Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Tilskudsberettigede institutioner og administrator af tilskud

Kapitel 2   Anvendelsesområde og betingelser for SPS

Kapitel 3   Administration

Kapitel 4   Regnskab og revision

Kapitel 5   Tilsyn og klageregler

Kapitel 6   Ikrafttræden m.v.

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v.

I medfør af § 42, stk. 4, § 44, stk. 2, og § 57, stk. 3, i lov nr. 575 af 9. juni 2006 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og § 18 a, stk. 2, § 26, stk. 4, og § 38 a, stk. 3, i lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 136 af 1. marts 2006, som ændret ved lov nr. 576 af 9. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Tilskudsberettigede institutioner og administrator af tilskud

§ 1. De institutioner, der modtager driftstilskud i henhold til de i indledningen nævnte love, kan få særlige tilskud til institutionernes udgifter til elever og kursister, der efter § 40 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), § 36 i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), § 29 i lov om erhvervsuddannelser og § 40 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) skal have tilbud om specialpædagogisk bistand.

Stk. 2. Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) administrerer de særlige tilskud.

Kapitel 2

Anvendelsesområde og betingelser for SPS

§ 2. De særlige tilskud til institutionens udgifter til specialpædagogisk bistand vil i denne bekendtgørelse blive benævnt specialpædagogisk støtte (SPS).

Stk. 2. SPS kan anvendes i forbindelse med den almindelige undervisning på institutionen, i obligatorisk praktik, eller, når det er nødvendigt, i forbindelse med prøver og eksaminer samt uddannelsesophold, obligatoriske praktikophold og studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse efter de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1.

Stk. 3. Den specialpædagogiske bistand tilrettelægges af den pædagogisk ansvarlige i samarbejde med eleven eller kursisten på en sådan måde, at eleven eller kursisten kan deltage fuldt ud i den almindelige undervisning og i prøver og eksaminer.

§ 3. Institutionen kan efter ansøgning få SPS til elever og kursister, der

1) som følge af fysisk eller psykisk handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder har behov for specialpædagogisk bistand for at gennemføre uddannelsen,

2) er optaget på og gennemgår en uddannelse, der er omfattet af de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1, og

3) er uddannelsesaktive.

Stk. 2. Institutionen kontrollerer løbende, om eleven eller kursisten er uddannelsesaktiv og underretter skriftligt styrelsen, hvis det ikke er tilfældet.

§ 4. SPS kan ydes, hvis styrelsen vurderer, at

1) bistanden er fagligt velbegrundet og nødvendig for at kompensere handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder i forbindelse med at gennemføre uddannelsen,

2) handicappet eller tilsvarende svære vanskeligheder kan kompenseres og

3) bistanden er praktisk mulig at anskaffe.

§ 5. SPS kan ydes til en eller flere af følgende former:

1) Hjælpemidler og instruktion i brug heraf.

2) Personlig assistance og sekretærhjælp.

3) Tegnsprogstolkning og skrivetolkning.

4) Særligt udformede undervisningsmaterialer.

5) Støttetimermed henblik på kompensation af handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder.

Stk. 2. SPS gives ikke til en institutions andre former for bistand, herunder

1) specialundervisning eller andre tilsvarende pædagogiske initiativer, der iværksættes med henblik på at afhjælpe utilstrækkelige generelle forudsætninger for at gennemføre uddannelsen,

2) bygningsmæssige ændringer, som nødvendiggøres af handicappede elevers eller kursisters behov for tilgængelighed,

3) befordring til og fra institutionen eller

4) sygeundervisning.

Stk. 3. I forbindelse med uddannelsesophold, obligatoriske praktikophold og studierejser i udlandet, der gennemføres som led i tilskudsberettigende uddannelse efter de uddannelseslove, der er nævnt i § 1, stk. 1, er SPS til de i stk. 1 nævnte former dog begrænset til det økonomiske niveau for ydelse af SPS i Danmark.

Kapitel 3

Administration

§ 6. Institutionens ansøgning skal indeholde følgende:

1) Elevens eller kursistens navn og personnummer.

2) En skriftlig tilkendegivelse fra eleven eller kursisten om behov for bistand.

3) Dokumentation for handicap eller tilsvarende svære vanskeligheder.

4) Institutionens redegørelse for elevens eller kursistens behov for specialpædagogisk bistand og for formålet med den bistand, som der søges SPS til.

Stk. 2. Er eleven eller kursisten undergivet forældremyndighed, skal forældremyndighedens indehaver eller indehavere ved underskrift på den i stk. 1, nr. 2, nævnte tilkendegivelse meddele samtykke til bistanden. Er eleven eller kursisten undergivet fælles forældremyndighed, er samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver dog tilstrækkeligt, hvis den anden ved fravær, sygdom eller andre særlige grunde er forhindret i at samtykke.

Stk. 3. Den i stk. 1, nr. 2, nævnte tilkendegivelse skal opbevares på institutionen.

§ 7. Styrelsen kan på baggrund af ansøgningen give tilsagn om SPS.

