Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007, fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang transport og logistik omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder:

1) Befordring af personer på vej- og lufthavnsområdet.

2) Håndtering og transport af gods på lager-, terminal-, vej-, lufthavns- og jernbaneområdet.

3) Håndtering og transport af postale produkter.

4) Redning, autohjælp og ambulance.

§ 2. Til denne indgang er henført:

1) Lager- og terminaluddannelsen, jf. bilag 1.

2) Lufthavnsuddannelsen, jf. bilag 2.

3) Personbefordringsuddannelsen, jf. bilag 3.

4) Postuddannelsen, jf. bilag 4.

5) Redderuddannelsen, jf. bilag 5.

6) Togklargøringsuddannelsen, jf. bilag 6.

7) Vejgodstransportuddannelsen, jf. bilag 7.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 14,5 uger i den i § 2, nr. 1, nævnte uddannelse.

Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 8 uger i den i § 2, nr. 2, nævnte uddannelse.

Stk. 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i den i § 2, nr. 3, nævnte uddannelse.

Stk. 4. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 12,5 uger i den i § 2, nr. 4, nævnte uddannelse.

Stk. 5. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 15 uger i den i § 2, nr. 5, nævnte uddannelse.

Stk. 6. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 16,5 uger i de i § 2, nr. 6 og 7, nævnte uddannelser.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan

1) medvirke til at udføre de typiske arbejdsfunktioner inden for det brancheområde, som uddannelsen retter sig mod, på baggrund af kendskab til relevante arbejdsredskabers opbygning og funktion,

2) bedømme deres muligheder for at erhverve de kørekort og certifikater, der kræves i uddannelsen, på baggrund af en afprøvning af evner og forudsætninger,

3) anvende dansk, matematik, fysik og kemi i jobmæssig sammenhæng,

4) bruge deres kendskab til arbejdsmarkeds- og uddannelsesmæssige forhold i deres uddannelsesplanlægning og

5) forstå og bidrage til en arbejdspladsvurdering (APV) og redegøre for faktorer, som påvirker arbejdsmiljøet.

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, herunder færdselsrelateret førstehjælp (0,5 uge).

2) Informationsteknologi (uden for niveau).

Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Følgende regler ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 1411 af 22. december 2000 om uddannelsen til togklargører,

2) bekendtgørelse nr. 1066 af 4. november 2004 om uddannelse af chauffører,

3) bekendtgørelse nr. 1067 af 4. november 2004 om uddannelse af buschauffører,

4) bekendtgørelse nr. 1068 af 4. november 2004 om uddannelse af lufthavnsoperatører,

5) bekendtgørelse nr. 1069 af 4. november 2004 om uddannelse af postoperatører,

6) bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 om lageruddannelsen og

7) bekendtgørelse nr. 702 af 1. juli 2005 om uddannelse til redder.

Stk. 3. Følgende vejledninger ophæves:

1) vejledning nr. 9407 af 29. juli 2004 til bekendtgørelse nr. 1407 af 22. december 2000 om redderuddannelsen,

2) vejledning nr. 9408 af 29. juli 2004 til bekendtgørelse nr. 1411 af 4. november 2004 om togklargøreruddannelsen,

3) vejledning nr. 9689 af 20. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 om lageruddannelsen.

4) vejledning nr. 9690 af 23. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1066 af 4. november 2004 om uddannelse af chauffører,

5) vejledning nr. 9691 af 23. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1067 af 4. november 2004 om uddannelse af buschauffører,

6) vejledning nr. 9692 af 22. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1069 af 4. november 2004 om uddannelse af postoperatører,

7) vejledning nr. 9693 af 23. december 2004 til bekendtgørelse nr. 1068 af 4. november 2004 om uddannelse af lufthavnsoperatører.

Stk.4. Elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk.5.

Stk. 5. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Undervisningsministeriet, den 28. februar 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Martin Bülow


Bilag 1

Lager- og terminaluddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Lager- og terminaluddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Alle almindelige arbejdsopgaver i forskellige lager- og logistikfunktioner, der kendetegner et moderne lager.

