter bestemmelserne i bilag 5 kapitel 1, hvis der påvises Dinophysis spp. over grænseværdien, men der ikke påvises algegifte i muslingerne m.m. Når grænseværdien for Dinophysis spp. er overskredet, og der påvises indhold af algegifte i muslingerne m.m., skal Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg lukke produktionsområdet.«

» Stk. 5. Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg, kan træffe afgørelse om, at høst efter muslinger m.m. i et produktionsområde eller et opdrætsanlæg, på grund af forekomst af Dinophysis spp. over grænseværdien og tilstedeværelsen af algetoksiner under grænseværdien, jf. stk. 4, kan foregå under lempeligere forhold end angivet i bilag 5 kap. 1. Primærproducenten skal på hver høstdag udtage filterprøver til celletoksicitetsanalyse, prøver af muslinger til algetoksicitetsanalyse og vandprøvesæt, efter bestemmelserne i bilag 3 kapitlerne 1 og 2, med henblik på analyser. Kontrolafdeling Viborg træffer afgørelse om, hvilke af disse prøvesæt der skal analyseres. Ved en aktionsværdi på 80 mikrogram okadainsyreækvivalenter per kg lukker Fødevareregion Nord, Kontrolafdeling Viborg, for høst af muslinger m.m. i de enkelte produktionsområder og opdrætsanlæg.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 6.

2. I bilag 3 indsættes efter kapitel 1 som nyt kapitel:

»Kapitel 2

Indsamling og opkoncentrering af filterprøver

1) Prøverne fra de i nr. 5 eller 6, i kapitel 1, nævnte 3 dybder blandes i en ren spand, som er skyllet i vand fra lokaliteten. Blandingsprøven, som skal være på minimum 2 liter hældes på en dunk/spand og filtrering skal ske hurtigst muligt, få timer efter prøven er udtaget.

2) Der udtages efter omrøring nøjagtigt 1 liter af blandingsprøven, som i portioner af 200 ml filtreres ned på i alt 5 stk. GFC filtre. Disse 5 prøver skal være fra samme blandingsprøve, som den vandprøve, der sendes til kvantitativ bestemmelse, da antallet af celler af Dinophysis spp. skal indgå i beregningerne af toksinindholdet i den enkelte celle.

3) Filtrene foldes sammen og anbringes i en beholder/vial, hvorefter beholderen/ vialen fyldes op med metanol.

4) Prøvebeholderen med filtrene, Dinophysis -prøven, påføres information om prøvetagningsdato, produktionsområdenummer, position, prøvetager ID m.m.

5) Filterprøverne sendes hurtigst muligt til toksinanalyse på Referencelaboratoriet for Marine Biotoksiner, DTU.

6) Af samme blandingsprøve udtages vandprøven, jf. punkt 5 eller 6 i kapitel 1 i bilag 3, prøven konserveres jf. punkt 7 og 8 i kapitel 1 i bilag 3. Denne sendes sammen med netprøven til kvalitativ og kvantitativ algeanalyse på et laboratorium godkendt til formålet af Fødevarestyrelsen.«

kapitel 2 og 3 bliver herefter kapitel 3 og 4.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. juli 2007.

Fødevarestyrelsen, den 11. juli 2007

Anders Munk Jensen

/Salima Benali