Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og forskellige andre love

(Forenklinger vedrørende bygningsmæssig sammenhæng, administrative fællesskaber m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 8. juli 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 559 af 6. juni 2007, § 2 i lov nr. 560 af 6. juni 2007, § 7 i lov nr. 208 af 31. marts 2008 og § 1 i lov nr. 388 af 26. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 4, 1. pkt., affattes således:

»Stk. 4. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.«

2. I § 5, stk. 5, indsættes efter 2. pkt.:

»Dette gælder dog kun for to bestyrelsesmedlemmer ved tyske mindretalsskoler eller ved skoler, der har fået godkendt et andet undervisningssprog end dansk, jf. § 2, stk. 3, 2. og 3. pkt.«

3. I § 8 a, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:

»Eleverne på en skoleafdeling, der er godkendt til at undervise på et andet undervisningssprog end dansk, skal ikke aflægge prøverne, hvis skolen har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøverne for disse elever.«

4. I § 8 a indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Eleverne på en skole eller en skoleafdeling, der er godkendt til at undervise på et andet undervisningssprog end dansk, og som har meddelt Undervisningsministeriet, at den ikke afholder folkeskolens afgangsprøver, jf. stk. 1, kan aflægge folkeskolens afgangsprøver i dansk, hvis skolen i øvrigt for disse elever afholder en fremmed stats prøver, der svarer til folkeskolens afgangsprøver. Skolen skal meddele Undervisningsministeriet, hvilke elever der skal deltage i prøverne.«

Stk. 2-7 bliver herefter stk. 3-8.

5. I § 8 a, stk. 6 og 7, der bliver stk. 7 og 8, ændres »1-5« til: »1-6«.

6. I § 10, stk. 4, indsættes efter »finansår«: »og fradrages de frie grundskolers samlede bidrag til Barselsfonden delt med antallet af årselever, der er budgetteret med på finansloven«.

7. I § 11, stk. 3, indsættes efter 4. pkt. som nyt pkt.:

»Med forældrenes samtykke kan fordelingssekretariatet efter anmodning fra en fri grundskole elektronisk indhente de økonomiske oplysninger fra skattemyndighederne, der er nødvendige for varetagelsen af sekretariatets opgaver i henhold til § 17, stk. 1.«

8. § 11, stk. 5, 3. pkt., ophæves.

9. § 11, stk. 6, 3. pkt., affattes således:

»Undervisningstilskud fordeles med en takst pr. årselev for elever, der var under 13 år den 5. september året før finansåret (takst 1), en anden takst pr. årselev for elever på højst 9. klassetrin, der var over 13 år den 5. september året før finansåret (takst 2), og en tredje takst pr. årselev for elever på 10. klassetrin (takst 3).«

10. § 17 a ophæves.

11. I § 19, stk. 1, indsættes efter 4. pkt.:

»Dette gælder dog ikke, hvis skolen oprettes med henblik på at varetage sin skole- og undervisningsvirksomhed i bygninger, som har tilhørt en fri grundskole, der er nedlagt umiddelbart forud for oprettelsen og med overvejende samme elever og personale som den nedlagte skole.«

§ 2

I lov nr. 574 af 9. juni 2006 om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Skolens bygninger skal ligge i geografisk nærhed af hinanden.«

2. Efter § 2 indsættes:

»§ 2 a. En skole eller et kursus kan efter aftale med en eller flere andre skoler eller kurser omfattet af § 1, stk. 1, statslige selvejende institu­tioner for videregående uddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser og institutioner for almen voksenuddannelse m.v. varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelses­in­sti­tu­tio­ner.

Stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte regler om varetagelsen af de administrative opgaver, der er nævnt i stk. 1.«

3. Efter § 14 indsættes:

»§ 14 a. Staten yder tilskud til introduktionskurser og brobygning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, ud fra antallet af årselever og et tilskud pr. årselev, der fastsættes på de årlige finanslove. Undervisningsministeren fastsætter regler om beregningen af årselever.«

4. Overskriften til kapitel 7 affattes således:

»Klageadgang m.v.«

5. Efter § 30 indsættes i kapitel 7:

»§ 30 a. Undervisningsministeren kan i særlige tilfælde fravige bestemmelserne i denne lov i tilfælde, hvor en skole udbyder undervisning, der sigter mod en eksamen, som efter aftale mellem Danmark og en fremmed stat er adgangsgivende til videregående uddannelser i Danmark og i den anden stat.«

§ 3

I lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., som ændret ved § 2 i lov nr. 556 af 6. juni 2007, § 14 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, § 74 i lov nr. 562 af 6. juni 2007, § 37 i lov nr. 311 af 30. april 2008 og § 58 i lov nr. 346 af 14. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, indsættes efter »videregående uddannelser«: »samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen«.

2. I § 2 indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. For institutionens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter § 36 tilsvarende anvendelse.«

§ 4

I lov nr. 562 af 6. juni 2007 om professionshøjskoler for videregående uddannelser, som ændret ved § 57 i lov nr. 346 af 14. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 8, stk. 1, indsættes efter »institutioner for almen voksenuddannelse m.v.«: »samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen«.

2. I § 8 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. For professionshøjskolens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter § 27 tilsvarende anvendelse.«

§ 5

I lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 576 af 9. juni 2006, § 18 i lov nr. 578 af 9. juni 2006, § 12 i lov nr. 561 af 6. juni 2007, § 69 i lov nr. 562 af 6. juni 2007 og § 56 i lov nr. 346 af 14. maj 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 33 a, 1. pkt., affattes således:

»En institution for erhvervsrettet uddannelse, jf. § 1, stk. 1, kan efter aftale med andre institutioner for erhvervsrettet uddannelse, en eller flere statslige selvejende uddannelsesinstitutioner, erhvervsakademier samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen varetage nærmere bestemte administrative opgaver for en eller flere af de nævnte andre uddannelsesinstitutioner.«

2. I § 33 a, indsættes som stk. 2 :

»Stk. 2. For institutionens aktiviteter omfattet af stk. 1 finder momskompensationsordningen efter § 21 a tilsvarende anvendelse.«

§ 6

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. § 8 a, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, omfatter afgangsprøver i dansk, der afholdes den 5. maj 2008 og senere.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder