Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

(Implementering af energiaftalen)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 421 af 3. maj 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 1, ændres »51,2 øre« til: »56,3 øre«.

2. § 6, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) en energiafgift på 51,7 øre pr. kWh, i perioden 2008-2014 er satserne dog som anført i bilag 2,«

3. I § 6, stk. 2, ændres »57,7 øre« til: »68,2 øre«.

4. § 6, stk. 2, nr. 1, affattes således:

»1) en energiafgift på 63,6 øre pr. kWh, i perioden 2008-2014 er satserne dog som anført i bilag 3,«

5. I § 11, stk. 9, 1. pkt., ændres »52,50 kr.« til: »54,38 kr.«

6. § 11, stk. 9, sidste pkt. , affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satsen nævnt i 1. pkt. som anført i bilag 4.«

7. I § 11, stk. 17, 2. og 3. pkt., ændres »45 kr.« til: »47 kr.«, og »16,2 øre« ændres til: »16,9 øre«.

8. § 11, stk. 17, sidste pkt. , affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 5.«

9. Bilag 2-5 affattes således:

»Bilag 2. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 1

   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. 31. dec. 2010
1. jan. 31. dec. 2011
1. jan. 31. dec. 2012
1. jan. 31. dec. 2013
1. jan. 31. dec. 2014
Elafgift på helårsboliger
øre/kWh
53,1
54,0
51,9
52,8
53,6
54,5
55,4
– heraf energiafgift
øre/kWh
48,5
49,4
47,3
48,2
49,0
49,9
50,8
 
Bilag 3. Satser for elafgiftslovens § 6, stk. 2
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. 31. dec. 2011
1. jan. 31. dec. 2012
1. jan. 31. dec. 2013
1. jan. 31. dec. 2014
Elafgift af andet el
øre/kWh
59,8
60,7
62,8
63,8
64,9
66,0
67,1
– heraf energiafgift
øre/kWh
55,2
56,1
58,2
59,2
60,3
61,4
62,5
 
Bilag 4. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 9
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ
48,36
49,23
49,74
50,64
51,55
52,48
53,42
 
Bilag 5. Satser for elafgiftslovens § 11, stk. 17
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ fjernvarme ab værk
42,00
42,76
43,03
43,80
44,59
45,40
46,21
 
øre/kWh fjernvarme ab værk
15,1
15,4
15,5
15,8
16,1
16,3
16,6
 
«

§ 2

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 298 af 3. april 2006, som ændret ved § 3 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften udgør for naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal kubikmeter (Nm3) 215,8 øre pr. Nm3. I perioden 2008-2014 er satsen dog som anført i bilag 2.«

2. I § 1, stk. 3, 1. pkt., ændres »284,2 øre« til: »309,2 øre«.

3. § 1, stk. 3, 3. pkt., affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satsen dog som anført i bilag 3.«

4. I § 3, stk. 5, indsættes efter 1. pkt.:

»Registreringen af et decentralt eller industrielt kraft-varme-værk omfatter endvidere varmeproduktionsanlæg, der er beliggende inden for samme lokalitet som kraft-varme-værket, og som fremstiller varme af brændsler, der er afgiftspligtige efter lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. eller lov om stenkul, brunkul og koks m.v.«

5. I § 8, stk. 4, 2. og 3. pkt., ændres »45 kr.« til: »47 kr.«

6. § 8, stk. 4, sidste pkt., affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 4.«

7. I § 10, stk. 9, ændres i 1. pkt. »52,50 kr.« til: »54,38 kr.«, i 2. pkt. ændres »42,00 kr.« til: »43,51 kr.«, og i 4. pkt. ændres »stk. 15« til »stk. 14«.

8. § 10, stk. 9, sidste pkt. , affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 1. og 2. pkt. som anført i bilag 5.«

9. I § 10, stk. 12, 1. og 4. pkt., ændres »stk. 12« til: »stk. 11«.

10. Bilag 2-5 affattes således:

»Bilag 2. Satser for gasafgiftslovens § 1, stk. 2

   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Sats for naturgas og bygas
øre/Nm3
192,4
195,9
197,4
201,0
204,6
208,3
212,0
 
Bilag 3. Satser for gasafgiftslovens § 1, stk. 3
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Sats for gas til motorbrændstof
øre/Nm3
275,6
280,5
282,8
288,0
293,1
298,4
303,7
 
Bilag 4. Satser for gasafgiftslovens § 8, stk. 4
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ fjernvarme ab værk
42,00
42,76
43,03
43,80
44,59
45,40
46,21
 
Bilag 5. Satser for gasafgiftslovens § 10, stk. 9
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
48,36
49,23
49,74
50,64
51,55
52,48
53,42
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ varme
38,68
39,38
39,79
40,51
41,24
41,98
42,74
 
«

§ 3

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1068 af 30. oktober 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 2, nr. 1, ændres »51,9 kr.« til: »54,5 kr.«

2. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »12,9 kr.« til: »14,9 kr.«

3. § 1, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Hvis registrerede virksomheder ikke foretager opgørelse af varernes faktiske brændværdi for varerne nævnt i stk. 1, nr. 1-5, betales afgift af varernes vægt. Afgiften udgør

1) for varer omfattet af stk. 1, nr. 1, 1.526,0 kr. pr. ton,

2) for varer omfattet af stk. 1, nr. 2, 1.798,5 kr. pr. ton,

3) for varer omfattet af stk. 1, nr. 3, 1.035,5 kr. pr. ton,

4) for varer omfattet af stk. 1, nr. 4, 2.098,2 kr. pr. ton,

5) for varer omfattet af stk. 1, nr. 5, litra a, 1.558,7 kr. pr. ton og

6) for varer omfattet af stk. 1, nr. 5, litra b, 2.049,2 kr. pr. ton.«

4. § 1, stk. 5 og 6, affattes således:

»Stk. 5. For virksomheder, der ikke måler den faktiske mængde varme, der produceres ved forbrændingen af affald, kan afgiften opgøres efter vægten af det affald, der er medgået til produktion af varme som nævnt under stk. 1, nr. 6. Afgiften udgør

1) for træaffald 196,1 kr. pr. ton og

2) for andet affald 126,9 kr. pr. ton.

