Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer

(Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer)

§ 1

I bekendtgørelse af 1. juli 2001, stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer foretages følgende ændringer:

1. I kapitel 11 Gyldighedsområde indsættes efter punkt 11.2.f:

»g) Anvendelse og installation af stikpropper og stikkontakter i elektriske installationer.«

2. I kapitel 21 Definitioner og ordforklaringer indsættes efter punkt 217.10:

»217.11 Stikprop.

Materiel med stikben beregnet til at passe sammen med en stikkontakts kontaktbøsninger, stikproppen har også midler til elektrisk forbindelse og mekanisk fastholdelse af en bøjelig ledning.

Engelsk IEC-betegnelse: Plug (442-03-01)

217.12 Stikkontakt.

Materiel med kontaktbøsninger beregnet til at passe sammen med en stikprops stikben og med tilslutningsklemmer for tilslutning af ledninger.

Engelsk IEC-betegnelse: Socket-outlet (442-03-02)

217.13 Fast stikkontakt.

Stikkontakt beregnet for tilslutning til fast installation.

Engelsk IEC-betegnelse: Fixed socket-outlet (442-03-04)

217.14 Transportabel stikkontakt.

Stikkontakt, som er beregnet for tilslutning til eller udgør en del af den bøjelige ledning, og som let kan flyttes fra ét sted til et andet, mens den er tilsluttet forsyningen.

Engelsk IEC-betegnelse: Portable socket-outlet (442-03-07)

217.15 Stikkontakt med pindjord.

Stikkontakt med pindjord er en stikkontakt i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1, 5. udgave normblad 1-1c.

217.16 EDB-stikkontakt.

Stikkontakter i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-5a Fast og transportabel EDB-stikkontakt topolet med jord, som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller, gør det muligt at tilslutte EDB-anlæg og lignende brugsgenstande, hvis funktion er følsom for impulsspændinger, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale stikpropper.

217.17 Hospitalsstikkontakt.

Stikkontakter i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-8a og DK 1-8b Fast hospitalsstikkontakt topolet med jord, som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller, gør det muligt at tilslutte udstyr med vigtige funktioner, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale stikpropper.

217.18 Adapter.

Transportabelt materiel der er konstrueret som en sammenbygget enhed bestående af en stikpropdel og en eller flere stikkontaktudtag.

Engelsk IEC-betegnelse: Adaptor (442-03-19)

217.19 Systemadapter.

Adapter, som tillader tilslutning af en eller flere typer stikpropper til en stikkontakt, der ikke er konstrueret til at passe sammen med sådanne stikpropper.

Engelsk IEC-betegnelse: Conversion adaptor (442-03-22)«

 
 

3. I kapitel 41 Beskyttelse mod elektrisk stød indsættes efter sidste punktum i punkt 413.5.3.2 :

»Boligstikkontakter med to udtag i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1, 5. udgave, normblad DK 1-9a, der er sammenbygget af et fladt topolet udtag uden jord for tilslutning af klasse II apparater (højst 2,5 A 250 V) og et rundt topolet udtag med jord (13 A eller 16 A 250 V) kan installeres lovligt.

Det anses for sikkert at anvende det flade topolede udtag uden jord (2,5 A 250 V), da den tilhørende stikprop er ikke genmontérbar og kun tillades monteret på materiel af klasse II, og andre stikpropper kan ikke isættes.«

 
 

4. I kapitel 43 Overstrømsbeskyttelse, Bilag A til Kapitel 43 affattes Tabel 43 D for topolede boligstikkontakter med eller uden jord i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1 således:

»
 
Stikkontaktens mærkestrøm
Største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse
 
10
13
16
13
13
16
 
   
For boligstikkontakter sammenbygget med fladt topolet udtag (2,5 A 250 V) kan mærkestrømmen for stikkontaktdelen med jord anvendes.
«

5. I kapitel 47 Anvendelse af beskyttelsesmetoder indsættes efter sidste punktum i punkt 471.2.1 :

»Beskyttelsesjorden fra stikkontakter med jord skal overføres til klasse I apparater. Der skal anvendes en stikprop med samme jordkontaktsystem som stikkontakten eller en egnet systemadapter.«

6. I kapitel 47 Anvendelse af beskyttelsesmetoder indsættes efter sidste punktum i punkt 471.2.1.4 :

»Stikkontakter med pindjord skal:

enten tilsluttes virksom beskyttelsesleder, og være omfattet af automatisk afbrydelse af forsyningen, og som beskyttelsesudstyr skal der anvendes HPFI-afbryder,

eller beskyttes ved separat strømkreds.

Undtagelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6B kan ikke anvendes for stikkontakter med pindjord.«

7. I kapitel 801 Boliger, punkt 801.471.2 indsættes efter sidste punktum i punkt 2 Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder :

»Undtagelsen til at udelade beskyttelseslederen ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 gælder ikke for stikkontakter med pindjord.«

8. Efter kapitel 816 indsættes som nyt kapitel 817:

»KAPITEL 817 HOSPITALSSTIKKONTAKTER OG STIKPROPPER

817.1 De særlige hospitalsstikkontakter med spærring for almindelige stikpropper må kun anvendes på hospitaler og lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsudstyr forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes.

Det forudsættes, at hospitalsudstyret anvendes af instruerede personer.

Hospitalsstikpropper må kun anvendes på særligt materiel til brug i de strømkredse på hospitaler og lignende områder, hvor materiel forsynet med almindelige stikpropper ikke må kunne anvendes.

Hospitalsstikpropper må kun anvendes i hospitalsstikkontakter og ikke i almindelige stikkontakter, da almindelige stikkontakter ikke er konstrueret og prøvet, så de kan anvendes sammen med hospitalsstikpropper. Der kan ved brug i en almindelig stikkontakt opstå farlig opvarmning på grund af manglende kontakttryk i stikkontakten. Da det ikke er krævet, at materiellet er forsynet med en advarsel, er det op til den ansvarlige på det enkelte hospital og lignende medicinske område at sikre, at ovennævnte overholdes.«

9. I Bilag Y (Normativt) indsættes i overskriften efter »danske«: »bekendtgørelser og«.

10. Sidst i Bilag Y (Normativt) indsættes:

»

Stærkstrømsbekendtgørelse

Titel

Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 107-2-D1, 5. udgave
Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.
«
 

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 3

Stk. 1 . De tidligere bestemmelser i stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer må anvendes frem til 1. juli 2010. Det betyder, at det indtil denne dato er tilladt at udføre installationer enten efter nærværende nye bestemmelser eller efter de tidligere bestemmelser.

Stk. 2 . Reglerne for installation af stikkontakter efter stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 107-2-D1 normblad DK 1-1c (stikkontakter med pindjord) gælder uden overgangsperiode fra 1. juli 2008.

Sikkerhedsstyrelsen, den 27. juni 2008

Carsten Sørig

/ Tina Ovesen Petersen