Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter og arveloven

(Retsmægling m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 4, 2. pkt., ændres »Stk. 1, 2.-4. pkt.« til: »Stk. 1, 3.-5. pkt.«

2. I § 32, stk. 5, 2. pkt., ændres »Stk. 1, 2. pkt.« til: »Stk. 1, 3. pkt.«

3. I § 41 d indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter ikke fortrolige dokumenter, der alene er indgået i en retsmægling, jf. § 277, stk. 1.«

Stk. 2-4 bliver herefter stk. 3-5.

4. I § 41 d, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres »stk. 3, nr. 2 eller 3« til: »stk. 4, nr. 2 eller 3«.

5. I § 44 b, stk. 1, ændres »§ 4« til: »§ 5«.

6. I § 170, stk. 1, ændres »forsvarere og advokater« til: »forsvarere, retsmæglere og advokater«.

7. I § 170, stk. 2, 1. pkt., ændres »læger og advokater« til: »læger, retsmæglere og advokater«.

8. Efter § 270 indsættes:

»Kapitel 27

Retsmægling

§ 271. Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på sager, der verserer ved byret, landsret eller Sø- og Handelsretten.

§ 272. Retten kan efter anmodning fra parterne udpege en retsmægler til at bistå parterne med selv at nå frem til en aftalt løsning på en tvist, som parterne har rådighed over (retsmægling).

§ 273. Som retsmægler kan udpeges

1) en dommer eller fuldmægtig ved det pågældende embede, som af vedkommende retspræsident (på Bornholm dommeren) er udpeget til at fungere som retsmægler, eller

2) en advokat, som er antaget af Domstolsstyrelsen til at fungere som retsmægler i den pågældende landsretskreds.

Stk. 2. Domstolsstyrelsen fastsætter nærmere regler om antagelse af advokater som retsmæglere.

§ 274. §§ 60 og 61 finder tilsvarende anvendelse for retsmæglere.

§ 275. Retsmægleren fastlægger forløbet af retsmæglingen i samråd med parterne. Med parternes samtykke kan retsmægleren holde møder med parterne hver for sig.

§ 276. En retsmægling afsluttes, hvis

1) parterne når frem til en aftalt løsning på tvisten,

2) retsmægleren bestemmer det eller

3) en af parterne anmoder om det.

Stk. 2. Retsmægleren afslutter en retsmægling, hvis det er nødvendigt for at hindre, at parterne under retsmæglingen indgår en aftale, der indebærer strafbare forhold eller i øvrigt strider mod ufravigelig lovgivning.

§ 277. Oplysninger, der fremkommer under en retsmægling, er fortrolige, medmindre parterne aftaler andet eller oplysningerne i øvrigt er offentligt tilgængelige.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en part videregive oplysninger fra en retsmægling, hvis

1) oplysningen hidrører fra parten selv eller

2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives.

Stk. 3. Stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for andre deltagere i retsmæglingen end parterne og retsmægleren.

Stk. 4. Hvis sagen fortsætter ved retten efter endt retsmægling, kan en part uanset stk. 1 om nødvendigt anvende oplysninger modtaget under retsmæglingen til at begrunde en anmodning til retten om at pålægge modparten eller andre at udlevere dokumenter, jf. kapitel 28.

§ 278. Hver part bærer egne omkostninger i forbindelse med en retsmægling, medmindre parterne aftaler andet.

§ 279. Efter en retsmæglings afslutning må retsmægleren ikke virke som dommer eller advokat under sagens fortsatte behandling.

Stk. 2. Uanset stk. 1 kan en dommer, der har fungeret som retsmægler, efter anmodning indføre en aftalt løsning som retsforlig i retsbogen og træffe beslutning om at hæve sagen.«

9. I § 353, stk. 1, nr. 18, ændres »tilrettelæggelse og« til: »tilrettelæggelse,«.

10. § 353, stk. 1, nr. 19, affattes således:

»19) forligsmægling og«

11. I § 353, stk. 1, indsættes som nr. 20:

»20) alternativ konfliktløsning, herunder retsmægling.«

12. I § 393, stk. 4, 2. pkt., indsættes efter »§ 299«: »eller § 306, stk. 1«.

13. I § 581 ændres »tinglysningsdommeren« til: »Tinglysningsretten«.

§ 2

I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 8. september 2006, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 539 af 8. juni 2006 og senest ved § 4 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 49 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »på tinglysningskontorerne« til: »ved Tinglysningsretten eller byretterne«.

§ 3

I arveloven, lov nr. 515 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 32, stk. 1, 3. pkt., § 84, stk. 1, 3. pkt., og § 96, stk. 3, ændres »§§ 226 og 227« til: »§ 226«.

2. I § 61, 3. pkt., ændres »§ 58« til: »§ 57«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens § 2.

Stk. 3. En forsikringstager kan ikke opsige en forsikringsaftale på grund af en ændring af forsikringsvilkårene, som alene er begrundet med indførelse af regler om retsmægling, jf. retsplejelovens kapitel 27 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 3 kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. marts 2008

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen