Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om en børnefamilieydelse, lov om individuel boligstøtte og lov om ændring af lov om social pension og andre love

(Ændrede betingelser om børns ophold her i landet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 1115 af 24. november 2008, som ændret ved § 8 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. dog stk. 2 og 3.«

2. § 5, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børnetilskud. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær.«

3. Efter § 24 a indsættes:

»§ 24 b. Kommunalbestyrelsen skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig, og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis kommunalbestyrelsen modtager meddelelse efter regler fastsat i medfør af § 24 a eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. § 5, vil være opfyldt ved begyndelsen af det følgende kvartal, jf. § 6, stk. 2. Modtages erklæring ikke inden for 14 dage efter kommunalbestyrelsens anmodning herom, træffes afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag.

Stk. 2. Velfærdsministeren kan fastsætte regler om administration i forbindelse med kommunalbestyrelsens vurdering af, om betingelserne om barnets ophold her i landet er opfyldt.«

4. Efter § 25 a indsættes:

»§ 25 b. Personer, der modtager førtidspen­sion efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., er berettiget til børnetilskud efter de regler, der gælder for modtagere af folkepension.«

§ 2

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) at barnet faktisk opholder sig her i landet, jf. § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog lovens § 5, stk. 3,«

2. § 2, stk. 2, ophæves.

3. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ved kommunalbestyrelsens afgørelse af, om betingelsen om barnets ophold her i landet er opfyldt, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, kan kommunalbestyrelsen benytte oplysninger, der er modtaget efter regler fastsat i medfør af § 24 a i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. § 24 b, stk. 1, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og regler fastsat i medfør af lovens § 24 b, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.«

§ 3

I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 981 af 1. oktober 2008, som ændret ved § 10 i lov nr. 346 af 18. april 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Hvis der efter lov om en børnefamilieydelse træffes afgørelse om, at betingelsen om et barns ophold her i landet ikke er opfyldt, skal kommunalbestyrelsen samtidig træffe afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten.«

2. Efter § 46 indsættes:

»§ 46 a. Hvis kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om, at barnet ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten, jf. § 7, stk. 2, 2. pkt., finder § 46, stk. 2 og 4-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Når barnet igen opholder sig her i landet, jf. § 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børnefamilieydelse, finder § 43, stk. 1, 2. pkt., og § 44, stk. 1, 2 og 4, tilsvarende anvendelse.«

§ 4

I lov nr. 285 af 25. april 2001 om ændring af lov om social pension og andre love. (Førtidspensionsreform), som ændret senest ved § 57 i lov nr. 1164 af 19. december 2003, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 6, ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen