Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32008R0584
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Definitioner og anvendelsesområde

Kapitel 2   Salmonellose hos fjerkræ

Kapitel 3   Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination

Kapitel 4   Salmonellakontrol af slagtefjerkræ

Kapitel 5   Campylobacterkontrol af slagtekyllinger

Kapitel 6   Offentligt tilsyn

Kapitel 7   Indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning og opbevaring af prøveresultater

Kapitel 8   Egenkontrol

Kapitel 9   Afholdelse af udgifter

Kapitel 10   Straffebestemmelser

Kapitel 11   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m.1)

I medfør af § 4, stk. 1, § 5, stk. 1, § 32, § 36, stk. 1, § 37, stk. 1 og 3, § 39, stk. 1, § 40, stk. 1, § 41, § 45, stk. 1 og 2, § 49, § 50, § 51, § 54, stk. 3 og 4 samt § 60, stk. 3 i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer m.m. (fødevareloven) samt § 26, § 29, § 30, § 33, § 34, stk. 1, § 36, § 37, § 47, § 53, stk. 1, § 58, stk. 1, § 61, stk. 1, § 62, § 67 samt § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner og anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om salmonellose hos fjerkræ og om salmonella. Bekendtgørelsen fastsætter desuden bestemmelser om undersøgelse for campylobacter i slagtekyllinger.

Stk. 2. Bekendtgørelsen vedrører ikke infektioner med Salmonella Gallinarum og Salmonella Pullorum (hønsetyfus), der er omfattet af bekendtgørelse om hønsetyfus.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkræ: Høns, kyllinger, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, opdrættet fjervildt, duer og strudsefugle samt hobby- og prydfugle.

2) Slagtefjerkræ: Fjerkræ, der slagtes med henblik på konsum.

3) En flok: Fjerkræ af samme alder og med samme sundhedsstatus, der udgør en driftsmæssig enhed og holdes på samme CHR-nummer. For fjerkræ i bursystemer omfatter dette alle dyr, der er fælles om en given luftmængde.

4) Et hus: Et rum eller et indelukke, hvori en flok er opstaldet. Der skal være en fysisk adskillelse mellem rum, til andre bygninger eller det fri.

5) CHR-nummer: Et unikt nummer, der i det Centrale HusdyrbrugsRegister (CHR) identificerer en bestemt geografisk beliggenhed

6) AM-status: Salmonellastatus for den enkelte flok før levering til slagtning. Som AM-positive betragtes flokke, hvor der ved de i § 7 nævnte eller senere udtagne prøver, er påvist salmonella. Flokke, hvori der ved de i § 7 nævnte eller ved senere udtagne prøver, ikke er påvist salmonella, betragtes som AM-negative. En flok, der er under mistanke i henhold til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil eller bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil, anses for AM-positiv, indtil mistanken afkræftes i henhold til de nævnte bekendtgørelser.

7) Et parti fjerkrækød: Produktionen mellem to rengøringer og desinfektioner, f.eks. en dagsproduktion eller et skift. Såfremt der mellem to rengøringer produceres såvel AM-negative som AM-positive flokke, skal produktionen af de AM-negative og AM-positive flokke betragtes som to selvstændige partier.

8) Salmonellose: Sygdom, hvor forhøjet dødelighed eller almen svækkelse, suppleret af laboratoriefund gør det overvejende sandsynligt, at salmonellabakterier er en afgørende faktor i sygdommens årsagskompleks.

9) Nyudbrud: En tilstand, hvor der, efter at salmonellose er konstateret og efterfølgende ophørt, opstår symptomer hos samme eller andre dyr i flokken, som gør det overvejende sandsynligt, at salmonellabakterier er en afgørende faktor i sygdommens årsagskompleks.

Kapitel 2

Salmonellose hos fjerkræ

§ 3. Den, som i sin varetægt har dyr, som er eller kan mistænkes for at være angrebet af salmonellose, skal tilkalde en dyrlæge, jf. § 27, stk. 1, i lov om hold af dyr.

Stk. 2. Når en dyrlæge tilkaldes i henhold til stk. 1, skal dyrlægen søge mistanken om sygdommen be- eller afkræftet samt søge sygdommens art konstateret, jf. § 28, stk. 1, i lov om hold af dyr.

Stk. 3. Hvis en dyrlæge efter undersøgelse foretaget i henhold til stk. 2, eller i øvrigt i forbindelse med sit arbejde får mistanke om, at der foreligger sygdom, omfattet af stk. 1, skal dyrlægen foretage indberetning til fødevareregionen, jf. § 28, stk. 3, i lov om hold af dyr.

Stk. 4. Er der ikke konstateret salmonella i besætningen indenfor de seneste 6 måneder eller er der tale om nyudbrud, skal dyrlægen udtage prøver af relevant materiale til undersøgelse.

Stk. 5. Dyrlægen skal, efter at have modtaget resultatet af de laboratoriemæssige undersøgelser, hurtigst muligt underrette ejeren om resultatet.

§ 4. På Fødevarestyrelsens foranledning skal ejeren sikre, at der udtages og indsendes materiale til undersøgelse for salmonella fra besætninger, der som følge af kliniske symptomer mistænkes for at være smittet med salmonella.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan lade udtage prøver fra besætninger til undersøgelse for udbredelsen af infektion med salmonella i dyrepopulationer samt fra besætninger i et nærmere afgrænset geografisk område, hvor en eller flere besætninger er sat under offentligt tilsyn på grund af salmonella.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan lade blodprøver udtaget som led i andre sygdomsbekæmpelsesprogrammer undersøge for serologisk reaktion mod salmonella.

§ 5. Såfremt mistanke om salmonellose i en besætning er bekræftet, sætter fødevareregionen besætningen under offentligt tilsyn, jf. § 20.

Kapitel 3

Forbud mod anvendelse af antimikrobielle stoffer og vaccination

§ 6. Antimikrobielle stoffer må ikke anvendes som metode til bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ, dog kan antimikrobielle stoffer anvendes til behandling af salmonellose, jf. kapitel 2.

Stk. 2. Vaccination må ikke anvendes til forebyggelse og bekæmpelse af salmonella hos slagtehøns og –kyllinger.

Kapitel 4

Salmonellakontrol af slagtefjerkræ

Undersøgelser og opfølgning i besætningen

§ 7. Ejeren af en besætning er ansvarlig for, at der udtages prøver til undersøgelse for salmonella fra hver flok af slagtefjerkræ efter reglerne i bilag 1 (AM-prøver), jf. dog § 17.

Stk. 2. Stk. 1 finder også anvendelse på flokke af slagtefjerkræ, der leveres til slagtning på slagteri udenfor Danmark.

Stk. 3. Indsendelse og undersøgelse af de i stk. 1 og 2, nævnte prøver sker efter reglerne i bilag 1.

Stk. 4. Undtaget fra bestemmelserne i stk. 1 – 3, er fjerkræflokke, der undersøges efter bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil eller bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold eller opdræt hertil, jf. dog bilag 1, nr. 2 d.

§ 8. Forinden fjerkræ afhændes til slagtning, skal ejeren af besætningen være i besiddelse af resultatet af AM-prøverne, jf. § 7.

Stk. 2. Oplysning om flokkens AM-status skal fremsendes til slagteriet sammen med de i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, nævnte produktionsoplysninger (fødevarekædeoplysninger), medmindre der er truffet aftale om, at slagteriet modtager prøveresultatet direkte fra det laboratorium, der analyserer prøverne.

§ 9. Fødevareregionen sætter en flok af slagtekyllinger under offentligt tilsyn, jf. § 21, hvis der konstateres salmonella i AM-prøverne, jf. § 7, eller i prøver efter § 10, stk. 3. Det offentlige tilsyn omfatter den efterfølgende flok, når denne anses for AM-positiv efter § 10, stk. 1, 3. pkt.

§ 10. Såfremt der i en flok af slagtekyllinger konstateres salmonella i AM-prøverne, jf. § 7, stk. 1 og 2, skal ejeren sikre grundig rengøring og desinfektion samt udluftning og tørring af de inficerede huse. Rengøring og desinfektion godkendes af fødevareregionen på baggrund af en visuel bedømmelse og undersøgelse af svaberprøver udtaget af fødevareregionen efter endt rengøring og desinfektion. Hvis fødevareregionen ikke kan godkende rengøringen, anses den efterfølgende kyllingeflok for at være AM-positiv, uanset resultatet af de øvrige prøver der tages fra flokken.

Stk. 2. Hvis der i en flok af slagtekyllinger konstateres salmonella i AM-prøverne skal ejeren sikre, at der for den efterfølgende flok udtages ekstra prøver i henhold til bilag 1, punkt 2 c.

Stk. 3. Såfremt der i en flok af slagtekyllinger konstateres salmonella i AM-prøverne eller i prøver efter stk. 1 eller 2 og der i den foregående flok er konstateret salmonella, skal der efter denne flok være en tomgangsperiode på mindst 12 dage. Indsættelse af nyt fjerkræ efter tomgangsperioden må først ske, når fødevareregionen har godkendt rengøring og desinfektion af huset. Godkendelsen meddeles på baggrund af en visuel bedømmelse og undersøgelse af svaberprøver udtaget af fødevareregionen efter endt rengøring og desinfektion.

