Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til praktikplads i skibe

I medfør af § 17 i lov nr. 226 af 22. april 2002 om maritime uddannelser og efter bemyndigelse fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Søfartsstyrelsen yder tilskud til rederier for ansættelse af søfarende, der som led i en godkendt uddannelse gennemfører foreskrevne praktikperioder i danske handelsskibe på grundlag af en godkendt udannelsesaftale.

Stk. 2. Tilskuddet dækker delvist løn, kost og rejseomkostninger. Tilskuddet beregnes pr. dag og udgør 20.000 kr. pr. tre måneders effektiv fartstid. Tilskud ydes alene i den foreskrevne praktikperiode, der knytter sig til den pågældende uddannelse.

Stk.3. Den søfarende skal gøre tjeneste i en overtallig stilling, dvs. den pågældende må ikke indgå i den i medfør af lov om skibes besætning fastsatte besætning. Den korrekte stillingsbetegnelse skal fremgå af hyrekontrakten. Den overtallige tjeneste skal gennemføres med uddannelsesbog, hvor dette er krævet.

§ 2. Tilskud ydes til søfarende, der gennemfører foreskreven praktik som led i uddannelsen til:

1) Skibsofficer (professionsbachelor i maritim transport og skibsledelse).

2) Maskinmester (professionsbachelor i maskinteknisk ledelse og drift).

3) Maskinmester der optjener 6 måneders maskintjeneste efter afsluttet maskinmestereksamen (juniormester).

4) Navigatør (skibsfører, kyst- og sætteskipper).

5) Dual Purpose Officer i skibe under 3.000 BT og med fremdrivningseffekt på under 3.000 kW (DP3000).

6) Skibsmaskinist.

7) Skibsassistent.

8) Skibskok.

§ 3. Der kan ligeledes opnås tilskud til skibsmekanikerlærlinge, dvs. ubefarne skibsassistenter der har indgået uddannelsesaftale i henhold til reglerne om uddannelsen til skibsmekaniker.

Stk. 2. For skibsmekanikerlærlinge kan ydes tilskud til praktikophold i virksomheder i land, som er godkendt til uddannelsespladser inden for jern- og metalområdet, dog ydes tilskuddet i højest 6 måneder af den normale praktikperiode på 24 måneder, eller ved korte ophold på skoler godkendt af Søfartsstyrelsen i forbindelse med praktikken.

§ 4. Praktikpladstilskuddet kan ydes for danske, herunder færøske og grønlandske, og øvrige EU- og EØS-borgere, når den studerendes praktik er led i en af Søfartsstyrelsen godkendt dansk maritim uddannelse.

Rederigodkendelse

§ 5. Der ydes kun tilskud for praktiktid erhvervet i skibe tilhørende de rederier, som er godkendte som praktikplads.

Stk. 2. Rederierne skal sikre sig, at praktikken og uddannelsen bliver gennemført i overensstemmelse med godkendelsen.

§ 6. Det er en forudsætning for godkendelse, at rederiet dokumenterer, at det kan sikre en alsidig uddannelse på handelsskibe i overensstemmelse med de krav, der stilles til den pågældende uddannelse.

Stk. 2. Rederiet skal:

1) anvende handelsskibe til uddannelsen, der med hensyn til størrelse, fremdrivningseffekt, driftsforhold, udstyr, bemanding samt besætningens erfaring og arbejdsbelastning kan fungere som et effektivt praktiksted til søs,

2) udpege en officer om bord, der har ansvaret for praktikanternes uddannelse, og

3) indgå en skriftlig uddannelsesaftale med den søfarende, som

a) indeholder rederiets forpligtelser med hensyn til indhold og gennemførelse af den foreskrevne praktiktid,

b) garanterer den nødvendige praktik med henblik på at kunne gennemføre uddannelsen, og

c) indeholder dokumentation for løn under praktiktiden.

Stk. 3. En godkendelse kan også omfatte et samarbejde mellem flere rederier.

§ 7. Godkendelse af rederiet til at etablere praktikpladser kan gives af Søfartsstyrelsen eller af en uddannelsesinstitution, som Søfartsstyrelsen har bemyndiget hertil.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen skal umiddelbart efter en godkendelse er givet underrette Søfartsstyrelsen herom.