Stk. 2. Styrelsen træffer afgørelse om, fra hvilket tidspunkt SPS kan ydes, dog tidligst fra den måned, hvor ansøgning er modtaget i styrelsen.

§ 8. Det er en betingelse for at opnå SPS, at styrelsens tilsagn foreligger, før institutionen anskaffer den specialpædagogiske bistand. I overensstemmelse med styrelsens tilsagn anskaffer institutionen bistanden fra de leverandører, som er godkendt af eller anvises af styrelsen.

Stk. 2. Institutionen afholder udgifterne til den specialpædagogiske bistand på baggrund af styrelsens tilsagn.

Stk. 3. Styrelsen refunderer de afholdte udgifter til institutionen i overensstemmelse med det afgivne tilsagn, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Det er en betingelse for at opnå refusion, at styrelsen har modtaget refusionsanmodningen senest en måned efter, at regningen er betalt. Styrelsen kan i særlige tilfælde se bort fra en overskridelse af fristen.

§ 9. Styrelsen udarbejder skemaer, formularer og andet materiale til brug for institutionernes ansøgning om tilskud og udlån af hjælpemidler, der er omfattet af genbrugsordningen, og bestemmer, i hvilken udstrækning skemaer m.v. skal indgives i elektronisk form.

Stk. 2. I forbindelse med administrationen af SPS kan styrelsen pålægge institutionerne at benytte styrelsens edb-systemer.

§ 10. Institutionen stillerden specialpædagogiske bistand, der er anskaffet med tilskud, til rådighed for den enkelte elev eller kursist, så længe den pågældende har behov for det til sin uddannelse på institutionen eller i forbindelse med obligatoriske praktikophold.

§ 11. Når en elev eller kursist afslutter eller afbryder uddannelsen eller af andre grunde ikke har brug for bistanden, skal institutionen straks skriftligt underrette styrelsen herom.

§ 12. Ved uddannelsens afslutning, eller hvis behovet for bistand af andre grunde bortfalder, kan styrelsen hjemtage et hjælpemiddel, der er anskaffet med tilskud, med henblik på genanvendelse.

Stk. 2. Styrelsen kan efter afslutning af uddannelsen bestemme, at specialpædagogisk bistand, der er ydet i form af hjælpemidler, overdrages vederlagsfrit til eleven eller kursisten til ejendom.

§ 13. Styrelsen bestemmer, i hvilken udstrækning udveksling af meddelelser, oplysninger m.v. mellem styrelsen og institutionen skal ske i elektronisk form, og kan herunder bestemme, at der skal ske anvendelse af digital signatur eller anden sikker identifikation.

Kapitel 4

Regnskab og revision

§ 14. Tilskud, ydet efter denne bekendtgørelse, indgår i institutionens årsrapport, jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelser om regnskab for institutioner for ungdomsuddannelser, og er omfattet af de for institutionen gældende regler om revision og tilskudskontrol m.v.

Kapitel 5

Tilsyn og klageregler

§ 15. Styrelsen fører tilsyn med institutionerne i forbindelse med administrationen af SPS. Institutionerne skal efter anmodning fra styrelsen indsende de oplysninger, der er nødvendige for kontrol af grundlaget for tildeling og refusion af beløb, der er afholdt af institutionen.

§ 16. Styrelsens afgørelser om SPS stiles til den institution, der har indgivet ansøgning om SPS, jf. § 6, stk. 1.

Stk. 2. Institutionen giver snarest og senest en uge efter modtagelsen af afgørelsen eleven eller kursisten meddelelse om afgørelsen. Er eleven eller kursisten undergivet forældremyndighed, giver institutionen desuden forældremyndighedens indehaver meddelelse om afgørelsen.

Stk. 3. Institutionen skal ved meddelelsen om afgørelsen sikre sig, at det er muligt for eleven eller kursisten umiddelbart at tilegne sig afgørelsens indhold. Samtidig og på samme måde skal institutionen give eleven eller kursisten oplysning om klageadgang, jf. stk. 4.

Stk. 4. Styrelsens afgørelser om SPS kan af eleven eller kursisten indbringes for Ankenævnet for Uddannelsesstøtten inden 4 uger efter, at eleven eller kursisten har fået meddelelse om afgørelsen, jf. stk. 2, 1. pkt. Er eleven eller kursisten undergivet forældremyndighed, indgives klagen af eleven eller kursisten og forældremyndighedens indehaver i fællesskab. § 6, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Klager efter stk. 4 stiles til Ankenævnet og indsendes gennem styrelsen.

Stk. 6. Ankenævnet kan se bort fra overskridelser af fristen i stk. 4, 1. pkt., når overskridelsen af særlige grunde er undskyldelig.

Stk. 7. Ved behandlingen af klager efter stk. 4 tiltrædes Ankenævnet af et særligt sagkyndigt medlem, udpeget af Danske Handicaporganisationer.

Stk. 8. Ankenævnet træffer den endelige administrative afgørelse i sagen.

Kapitel 6

Ikrafttræden m.v.

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1458 af 13. december 2006 om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand ved ungdomsuddannelser m.v. ophæves.

Undervisningsministeriet, den 1. september 2008

Bertel Haarder

/ Hanna Dam