2. Håndtering og styring af varer, gods og informationer.

3. Logistikstyring og kundebetjening.

4. Planlægning og udførelse af varetransport.

5. Lager- og terminaldisponering.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Lagermedhjælper.

2. Lageroperatør med speciale.

3. Lager- og terminaldisponent.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Lager og transport.

2. Lager og logistik.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 lagermedhjælper varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 16,6 uger. Uddannelsens trin 2 lageroperatør med speciale varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 specialet lager og logistik varer 13,4 uger og varer i specialet lager og transport 14,4 uger. Uddannelsens trin 3 lager- og terminaldisponent varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbet til trin 3 varer 15 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2 og i mindst 1 skoleperiode med mindst 1 praktikperiode for elever på trin 3.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan

1. medvirke ved håndtering, surring og stuvning af gods inden for brancheområdet,

2. gennem deres kendskab til landsdele, de største byer i Danmark, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen udarbejde ruteplaner og indtaste dem i et ruteplanlægningssystem samt bruge rutetabeller,

3. medvirke ved udførelsen af almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager, herunder edb-lagerstyring ved normalt forekommende lagerarbejde og korrekt betjening af virksomhedens interne og eksterne kunder og

4. anvende gaffelstablere og gaffeltrucks på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. gældende regler.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.5., er, at eleverne kan

1. medvirke til indretningen af et lager og udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver på et lager under anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler,

2. medvirke ved korrekt oplagring af farligt gods og klargøre farligt gods til forsendelse efter gældende regler,

3. medvirke til formulering, opfyldelse og forbedring af logistik- og kvalitetsmål inden for eget arbejdsområde, samt medvirke til at løse kvalitetsproblemer i virksomheden, herunder informere og kommunikere korrekt internt og eksternt,

4. foretage rationel og defensiv kørsel samt beherske grundlæggende færdigheder inden for godshåndtering og lastsikring,

5. medvirke til forbedringer i virksomhedens lagerøkonomiske forhold på baggrund af viden om virksomhedens samlede økonomi,

6. opnå en helhedsforståelse af begrebet sundhed til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsmæssig sammenhæng,

7. anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge,

8. anvende kompetencer opnået i grundfaget ergonomi i jobmæssige og almene sammenhænge,

9. anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge,

10. anvende kompetencer opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

11. anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation i jobmæssige og almene sammenhænge,

12. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche,

13. planlægge samt foretage analyse af virksomhedens logistiksystemer på baggrund af deres viden om økonomi, organisation, markedsforhold og logistik, samt endvidere medvirke til optimering af kvalitet, service og samarbejde i virksomheden,

14. benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materielpå baggrund af deres kendskab til logistik,

15. forestå daglig drift og disponering, og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden,

16. kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde,

17. anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i deres daglige disponering,

18. anvende redskaber til at fremme kompetenceudvikling,

19. foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer,

20. beherske kundeservice og forhandlingsteknik,

21. deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse,

22. beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik, bl.a. med henblik på videreuddannelse,

23. optimere, innovere og udvikle processer, rutiner og arbejdsgange, set ud fra et helhedssyn og

24. anvende deres viden om branchens produkter og markedsforhold i deres daglige arbejde.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-9, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10-12, gælder for uddannelsens trin 2 med specialet lager og transport.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10-13, gælder for uddannelsens trin 2 med specialet lager og logistik.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 14-24, gælder for uddannelsens trin 3.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1 lagermedhjælper, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve efter reglerne i § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.2.1. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i forløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.2.2. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 lagermedhjælper, skal prøven være bestået.

6.3. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 lageroperatør med speciale afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven, skal skolen sikre, at der efterfølgende kan udstedes skolebevis.

6.3.1. Opgaverne stilles inden for grundfag, områdefag og bundne specialefag.

6.3.2. Opgaven er praktisk og skriftlig.

6.3.3. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige opgave løses inden for en varighed af 45 minutter.

6.3.4. Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.3.5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Bundne specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 lageroperatør med speciale, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.4. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til trin 3 lager- og terminaldisponent afholder skolen en afsluttende prøve efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.4.1. Opgaven stilles inden for specialefagene. Eleven udarbejder et projekt, der indgår i prøven.

6.4.2. Opgaven løses inden for en varighed af 30 minutter.

6.4.3. Opgaven er mundtlig og tager udgangspunkt i elevens projekt.

6.4.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle specialefag i trin 3 forløbet.

6.4.5. For elever. der afslutter uddannelsen med trin 3 lager- og terminaldisponent, skal prøven være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af hvert trin, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 2

Lufthavnsuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Lufthavnsuddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Almindelige arbejdsopgaver inden for den del af lufthavnslogistikken, som udføres af transportarbejdere.

2. Færdsel og ageren i lufthavnen i forbindelse med udførelsen af det daglige arbejde.

3. Safety og security.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og speciale.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Transportarbejder i lufthavn.

2. Lufthavnsoperatør.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet lufthavnsoperatør.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 transportarbejder i lufthavn varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer mindst 12 uger og højest 15 uger. Uddannelsens trin 2 lufthavnsoperatør varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer mindst 10 uger og højest 16 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. Der er ingen særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.3., er, at eleverne kan:

1. foretage rationel og defensiv kørsel med køretøjer,

2. agere og færdes i lufthavnen på baggrund af kendskab til nationale og internationale bestemmelser for safety og security, samt kendskab til lufthavnens logistik,

3. indgå i det daglige samarbejde om løsning af service- og hjælpeopgaver, som ofte løses på tværs af funktions- og virksomhedsgrænser, med baggrund i egen jobfunktion og på basis af viden om lufthavnslogistik,

4. anvende kompetencer opnået i grundfaget sundhed i jobmæssige og almene sammenhænge,

5. anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge,

6. anvende kompetencer, opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge,

7. medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer,

8. anvende kompetencer opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

9. anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation i jobmæssige og almene sammenhænge og

10. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-6, gælder for alle trin i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7-10, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1 transportarbejder i lufthavn, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve efter reglerne i § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.2.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i forløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.2.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 1, skal prøven være bestået.

6.3. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 lufthavnsoperatør afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven, skal skolen sikre, at der efterfølgende kan udstedes skolebevis.

6.3.1. Opgaven stilles inden for grundfag, områdefag og specialefag.

6.3.2. Opgaven er praktisk og skriftlig.

6.3.3. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 4 timer. Den skriftlige prøve løses inden for en varighed af 45 minutter.

6.3.4. Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.3.5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Bundne specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.6. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 lufthavnsoperatør, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af hvert trin, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 3

Personbefordringsuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Personbefordringsuddannelsen har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Alle almindelige arbejdsopgaver i forbindelse med personbefordring med bus.

2. Planlægning og gennemførelse af personbefordring i overensstemmelse med gældende regler.

3. Kommunikation med kunder, kolleger og arbejdsgivere på dansk og mindst ét af de europæiske hovedsprog.

4. Transportdisponering.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Rutebilchauffør / turistbuschauffør.

2. Buschauffør med speciale.

3. Kørselsdisponent.

1.4. Uddannelsens trin 2 kan afsluttes med følgende specialer:

1. Bybus- og rutebilkørsel.

2. International turistbuskørsel.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 rutebilchauffør / turistbuschauffør varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 19,5 uger. Uddannelsens trin 2 buschauffør med speciale varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 8,5 uger. Uddannelsens trin 3 kørselsdisponent varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 15 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i mindst 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2 og i mindst 1 skoleperiode med mindst 1 praktikperiode for elever på trin 3.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb er, at eleverne kan:

1. medvirke ved håndtering, sikring, surring og stuvning af bagage og rejsegods inden for brancheområdet og

2. udarbejde ruteplaner og indtaste dem i et ruteplanlægningssystem samt bruge rutetabeller på baggrund af sit kendskab til landsdele, de største byer i Danmark, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.7., er, at eleverne kan:

1. udføre arbejdsopgaver og funktioner med og på køretøjer indrettet til personbefordring på en rationel og defensiv kørselsmåde,

2. håndtere og afværge konflikter,

3. kommunikere med passagererne på baggrund af egen kulturel selvforståelse samt kendskab til og forståelse for andre menneskers forskellige kulturelle, sproglige og etniske baggrunde,

4. anvende kompetencer opnået i grundfaget sundhed i jobmæssige og almene sammenhænge,

5. anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge,

6. anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge,

7. udføre arbejdsopgaver og funktioner som fører af en rutebil i erhvervsmæssig personbefordring,

8. medvirke aktivt i det sikkerhedsmæssige arbejde på baggrund af deres kendskab til trafikselskabers formål, struktur og kommunikationsveje samt de service- og kvalifikationskrav, der bliver stillet til vognmænd og chauffører, som har tilknytning til trafikselskaber,

9. udføre turistbuskørsel såvel nationalt som internationalt,

10. anvende kompetencer opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

11. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling indenfor egen branche,

12. befordre bevægelseshæmmede korrekt, betjene den bevægelseshæmmedes personlige hjælpeudstyr, betjene køretøjers specielle udstyr, anvende korrekt løfte- og bæreteknik og gennemføre en komfortabel personbefordring i køretøj,

13. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet,

14. lede en turistbustur ”Ud i det blå”, ud fra viden om gruppers adfærd i stresssituationer,

15. udføre turistbuskørsel med 3-akslede dobbeltdækkerbusser i Europa, herunder udfylde alle relevante papirer med relation til bus, passagerer og chauffør,

16. benytte systemer til styring af personbefordring, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik,

17. forestå daglig drift og disponering, og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden,

18. kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde,

19. anvende kendskab til arbejdsmarkeds- og sociallovgivning i deres daglige disponering,

20. anvende viden om mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, til medarbejderudvikling,

21. foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer,

22. beherske kundeservice og forhandlingsteknik,

23. deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse,

24. beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik,

25. på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport anvende deres viden i forhold til virksomhedens transportydelser og

26. foretage trafiksikkerhedsdisponering.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 1-6, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 7-8, gælder for trin 1, rutebilchaufføruddannelsen.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 9-10, gælder for trin 1, turistbuschaufføruddannelsen.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 10-13, gælder for trin 2 specialet bybus- og rutebilkørsel.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 11-15, gælder for trin 2 specialet international turistbuskørsel.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1, nr. 16-26, gælder for uddannelsens trin 3 kørselsdisponent.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen for den enkelte uddannelse inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1 rutebilchauffør / turistbuschauffør, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.2.1. Opgaven stilles inden for grundfag og områdefag.

6.2.2. Opgaven er praktisk og mundtlig.

6.2.3. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 1 time og 45 minutter. Den mundtlige opgave løses ved en prøve inden for en varighed af 15 minutter.

6.2.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i forløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.2.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 rutebilchauffør / turistbuschauffør, skal prøven være bestået.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 buschauffør med speciale, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven, skal skolen sikre, at der kan udstedes skolebevis.

6.3.1. Opgaven stilles inden for grundfag, områdefag og specialefag.

6.3.2. Opgaven er praktisk og skriftlig.

6.3.3. Den praktiske opgave løses inden for en varighed 3 timer. Den skriftlige opgave løses inden for en varighed af 45 minutter.

6.3.4. Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.3.5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Bundne specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 buschauffør med speciale, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.4. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til trin 3 kørselsdisponent afholder skolen en afsluttende prøve efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.4.1. Opgaverne stilles inden for specialefag. Eleven udarbejder et projekt, der indgår i prøven.

6.4.2. Prøven har en varighed af 30 minutter.

6.4.3. Prøven er mundtlig og tager udgangspunkt i elevens projekt.

6.4.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle specialefag i trin 3 forløbet.

6.4.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 3 kørselsdisponent, skal prøven være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af hvert trin, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 4

Postuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Postuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Almindelige operationelle arbejdsopgaver i forbindelse med indsamling, sortering, transport og distribution af post og postrelaterede produkter og ydelser.

2. Betjening af maskiner og udstyr i forbindelse med håndtering og behandling af produkter og ydelser.

3. Planlægning og koordinering af det daglige arbejde inden for eget arbejdsområde.

4. Transportdisponering.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Postdistributør.

2. Postoperatør med specialer.

3. Kørselsdisponent.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Center.

2. Distribution.

3. Transport.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 postdistributør varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 12,8 uger. Uddannelsens trin 2 postoperatør med specialer varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 18,2 uger. Uddannelsens trin 3 varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbet til trin 3 kørselsdisponent varer 15 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2 og i mindst 1 skoleperiode med mindst 1 praktikperiode for elever på trin 3.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan

1. medvirke ved håndtering, surring og stuvning af gods inden for brancheområdet,

2. gennem kendskab til landsdele, de største byer i Danmark, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen udarbejde ruteplaner og indtaste dem i et ruteplanlægningssystem samt bruge rutetabeller og

3. anvende gaffelstablere og gaffeltrucks på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. gældende regler.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.6., er, at eleverne kan:

1. indgå i den postlogistiske kæde og i samarbejdet om arbejdets tilrettelæggelse,

2. anvende kvalitets- og målstyringssystemer,

3. udføre almindelige arbejdsfunktioner inden for branchen på baggrund af viden om produktkategorier og håndteringen af disse,

4. udføre arbejdsfunktioner med køretøjer på en rationel og defensiv kørselsmåde,

5. anvende teknikker til håndtering af vanskelige situationer og kommunikere med forskellige grupper og niveauer i virksomheden,

6. medvirke til forbedringer af kvaliteten af arbejds- og serviceydelser inden for eget arbejdsområde,

7. medvirke til løsningen af problemer inden for virksomhedens logistiksystemer,

8. deltage i løsningen af daglige tekniske driftsproblemer og bidrage til optimering af produktionen inden for maskinel behandling af post,

9. forholde sig aktivt til forbedring af sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen,

10. anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge,

11. forholde sig til branchens markedsvilkår ud fra et udviklings- og iværksætterperspektiv,

12. vurdere den grundlæggende produktionsteknik i branchen,

13. udføre alle forekommende arbejdsfunktioner inden for branchen på baggrund af viden om alle forekommende produktkategorier og håndteringen af disse,

14. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche,

15. foretage systematisk fejlfinding, vedligeholdelse og småreparationer samt indgå i teknisk dialog med teknikere vedrørende reparationer,

16. deltage aktivt i udviklingen af et sundt og sikkert arbejdsmiljø inden for eget jobområde,

17. vurdere resultater og udarbejde handlingsplaner med baggrund i viden om målstyringsprincippet, økonomisystemer og planlægningssystemer,

18. anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge,

19. anvende kompetencer opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

20. benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik,

21. forestå daglig drift og disponering og formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden,

22. kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde,

23. på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning anvende denne viden i deres daglige disponering,

24. anvende viden om mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, til medarbejderudvikling,

25. foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer,

26. beherske kundeservice og forhandlingsteknik,

27. deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse,

28. beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik bl.a. med henblik på videreuddannelse,

29. på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport anvende deres viden i forhold til virksomhedens transportydelser og

30. foretage trafiksikkerhedsdisponering.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-10 gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 11-16 og 18-19, gælder for uddannelsens trin 2 med specialet center.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 11-14 og 16-19, gælder for uddannelsens trin 2 med specialet distribution.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 11-14, og 18-19, gælder for uddannelsens trin 2 med specialet transport.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 20-30, gælder for uddannelsens trin 3 kørselsdisponent.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1 postdistributør, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve efter reglerne i § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.2.1. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i forløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.2.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 1 postdistributør, skal prøven være bestået.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 postoperatør med speciale afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven skal skolen sikre, at der kan udstedes skolebevis.

6.3.1. Opgaven stilles inden for grundfag, områdefag og specialefag.

6.3.2. Opgaven er praktisk og skriftlig.

6.3.3. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 7 timer og 15 minutter. Den skriftlige løses inden for en varighed af 45 minutter.

6.3.3. Den skriftlige opgave er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.3.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Bundne specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 postoperatør med speciale, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.4. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til trin 3 kørselsdisponent afholder skolen en afsluttende prøve efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.4.1. Opgaven stilles inden for specialefagene. Eleven udarbejder et projekt, der indgår i prøven.

6.4.2. Opgaven har en varighed af 30 minutter.

6.4.3. Opgaven er mundtlig og tager udgangspunkt i elevens projekt.

6.4.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle specialefag i trin 3 forløbet.

6.4.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 3 kørselsdisponent, skal prøven være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af hvert trin, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 5

Redderuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Redderuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Ambulancetjeneste på assistentniveau.

2. Patientbefordring.

3. Rednings- og brandtjeneste.

4. Autohjælp og bjærgning.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et af uddannelsens specialer.

1.3. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Autohjælp.

2. Ambulanceassistent.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens speciale autohjælp varer 1 år og 9 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 30 uger. Uddannelsens speciale ambulanceassistent varer 2 år og 10 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 41 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 5 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever med speciale autohjælp, og i mindst 9 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever med speciale ambulanceassistent.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan

1. udføre praktiske og enkle opgaver inden for almindelig autohjælp og bugsering efter instruks,

2. udføre simpel bjærgning med lille bjærgningsvogn under vejledning og på baggrund af viden om de fysiske kræfter,

3. udvise sikker adfærd og udføre en korrekt afmærkning af forskellige typiske bevægelige og stationære vejarbejder samt forstå den trafiksikkerhedsmæssige baggrund for reglerne for afmærkning af vejarbejder,

4. udføre udvidet førstehjælp,

5. opnå kompetence svarende til grundfaget udvidet førstehjælp og

6. opnå kompetence svarende til grundfaget fysik, niveau F.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.4., er, at eleverne kan:

1. udføre grundlæggende brandslukning jf. gældende regler,

2. indgå i redningsberedskabet på et skadessted,

3. føre redningskøretøj under udrykning,

4. udføre befordring af bevægelseshæmmede, siddende og liggende patientbefordring i køretøjer over og under 3500 kg,

5. udføre normalt forekommende arbejdsopgaver ved redningsarbejde før, under og efter indsats,