Stk. 6. I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i stk. 2, 4 og 5 som anført i bilag 2-4.«

5. I § 2, stk. 3, indsættes efter »bilag 1 til denne lov«: », et decentralt eller industrielt kraft-varme-værk registreret efter stk. 4«.

6. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Decentrale og industrielle kraft-varme-værker samt mellemhandlere, som transporterer varme leveret direkte fra et kraft-varme-værk omfattet af bilag 1 til denne lov, kan registreres hos told- og skatteforvaltningen. Det er dog en betingelse, at mindst 50 pct. af varmen i de seneste 12 måneder er transporteret til virksomheder registreret efter stk. 3.«

7. § 2, stk. 5, 1. pkt., affattes således:

»Decentrale og industrielle kraft-varme-værker samt mellemhandlere, der registreres efter stk. 4, skal stille sikkerhed for afgiften af den varme, som transporteres til andre end virksomheder registreret efter stk. 3.«

8. I § 5, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Decentrale og industrielle kraft-varme-værker, der er omfattet af § 3, stk. 5, 2. pkt., i lov om afgift af naturgas og bygas, kan ved opgørelsen fradrage kul, der er indeholdt i varmeleverancen til virksomheder, der er registreret for forbrug af varme, jf. § 3, stk. 4, i lov om afgift af naturgas og bygas.«

9. I § 5, stk. 8, indsættes efter »bilag 1 til denne lov«: », et decentralt eller industrielt kraft-varme-værk registreret efter § 2, stk. 4,«.

10. I § 5 indsættes efter stk. 9 som nyt stykke:

»Stk. 10. For decentrale og industrielle kraft-varme-værker registreret efter § 2, stk. 4, er den afgiftspligtige mængde kul for en afgiftsperiode den forbrugte mængde kul, som virksomheden ikke kan få afgiftsfritagelse for efter reglerne i § 7, stk. 1. Ved opgørelsen kan fradrages kul, der er indeholdt i varmeleverancen til virksomheder registreret efter § 2, stk. 3.«

Stk. 10 og 11 bliver herefter stk. 11 og 12.

11. I § 5, stk. 11, der bliver stk. 12, ændres »stk. 8-10« til: »stk. 8-11«.

12. I § 7, stk. 3, 2. og 3. pkt., ændres »45 kr.« til: »47 kr.«

13. § 7, stk. 3, sidste pkt. , affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne som anført i bilag 5.«

14. I § 8, stk. 8, ændres i 1. pkt. »52,50 kr.« til: »54,38 kr.«, og i 2. pkt. ændres »42,00 kr.« til: »43,51 kr.«

15. § 8, stk. 8, sidste pkt. , affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 1. og 2. pkt. som anført i bilag 6.«

16. Bilag 2-6 affattes således:

»Bilag 2. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 2

     
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 1-5, nævnte varer
kr./GJ
48,6
49,5
49,8
50,7
51,7
52,6
53,5
 
Satser efter brændværdi af de i stk. 1, nr. 6, nævnte varer
kr./GJ
13,1
13,4
13,6
13,9
14,1
14,4
14,6
   
 
Bilag 3. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 4
     
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 1, nævnte varer
kr./t
1.360,3
1.384,8
1.395,8
1.420,9
1.446,5
1.472,5
1.499,0
 
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 2, nævnte varer
kr./t
1.603,3
1.632,1
1.645,0
1.674,6
1.704,8
1.735,4
1.766,7
 
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 3, nævnte varer
kr./t
923,1
939,7
947,1
964,2
981,5
999,2
1.017,2
 
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 4, nævnte varer
kr./t
1.870,5
1.904,1
1.919,2
1.953,7
1.988,9
2.024,7
2.061,1
 
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra a, nævnte varer
kr./t
1.389,5
1.414,5
1.425,7
1.451,3
1.477,5
1.504,0
1.531,1
 
Sats efter vægt af de i stk. 1, nr. 5, litra b, nævnte varer
kr./t
1.826,7
1.859,6
1.874,3
1.908,0
1.942,4
1.977,3
2.012,9
   
 
Bilag 4. Satser for kulafgiftslovens § 1, stk. 5
     
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
Sats efter vægt af træaffald
kr./t
173,1
176,2
179,3
182,6
185,9
189,2
192,6
 
Sats efter vægt af andet affald
kr./t
112,0
114,0
116,0
118,1
120,3
122,4
124,6
   
 
Bilag 5. Satser for kulafgiftslovens § 7, stk. 3
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter og for forholdsmæssig nedsættelse
kr./GJ
42,0
42,8
43,0
43,8
44,6
45,4
46,2
 
   
Bilag 6. Satser for kulafgiftslovens § 8, stk. 8
 
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
48,36
49,23
49,74
50,64
51,55
52,48
53,42
 
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varme-værk
kr./GJ varme
38,68
39,38
39,79
40,51
41,24
41,98
42,74
 
 
 
«

§ 4

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 889 af 17. august 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 1, affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne for de enkelte år som anført i bilag 2. Fra 2015 udgør afgiften for