Stk. 3. Ansøgning om godkendelse skal beskrive, hvordan de i § 6 nævnte krav opfyldes.

Stk. 4. Ansøgningen skal som minimum indeholde:

1) en fortegnelse over de skibstyper, der anvendes til uddannelsen,

2) kopi af rederiets retningslinier til skibene for, hvordan uddannelsen skal foregå, og

3) en kopi af den anvendte uddannelsesaftale, fx en standardaftale, der indgås mellem rederiet og den søfarende.

§ 8. Rederiet skal snarest efter en uddannelsesaftales indgåelse indsende oplysninger om den søfarendes navn og cpr.nr. samt hvilken uddannelse, der skal gennemføres, til Søfartsstyrelsen.

§ 9. Rederiet skal underrette den, der har udstedt godkendelsen i henhold til § 7, stk. 1, om væsentlige ændringer i det grundlag, på hvilken en godkendelse er givet.

Stk. 2. Et rederi, som har opnået godkendelse, men som på grund af særlige forhold finder vanskeligheder ved at efterleve bestemmelserne, skal meddele dette til den, der i henhold til § 7, stk. 1, har udstedt godkendelsen, der herefter vil afgøre, på hvilke vilkår en godkendelse kan opretholdes, eller om den skal bortfalde. Uddannelsesinstitutionen skal umiddelbart efter en sådan afgørelse om, at godkendelse er bortfaldet, underrette Søfartsstyrelsen herom.

Udbetaling af tilskud

§ 10. Søfartsstyrelsen udbetaler tilskuddet halvårligt for den forudgående periode. Ansøgning om tilskud skal indgives til Søfartsstyrelsen senest den 28. februar og den 30. september for det forudgående halvår. Har Søfartsstyrelsen ikke modtaget ansøgningen inden for denne frist, bortfalder retten til praktikpladstilskud.

Stk. 2. Har en søfarende praktik i forskellige rederier, fordeler Søfartsstyrelsen tilskuddet imellem rederierne i forhold til den effektive fartstid. Det skal oplyses, hvorledes praktikken er fordelt mellem de pågældende rederier.

§ 11. Har et rederi modtaget tilskud til nedbringelse af løn-, kost- eller rejseudgifter fra anden offentlig myndighed, reduceres tilskuddet tilsvarende.

Stk. 2. Det er ikke muligt at modtage praktikpladstilskud, hvis den søfarende i praktikperioden samtidig oppebærer anden indtægt, fx Statens Uddannelsesstøtte, Statens Voksen Uddannelsesstøtte eller dagpenge.

§ 12. Tilskud eller refusion kan bortfalde helt eller delvist, hvis der afgives forkerte oplysninger, eller det undlades at meddele oplysninger af betydning for betalingen af tilskud eller refusion. Udbetalt tilskud kan under tilsvarende omstændigheder kræves tilbage.

Ikrafttræden m.v.

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. februar 2009.

Stk. 2. Samtidig ophæves:

1) §§ 1 ‑ 3 i bekendtgørelse nr. 1120 af 14. december 2000 om tilskud til praktikplads mv. til søs.

2) Vejledning af 9. december 1997 om godkendelse af rederier, der indgår i uddannelse af skibsofficersaspiranter.

Stk. 3. For praktik, der er påbegyndt i perioden 1. juni – 31. december 2008, kan der ydes refusion efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Fristen den 28. februar for indgivelse af ansøgning om tilskud efter § 10, stk. 1, er i 2009 forlænget til den 20. marts.

Stk. 5. Rederier, der er godkendt pr. 1. august 2005 i det hidtidige uddannelsessystem for skibsofficersuddannelsen, er fortsat godkendt, såfremt de har den samme opbygning og organisering af deres uddannelser, som da godkendelsen blev givet.

Revisionsbestemmelse

§ 14. Bekendtgørelsen, der er udstedt i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om visse former for støttes forenelighed med fællesmarkedet i henhold til traktatens artikel 87 og 88 (Generel gruppefritagelsesordning), tages op til revision i år 2014.

Søfartsstyrelsen, den 23. februar 2009

Sune Rahn

/ Helle Bitsch Bay

Redaktionel note
  • Vejledning nr. 5 af 9. december 1997 om godkendelse af rederier, der indgår i uddannelse af skibsofficersaspiranter.