Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger

(Kompetence vedrørende valg af vedligeholdelsesordning)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 640 af 15. juni 2006 om vedligeholdelse og istandsættelse af almene boliger foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 14, § 31 og § 95 i lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 987 af 21. oktober 2009, og § 44 og § 75 i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 11. september 2009, som ændret ved lov nr. 490 af 12. juni 2009, fastsættes:«

2. I § 2, stk. 1, ændres »Boligorganisationens øverste myndighed« til: »Afdelingsmødet«.

3. I § 2, stk. 1, nr. 1, ændres »de enkelte afdelinger« til: »afdelingen«.

4. I § 2, stk. 1, nr. 2, ændres »den enkelte afdeling« til: »afdelingen«.

5. § 3 ophæves.

6. § 4 affattes således:

»§ 4. I nye afdelinger træffes afdelingens beslutning i henhold til § 2, stk. 1 og 2, på første afdelingsmøde.«

7. Kapitel 9 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beslutninger om vedligeholdelsesordningen, der er truffet af boligorganisationen efter de hidtil gældende regler, er gyldige, indtil afdelingsmødet træffer anden beslutning.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 9. december 2009

Karen Ellemann

/ Mikael L. Kristensen