1) gas- og dieselolie 45,1 øre pr. liter,

2) fuelolie 53,9 øre pr. kilogram,

3) fyringstjære 48,5 øre pr. kilogram,

4) petroleum 45,1 øre pr. liter,

5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus 16,1 kr. pr. GJ eller 452,1 kr. pr. ton,

6) jordoliekoks 15,6 kr. pr. GJ eller 516,0 kr. pr. ton,

7) brunkulsbriketter og brunkul 16,1 kr. pr. GJ eller 306,8 kr. pr. ton,

8) elektricitet 6,7 øre pr. kWh,

9) autogas (LPG) 27,4 øre pr. liter,

10) anden flaskegas (LPG) 50,8 øre pr. kilogram,

11) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), 50,4 øre pr. kilogram,

12) naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ) pr. normal kubikmeter (Nm3) 38,4 øre pr. Nm3,

13) andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU’s kombinerede nomenklatur

a) med et vandindhold på mindst 27 pct. 13,6 kr. pr. GJ eller 388,8 kr. pr. ton,

b) med et vandindhold på mindre end 27 pct. 13,6 kr. pr. GJ eller 511,2 kr. pr. ton og

14) benzin 40,8 øre pr. liter.«

2. § 2, stk. 2, 1. og 2. pkt., affattes således:

»Stk. 2. Afgiftssatsen ved 15 °C for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4, udgør 44,8 øre pr. l og for varer nævnt under stk. 1, nr. 14, 40,4 øre pr. l. I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 1. pkt. dog som anført i bilag 2.«

3. I § 7, stk. 1, nr. 2, indsættes efter »kraft-varme-værker,«: »som har tilladelse til udledning af CO 2 , jf. § 9 i lov om CO 2 -kvoter, og«.

4. I § 7, stk. 1, nr. 3, indsættes efter »kraft-varme-værker,«: »som har tilladelse til udledning af CO 2 , jf. § 9 i lov om CO 2 -kvoter, og«, og »stk. 1 og 4« ændres til: »stk. 1 og 6«.

5. I § 7, stk. 5, nr. 1, indsættes efter 1. pkt.: »Afgiften tilbagebetales dog ikke for elektricitet produceret på anlæg, som ikke er omfattet af § 9 i lov om CO 2 -kvoter.«

6. I § 7, stk. 7, 2. og 3. pkt., ændres »5 kr.« til: »9,6 kr.«, og »1,8 øre« ændres til: »3,5 øre«.

7. § 7, stk. 7, sidste pkt., affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 1. og 2. pkt. som anført i bilag 3.«

8. § 9, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset stk. 1 kan virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, få 57,3 pct. af afgiften efter denne lov tilbagebetalt af afgiftspligtige varer omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, der anvendes som nævnt i bilag 1 til denne lov. For anvendelser nævnt i nr. 15-37 i bilag 1 til denne lov kan afgiftspligtig elektricitet anvendt til ventilation medregnes som en del af anvendelsen omfattet af bilaget. Virksomheder, der forbruger afgiftspligtige varer efter § 2, stk. 1, nr. 8, direkte til fremstilling af varme, kan ligeledes få tilbagebetalt 57,3 pct. af afgiften. For de i nr. 2-37 i bilag 1 nævnte anvendelser ydes tilbagebetalingen på betingelse af, at forbruget vedrører en årlig produktion på mindst 10 t. I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 1. og 3. pkt. som anført i bilag 4.«

9. § 9, stk. 4 og 17, ophæves.

Stk. 5-16 bliver herefter stk. 4-15, og stk. 18 bliver herefter stk. 16.

10. § 9, stk. 9, der bliver stk. 8, affattes således:

»Stk. 9. For de anvendelser, der er omfattet af nr. 1 i bilag 1 til loven, ydes uanset stk. 2 en tilbagebetaling af afgiften på 57,3 pct. af afgiften af en del af forbruget af elektricitet til vækstlys efter betingelserne i enten stk. 9-13 og 15 eller stk. 14 og 15. I perioden 2008-2014 er satsen nævnt i 1. pkt. for de enkelte år som anført i bilag 4.«

11. I § 9, stk. 14, der bliver stk. 13, ændres »stk. 10-12« til: »stk. 9-11«.

12. I § 9 a, stk. 4, ændres »stk. 4-8, 17 og 18« til: »stk. 4-7 og 17«.

13. Efter § 9 a indsættes:

»§ 9 b. Momsregistrerede virksomheder kan få tilbagebetalt afgiften efter denne lov af varme, der leveres fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. § 9 i lov om CO2-kvoter, til virksomheden, og der anvendes til procesformål, som er tilbagebetalingsberettigede efter § 11 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas, § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.

Stk. 2. Andelen af en fjernvarmeleverance, som er leveret fra en produktionsenhed med tilladelse til udledning af CO2, jf. § 9 i lov om CO2-kvoter til virksomheden, skal fremgå af fakturaen for fjernvarmeleverancen.

Stk. 3. Der kan ikke opnås bundfradrag efter § 9 c for varme omfattet af stk.1.

§ 9 c. Momsregistrerede virksomheder uden tilladelse til udledning af CO2 efter lov om CO2-kvoter, som anvender afgiftspligtige brændsler omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og 9-13, bortset fra brændsler til fjernvarme i denne lov til formål nævnt i bilag 1 til loven, kan opnå et bundfradrag i virksomhedens betaling af afgifter af førnævnte brændsler og el omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8, der anvendes til procesformål, som er tilbagebetalingsberettigede efter § 11 i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., § 10 i lov om afgift af naturgas og bygas og § 8 i lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og § 11 i lov om afgift af elektricitet. Såfremt virksomheden ønsker at benytte bundfradrag efter denne lov, skal virksomheden anmelde dette til told- og skatteforvaltningen, inden udnyttelse af bundfradrag kan ske.

Stk. 2. Bundfradraget ydes til virksomhedens driftsleder. Ved driftsleder forstås den juridiske eller fysiske person, der ejer en produktionsenhed eller driver produktionsenheden for egen regning til formål nævnt i bilag 1 til loven. Ændringer vedrørende driftsledelse skal meddeles told og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Ved basisårene forstås perioden fra den 1. januar 2003 til den 31. december 2007. Hvis en produktionsenhed ikke har været i drift i alle basisårene, anvendes driftsperioden inden for basisårene som basisår.

Stk. 4. Uanset stk. 3 kan perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2007 anvendes som basisår.

Stk. 5. Bundfradraget beregnes som en afgift beregnet som virksomhedens gennemsnitlige forbrug af afgiftspligtige brændsler til processer omfattet af bilag 1 bortset fra fjernvarme efter stk. 1 i basisårene ganget med de satser, der gælder for 2008 efter denne lov, fratrukket virksomhedens gennemsnitlige nettoafgiftsbetaling i basisårene vedrørende forbrug af afgiftspligtige brændsler til tung proces-formål efter stk. 1. For virksomheder, der anvender 2007 som basisår, beregnes bundfradraget som en afgift beregnet som virksomhedens forbrug af afgiftspligtige brændsler til tung proces-formål bortset fra fjernvarme efter stk. 1 i 2007 ganget med de satser, der gælder for 2008 efter denne lov, fratrukket virksomhedens nettoafgiftsbetaling i 2007 vedrørende forbrug af afgiftspligtige brændsler til tung proces-formål efter stk. 1. I perioden 2009-15 forhøjes bundfradraget beregnet som ovenfor med 1,8 pct. ved kalenderårets start.

Stk. 6. Bundfradrag ydes kun, hvis brændselsforbruget til processer omfattet af bilag 1 udgjorde mere end 10 pct. af virksomhedens samlede energiforbrug. Bundfradraget er knyttet til processer omfattet af bilag 1. Bortfalder virksomhedens processer omfattet af bilag 1, kan virksomhedens driftsleder ikke længere opnå bundfradrag.

Stk. 7. Bundfradraget beregnes for et kalenderår ad gangen. Bundfradraget kan dog ikke overstige afgiften. Uudnyttet bundfradrag i et år udbetales ikke og kan ikke overføres til andre år.

Stk. 8. De virksomheder, der er berettigede til bundfradrag efter stk. 1-4, skal dog i alle tilfælde betale EU’s minimumsafgifter af deres brændselsforbrug til procesformål, jf. bilag 5. Der skal dog ikke betales minimumsagift af afgiftspligtige brændsler omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1-7 og 9-13, der er anvendt til aktiviteter omfattet af § 11, stk. 3, 1. pkt., i lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.

Stk. 9. Ved udløbet af hvert kalenderår opgør virksomheden den samlede afgiftsbetaling for hvert brændsel og det samlede forbrug af hvert brændsel. Den samlede afgiftsbetaling i forhold til det samlede forbrug af hvert enkelt brændsel skal mindst udgøre minimumssatserne i bilag 5. Er dette ikke tilfældet, skal dette indberettes til told- og skatteforvaltningen, og der skal indbetales et beløb, således at den samlede afgiftsbetaling for hvert kalenderår mindst udgør minimumssatserne i bilag 5.

Stk. 10. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for indberetning og administration af indbetaling af skyldig minimumsafgift.«

14. I § 10, stk. 2, ændres »til formål, der er tilbagebetalingsberettiget efter § 9, stk. 1, og formål« til: »til formål, der er omfattet af § 9, stk. 1, og formål«.

15. § 10, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Virksomheder, der leverer elektricitet, gas, naturgas, bygas og varme, skal mindst en gang årligt afgive de oplysninger, der er nødvendige for opgørelse af tilbagebetalingsbeløb efter §§ 9-9 c. Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler herom.«

16. I § 12 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Virksomheder, der får bundfradrag, jf. § 9 c, skal opbevare dokumentation for basisårene, der ligger til grund for bundfradraget, så længe bundfradraget benyttes.«

17. I § 13, stk. 3, ændres »§ 9 eller § 9 a« til: »§§ 9, 9 a, 9 b eller 9 c«.

18. Bilag 2-6 ophæves, og i stedet indsættes:

»Bilag 2. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 2, stk. 1, 2 og 4

     
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
1) gas- og dieselolie
øre/l
39,8
40,5
41,3
42,0
42,8
43,5
44,3
 
2) fuelolie
øre/kg
47,6
48,4
49,3
50,2
51,1
52,0
52,9
 
3) fyringstjære
øre/kg
42,8
43,6
44,4
45,2
46,0
46,8
47,6
 
4) petroleum
øre/l
39,8
40,5
41,3
42,0
42,8
43,5
44,3
 
5) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./GJ
14,3
14,5
14,8
15,0
15,3
15,6
15,9
 
6) jordoliekoks
kr./GJ
13,8
14,0
14,3
14,6
14,8
15,1
15,4
 
7) brunkulsbriketter og brunkul
kr./GJ
14,3
14,5
14,8
15,0
15,3
15,6
15,9
 
8) elektricitet
øre/kWh
6,9
7,0
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
 