6. udføre almindelig autohjælp og bugsering,

7. udføre almindelig bjærgning og bugsering af store køretøjer,

8. foretage den nødvendige vedligeholdelse af køretøjer til erhvervsmæssig transport,

9. varetage funktionen som ambulanceassistent (niveau 1), jf. gældende regler,

10. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling inden for egen branche,

11. anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge,

12. anvende kompetencer opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

13. anvende kompetencer opnået i grundfaget kemi i jobmæssige og almene sammenhænge,

14. anvende kompetencer opnået i grundfaget psykologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

15. anvende kompetencer opnået i grundfaget sundhed i jobmæssige og almene sammenhænge,

16. anvende kompetencer opnået i grundfaget hygiejne i jobmæssige og almene sammenhænge og

17. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-5, gælder for begge specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6-8, gælder for uddannelsens speciale autohjælp.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 9-17, gælder for uddannelsens speciale ambulanceassistent.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Skolen afholder mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven, skal skolen sikre, at der efterfølgende kan udstedes skolebevis.

6.1.1. Opgaver stilles inden for områdefag og specialefag.

6.1.2. Opgaven er mundtlig, praktisk og skriftlig.

6.1.3. Den mundtlige opgave løses ved en prøve inden for en varighed af 20 minutter. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige opgave løses inden for en varighed af 2 timer.

6.1.4. Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.1.5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Bundne specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.1.6. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den mundtlige, den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.2. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 6

Togklargøringsuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Togklargøringsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Sikkerhed på jernbane for togklargøring.

2. Klargøring og lettere vedligeholdelse af jernbanemateriel.

3. Rangering.

4. Godshåndtering og kundebetjening.

5. Stations- og infrastrukturopgaver som er tilknyttet togklargøring.

6. Eftersyn og lettere vedligeholdelse af transportmateriel.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og speciale.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Rangerleder.

2. Klargører til godstog med speciale.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet klargører til godstog.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 rangerleder varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 1 varer 9,2 uger. Uddannelsens trin 2 klargører til godstog med speciale varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 20,8 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan

1. medvirke ved håndtering, surring og stuvning af gods inden for brancheområdet,

2. udarbejde ruteplaner og indtaste dem i et ruteplanlægningssystem samt bruge rutetabeller på baggrund af deres kendskab til landsdele, de største byer i Danmark, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen,

3. foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakke ved hjælp af spejle, foretage almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedre mindre driftsfejl, og foretage fejlmeldinger,

4. foretage enkle anhugningsopgaver på baggrund af grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening samt kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning,

5. operere ikke certifikatkrævende kraner på en betryggende måde på baggrund af deres kendskab til de generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde under opsyn og

6. anvende gaffeltruck og gaffelstabler på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til førercertifikat til gaffeltruck kategori B, jf. gældende regler.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.3., er, at eleverne kan

1. færdes selvstændigt på jernbanen i henhold til gældende regler,

2. medvirke ved togklargøring i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler,

3. udføre rangerledelse i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler,

4. rådgive og vejlede kunder i produktvalg og sælge ydelser ud fra deres kendskab til kundevendte produkter og samspillet mellem service, kvalitet og samarbejde overfor kunder og samarbejdsparter,

5. føre køretøjer på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods,

6. opnå en helhedsforståelse af sundhed, personlig sikkerhed og miljø til brug for aktuelle arbejdsområder i erhvervsfaglig sammenhæng,

7. anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation i jobmæssige og almene sammenhænge,

8. anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge,

9. opnå forståelse for samfundsstrukturer og arbejdsmarkedets vilkår i relation til brancheområdet,

10. udføre adgangskontrol for gods og kende til de færdselsregler, sikkerhedsprocedurer og kommunikationsveje, der findes på en kombiterminal,

11. udføre korrekt kontrol og forberede afsendelse af farligt gods efter gældende regler,

12. udføre deres arbejde som togklargører i henhold til gældende jernbanesikkerhedsregler,

13. betjene og køre dieselhydraulisk rangerlokomotiv indenfor stationsområde i henhold til gældende regler,

14. udføre kontrol af godsvognsmateriel,

15. udføre læssekontrol,

16. opbygge, afmærke, stuve, surre og sikre gods på og i forskellige typer enhedslaster og lastbærere, som benyttes i forbindelse med godstransport ad jernbane,

17. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling indenfor egen branche og

18. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-6, gælder for alle trin i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 7-18, gælder for uddannelsens trin 2 klargører til godstog med speciale.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre uddannelsens trin 1 rangerleder, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve efter reglerne i § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.2.1. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i forløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.2.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 rangerleder, skal prøven være bestået.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 klargører af godstog, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven skal skolen sikre, at der kan udstedes skolebevis.

