Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32007L0063
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om erhvervsdrivende fonde 1)

(Gennemførelse af ændringsdirektivet om vurderingsmandsudtalelser ved fusioner og spaltninger af aktieselskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om aktieselskaber, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 15. juni 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 108 af 7. februar 2007, § 1 i lov nr. 573 af 6. juni 2007 og § 4 i lov nr. 576 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel ændres », og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, (EU-Tidende 2004 nr. L 142, side 12), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fu­sio­ner af selskaber med begrænset ansvar, (EU-Tidende 2005 nr. L 310, side 1)« til: », dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/25/EF af 21. april 2004 om overtagelsestilbud, (EU-Tidende 2004 nr. L 142, side 12), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/56/EF af 26. oktober 2005 om grænseoverskridende fu­sio­ner af selskaber med begrænset ansvar, (EU-Tidende 2005 nr. L 310, side 1), og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF af 13. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fu­sion eller spaltning af aktieselskaber (EU-Tidende 2007 nr. L 300, side 48)«.

2. I § 6 c, stk. 3, ændres »en fondsbørs, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »et reguleret marked i et EU/EØS-land.«

3. I § 20 b, stk. 4, § 20 e, stk. 1, 1. pkt., og § 81 b, stk. 1, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land« til: »handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«.

4. I § 21, stk. 1, 2. pkt., ændres »værdipapircentral, jf. § 7, stk. 1, nr. 6« til: »værdipapircentral, jf. § 7, stk. 1, nr. 3«.

5. I § 21 a, stk. 1, ændres »en autoriseret markedsplads, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »et reguleret marked«.

6. I § 21 a, stk. 3, indsættes efter »ihændehaver«: », medmindre aktierne udstedes gennem en værdipapircentral, jf. § 7, stk. 1, nr. 3, i lov om værdipapirhandel m.v«.

7. I § 23 d, 2. pkt., § 40, 2. pkt., § 134 l, stk. 4, 2. pkt., og § 135, stk. 6, 2. pkt., udgår », stk. 3,«.

8. I § 28 a, stk. 3, 2. pkt., ændres »notering eller handel på et reguleret marked eller optaget til handel på en alternativ markedsplads« til: »handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land eller på en alternativ markedsplads«.

9. I § 47, stk. 3, ændres »uden offentliggørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informa­tionssystem« til: »uden opfordring til kreditorerne i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens edb-informa­tionssystem, jf. § 46«.

10. I § 51, stk. 3, § 56, stk. 7, 2. pkt., og § 76, stk. 3, 1. pkt., ændres »notering på en fondsbørs, jf. § 7, stk. 1, nr. 1, i lov om værdipapirhandel m.v.« til: »handel på et reguleret marked«.

11. I § 65, stk. 2, og § 84, stk. 1, 2. pkt., ændres »notering på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land« til: »handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«.

12. I § 69 b, stk. 1, 1. pkt., ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads, et tilsvarende reguleret marked eller en alternativ markedsplads« til: »handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads«.

13. I § 73, stk. 5, 1. pkt., ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked« til: »handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land«.

14. I § 73, stk. 7, ændres »revideret årsrapport« til: »årsrapporten«.

15. I § 76 a, stk. 1, 3. pkt., § 83, 1. pkt., og § 84, stk. 2, 3. pkt., ændres »notering på en fondsbørs« til: »handel på et reguleret marked«.

16. Overskriften til kapitel 10 a affattes således:

»Overtagelsestilbud i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på et reguleret marked«

17. I § 81 c, stk. 6, og § 81 d, stk. 3, ændres »notering eller handel på en fondsbørs, en autoriseret markedsplads eller et tilsvarende reguleret marked i et EU/EØS-land, eller hvor der er ansøgt om optagelse til notering eller handel« til: »handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land, eller hvor der er ansøgt om optagelse til handel«.

18. I § 134 c indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hvis samtlige aktionærer i de deltagende selskaber samtykker hertil, stilles der ikke krav om udarbejdelse af en vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, herunder fusionsvederlaget, jf. stk. 1-3.«

19. § 134 f, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Er der taget forbehold i henhold til stk. 1, kan anmeldelsen om den vedtagne fusion først registreres efter udløbet af 2-ugers-fristen, jf. § 134 h, stk. 1, nr. 4, medmindre det antages i en vurderingsmandsudtalelse, jf. § 134 c, stk. 3, at vederlaget for aktierne i det eller de ophørende selskaber er rimeligt og sagligt begrundet.«

20. I § 136 c indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. Hvis samtlige aktionærer i de deltagende selskaber samtykker hertil, stilles der ikke krav om udarbejdelse af en vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, herunder spaltningsvederlaget, jf. stk. 1-3.«

21. § 136 f, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Er der taget forbehold i henhold til stk. 1, kan anmeldelsen om den vedtagne spaltning først registreres efter udløbet af 2-ugers-fristen, jf. § 136 h, stk. 1, nr. 4, medmindre det antages i en vurderingsmandsudtalelse, jf. § 136 c, stk. 3, at vederlaget for aktierne i det indskydende selskab er rimeligt og sagligt begrundet.«