9) autogas (LPG)
øre/l
24,2
24,7
25,1
25,6
26,0
26,5
27,0
 
10) anden flaskegas (LPG)
øre/kg
44,9
45,7
46,5
47,3
48,2
49,0
49,9
 
11) gas (bortset fra LPG), der anvendes ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
44,5
45,3
46,1
46,9
47,7
48,6
49,5
 
12) naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3 (Nm3)
øre/Nm3
33,9
34,5
35,1
35,7
36,4
37,0
37,7
 
13) andre varer henhørende under position 2713, 2714 eller 2715 i EU’s kombinerede nomenklatur
               
 
a) med et vandindhold på mindst 27 pct.
kr./t
12,0
12,2
12,4
12,7
12,9
13,1
13,4
 
b) med et vandindhold på mindre end 27 pct.
kr./t
12,0
12,2
12,4
12,7
12,9
13,1
13,4
 
14) benzin
øre/l
36,0
36,6
37,3
37,9
38,6
39,3
40,0
 
Kul efter vægt
               
 
stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./t
399,0
406,2
413,5
420,9
428,5
436,2
444,1
 
jordoliekoks
kr./t
455,4
463,6
471,9
480,4
489,1
497,9
506,9
 
brunkulsbriketter og brunkul
kr./t
270,8
275,6
280,6
285,6
290,8
296,0
301,3
 
Varer omfattet af stk. 1, nr. 13, litra a
kr./t
343,2
349,4
355,7
362,1
368,6
375,2
382,0
 
Varer omfattet af stk. 1, nr. 13, litra b
kr./t
451,2
459,3
467,6
476,0
484,6
493,3
502,2
 
Satser ved 15° C:
               
 
for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 4
øre/l
39,6
40,3
41,0
41,8
42,5
43,3
44,1
 
for varer nævnt under stk. 1, nr. 14
øre/l
35,7
36,3
37,0
37,6
38,3
39,0
39,4
   
 
Bilag 3. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 7, stk. 7
     
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
 
Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
kr./GJ fjernvarme ab værk
8,5
8,6
8,8
8,9
9,1
9,3
9,4
 
Grænser vedr. tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter
øre/kWh fjernvarme ab værk
3,1
3,1
3,2
3,2
3,3
3,3
3,4
   
 
Bilag 4. Satser for kuldioxidafgiftslovens § 9, stk. 2 og 9
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Tilbagebetaling for CO2-afgift for virksomheder på tung proces
pct.
63,2
63,2
57,3
57,3
57,3
57,3
57,3
   
Bilag 5. EU’s minimumssatser, som skal være opfyldt efter kuldioxidafgiftslovens § 9 c
 
 
Enhed
EU’s minimumssatser
1) gas- og dieselolie til motorbrug
øre/l
15,8
2) anden gas- og dieselolie
øre/l
7,5
3) fuelolie
øre/kg
12,5
4) fyringstjære
øre/kg
11,3
5) petroleum til motorbrug
øre/l
15,8
6) anden petroleum
øre/l
0
7) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./GJ
1,2
8) jordoliekoks
kr./GJ
0
9) brunkulsbriketter og brunkul
kr./GJ
1,2
10) elektricitet
øre/kWh
0,4
11) autogas (LPG)
øre/l
16,5
12) anden flaskegas (LPG)
øre/kg
0
13) naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 megajoule (MJ)/normal m3 (Nm3)
øre/Nm3
4,9
Kul efter vægt
   
7) stenkul (inkl. stenkulsbriketter), koks, cinders og koksgrus
kr./t
32
9) brunkulsbriketter og brunkul
kr./t
22
Satser ved 15 °C
   
for varer nævnt under stk. 1, nr. 1 og 5
øre/l
15,7
 
 
«

§ 5

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 3. april 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der betales afgift af mineralolieprodukter m.v. her i landet. I perioden 2008-2014 er satserne for de enkelte år som anført i bilag 2. Fra 2015 udgør afgiften for

1) gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof, 303,4 øre pr. liter ved dagstemperatur og 301,6 øre pr. liter ved 15 C,

2) anden gas- og dieselolie 195,5 øre pr. liter ved dagstemperatur og 194,3 øre pr. liter ved 15 °C,

3) let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.) 291,8 øre pr. liter ved dagstemperatur og 290,1 øre pr. liter ved 15 °C,

4) svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.) 271,1 øre pr. liter ved dagstemperatur og 269,5 øre pr. liter ved 15 °C,

5) svovlfri dieselolie (svovlindhold højst 0,001 pct.) 271,1 øre pr. liter ved dagstemperatur og 269,5 øre pr. liter ved 15 °C,

6) fuelolie 221,5 øre pr. kilogram,

7) fyringstjære 199,4 øre pr. kilogram,

8) petroleum, der anvendes som motorbrændstof, 303,4 øre pr. liter ved dagstemperatur og 301,6 øre pr. liter ved 15 °C,

9) anden petroleum 195,5 øre pr. liter ved dagstemperatur og 194,3 øre pr. liter ved 15 °C,

10) blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g pr. liter) 499,3 øre pr. liter ved dagstemperatur og 495,1 øre pr. liter ved 15 °C,

11) blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g pr. liter) 424,3 øre pr. liter ved dagstemperatur og 420,8 øre pr. liter ved 15 °C,

12) autogas (LPG) 188,7 øre pr. liter,

13) anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof, 347,0 øre pr. kilogram,

14) anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas), 250,7 øre pr. kilogram og

15) karburatorvæske 469,4 øre pr. liter ved dagstemperatur og 465,5 øre pr. kilogram ved 15 °C.«

2. § 1, stk. 3, sidste pkt. , affattes således:

»Af varer, der anvendes til elektricitets- og varmefremstilling på stationære motorer i kraftvarme-værker, betales der afgift efter den sats, der gælder for tilsvarende fyringsolier.«

3. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Af biobrændstoffer, der anvendes som motorbrændstof eller som tilsætnings- og fyldstof i motorbrændstof, og som afsættes af virksomheder, der er registreret efter § 3, stk. 1 eller 2, kan der betales afgift efter energiindholdet, såfremt dette opgøres eller foreliger. Afgiften er 129,2 kr. pr. GJ for benzinækvivalenter og er 75,6 kr. pr. GJ for dieselækvivalenter. I perioden 2008-2014 er satserne som anført i bilag 2.