6.3.1. Opgaven stilles inden for grundfag, områdefag og specialefag.

6.3.2. Opgaven er praktisk og skriftlig.

6.3.3. Den praktiske opgaveløses inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige opgave løses inden for en varighed af 45 minutter.

6.3.4. Den skriftlige opgave er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.3.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Bundne specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 klargører til godstog, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af hvert trin, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 7

Vejgodstransportuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Vejgodstransportuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Rationel og defensiv godskørsel med lastbil, lastbil/påhængsvogn eller lastbil/sættevogn.

2. Håndtering og sikring af gods.

3. Eftersyn og vedligehold af transportmateriel.

4. Planlægning af transporter på baggrund af kendskab til vejtransportens regler.

5. Levering af service og kvalitet.

6. Transportdisponering.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Lastbilchauffør.

2. Chauffør med speciale.

3. Kørselsdisponent.

1.4. Uddannelsens trin 2 kan afsluttes med følgende specialer:

1. Godschauffør.

2. Renovationschauffør.

3. Kranfører.

4. Tankbilchauffør.

5. Flyttechauffør.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 lastbilchauffør varer 1 år og 6 måneder inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 17,5 uger. Uddannelsens trin 2 chauffør med speciale varer 1 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbet til trin 2 varer 13,5 uger. Uddannelsens trin 3 kørselsdisponent varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbet til trin 3 varer 15 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2 og i mindst 1 skoleperioder med mindst 1 praktikperiode for elever på trin 3.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. håndtere, sikre, surre og placere almindelige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre relevante køretøjer korrekt,

2. udarbejde ruteplaner og indtaste dem i et ruteplanlægningssystem samt bruge rutetabeller på baggrund af deres kendskab til landsdele, de største byer i Danmark, trafikknudepunkter og transportinfrastrukturen,

3. foretage grundlæggende manøvrering med lastbil, herunder bakning ved hjælp af spejle, samt almindeligt dagligt starteftersyn, herunder udbedring af mindre driftsfejl, og foretage fejlmeldinger,

4. foretage enkle anhugningsopgaver på baggrund af grundlæggende viden om anhugningsteori og kranbetjening samt kendskab til de generelle regler om sikkerhed og signalgivning vedrørende anhugning,

5. operere ikke-certifikatkrævende kraner på en betryggende måde på baggrund af kendskab til generelle regler om sikkerhed i forbindelse med kranarbejde under opsyn og

6. anvende gaffelstablere og gaffeltrucks på en sikker og ansvarsbevidst måde samt bestå prøven til gaffeltruckførercertifikat kategori B, jf. gældende regler.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.9., er, at eleverne kan

1. føre køretøjer nationalt og internationalt, på en trafiksikker, energi- og miljørigtig, rationel og defensiv måde, anvende vejtransportens regler samt håndtere transportdokumenter og normalt forekommende godstyper, vurdere vægtfordeling samt udføre lastsikring af gods,

2. udføre transporter med farligt gods efter gældende myndighedskrav,

3. anvende kompetencer opnået i grundfaget sundhed i jobmæssige og almene sammenhænge,

4. anvende kompetencer opnået i grundfaget fremmedsprog i jobmæssige og almene sammenhænge,

5. tilegne sig information om internationale forhold, herunder den internationale arbejdsdeling indenfor egen branche,

6. anvende kompetencer opnået i grundfaget samfundsfag i jobmæssige og almene sammenhænge,

7. anvende kompetencer, opnået i grundfaget informationsteknologi i jobmæssige og almene sammenhænge,

8. anvende kompetencer opnået i grundfaget iværksætteri og innovation i jobmæssige og almene sammenhænge,

9. udføre specielle arbejdsfunktioner, som ligger inden for virksomhedens virkeområde, eller som har betydning for elevernes fremtidige beskæftigelsesmuligheder inden for transportområdet,

10. bestå prøven til krancertifikat, kategori D i henhold til gældende regler,

11. indgå i et logistikforløb med fokus på kvalitet og miljø,

12. udføre arbejdsopgaver inden for dagsrenovation, erhvervsaffald, storskrald og klinisk risikoaffald samt betjening af flakkøretøjer,

13. bestå prøven til kranførercertifikat E og B i henhold til gældende regler,

14. udføre arbejdsopgaver inden for tanktransport, herunder omfattende farligt gods, fødevare- og pulvertransporter, omfattende af og pålæsning, betjening og vedligeholdelse af tankbilens udstyr samt hensigtsmæssig adfærd i nødsituationer,

15. udføre arbejdsopgaver med anvendelse af flyttetekniske hjælpemidler, foretage pakning og emballering, håndtere tungt bohave og inventar samt foretage korrekt stuvning og surring af flyttegods på nationale og internationale flytninger,

16. benytte systemer til styring af gods, varestrømme, informationer og materiel på baggrund af deres kendskab til logistik,

17. forestå daglig drift og disponering, og kan formidle et godt samarbejde, bl.a. på baggrund af viden om etniske og kulturelle forskelle, både vertikalt og horisontalt i virksomheden,

18. kommunikere effektivt og ordentligt med medarbejdere, kunder og øvrige samarbejdspartnere og benytte moderne tekniske hjælpemidler til denne kommunikation på den mest hensigtsmæssige måde,

19. anvende, på baggrund af et grundigt kendskab til arbejdsmarkeds- og social lovgivning, denne viden i deres daglige disponering,

20. anvende, på baggrund af indsigt i mulighederne for og redskaber til at fremme kompetenceudvikling, herunder redskaber til at holde styr på kompetencer og kompetenceregnskaber, denne viden til medarbejderudvikling,

21. foretage korrekt arbejdsmiljøhåndtering, herunder ved uheldssituationer,

22. beherske kundeservice og forhandlingsteknik,

23. deltage i kvalitetsstyring, herunder certificeringsprocesser og følge op på disse,

24. beherske dagligdags transportteknisk fremmedsprog og transportrelateret matematik blandt andet med henblik på videreuddannelse,

25. anvende på baggrund af kendskab til love og regler for vejtransport deres viden i forhold til virksomhedens transportydelser og

26. foretage trafiksikkerhedsdisponering.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-4, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 5-9, gælder for uddannelsens trin 2 chauffør med speciale.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10-11, gælder for uddannelsens trin 2 specialet godschauffør.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 12, gælder for uddannelsens trin 2 specialet renovationschauffør.

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 13, gælder for uddannelsens trin 2 specialet kranfører.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 14, gælder for uddannelsens trin 2 specialet tankbilchauffør.

4.8. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 15, gælder for uddannelsens trin 2 specialet flyttechauffør.

4.9. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 16-26, gælder for uddannelsens trin 3 kørselsdisponent.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. For elever, der alene skal gennemføre uddannelses trin 1 lastbilchauffør, afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve efter reglerne i § 11 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser, som i øvrigt finder anvendelse.

6.2.1. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i forløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.2.5. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 lastbilchauffør, skal prøven være bestået.

6.3. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 chauffør med speciale afholder skolen mod slutningen af skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Inden eleven kan deltage i svendeprøven skal skolen sikre, at der efterfølgende kan udstedes skolebevis.

6.3.1. Opgaven stilles inden for grundfag, områdefag og specialefag.

6.3.2. Opgaven er praktisk og skriftlig.

6.3.3. Den praktiske opgave løses inden for en varighed af 3 timer. Den skriftlige opgave løses inden for en varighed af 45 minutter.

6.3.4. Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse.

6.3.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Obligatorisk specialefag skal gennemføres efter reglerne for det enkelte fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3.5. For elever der afslutter uddannelsen med trin 2 chauffør med speciale, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst beståkarakter. Karakteren for den praktiske prøve skal være mindst beståkarakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal.

6.4. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen til trin 3 kørselsdisponent afholder skolen en afsluttende prøve efter reglerne i § 12 i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.4.1. Opgaven stilles inden for specialefagene. Eleven udarbejder et projekt, der indgår i prøven.

6.4.2. Opgaven er mundtlig og tager udgangspunkt i elevens projekt.

6.4.2. Opgaven løses inden for en varighed af 30 minutter.

6.4.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle specialefag i trin 3 forløbet.

6.4.4. For elever der afslutter uddannelsen med trin 3 kørselsdisponent, skal prøven være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning, herunder ved afslutning af hvert trin, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

Omtryksnote
  • 19-06-2008:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt den 18. juni 2008 på grund af fejl i bekendtgørelsens bilag 4, afsnit 2.1., 3. pkt. »Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 17,2 uger.« er rettet til: »Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 18,2 uger.«