Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.

I medfør af § 24 i lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 962 af 26. september 2008, og § 24 i lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser), fastsættes:

§ 1. Revisionen omfatter:

1) skolens årsrapport, jf. bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v.,

2) kontrol med skolens tilskudsgrundlag og

3) revisors attestation af indberetninger, hvor Undervisningsministeriet har krævet særskilt revisorerklæring.

Stk. 2. I tilfælde af revisorskifte skal tiltrædende revisor rette henvendelse til den fratrædende revisor, der har pligt til at oplyse grundene til fratrædelsen.

§ 2. Revisionen foretages i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, således som dette begreb er fastlagt i § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. og nærmere præciseret i stk. 2 og §§ 3-7 og bilag 1.

Stk. 2. Ved revisionen efterprøves, om regnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der foretages endvidere en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler, og ved driften af den skole, der er omfattet af årsrapporten.

§ 3. Revisionens omfang afhænger af skolens administrative struktur og forretningsgange, herunder den interne kontrol og andre forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen.

§ 4. Der foretages revision i årets løb samt i forbindelse med årsrapporten. Som led i revisionen undersøger revisor de eksisterende forretningsgange, herunder forretningsgangene vedrørende registrering af tilskudsudløsende faktorer, med henblik på at påse, om den interne kontrol er betryggende. Ud over systemrevision udfører revisor i nødvendigt omfang substansrevision. Revisionen, herunder kontrollen af tilskudsgrundlaget, udføres som udgangspunkt ved stikprøvevise undersøgelser. Uanmeldt kasse- og beholdningseftersyn indgår i revisionen og foretages mindst 1 gang om året.

Stk. 2. Ved den afsluttende revision påses det, at årsrapporten er opstillet i overensstemmelse med de regler, der er fastsat herfor i bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v., at det ikke indeholder væsentlige fejl og mangler, og at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med forudsætningerne for de givne tilskud, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler, sædvanlig praksis og skolens vedtægter.

Stk. 3. Ved forvaltningsrevisionen undersøges det, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved skolens forvaltning. Revisionen udføres med udgangspunkt i skolens oplysninger i årsrapporten samt ud fra begreberne om økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

§ 5. Skolens ledelse skal give revisor de oplysninger, som må anses af betydning for bedømmelsen af skolens årsrapport samt for revisors vurdering af forvaltningen, herunder mål og opnåede resultater. Skolen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, denne finder nødvendige, og skal sørge for, at revisor får de oplysninger og den bistand, som revisor finder nødvendig for udførelsen af sit hverv.

§ 6. Bliver revisor opmærksom på lovovertrædelser eller tilsidesættelse af forskrifter af væsentlig betydning i forbindelse med midlernes forvaltning, påhviler det revisor straks skriftligt at give skolens bestyrelse meddelelse derom, samt påse, at bestyrelsen inden 3 uger giver meddelelse herom til ministeriet. I modsat fald er det revisors pligt at orientere ministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

Stk. 2. Bliver revisor under sin revision eller på anden måde opmærksom på, at der er risiko for, at skolens virksomhed må indstilles, påhviler det revisor straks skriftligt at give skolens bestyrelse meddelelse derom samt påse, at bestyrelsen inden 5 hverdage orienterer ministeriet om risikoen for, at skolens virksomhed må indstilles. Hvis bestyrelsen ikke har orienteret ministeriet, er det revisors pligt straks at orientere ministeriet. Revisors skriftlige bemærkninger indsendes sammen med meddelelsen.

§ 7. Den reviderede årsrapport forsynes med en revisionspåtegning efter det for revisorer gældende erklæringsparadigme for den uafhængige revisors påtegning, som findes på Rigsrevisionens hjemmeside (www.rigsrevisionen.dk/paategning.html).

Stk. 2. Revisor fører en revisionsprotokol. Revisor skal i forbindelse med revisionen af årsrapporten udfylde en af Undervisningsministeriet udarbejdet revisorcheckliste, der ligger på Undervisningsministeriets hjemmeside. Checklisten skal indarbejdes i revisionsprotokollatet til årsrapporten og indgå i den fortløbende paginering. Revisionsprotokollatet skal underskrives af alle medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. I revisionsprotokollatet skal der indføres oplysning om,

1) hvilke revisionsarbejder der er udført og resultatet heraf,

2) væsentlig usikkerhed, fejl eller mangler vedrørende skolens bogholderi, regnskabsvæsen eller interne kontrol,

3) redegørelse for den udførte forvaltningsrevision. Specielt oplyses om revisors undersøgelse af samt vurdering og konklusioner vedrørende økonomistyring, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet samt om dispositioner uden for skolens formål, samt

4) særlige rapporter eller erklæringer, afgivelse af særlige beretninger, rådgivning og assistance.

Stk. 4. I revisionsprotokollatet til årsrapporten skal det oplyses,

1) hvorvidt revisor opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser,

2) hvorvidt revisor under revisionen har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om,

3) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskuddene er anvendt i overensstemmelse med de givne vilkår, samt

4) hvorvidt revisionen har givet anledning til bemærkninger med hensyn til, om tilskudsgrundlag er opgjort i overensstemmelse med gældende regler.

§ 8. Reglerne i §§ 1-7 gælder også for Fordelingssekretariatet for friskoler og private grund­skoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig samt Friplads- og Vikarkassen for private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurserfor de tilskud, de modtager fra statskassen.

Stk. 2. Revisor skal stikprøvevis kontrollere, at udbetalte tilskud m.v. er behørigt dokumenteret, og at udbetalingen er i overensstemmelse med love, administrative forskrifter og vedtægter. Revisor er berettiget til direkte fra skolerne at indhente oplysninger om størrelsen af udbetalte tilskud og oplysninger, der har betydning for bedømmelsen af de udbetalte tilskuds berettigelse. Revisor kan kræve, at oplysningerne attesteres af skolernes revisorer.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2009 og har virkning for revision af skolernes årsrapporter fra og med regnskabsåret 2008 og for kontrol af skolernes oplysninger, der indsendes efter ikrafttrædelsen til brug for fastsættelse af tilskud.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1233 af 4. december 2006 om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler og private skoler for gymnasiale uddannelser m.v. ophæves, men finder dog anvendelse for revision af årsregnskaberne for 2007 og tidligere år og for kontrol af institutionernes oplysninger for fastsættelse af tilskud til og med finansåret 2008.

Undervisningsministeriet, den 8. december 2008

P.M.V.
Lars Mortensen
Styrelseschef

/ Henning Kraiberg Knudsen


Bilag 1

Revisors opgaver

1. Indledning

1.1. Som grundlag for revisionens gennemførelse udarbejder revisor en revisionsplan, hvori der redegøres for revisionens indhold og omfang såvel i årets løb som i forbindelse med årsrapporten.

1.2. Revisor skal efterprøve skolens forretningsgange, dispositioner, registreringer og regnskabsaflæggelse, herunder:

1. at bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om gymnasiet m.v., lov om kursus til højere forberedelseseksamen m.v. med tilhørende bekendtgørelser samt skolens vedtægter følges,

2. at de gældende interne disponerings- og godkendelsesregler følges,

3. at der er den fornødne personelle adskillelse mellem registrerings- og frigivelsesfunktioner,

4. at indtægts- og udgiftsposter er behørigt dokumenteret ved bilag, kontrakter m.v. og registreret på de rigtige konti, og

5. at der er etableret tilstrækkelige kontrolforanstaltninger til sikring af skolens aktiver samt til sikring af en korrekt registrering af alle indtægter.

2. Løn- og ansættelsesvilkår

2.1. Revisionen omfatter kontrol af, at skolens dispositioner sker i overensstemmelse med de love, overenskomster, aftaler m.m., der gælder for skolens personale.

2.2. Ved skoler omfattet af lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal revisor ved gennemgangen af skolens forretningsgange på løn- og ansættelsesområdet samt ved revision af enkeltsager påse, at løn- og ansættelsesvilkår for ledere og lærere (herunder børnehaveklasseledere) følger de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, jf. organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler og protokollaterne om arbejdstid m.v. for lærere og børnehaveklasseledere samt for ledere ved frie grundskoler, herunder:

1. at der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler herom,

2. at ledere og lærere er indplaceret korrekt i henholdsvis intervallønssystemet for ledere og lærerlønsystemet efter gældende regler og aftaler,

3. at lederes og læreres arbejdstid planlægges og opgøres korrekt efter gældende regler og aftaler herom,

4. at udbetaling af evt. godtgørelse ved fratrædelse er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler,

5. at der indbetales pensionsbidrag i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, og

6. at skat, bidrag m.v. er beregnet og indberettet korrekt.

2.3. Ved institutioner omfattet af lov om gymnasiet m.v. og lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. skal revisor ved gennemgangen af skolens forretningsgange på løn- og ansættelsesområdet samt ved revision af enkeltsager påse, at løn- og ansættelsesvilkår for rektor og lærere følger de af finansministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder:

1. at der foreligger ansættelsesbreve i overensstemmelse med gældende regler og aftaler herom,

2. at rektor og lærere er indplaceret og aflønnet korrekt i henhold til gældende regler og aftaler,

3. at opgørelsen af de timer, der indgår i lønberegningen, er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler herom,

4. at udbetaling af evt. godtgørelse ved fratrædelse er i overensstemmelse med gældende regler og aftaler,

5. at der indbetales pensionsbidrag i overensstemmelse med gældende regler og aftaler, og

6. at skat, bidrag m.v. er beregnet og indberettet korrekt.

3. Materielle anlægsaktiver

3.1. Revisor kontrollerer, at skolens inventar m.v. er i overensstemmelse med det anlægskartotek, som skolen har udarbejdet efter reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v.

4. Fast ejendom

4.1. Revisor skal påse,

1. at skolen ikke har erhvervet bygninger med henblik på udlejning, og

2. at skolen registrerer og værdiansætter bygninger m.v. i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om regnskab for frie grundskoler m.v.

5. Tilskud

5.1. Revisor kontrollerer, at skolens oplysninger til brug ved beregningen af tilskud er korrekte. Revisor attesterer oplysningerne ved skolens indberetning til ministeriet om tilskud. Det skal af revisors attestation fremgå, at skolens oplysninger er kontrolleret i overensstemmelse med bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved frie grundskoler m.v.

5.2. Revisors opgaver i forbindelse med attestation af de frie grundskolers oplysninger til brug for fastsættelse af tilskud er at kontrollere,

1. at skolens oplysninger om elevtal og aldersfordeling er i overensstemmelse med de fortegnelser, som bopælskommunerne har attesteret, jf. § 37, stk. 3, i lov om friskoler og private grundskoler m.v.,

2. at antal kostelever er korrekt. Kontrollen kan fx ske ved sammenholdelse af skolens elevfortegnelser, elevbetalingsregnskab m.v.,

3. at antallet og aldersfordelingen af elever, der ikke har et cpr-nummer, er korrekt. Kontrollen kan fx ske ved sammenholdelse af skolens elevfortegnelser, elevbetalingsregnskab m.v. Samtidig skal det kontrolleres, at betingelserne i bekendtgørelse om tilskud m.v. til friskoler og private grundskoler m.v. (tilskudsbekendtgørelsen) for at medtage disse elever i tilskudsopgørelsen er opfyldt,

4. at skolens samlede elevtal er i overensstemmelse med en elevfortegnelse, der er underskrevet af skolens leder,

5. at skolens oplysninger til brug for beregning af tilskud til skolefritidsordning er korrekte, og

6. at forældrenes skriftlige samtykke foreligger til, at en elev går to gange i børnehaveklasse.

7. at der foreligger dokumentation for, at børn i sprogstimulering efter lovens § 1, stk. 1, 2. pkt., skal sprogstimuleres.

5.3. Revisors opgaver i forbindelse med attestation af de private gymnasiers, studenterkursers og hf-kursers oplysninger til brug for fastsættelse af tilskud er at kontrollere,

1. at de på skemaerne opførte elever opfylder betingelserne for tilskud,

2. at antal kostelever er korrekt. Kontrollen kan fx ske ved sammenholdelse af skolens/kursets elevfortegnelser, elevbetalingsregnskab m.v.,

3. at antallet af elever, der ikke har et cpr-nummer, er korrekt. Kontrollen kan fx ske ved sammenholdelse af skolens/kursets elevfortegnelser, elevbetalingsregnskab m.v.

4. at antallet af kostelever under 18 år er korrekt,

5. at elevernes fordeling på uddannelsesart er korrekt,

6. at lærernes fordeling på løntrin/lønramme er opgjort i overensstemmelse med reglerne herom i bekendtgørelse om tilskud til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen m.v. og refusion af tilskud for aktiverede deltagere, og

7. at skolens/kursets samlede elevtal er i overensstemmelse med en elevfortegnelse, der er underskrevet af skolens/kursets rektor.

6. Undervisningsmiljø

6.1. Revisor påser, at skolen har udarbejdet en undervisningsmiljøvurdering, og at den revideres, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø.

7. Sociale klausuler

7.1. Revisor påser, at skolen har en handlingsplan, der beskriver, hvordan skolen vil bidrage til at målsætningen om det rummelige arbejdsmarked nås og i den sammenhæng, hvordan skolen vil beskæftige medarbejdere ansat på særlige vilkår.

8. Oversigt og protokol over specielle undervisningsaktiviteter

8.1 Revisor påser, at skolen har udarbejdet en oversigt over, hvornår den enkelte elev skal deltage i den specialundervisning og støtteundervisning i dansk, som skolen har fået bevilget tilskud til, og hvem der skal undervise. Desuden påser revisor, at skolen fører protokol over elevernes deltagelse i en sådan undervisningsaktivitet, og at protokollen er underskrevet af skolelederen og den lærer, der har undervist.

9. Dagtilbud og heltidsskolefritidsordning

9.1 Revisor påser, at skolen udfærdiger et særskilt budget og fører særskilt regnskab for pasningsordning i henhold til lovens § 36 a og et særskilt regnskab for ordningen i henhold til lovens § 36 b.