Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø

(Ændringer som følge af REACH-forordningen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 559 af 4. juli 2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø, som ændret ved bekendtgørelse nr. 162 af 11. marts 2004, bekendtgørelse nr. 229 af 1. april 2004 og bekendtgørelse nr. 497 af 27. maj 2004 foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 35, stk. 1, § 49, stk. 1, § 49 a, stk. 1 - 3, § 49 b og § 84 i lov om arbejdsmiljø, samt efter bemyndigelse i henhold til lovens § 73, jf. lovbekendtgørelse nr. 268 af 18. marts 2005, og i medfør af § 32 a i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 215 af 22. april 2002, fastsættes:«

2. Fodnoten affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører visse bestemmelser i Rådets direktiv nr. 2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (nonylphenol, nonylphenolethoxylat og cement), EF-Tidende 2003 L 178, s. 24.«

3. § 14 affattes således:

»§ 14. Leverandøren skal for de i § 1, stk. 2, nr. 2 og nr. 3, nævnte stoffer og materialer, som ikke er omfattet af artikel 31 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), udarbejde sikkerhedsdatablad og forsyne modtageren af disse stoffer og materialer med dette i overensstemmelse med denne forordnings artikel 31 og bilag II med undtagelse af punkt 12 om miljøoplysninger og punkt 13 om forhold vedrørende bortskaffelse.

Stk. 2. Sikkerhedsdatabladet skal være affattet på dansk.«

4. § 15 affattes således:

»§ 15. Direktøren for Arbejdstilsynet kan, hvor særlige forhold foreligger, tillade afvigelser fra bestemmelserne i denne bekendtgørelse, når det skønnes rimeligt og forsvarligt.«

5. § 17 affattes således:

»§ 17. Medmindre højere straf er forskyldt efter lov om arbejdsmiljø eller anden lovgivning straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år den, der

1) overtræder § 4, stk. 2, § 5, stk. 1 og 2, §§ 6 – 8, § 11, § 13 og § 14,

2) ikke efterkommer påbud eller forbud, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser, eller

3) tilsidesætter vilkår for tilladelser, der er meddelt i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

6. I § 18 indsættes som nyt stk. 5:

»Stk. 5. Bekendtgørelse nr. 407 af 18. september 1979 om røgklassificering, mærkning og prøvning af svejseelektroder ophæves.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. december 2008.

Arbejdstilsynet, den 15. december 2008

Jens Jensen

/ Sonja Ploug Jensen