Stk. 5. Betales afgift efter stk. 4, skal virksomheden kunne fremvise dokumentation for opgørelsen af energiindholdet til told- og skatteforvaltningen.«

Stk. 4-9 bliver herefter stk. 6-11.

4. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 1, kolonne 1« til: »stk. 1, 2 og 4,«.

5. I § 1, stk. 5, der bliver stk. 7,indsættes som 3. pkt.:

»For biobrændstoffer, hvor afgiften opgøres efter energiindhold efter stk. 4, der blandes med andre afgiftspligtige varer efter stk. 1, betales forholdsmæssig afgift af biobrændstoffer og de øvrige afgiftspligtige varer.«

6. I § 1, stk. 7, der bliver stk. 9, ændres »stk. 5, 2. pkt.« til: »stk. 7, 2. pkt.«

7. I § 7, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:

»Decentrale og industrielle kraft-varme-værker, der er omfattet af § 3, stk. 5, 2. pkt., i lov om afgift af naturgas og bygas, kan ved opgørelsen fradrage olie, der er indeholdt i varmeleverancen til virksomheder, der er registreret for forbrug af varme, jf. § 3, stk. 4, i lov om afgift af naturgas og bygas.«

8. I § 7, stk. 5, ændres »§ 1, stk. 6« til: »§ 1, stk. 8«.

9. I § 9, stk. 4, 2. og 3. pkt. , ændres »45 kr.« til: »47 kr.«

10. § 9, stk. 4, sidste pkt., affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 2. og 3. pkt. som anført i bilag 3.«

11. I § 11, stk. 9, ændres i 1. pkt. »52,50 kr.« til: »54,38 kr.«, og i 2. pkt. ændres »42,00 kr.« til: »43,51 kr.«

12. § 11, stk. 9, sidste pkt. , affattes således:

»I perioden 2008-2014 er satserne nævnt i 1. og 2. pkt. som anført i bilag 4.«

13. I § 14, stk. 5 og 6, ændres »§ 1, stk. 6« til: »§ 1, stk. 8«.

14. I § 15, stk. 1, ændres »§ 14, stk. 5,« til: »§ 14, stk. 8,«.

15. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »§ 1, stk. 7« til: »§ 1, stk. 9«.

16. Bilag 2-4 affattes således:

»Bilag 2. Satser for mineralolieafgiftslovens § 1, stk. 1 og 4

   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Satser ved dagtemperatur
               
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
268,6
273,5
277,4
282,5
287,6
292,7
298,0
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
174,3
177,4
178,8
182,0
185,3
188,6
192,0
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
258,4
263,2
266,9
271,8
276,7
281,6
286,6
4) Svovlfattig diesel (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
240,1
244,5
247,9
252,4
257,0
261,5
266,2
5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
233,6
244,5
247,9
252,4
257,0
261,5
266,2
6) Fuelolie
øre/kg
197,5
201,0
202,6
206,3
210,0
213,8
217,6
7) Fyringstjære
øre/kg
177,7
180,9
182,4
185,7
189,0
192,4
195,9
8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
268,6
273,5
277,4
282,5
287,6
292,7
298,0
9) Anden petroleum
øre/l
174,3
177,4
178,8
182,0
185,3
188,6
192,0
10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
441,4
449,4
456,7
464,9
473,3
481,8
490,5
11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
375,3
382,1
388,1
395,1
402,2
409,5
416,8
12) Autogas (LPG)
øre/l
168,2
171,1
172,6
175,7
178,8
182,0
185,3
13) Anden flaskegas (LPG), der anvendes som motorbrændstof
øre/kg
309,5
315,0
317,4
323,1
328,9
335,0
340,9
14) Anden flaskegas (LPG) og gas (bortset fra LPG), der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie (raffinaderigas)
øre/kg
223,5
227,5
229,3
233,4
237,6
241,9
246,3
15) Karburatorvæske
øre/l
414,3
421,8
429,2
437,1
445,0
453,0
461,1
Energiafgift for benzinækvivalenter efter stk. 4
kr./GJ
114,3
116,3
118,1
120,3
122,4
124,7
126,9
Energiafgift for dieselækvivalenter efter stk. 4
kr./GJ
65,1
68,2
69,1
70,4
71,7
72,9
74,2
Satser ved 15° C
               
1) Gas- og dieselolie, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
267,0
271,9
275,8
280,8
285,9
291,0
296,3
2) Anden gas- og dieselolie
øre/l
173,2
176,4
177,7
180,9
184,2
187,5
190,9
3) Let dieselolie (svovlindhold højst 0,05 pct.)
øre/l
256,9
261,6
265,4
270,2
275,1
280,0
284,9
4) Svovlfattig dieselolie (svovlindhold højst 0,005 pct.)
øre/l
238,7
243,0
246,5
250,9
255,5
260,0
264,7
5) Svovlfri diesel (svovlindhold højst 0,001 pct.)
øre/l
232,2
243,0
246,5
250,9
255,5
260,0
264,7
8) Petroleum, der anvendes som motorbrændstof
øre/l
267,0
271,9
275,8
280,8
285,9
291,0
296,3
9) Anden petroleum
øre/l
173,2
176,4
177,7
180,9
184,2
187,5
190,9
10) Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l)
øre/l
437,8
445,6
452,9
461,0
469,4
477,8
486,4
11) Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l)
øre/l
372,2
378,9
384,9
391,8
398,8
406,1
413,3
15) Karburatorvæske
øre/l
410,8
418,3
425,8
433,5
441,3
449,2
457,3
 
Bilag 3. Satser for mineralolieafgiftslovens § 9, stk. 4
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Grænser for tilbagebetaling til momsregistrerede varmeproducenter samt for forholdsmæssig nedsættelse
kr./GJ
42,00
42,76
43,03
43,80
44,59
45,40
46,21
 
Bilag 4. Satser for mineralolieafgiftslovens § 11, stk. 9
   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme
kr./GJ varme
48,36
49,23
49,74
50,64
51,55
52,48
53,42
Nedsættelse af tilbagebetaling ved efterfølgende nyttiggørelse af vand og varme produceret på virksomhedens eget kraft-varmeværk
kr./GJ varme
38,68
39,38
39,79
40,51
41,24
41,98
42,74
 
«

§ 6

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret bl.a. ved lov nr. 1107 af 29. december 1999 og senest ved § 7 i lov nr. 1536 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, affattes således:

»Der gives statstilskud til delvis dækning af udgifter til kuldioxidafgift af elektricitet i virksomheder, der er registreret efter merværdiafgiftsloven, og som indgår aftale med Energistyrelsen om at gennemføre energieffektiviseringer, hvis

1) virksomhedens elektricitetsforbrug er optaget på bilag 1 til lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter eller

2) virksomhedens ikke tilbagebetalte kuldioxidafgift, energiafgift af rumvarme og varmt vand samt korrigerede svovlafgift efter fradrag af eventuelle tilskud, jf. nr. 1, samlet udgør over 4 pct. af dens refusionsgrundlag beregnet ud fra værdien af virksomhedens salg m.v. med fradrag af værdien af virksomhedens indkøb m.v., dog mindst 10 pct. af virksomhedens salg m.v. (promskriteriet).«

2. §§ 1 a og 1 b affattes således:

»§ 1 a. Tilskud omfattet af § 1, stk.1, nr. 1, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 2, og den del af elektricitetsforbruget, som er omfattet af § 9, stk. 9, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter. Tilskuddet udgør 37,6 pct. af afgiften. I perioden 2008-2014 er denne sats dog som anført i bilag 1.

§ 1 b. Tilskud, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2, gives til dækning af udgifter til kuldioxidafgift af det elektricitetsforbrug, der er omfattet af § 9, stk. 1, i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, for det forbrug, der er fuldt ud tilbagebetalingsberettiget efter § 11 i lov om afgift af elektricitet. Tilskuddet udgør 37,6 pct. af afgiften vedrørende det elforbrug, der ikke er ydet tilskud til efter § 1 a. I perioden 2008-2014 er denne sats som anført i bilag 1.«

3. Bilag 1 affattes således:

»Bilag 1. Tilskud til el til tung og let proces efter §§ 1 a og 1 b

   
1. jan. – 31. dec. 2008
1. jan. – 31. dec. 2009
1. jan. – 31. dec. 2010
1. jan. – 31. dec. 2011
1. jan. – 31. dec. 2012
1. jan. – 31. dec. 2013
1. jan. – 31. dec. 2014
Tilskud til el til tung proces
pct.
32,4
32,4
37,6
37,6
37,6
37,6
37,6
 
«

§ 7

I lov om tilskud til elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007, foretages følgende ændringer:

1. §§ 1-4 a ophæves, og i stedet indsættes:

»§ 1. Efter reglerne i denne lov ydes der statstilskud til produktion af elektricitet, der fremstilles ved affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Statstilskud ydes kun til den del af produktionen, hvoraf der betales afgift efter lov om afgift af elektricitet.

§ 2. Tilskud efter § 1 ydes med 7 øre pr. kWh til elproducenter for den mængde elektricitet, der fremstilles ved affaldsbaseret kraft-varme-produktion.

Stk. 2. Tilskuddet udgør dog 10 øre pr. kWh for elektricitet, der fremstilles på affaldsbaserede kraft-varme-værker med en samlet kapacitet for elproduktion på 3 MW eller derunder, og som enten er idriftsat inden den 1. januar 1997, eller hvor der inden denne dato er indsendt projektforslag for omstilling til kraft-varme til kommunalbestyrelsen i henhold til lov om varmeforsyning.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskuddet efter stk. 1 og 2.

Stk. 4. Der ydes ikke tilskud efter denne lov til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af kød- og benmel eller lignende produkter, hvis produktionen finder sted efter tilladelse givet i medfør af § 12 a i lov om elforsyning.

Stk. 5. Der ydes ikke tilskud efter denne lov til produktion af elektricitet, der fremstilles ved forbrænding af affald på kraft- og kraft-varme-anlæg placeret på centrale kraftværkspladser.

§ 3. Klima- og energiministeren fastsætter regler om, at tilskud kun ydes på vilkår om en samlet effektiv energiudnyttelse.

§ 4. Administrationen vedrørende udbetalingen af tilskud varetages af Energinet.dk.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler om udbetaling af tilskud.

Stk. 3. Tilskud til elproducenten ydes i forhold til den producerede mængde elektricitet med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktion.

Stk. 4. Den producerede mængde elektricitet med fradrag af det nødvendige egetforbrug til elproduktion måles af netvirksomheden.

Stk. 5. Klima- og energiministeren kan pålægge elproducenterne at udarbejde og meddele ministeren eller Energinet.dk alle oplysninger, som er nødvendige for udbetaling af tilskud samt tilsyn og kontrol med udbetalinger af tilskud i medfør af loven.

Stk. 6. Det i stk. 5 nævnte materiale skal efter anmodning udleveres til Energistyrelsen eller Energinet.dk.«

2. § 5, stk. 1, affattes således:

»Hvis Energistyrelsen eller Energinet.dk konstaterer, at der er ydet for stort tilskud til en elproducent, afkræves denne det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav.«

3. § 7 ophæves.

4. § 8, stk. 6, ophæves.

§ 8

I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 1417 af 21. december 2005 og senest ved lov nr. 549 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 4, nr. 1, indsættes efter »bestemmelserne i«: »§ 9 b,«.

2. Efter § 9 a indsættes:

»Kompensation for CO2-afgift

§ 9 b. Elproducenter, der ikke er omfattet af lov om CO2-kvoter, har ret til en kompensation for CO2-afgift. Kompensationen svarer til forskellen mellem den CO2-afgift, som skulle være betalt efter satserne hvert år baseret på energiforbruget i et basisår, og den afgiftsbetaling, der reelt blev betalt i det valgte basisår. Basisåret er det år af 2005, 2006 eller 2007 med det højeste energiforbrug. For værker nettilsluttet i løbet af 2007 beregnes kompensationen for hele året. Der ydes ikke kompensation for CO2-afgift af energiforbrug i værker nettilsluttet efter den 31. december 2007.

Stk. 2. Kompensationen fastsættes af den systemansvarlige virksomhed og udbetales månedligt med en tolvtedel til de i stk. 1 nævnte elproducenter. Kompensationen opgøres for hvert værk på grundlag af foreliggende oplysninger om afgiftsbetaling og energiforbrug for værket. Kompensationen bortfalder ved ophør af elproduktion på værket.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af værker, der opfylder betingelserne for ydelse af kompensation. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om metoder for beregning af kompensation og om dokumentation af, at betingelsene for kompensation er opfyldt.

Stk. 4. § 65 om tilbageholdelse af pristillæg efter §§ 56-58 b ved manglende oplysninger fra elproducenten finder tilsvarende anvendelse på kompensation efter ovenstående bestemmelser.«

3. I § 58, stk. 1, affattes således:

»Denne bestemmelse omhandler pristillæg til elektricitet produceret som nævnt i nr. 1 og 2:

1) Elektricitet produceret som nævnt i stk. 2-7 på decentrale kraft-varme-anlæg og eleproduktionsanlæg med affald som brændsel, som har modtaget afregningspris fastsat efter bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregningspriser for decentrale elproducenter (treledstariffen). Bestemmelsen gælder ikke elektricitet, hvortil der ydes pristillæg efter § 58 a. Endvidere gælder bestemmelsen ikke for elektricitet produceret på VE-elproduktionsanlæg som nævnt i § 57, stk. 2, og § 57 c.

2) Elektricitet produceret som nævnt i stk. 8 på decentrale kraft-varme-anlæg med naturgas, biogas eller begge disse energikilder som brændsel, som har fået elproduktionstilskud efter den hidtidige § 2 b i lov om elproduktion, jf. lovbekendtgørelse nr. 1331 af 30. november 2007.«

4. I § 58, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter »Ydelsen af pristillægget«: »som nævnt i § 58, stk. 1, nr. 1,«.

5. I § 58 indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Der ydes endvidere et pristillæg som grundbeløb til decentrale kraft-varme-anlæg som nævnt i stk. 1, nr. 2, som har fået elproduktionstilskud efter den hidtidige § 2 b i lov om elproduktion. Grundbeløbet fastsættes til det højeste udbetale elproduktionstilskud i 2005, 2006 eller 2007. Grundbeløbet udbetales månedligt med en tolvtedel.«

Stk. 8-10 bliver herefter stk. 9-11.

6. I § 58, stk. 8, som bliver stk. 9, ændres »Udbetaling af pristillægget« til: »Udbetaling af pristillæg som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2,«.

7. I § 58, stk. 9, som bliver stk. 10, ændres »pristillægget« til: »pristillæg efter stk. 1 og 2,«.

8. § 58, stk. 10, som bliver stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af projekter, der opfylder de i stk. 2 nævnte betingelser, om definitionen af en produktionsenhed i stk. 2 og om beregningsmetoder. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, hvorledes betingelserne i stk. 9 skal opfyldes.«

§ 9

I lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (opkrævningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003, som ændret bl.a. ved § 32 i lov nr. 469 af 9. juni 2004 og senest ved § 9 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. I bilag 1, liste A, indsættes som nr. 34:

»34) Lov om afgift af kvælstofoxider.«

§ 10

Stk. 1. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2, 3 og 4.

Stk. 2. § 2, nr. 4 og 9, § 3, nr. 5-11, og § 4, nr. 14, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra ikrafttrædelsen.

Stk. 3. Klima- og energiministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelsen af lovens §§ 7 og 8 om ændringerne af elproduktionsloven og elforsyningsloven.

Stk. 4. For løbende leverancer, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden lovens ikrafttræden og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes den ændrede afgift af så stor en del af leverancen, som tidsrummet for lovens ikrafttræden til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancen, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 5. Træder loven ikke i kraft en 1. januar, nedsættes bundfradraget, jf. § 9 c i lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter som affattet ved denne lovs § 4, nr. 13, forholdsmæssigt.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen