Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om visse spil, lotterier og væddemål

Herved bekendtgøres lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 464 af 18. maj 2006, med de ændringer, der følger af § 23 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og § 52 i lov nr. 538 af 8. juni 2006.

§ 1. Skatteministeren bemyndiges til at meddele bevilling til udbud af spil, lotterier og væddemål mod betaling af afgift til staten.

Stk. 2. Skatteministeren kan ikke efter denne lov meddele bevilling til spil på duekapflyvninger og cykelløb på bane, udbud af et klasselotteri og lign., etablering af spillekasinoer, gevinstgivende spilleautomater eller gevinstopsparing.

Stk. 3. 1) Bevillingshaveren kan med godkendelse fra skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, fastsætte regler for frembringelse af erstatningsresultater, som om fornødent kan anvendes som grundlag i forbindelse med de spil og væddemål, som er omfattet af stk. 1.

§ 1 A. Af de spil og væddemål, der er omfattet af § 1, stk. 1, betales en afgift til staten på 16 pct. af indskudssummen, jf. dog stk. 2-4.

Stk. 2. Af bookmakerspil (væddemål med faste odds) betales en afgift til staten på 30 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten).

Stk. 3. Af totalisatorspil (væddemål med løbende odds) på heste- og hundevæddeløb betales en månedlig afgift til staten på 11 pct. af det beløb, hvormed indskudssummen overstiger gevinsterne (bruttospilleindtægten), og en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Stk. 4. Af spil, der foregår på Færøerne og i Grønland, betales ikke afgift efter stk. 1-3.

§ 2. Bevilling efter § 1 må kun gives til ét selskab. Bevilling til væddemål som nævnt i § 1 A, stk. 3, kan dog gives til et selskab, hvis aktiekapital tegnes af det i 1. pkt. nævnte selskab.

Stk. 2. Bevilling kan gives for indtil 5 år ad gangen. Fornyelse af bevilling kræver godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte selskaber skal organiseres som aktieselskaber. Aktieselskabsloven finder anvendelse på selskaberne, medmindre andet følger af denne lov. Selskabernes vedtægter og eventuelle ændringer i disse skal godkendes af finansministeren.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen kan til bevillingshaveren videregive oplysninger om en forhandlers overtrædelse af skattelovgivningen i forbindelse med den virksomhed, der foregår på forhandlerens forretningssted.

Stk. 5. Bevillingshaveren kan behandle oplysninger om forhandlerens overtrædelser af skattelovgivningen, i det omfang det er nødvendigt til varetagelse af bevillingshaverens forpligtelser i henhold til bevillingen.

§ 3. Aktiekapitalen i det i § 2, stk. 1, 1. pkt. nævnte selskab skal være på mindst 500.000 kr. Af aktiekapitalen tegner staten 80 pct., medens Danmarks Idræts-Forbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger tegner hver 10 pct. Aktierne kan kun overdrages med godkendelse af selskabets bestyrelse.

Stk. 2. Selskabet skal ledes af en bestyrelse, bestående af en formand og indtil 14 medlemmer. Formanden udnævnes af finansministeren. Skatteministeren, undervisningsministeren og kulturministeren udnævner hver et af bestyrelsens medlemmer, medens de i stk. 1 nævnte organisationer, der har deltaget i aktietegningen, og Dansk Boldspil Union, Dansk Firmaidrætsforbund, Dansk Ungdoms Fællesråd og Fri­lufts­rå­det vælger hver et medlem. Selskabets medarbejdere kan efter reglerne i aktieselskabsloven udpege indtil 5 medlemmer af bestyrelsen samt suppleanter for disse. Finansministeren udpeger et af medlemmerne til som næstformand at fungere i formandens forfald. Af bestyrelsen, eksklusive formanden og de af medarbejderne udpegede medlemmer, afgår det ældst udnævnte (valgte) medlem hvert år, eventuelt efter lodtrækning. Genudnævnelse (genvalg) kan finde sted. I tilfælde af formandens eller et bestyrelsesmedlems afgang uden for tur foretages supplerende udnævnelse (valg). Hvis et af de af medarbejderne udpegede medlemmer afgår uden for tur, indtræder den valgte suppleant.

Stk. 3. Finansministeren fastsætter størrelsen af formandens og bestyrelsesmedlemmernes vederlag.

Stk. 4. I tilfælde af selskabets opløsning har aktionærerne højst krav på indløsning af deres aktier til parikurs samt til eventuelt at få udbetalt dividende for det løbende regnskabsår. Om anvendelsen af den herefter tilbageværende selskabsformue tages bestemmelse på finansloven.

§ 3 A. Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, der i det følgende benævnes fonden, har til formål at tilføre dansk hestevæddeløbssport midler og dermed gøre det muligt for de i § 2, stk. 1, nævnte selskaber at udbyde væddemål på hestevæddeløbssportens baner. Fonden skal endvidere tildele hundevæddeløbssporten midler, i det omfang hundevæddeløb finder sted på hestevæddeløbssportens baner. Det overskud, der dannes ved totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane, tilfalder denne bane. Det i 3. pkt. nævnte overskud opgøres som 21,25 pct. af omsætningen på totalisatorspil på den enkelte hestevæddeløbsbane de dage, hvor der er løb i henhold til løbskalenderen.

Stk. 2. Fondens administrations- og sekretariatsudgifter afholdes af fonden.

Stk. 3. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af en formand og 4 medlemmer. Dansk Galop og Dansk Travsports Centralforbund udpeger hver 1 medlem. Kulturministeren udpeger de resterende 3 medlemmer, heriblandt formanden. Bestyrelsen udnævnes for en periode af 4 år, og genudnævnelse kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab og beretning til kulturministeren.

§ 4. 1) Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, fører tilsyn og kontrol med de i § 2, stk. 1, nævnte selskabers virksomhed. Nærmere regler herom kan fastsættes i bevillingen. Omkostningerne ved tilsynet og kontrollen bæres af selskaberne, og skatteministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

§ 5. Af indskuddet skal mindst 45 pct. anvendes til gevinster.

Stk. 2. For væddemål med faste odds skal det årlige gennemsnit for gevinstandelen ligge over den i stk. 1 nævnte grænse.

§ 6. Af de gevinster, undtaget gevinster fra totalisatorspil på heste- og hundevæddeløb, der tilfalder vinderne, skal svares en afgift til statskassen på 15 pct., beregnet af den del af gevinstbeløbet, der overstiger 200 kr.

Stk. 2. Gevinsterne er fritaget for indkomstskat til stat og kommune.

§ 6 A. 2) Det overskud, jf. dog stk. 2-5, der fremkommer efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende, fordeles således:

1) 66,44 pct. til Kulturministeriet,

2) 12,67 pct. til Undervisningsministeriet,

3) 3,39 pct. til Miljøministeriet,

4) 10,42 pct. til Velfærdsministeriet,

5) 2,95 pct. til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse,

6) 0,39 pct. til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling og

7) 3,74 pct. til Finansministeriet.

Stk. 2. Det i stk. 1 nævnte overskud omfatter ikke overskud af spil, der foregår på Færøerne og i Grønland. Dette overskud tilfalder Færøerne og Grønland, jf. § 6 I.

Stk. 3. Overstiger det i stk. 1 nævnte overskud et beløb svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr., jf. dog stk. 5, fordeles halvdelen af forskellen mellem dette beløb og overskudsbeløbet til de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte overskudsmodtagere. Det resterende beløb tilfalder staten.

Stk. 4. Er det i stk. 1 nævnte overskud mindre end det i stk. 3 nævnte beløb, svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr., udbetaler staten halvdelen af forskellen mellem disse to beløb til de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte overskudsmodtagere efter de i samme bestemmelse anførte fordelingsprocenter.

Stk. 5. Beløbet svarende til overskuddet for regnskabsåret 2003 tillagt 20 mio. kr., jf. stk. 3, reguleres årligt svarende til den procent, hvormed reguleringstallet efter personskattelovens § 20 er ændret i forhold til reguleringstallet for 2003. Procenten beregnes med én decimal. Det således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med en million.

Stk. 6. Finansministeren og skatteministeren afgiver inden udgangen af folketingsåret 2007-08 en redegørelse med henblik på en eventuel revision af ordningen for udlodning, jf. stk. 3-5.

Stk. 7. Midler, som de i stk. 1, nr. 1-7, nævnte ministerier ikke anvender i de enkelte år, henlægges til særlige fonde under de pågældende ministeriers bestyrelse.

Stk. 8. 1) De i stk. 1, nr. 1-6, nævnte ministerier kan henlægge tilsynet med organisationers fordeling af midler i medfør af §§ 6 B-6 G til Økonomistyrelsen.

§ 6 B. Kulturministeriets midler anvendes således:

1) 7,59 pct. til Team Danmark,

2) 25,11 pct. til Danmarks Idræts-Forbund,

3) 22,88 pct. til Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger,

4) 3,41 pct. til Dansk Firmaidrætsforbund,

5) 7,30 pct. til Lokale- og Anlægsfonden,

6) 8,20 pct. til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond og

7) 25,51 pct. til kulturelle formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-4, nævnte puljer fordeles af de pågældende organisationer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 5, nævnte pulje fordeles af fondens bestyrelse. Bestyrelsen består af 3 medlemmer udpeget af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund, 1 medlem udpeget af Dansk Ungdoms Fællesråd, 1 medlem udpeget af Friluftsrådet og 4 medlemmer udpeget af kulturministeren. Kulturministeren udpeger formanden. En repræsentant for Kommunernes Landsforening tilknyttes bestyrelsen som tilforordnet.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 6, nævnte pulje fordeles af Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond, jf. § 3 A, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 5. Den i stk. 1, nr. 7, nævnte pulje fordeles af kulturministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 C. Undervisningsministeriets midler anvendes således:

1) 63,30 pct. til støtte af ungdomsformål,

2) 24,08 pct. til de landsdækkende oplysningsforbund m.fl. og

3) 12,62 pct. til undervisning og folkeoplysning.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler, som efter indstilling fra Dansk Ungdoms Fællesråd er godkendt af et Tipsungdomsnævn, og efter regler, som er fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd efter bemyndigelse af Tipsungdomsnævnet. Reglerne bekendtgøres i Lovtidende af Dansk Ungdoms Fællesråd. Tipsungdomsnævnet består af 1 juridisk uddannet medlem og 2 ungdomssagkyndige medlemmer, som udpeges af undervisningsministeren for en højst 4-årig periode ad gangen og sammenlagt højst 8 år. Undervisningsministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de 3 medlemmer. Forvaltningsloven og lov om offentlighed i forvaltningen gælder for Dansk Ungdoms Fællesråds sager om fordeling af puljen. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler for Tipsungdomsnævnets virke og fastsætter af puljen vederlag til nævnets medlemmer og udgifter til nævnets administration. Nævnet kan, hvis det undtagelsesvis skønner det nødvendigt, fastsætte størrelsen af det beløb, som Dansk Ungdoms Fællesråd kan anvende til administration af fordelingen af tipsmidlerne og til varetagelse af opgaver af fælles interesse for sine medlemsorganisationer. Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles af Oplysningsforbundenes Fællesråd efter regler godkendt af undervisningsministeren.

Stk. 4. Den i stk. 1, nr. 3, nævnte pulje fordeles af undervisningsministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 D. Miljøministeriets midler anvendes til støtte af friluftslivet. Midlerne fordeles af Friluftsrådet.

§ 6 E. Velfærdsministeriets midler anvendes således:

1) 46,97 pct. til handicaporganisationer og -foreninger,

2) 14,98 pct. til ældreorganisationer,

3) 30,04 pct. til landsdækkende frivillige sociale organisationer og

4) 8,01 pct. til særlige sociale formål.

Stk. 2. De i stk. 1, nr. 1-3, nævnte puljer fordeles af velfærdsministeren af de tilskudsberettigede organisationer på de respektive områder og med godkendelse af Folketingets Finansudvalg. Velfærdsministeren afgør med godkendelse af Folketingets Finansudvalg, hvilke organisationer der er berettiget til at modtage støtte fra de forskellige puljer.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 4, nævnte pulje fordeles af velfærdsministeren efter retningslinjer indstillet af Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde.

§ 6 F. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses midler anvendes til sygdomsbekæmpende organisationer. Midlerne fordeles af ministeren for sundhed og forebyggelse, efter at Folketingets Finansudvalg har godkendt arten og størrelsen af de puljer, som ønskes etableret i det pågældende finansår, samt regler for puljernes anvendelse.

§ 6 G. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings midler anvendes til forskningsformål. Midlerne fordeles af ministeren for Forskning, Teknologi og Udvikling med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 H. 2) Finansministeriets midler anvendes således:

1) 76,12 pct. til landsdækkende almennyttige formål og

2) 23,88 pct. til andre almennyttige formål.

Stk. 2. Den i stk. 1, nr. 1, nævnte pulje fordeles af finansministeren.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte pulje fordeles af finansministeren med godkendelse af Folketingets Finansudvalg.

§ 6 I. Overskuddet fra spil på Færøerne og i Grønland fordeles af de respektive landsstyrer til almennyttige formål. Dog kan et beløb svarende til den bortfaldne statsafgift af spil i Grønland i 2004, der modregnes i det årlige bloktilskud, anvendes af Grønlands hjemmestyre til andre formål.

§ 7. 1) Det i § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab indbetaler til Økonomistyrelsen hver den 30. juni og 31. december a conto halvdelen af det overskud der forventes at fremkomme for det pågældende regnskabsår efter udredelsen af statsafgiften, gevinsterne og udgifterne til administration, afskrivning, henlæggelser m.v. samt dividende. Selskabet indbetaler det endelige overskud med fradrag af et beløb svarende til acontoindbetalingerne til Økonomistyrelsen i marts måned efter regnskabsårets afslutning. Udgør acontoindbetalingerne for et regnskabsår et større beløb end det endeligt opgjorte overskud, tilbagebetaler Økonomistyrelsen differencebeløbet til selskabet. Økonomistyrelsen forestår viderebetalingen af overskuddet til de i § 6 A nævnte modtagere og regulerer eventuelt efter regnskabsårets afslutning beløbene til modtagerne.

§ 7 A. (Ophævet).

§ 7 B. Det enkelte ressortministerium og hjemmestyrerne fastsætter nærmere regler om regnskabsaflæggelse og revision med hensyn til midler, som efter §§ 6 B-6 I fordeles til private organisationer m.v. Til brug for Rigsrevisionen kan ministerierne og hjemmestyrerne indhente yderligere materiale til en nøjere regnskabsgennemgang.

§ 8. Selskaberne, jf. § 2, stk. 1, er fritaget for at svare selskabsskatter til stat og kommune.

Stk. 2. Stiftelsesoverenskomst og vedtægter for selskaberne samt de af disse udstedte aktier (interimsbeviser) kan udfærdiges på ustemplet papir.

§ 9. (Ophævet).

§ 10. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) udbyder spil, lotterier eller væddemål her i landet uden at have bevilling efter § 1,

2) formidler deltagelse i spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Stk. 2. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig ved gentagelse, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) i erhvervsmæssigt øjemed formidler deltagelse i bevillingshaverens spil, lotterier og væddemål uden bevillingshaverens godkendelse,

2) udbyder nogen form for spil, lotterier, væddemål eller konkurrence ved benyttelse af bevillingshaverens spillekuponer, spilleresultater, materiel m.v. uden bevillingshaverens tilladelse,

3) reklamerer for spil, lotterier eller væddemål, der ikke er omfattet af en bevilling efter § 1.

Stk. 4. Det staten unddragne afgiftsbeløb, jf. § 1 A, bliver at erstatte.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Stk. 6. 1) Skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, bemyndiges til at overvåge spillemarkedet med henblik på at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1-3. Nærmere regler herom kan fastsættes. Omkostningerne ved overvågningen bæres af det i § 2, stk. 1, 1. pkt., nævnte selskab, og skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om gebyrer til dækning af disse omkostninger.

§ 11. 1) Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre en højere straf end bøde, kan skatteministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt den pågældende erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. 3) Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 834 tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

§ 12. Ransagning i sager om overtrædelse af bestemmelser i denne lov sker i overensstemmelse med retsplejelovens regler om ransagning i sager, der efter loven kan medføre frihedsstraf.

§ 13. Skatteministeren fastsætter de fornødne nærmere regler for lovens gennemførelse og bemyndiges til at afholde de dermed forbundne udgifter.

Stk. 2. Af de beløb, der afsættes til fordeling efter § 6 A, kan en del anvendes til ministeriernes administration af midlerne.

§ 14. Ud over hvad der følger af de foranstående bestemmelser, berøres lov nr. 73 af 30. marts 1895 om beskatning af spil ved væddeløb m.m. ikke af nærværende lov.

§ 15. (Ophævet).

§ 16. Denne lov træder i kraft straks.

§ 17. Lovens §§ 11 og 12 gælder ikke for Grønland og Færøerne.

Skatteministeriet, den 17. april 2008

P.M.V.
Peter Loft

/ Lars H. Nielsen

Officielle noter

1) Lov nr. 515 af 7. juni 2006 (Konsekvensændringer som følge af sundhedsbidraget og kommunalreformen). Ændre §§ 1, 4, 6A, 7, 10 og 11. Loven trådte i kraft den 9. juni 2006. §§ 1, 4, 10 og 11 havde virkning fra den 1. november 2005. §§ 6A og 7 havde virkning fra den 1. januar 2007.

2) Finansministerens kompetence er i henhold til kongelig resolution af 23. november 2007 overført til kulturministeren.

3) Lov nr. 538 af 8. juni 2006 (Politi- og domstolsreformen). Ændre § 11. Loven trådte i kraft den 1. januar 2007.

Redaktionel note
 • § 67 i Lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil er sålydende:

  “§ 67. Ved lovens ikrafttræden ophæves følgende love:
  1) Lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 273 af 17. april 2008.
  2) Lov om gevinstgivende spilleautomater, jf. lovbekendtgørelse nr. 820 af 26. juni 2006.
  3) Lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 22 af 16. januar 2006.
  4) Lov om Det Danske Klasselotteri A/S, jf. lovbekendtgørelse nr. 901 af 12. november 2003.
  5) Lov af 6. marts 1869 om forbud mod lotteri m.m.
  6) Lov om spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 10. oktober 1994.
  7) Lov nr. 63 af 1. april 1913 om Indskrænkning i Adgangen til Omsætning af Lotterisedler m.m.”

  Lovens § 66, stk. 1, er sålydende:

  ”§ 66. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2 og 3.”