22. § 137 a affattes således:

»§ 137 a. Bestyrelserne i de fusionerende selskaber opretter og underskriver i forening en fusionsplan, der skal indeholde oplysning og bestemmelser om

1) de deltagende selskabers selskabsform, navn og hjemsted samt selskabsform, navn og hjemsted for det fortsættende selskab,

2) vederlaget for aktierne i det ophørende selskab,

3) fordelingen af vederlaget, herunder aktier i det fortsættende selskab, til aktionærerne i de ophørende selskaber og kriteriet for denne tildeling,

4) den grænseoverskridende fusions sandsynlige følger for beskæftigelsen i de deltagende selskaber,

5) tidspunktet, fra hvilket de aktier, der ydes som vederlag, giver ret til udbytte, og angivelse af eventuelle særlige forhold, der er knyttet til denne ret,

6) tidspunktet, fra hvilket de ophørende selskabers rettigheder og forpligtelser regnskabsmæssigt skal anses for overgået,

7) de rettigheder i det fortsættende selskab, der tillægges eventuelle indehavere af aktier med særlige rettigheder og eventuelle indehavere af andre værdipapirer end aktier, eller de foranstaltninger, der foreslås til fordel for disse personer,

8) de særlige fordele, der indrømmes de vurderingsmænd, der udtaler sig om fusionsplanen, jf. § 134 c, og medlemmerne af selskabernes bestyrelse, repræsentantskab og direktion,

9) vedtægterne for det fortsættende selskab,

10) oplysning om de procedurer, hvorefter der i henhold til §§ 139-139 f er fastsat nærmere regler om medarbejdernes inddragelse i fastlæggelsen af deres rettigheder med hensyn til medbestemmelse i det fortsættende selskab, hvis det er hensigtsmæssigt,

11) vurderingen af de aktiver og forpligtelser, der er overført til det fortsættende selskab, og

12) datoerne for de fusionerende selskabers regnskaber, som har været anvendt som grundlag for betingelserne for den grænseoverskridende fusion.«

23. I § 137 b indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Bestyrelsens redegørelse skal senest 4 uger før en beslutning om gennemførelse af den grænseoverskridende fusion, jf. § 134 e, stk. 6, nr. 3, fremlægges på selskabets kontor til eftersyn for aktionærerne og medarbejderrepræsentanterne eller, hvis der ikke er medarbejderrepræsentanter i det konkrete selskab, for medarbejderne selv.«

24. § 137 c ophæves.

25. I § 137 f ændres »arbejdstagernes« til: »medarbejdernes«.

26. I overskriften til §§ 139-139 f og i overskriften til § 139 g ændres »Medarbejderindflydelse« til: »Medarbejdernes medbestemmelse« .

27. I § 139 a, stk. 1, ændres »§ 15, stk. 1 og 2, nr. 1, samt stk. 3-5« til: »§ 15, stk. 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 3«.

28. I § 139 a, stk. 2, indsættes efter »kan«: »§ 15, stk. 4 og 5,«.

29. I § 139 a indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Hvis det fortsættende selskab i en grænseoverskridende fusion skal høre under lovgivningen i et andet EU/EØS-land, og der i forbindelse med den grænseoverskridende fusion anvendes regler om medbestemmelse, der hidrører fra Rådets direktiv om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse, finder § 2, stk. 4-6 og 11, § 3, § 9, §§ 36-39 og §§ 41-43 i lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber samt denne lovs § 161 a anvendelse for de deltagende selskaber og berørte datterselskaber, der hører under dansk lovgivning, samt bedrifter af det fortsættende selskab, deltagende selskaber eller berørte datterselskaber, når disse bedrifter er beliggende i Danmark.«

30. I § 139 b, stk. 1, indsættes efter »Bestemmelserne i«: »§ 15, stk. 4 og 5,«.

31. I § 139 b, stk. 2, indsættes efter »anvendelse af«: »§ 15, stk. 4 og 5,«.

32. I § 139 c indsættes efter »SE-selskaber«: »§ 15, stk. 4 og 5,«.

33. I § 139 e ændres »ordninger« til: »en ordning«.

34. I § 139 e indsættes efter »§ 139 a, stk. 1,«: »eller § 139 b, stk. 1, nr. 1,«.

35. I § 157 c, stk. 2, ændres »notering på en fondsbørs« til: »handel på et reguleret marked«.

§ 2

I lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 652 af 15. juni 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 573 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 9, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»For aktier og obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan den seneste køberkurs lægges til grund.«

2. I § 63, stk. 5, ændres »§ 21 a, stk. 2, 4. pkt.« til: »§ 21 a, stk. 3.«

§ 3

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Bendt Bendtsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF af 13. november 2007 om ændring af Rådets direktiv 78/855/EØF og 82/891/EØF for så vidt angår kravet om udarbejdelse ved en uafhængig sagkyndig af en beretning i forbindelse med en fusion eller spaltning af aktieselskaber (EU-Tidende 2007 nr. L 300, side 48).