Stk. 4. Ejeren skal udarbejde en saneringsplan, hvis der i to på hinanden følgende slagtekyllingeflokke konstateres salmonella i AM-prøver eller i prøver efter stk. 1 eller 2. Saneringsplanen indsendes til godkendelse i fødevareregionen senest 14 dage efter fundet i svaberprøven efter stk. 1 eller i AM-prøverne udtaget i den efterfølgende flok.

Stk. 5. Ved gentagne fund af salmonella i kyllingeflokke på en ejendom kan fødevareregionen pålægge ejeren at udarbejde en saneringsplan.

§ 11. Såfremt der i en flok af slagtekalkuner konstateres salmonella i AM-prøverne jf. § 7, stk. 1 og 2, skal ejeren sikre grundig rengøring og desinfektion samt udluftning og tørring af de inficerede huse. Rengøring og desinfektion godkendes af fødevareregionen på baggrund af en visuel bedømmelse og undersøgelse af svaberprøver udtaget af fødevareregionen efter endt rengøring og desinfektion.

Stk. 2. Ejeren skal udarbejde en saneringsplan, hvis der i to på hinanden følgende flokke af slagtekalkuner konstateres salmonella i AM-prøven eller i prøver udtaget efter stk. 1. Saneringsplanen indsendes til godkendelse i fødevareregionen senest 14 dage efter fundet i svaberprøven efter stk. 1 eller i AM-prøven udtaget i den efterfølgende flok.

Stk. 3. Ved gentagne fund af salmonella i kalkunflokke på en ejendom kan fødevareregionen pålægge ejeren at udarbejde en saneringsplan.

§ 12. Såfremt der i en flok af slagteænder konstateres salmonella i AM-prøverne, jf. § 7, stk. 1 og 2, skal ejeren sikre grundig rengøring og desinfektion samt udluftning og tørring af de inficerede huse.

§ 13. Ejeren af en besætning skal sikre, at CHR- og husnummer er tydeligt angivet i umiddelbar nærhed af indgangen til huset.

Undersøgelser og opfølgning på slagteriet

§ 14. Fjerkræ fra AM-positive flokke skal slagtes på et fjerkræslagteri som de sidste i et parti.

Stk. 2. Hele slagtekæden samt opskæringslokaler og udstyr, som har været i kontakt med AM-positive partier, skal rengøres og desinficeres grundigt, inden der slagtes fjerkræ, hvori der ikke er påvist salmonella.

§ 15. Virksomheder, der foretager slagtning af fjerkræ, skal udtage og indsende prøver af fersk fjerkrækød af høns, kyllinger og kalkuner til undersøgelse for salmonella efter reglerne i bilag 2.

Stk. 2. Virksomheder, der slagter høns eller kyllinger, skal straks underrette fødevareregionen, hvis der i de i stk. 1 nævnte prøver eller i prøver udtaget som led i virksomhedens egenkontrol konstateres salmonella. Der følges op på fundet efter reglerne i bilag 2, kapitel 5.

Stk. 3. Hvis der i prøver af fersk kød af kalkuner konstateres salmonella i de i stk. 1 nævnte prøver følges der op på fundet efter reglerne i bilag 2, kapitel 6. Fødevareregionen kan påbyde virksomheden at udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af salmonellaniveauet på slagteriet efter reglerne i bilag 2. Forbud eller påbud udstedt i forbindelse hermed opretholdes, indtil salmonellaforekomsten er dokumenteret nedbragt til under de i bilag 2, fastsatte grænser.

§ 16. Kød fra hønse- og kyllingeflokke må ikke markedsføres som fersk kød, før resultaterne af undersøgelserne efter § 7 og § 15 bekræfter, at der ikke findes salmonella i kødet.

Stk. 2. Ved fund af salmonella i prøver udtaget efter § 7, § 10, stk. 1 eller 2 eller § 15 af hønse- og kyllingekød, skal partiet destrueres, varmebehandles eller anvendes til andet formål, der ikke medfører en smitterisiko, og som er accepteret af fødevareregionen.

Stk. 3. Ved varmebehandling skal centrumstemperaturen i kødet være minimum 75° C. Der kan dog anvendes en af fødevareregionen godkendt kombination af temperatur og tid, som giver samme virkning. Varmebehandling skal foretages på en engrosvirksomhed.

Stk. 4. Ved ethvert fund af salmonella i fersk hønse- og kyllingekød efter dette er markedsført, skal hele den produktionsmængde, der er fremstillet på samme teknologiske betingelser, og som vil kunne indebære samme risiko, hurtigst muligt trækkes tilbage fra markedet og destrueres, varmebehandles eller anvendes på anden måde, som ikke udgør en smitterisiko, og som er accepteret af fødevareregionen.

Stk. 5. Ved samhandel eller eksport af hønse- eller kyllingekød omfattet af stk. 2 skal afsendervirksomheden overfor fødevareregionen dokumentere, at der med modtagevirksomheden foreligger en aftale om, at kødet skal destrueres, varmebehandles, jf. stk. 3, eller anvendes til andet formål, der ikke medfører en smitterisiko, og som er accepteret af fødevareregionen.

§ 17. Bestemmelserne i §§ 7 – 16 finder ikke anvendelse på perlehøns, gæs, vagtler, opdrættet fjervildt, duer, strudse samt hobby- og prydfugle.

Stk. 2. Virksomheder, der alene slagter fjerkræ med henblik på tilbagelevering til besætningsejeren til brug i dennes private husholdning, er ikke omfattet af §§ 7 - 16.

Kapitel 5

Campylobacterkontrol af slagtekyllinger

§ 18. Ejeren af en besætning, hvor der afhændes fjerkræ til slagtning på et slagteri beliggende i Danmark, er ansvarlig for, at der udtages prøver til undersøgelse for campylobacter efter reglerne i bilag 1.

Stk. 2. Indsendelse og undersøgelse af de i stk. 1 nævnte prøver sker efter reglerne i bilag 1.

§ 19. Forinden fjerkræ afhændes til slagtning, skal ejeren af besætningen være i besiddelse af resultatet af prøverne udtaget efter § 18, stk. 1.

Stk. 2. Oplysning om flokkens campylobacterstatus skal fremsendes til slagteriet sammen med de i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag II, afsnit III, nævnte produktionsoplysninger (fødevarekædeoplysninger), med mindre der er truffet aftale om at slagteriet modtager prøveresulta-tet direkte fra laboratoriet.

Kapitel 6

Offentligt tilsyn

§ 20. Et offentligt tilsyn efter § 5 omfatter:

1) at flokken skal holdes isoleret,

2) at fjerkræ fra flokken ikke må sælges eller på anden måde overdrages til levebrug,

3) at fjerkræ fra flokken skal slagtes på et fjerkræslagteri under ledsagelse af passerseddel udstedt af fødevareregionen,

4) at dyr eller produkter heraf kun må flyttes fra ejendommen efter tilladelse fra og på vilkår fastsat af fødevareregionen,

5) at personer, der færdes mellem flokken og andre flokke, skal træffe foranstaltninger for at hindre smittespredning,

6) at ejeren skal sikre en effektiv skadedyrsbekæmpelse,

7) at ejeren skal sikre, at gødning, foder og lignende produkter behandles efter fødevareregionens anvisning,

8) at ejeren skal sikre, at redskaber, maskiner og lignende, der anvendes i bedriften, rengøres og desinficeres, inden de fjernes fra flokkens opholdssteder, jf. dog stk. 2, og

9) at ejeren straks skal give meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen.

Stk. 2. Det i stk. 1, nr. 3, nævnte slagteri skal påse, at materiel, der er anvendt i forbindelse med indtransport af dyr fra en besætning under offentligt tilsyn, rengøres og desinficeres umiddelbart efter levering på slagteriet.

Stk. 3. Det offentlige tilsyn ophæves, når

1) fødevareregionen skønner, at fjerkræflokkens sundhedstilstand er normal i besætninger,

2) fødevareregionen skønner, at besætninger med hobby- og prydfugle ikke længere udgør en smittemæssig risiko, eller

3) flokken er slagtet og rengøring og desinfektion er godkendt af fødevareregionen. Godkendelsen meddeles på baggrund af en visuel bedømmelse samt undersøgelse af svaberprøver udtaget af fødevareregionen efter endt rengøring og desinfektion.

§ 21. Et offentligt tilsyn efter § 9 omfatter:

1) at flokken skal holdes isoleret,

2) at fjerkræ fra flokken ikke må sælges eller på anden måde overdrages til levebrug,

3) at fjerkræ eller produkter heraf kun må flyttes fra ejendommen efter tilladelse fra og på vilkår fastsat af fødevareregionen,

4) at personer, der færdes mellem flokken og andre flokke, skal træffe foranstaltninger for at hindre smittespredning

5) at ejeren skal sikre en effektiv skadedyrsbekæmpelse,

6) at ejeren skal sikre, at gødning, foder og lignende produkter behandles efter fødevareregionens anvisning,

7) at ejeren skal sikre, at redskaber, maskiner og lignende, der anvendes i bedriften, rengøres og desinficeres, inden de fjernes fra flokkens opholdssteder, jf. dog stk. 2,

8) at ejeren straks skal give meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen, og

9) at ejeren efter fødevareregionens anvisninger gennemfører en udredning af mulige smittekilder og evt. spredning af smitten samt underretter fødevareregionen om resultatet af udredningen.

Stk. 2. Slagteriet, som flokken slagtes på, skal påse, at materiel, der er anvendt i forbindelse med indtransport af dyr fra en besætning under offentligt tilsyn, rengøres og desinficeres umiddelbart efter levering på slagteriet.

Stk. 3. Det offentlige tilsyn ophæves, når

1) flokken er aflivet eller slagtet, og

2) den i § 10, stk. 1 eller stk. 3, eller § 11 nævnte rengøring og desinfektion er godkendt af fødevareregionen.

Kapitel 7

Indsendelse og undersøgelse af prøver samt indberetning og opbevaring af prøveresultater

§ 22. Alle salmonellasuspekte isolater skal undersøges med henblik på serotypning. Ved fund af Salmonella Typhimurium eller Salmonella Enteriditis skal der ligeledes foretages fagtypning. Desuden skal der foretages resistensbestemmelse af Salmonella Typhimurium.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte undersøgelser, skal foretages på Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet, et laboratorium, der er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen eller et laboratorium, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af Den Europæiske Ak-krediteringsorganisation EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 23. Prøver udtaget efter reglerne i § 3, stk. 4, § 4, stk. 1, § 7, § 10, stk. 2, § 15 og § 18, skal indsendes til undersøgelse på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium eller et laboratorium, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af Den Europæiske Ak-krediteringsorganisation EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 24. Laboratoriet skal meddele resultatet af de laboratoriemæssige undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse til den, der har indsendt prøven.

Stk. 2. Ejeren skal sikre, at resultatet af undersøgelser af prøver udtaget efter § 4, § 7, § 10, stk. 2 og § 18 efter Fødevarestyrelsens anvisning, overføres til en database hos Dansk Fjerkræraad, snarest efter at resultatet foreligger.

Stk. 3. Slagteriet skal meddele resultatet af undersøgelser af prøver udtaget efter § 13 til fødevareregionen efter reglerne i bilag 2, kapitel 7, jf. dog § 15, stk. 2.

Stk. 4. Resultatet af undersøgelser af prøver udtaget efter reglerne i denne bekendtgørelse skal opbevares hos ejeren henholdsvis virksomheden i mindst 2 år.

§ 25. Ejeren skal sikre, at enhver bakteriologisk påvisning af salmonellabakterier i prøver straks indberettes til fødevareregionen.

§ 26. De i § 4 nævnte prøver skal udtages af en dyrlæge eller efter en dyrlæges anvisninger og under dennes ansvar.

Stk. 2. Udtagning og indsendelse af prøver, gennemførelse af laboratorieundersøgelser samt registrering, opbevaring og indberetning af resultater i medfør af denne bekendtgørelse, udover det i stk. 1 samt § 7, § 10, stk. 2, § 15, og §§ 22 - 25 nævnte, skal ske efter Fødevarestyrelsens anvisning.

Kapitel 8

Egenkontrol

§ 27. Ejeren af en slagtekyllingebesætning skal udarbejde og følge et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet skal leve op til alle krav mv. i en branchekode, der af Fødevarestyrelsen er vurderet tilstrækkelig til at forebygge, at salmonella introduceres i produktionskæden, og til at sikre at eventuelt introduceret salmonella igen fjernes effektivt fra produktionskæden.

Kapitel 9

Afholdelse af udgifter

§ 28. Udgifter til laboratorieundersøgelse af prøver udtaget efter § 3, stk. 4, § 7, stk. 1, 2 og 4, § 15, stk. 1 samt § 18, stk. 1 afholdes indenfor de hertil af staten givne bevillinger.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse ved laboratorieundersøgelser af duer, vagtler, opdrættet fjervildt og strudsefugle efter § 3, stk. 4.

Stk. 3. Alle øvrige udgifter, der afholdes i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

Kapitel 10

Straffebestemmelser

§ 29. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, stk. 4 - 5, § 6, §§ 7 - 8, §§ 10 - 16, §§ 18 – 19, § 20, stk. 1 eller 2, § 21, stk. 1 eller 2, eller §§ 22 – 27,

2) undlader at efterkomme påbud eller forbud efter § 4 stk. 1, § 10, stk. 5, § 11, stk. 3, § 15, stk. 3, § 20, stk. 1, nr. 7, § 21, stk. 1, nr. 6 eller 9, § 26, stk. 2, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 20, stk. 1, nr. 4 eller § 21, stk. 1, nr. 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1261 af 15. december 2008 om salmonellose hos fjerkræ og salmonella i slagtefjerkræ m.m. med senere ændringer.

Fødevarestyrelsen, den 16. december 2009

P.S.V.
Annelise Fenger

/ Gülay Uslu


Bilag 1

Prøver fra flokke

Kapitel 1

Udtagning af prøver

1) Sokkeprøve: En prøve af gødning opsamlet under rundgang i stalden ved hjælp af tubegaze trukket udenpå rene gummistøvler. Tubegazen skal fugtes inden ibrugtagningen med sterilt vand eller et andet fortyndingsmiddel, godkendt af Danmarks Tekniske Universitet, Veterinær-instituttet. (Danmarks Tekniske Universitet har godkendt vand af drikkevandskvalitet tappet i det hus, hvor dyrene opholder sig, som fortyndingsmiddel). Rundgangen skal ske på en måde, så der opsamles gødning repræsentativt for alle dele af de enkelte gulvafsnit, inklusive arealer med strøelse eller riste, såfremt det er forsvarligt at gå på ristene. Tubegazen drejes et par gange undervejs, sådan at hele overfladen har været i kontakt med underlaget til slut. Prøveudtagnin-gen skal omfatte alle indelukker i et hus; dette medfører, at såfremt et hus er opdelt i mere end to indelukker, skal der tages mindst et par sokker i hvert indelukke, også hvis den pågældende prøvetagning normalt kun omfatter to par sokkeprøver. Når to par sokker skal pooles, pakkes de i én stomacherpose; når 5 par sokker skal pooles til to prøver, pakkes hhv. to og tre par sokker i hver sin stomacherpose.

Slagtekyllinger

2) For slagtekyllinger undersøges hvert hus for salmonella på følgende mådes:

a) 15 – 21 dage før slagtning: 5 par sokkeprøver. Prøven udtages af ejeren, dog foretager fø-devareregionen prøveudtagning 1 gang årligt. Fødevareregionen udtager ved denne prøve-udtagning som stikprøve en prøve for hver påbegyndt 10 huse på ejendommen, mens reste-rende prøver udtages af ejeren.

b) 7 – 10 dage før slagtning: 5 par sokkeprøver. Prøveudtagningen forestås af en repræsentant for slagteriet, et laboratorium eller fødevareregionen. Prøven kan dog udtages af ejeren, hvis flokken slagtes på et slagteri, der slagter færre end 5000 høns eller kyllinger om dagen. Prøven kan udelades, hvis der er færre end 5000 slagtekyllinger i flokken, og flokken slag-tes uden for Danmark. Prøven kan desuden udelades, hvis der er fundet salmonella i prøven udtaget 15 – 21 dage før slagtning, jf. nr. 2 a.

c) Hvis der er konstateret salmonella i dyr fra den foregående flok fra samme hus, skal ejeren foranledige, at der udtages minimum et ekstra par sokkeprøver med henblik på at finde smittekilden.

d) Fra flokke, der undersøges efter bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil eller bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil, udtages 2 par sokkeprøver, med mindre resultaterne af den senest foretagne undersøgelse er mindre end 21 dage gamle.

3) For slagtekyllinger udtages i hvert hus 7 – 10 dage før slagtning ét par sokkeprøver til undersøgelse for campylobacter. Prøven udtages af ejeren.

Slagtekalkuner

4) For kalkuner udtages i hvert hus tidligst 3 uger før slagtning 2 par sokkeprøver for salmonella. Prøven udtages af ejeren, dog udtager fødevareregionen 1 gang årligt prøven i én flok i besætningen.

5) Fødevareregionen udtager prøver af de øvrige kalkunflokke på ejendommen, når der konstateres salmonella i AM-prøverne, jf. § 7, stk. 1 og 2.

6) Fødevareregionen udtager prøver af alle flokke på ejendommen, hvis der i en foregående flok i prøver udtaget af besætningsejeren er konstateret Salmonela Typhimurium, Salmonella Enteritidis, Salmonella Wirchow, Salmonella Infantis eller Salmonella Hadar.

Slagteænder

7) For ænder udtages i hvert hus tidligst 3 uger før slagtning 2 par sokkeprøver for salmonella. Prøven udtages af ejeren.

Kapitel 2

Indsendelse af prøver

8) Materiale til bakteriologisk undersøgelse indsendes til laboratoriet hurtigst muligt og senest 24 timer efter indsamlingen med tydelig angivelse af CHR-nummer og husnummer.

Kapitel 3

Prøveundersøgelse

9) På laboratoriet opbevares prøverne nedkølede. Undersøgelsen skal påbegyndes inden for 24 timer efter modtagelsen, dog kan prøver udtaget fredag opbevares i køleskab til mandag. Prø-ver til undersøgelse for salmonella skal analyseres efter en metode i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF) nr. 1091/2005. Prøver til undersøgelse for campylobacter skal analyseres efter ISO-standard 10272-1:2006 som referencemetode. Der kan accepteres, at der anvendes alternative analysemetoder, hvis metoderne er validerede på grundlag af referencemetoden, og hvis der anvendes en metode, der er certificeret af en tredjepart i overensstemmelse med protokollen i EN/ISO-standard 16140 eller andre internationalt anerkendte lignende protokoller. Alternativ kan en analysemetode, der er godkendt af Fødevarestyrelsen ligeledes accepteres.


Bilag 2

Prøver af fersk fjerkrækød

Kapitel 1

Generelt

1) Kontrollen for salmonella omfatter undersøgelse af samtlige partier, der produceres, jf. dog kapitel 2, nr. 4, nr. 5 c og 8.

2) Den ansvarlige for slagteriet foranlediger, at prøverne udtages.

3) Prøverne udtages jævnt fordelt gennem hele slagteperioden.

Kapitel 2

Udtagning af prøver

4) Prøveudtagning på slagterier, der udelukkende slagter AM-negative flokke af kyllinger eller høns:

a) Der udtages ugentligt 300 halsskindprøver fra én tilfældigt udvalgt flok. Prøverne kan pooles, dog således at der maksimalt indgår 60 prøver i en pool.

b) Ved slagtning af flokke, hvor der i den foregående rotation er påvist salmonella, skal flokken slagtes sidst på dagen, og der udtages 300 halsskindsprøver af flokken. Prøverne kan pooles, dog således at der maksimalt indgår 60 prøver i en pool.

c) Der udtages for hver prøve 1 g halsskind, som pooles til en samleprøve af 60 g. Ved analysen tilsættes steril peptonbuffer i forholdet 1 til 9.

5) Prøveudtagning på slagterier, der slagter både AM-negative og AM-positive flokke af kyllinger eller høns:

a) For partier med AM-negative flokke udtages 300 halsskindsprøver. Prøverne fordeles ligeligt mellem det antal flokke, som indgår i partiet, dog således at der udtages minimum 60 prøver af hver flok. Prøverne kan pooles indenfor den samme flok, dog således at der maksimalt indgår 60 prøver i en pool.

b) Der udtages for hver prøve 1 g halsskind, som pooles til en samleprøve af 60 g. Ved analysen tilsættes steril peptonbuffer i forholdet 1 til 9.

c) Der udtages ikke prøver fra partier af AM-positive flokke.

6) For slagterier, der slagter mellem 1000 og 5000 høns eller kyllinger om dagen, kan prøveantallet nedsættes til 180 prøver, som kan undersøges som 3 samleprøver af 60 prøver.

7) Prøveudtagning på slagterier, der slagter kalkuner:

a) Der udtages 15 halskindsprøver, som 5 samleprøver á 3 prøver.

b) Der udtages for hver prøve ca. 10 g halsskind. Prøverne pooles til samleprøver af 25 g.

8) For slagterier, der slagter under 1000 høns og kyllinger eller 500 kalkuner om dagen, fastsætter Fødevarestyrelsen prøvefrekvensen.

9) Et slagteri, der udtager prøver efter nr. 5, kan overgå til prøveudtagning efter nr. 4, når der i en periode på 3 måneder hverken er fundet salmonella i prøver af fersk kød eller i andre prøver udtaget på slagteriet.

Kapitel 3

Indsendelse af prøver

10) Prøver, der skal transporteres til eksterne laboratorier, skal indtil afsendelsen fra virksomheden opbevares ved en temperatur på højst 5º C. Prøverne skal være mærket således, at partiet og flokken, hvorfra de er udtaget, entydigt kan identificeres.

11) Yderemballagen, der anvendes ved forsendelse, skal være hel og være fremstillet af isolerende materiale, så det sikres, at prøverne ved ankomst til laboratoriet stadig er nedkølede (0 - 10º C).

Kapitel 4

Prøveundersøgelse

12) Prøverne skal analyseres så hurtigt som muligt, efter at prøveudtagningen har fundet sted. Uanset om prøverne analyseres på virksomhedens eget laboratorium eller sendes til et eksternt laboratorium, skal analysen påbegyndes senest dagen efter, at prøveudtagningen har fundet sted. Dog kan prøver udtaget fredag opbevares i køleskab til mandag. Prøverne må ikke fryses.

13) Prøverne skal analyseres efter en metode, der er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. Fødevarestyrelsens metodesamling.

Kapitel 5

Opfølgning på fund

14) Såfremt der konstateres salmonella i de i § 13, stk. 1 nævnte prøver, skal virksomheden foretage en vurdering af hvilke forhold, der kan være medvirkende til fundet. Vurderingen baseres på en grundig gennemgang af virksomhedens egenkontrol, således at der i relevant omfang foretages:

a) tilbagesporing og gennemgang af oprindelsesbesætningers salmonellastatus, herunder udbredelsen af salmonella i besætningen,

b) kritisk gennemgang af indfangning og transport til slagteriet,

c) kritisk gennemgang af slagteproces og viderebehandling af produkterne, herunder partering og pakning, og

d) kritisk gennemgang af rengørings- og desinfektionsprocedurer.

15) Resultatet af vurderingen skal registreres.

16) Såfremt der ved vurderingen findes en sandsynlig årsag til fundet af salmonella, skal der iværksættes korrigerende handlinger for at sikre fjernelse af årsagen.

17) Såfremt årsagen til fundet af salmonella ikke umiddelbart kan identificeres, skal virksomheden udarbejde en plan for det videre arbejde med opfølgning på fundet. Denne plan skal bl.a. omfatte udvidet prøveudtagning, f.eks. i form af rengørings- og halsskindsprøver. Den udvidede prøveudtagning tilrettelægges på baggrund af en konkret risikovurdering. Planen skal godkendes af fødevareregionen. Fødevareregionen kontrollerer, at virksomheden overholder de tiltag, der er fastlagt i handlingsplanen.

18) Den rutinemæssige overvågning fastholdes under den udvidede prøveudtagning.

Kapitel 6

Virksomheder der slagter kalkuner

19) Såfremt der findes salmonella i to eller flere samleprøver i partier af fersk kalkunkød fra AM-positive flokke, eller hvis der findes en eller flere positive samleprøver i partier af fersk kalkunkød fra AM-negative flokke, skal der reageres efter reglerne i kapitel 5.

20) Virksomheden skal iværksætte en skærpet salmonellaindsats, hvis de nr. 19 fastsatte grænser overskrides tre eller flere gange indenfor de seneste 4 uger.

21) Virksomheden skal, når en skærpet salmonellaindsats iværksættes, give meddelelse herom til fødevareregionen.

22) Virksomheden forbliver underlagt en skærpet salmonellaindsats i mindst 4 uger derefter, og indtil salmonellaforekomsten er under den i nr. 20 nævnte grænse.

23) Ved en skærpet salmonellaindsats skal de mulige årsager til den høje salmonellaforekomst kortlægges. Det kan f.eks. ske ved udvidet prøveudtagning, der kan kortlægge og dokumentere slagtehygiejnen.

24) Inden for 2 uger efter iværksættelsen af en skærpet salmonellaindsats skal virksomheden have udarbejdet og iværksat en skriftlig handlingsplan. Handlingsplanen skal beskrive, hvilke kritiske punkter virksomheden har identificeret, og hvilke korrigerende tiltag virksomheden vil iværksætte. Tiltagene skal sikre en målrettet og vedvarende hygiejneforbedring.

25) Handlingsplanen skal godkendes af fødevareregionen. Fødevareregionen kontrollerer, at virksomheden overholder de tiltag, der er fastlagt i handlingsplanen.

Kapitel 7

Registrering og indberetning

26) Virksomheden skal registrere resultatet af undersøgelser for salmonella. Følgende oplysninger skal som minimum foreligge:

a) Prøveudtagningsdato.

b) Fjerkrætype.

c) Entydig partiidentifikation.

d) Resultat af undersøgelse for salmonella udtaget af det pågældende fjerkræ før slagtning. For slagtekyllinger betragtes en flok som positiv, hvis en eller flere af de undersøgte prøver før slagtning er positive.

e) Resultat af undersøgelse for salmonella af det pågældende ferske fjerkrækød efter slagtning.

f) Iværksatte korrigerende handlinger ved fund af salmonella.

27) Resultaterne skal indberettes til fødevareregionen hver måned, umiddelbart efter at de sidste undersøgelser for måneden foreligger og senest ved afslutning af den følgende måned. Ved indberetningen kan skemaet i bilag 3 anvendes.


Bilag 3

Indberetningsskema for salmonella

Prøveudtagningsdato
Fjerkrætype
Partiidentifikation
Resultat af AM-prøver (pos./neg.)
Resultat af PM-prøver (antal pos./totalt antal)
Korrigerende handlinger
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Slagteri:
Måned:
Underskrift:


Bilag 4

Skematisk oversigt over prøveudtagningen for slagtekyllinger

Alder
Udtagningssted
Prøvemateriale
Prøve tages af
15 – 21 dage før slagtning
(ante mortem, AM)
Huse
5 par sokkeprøver
Ejer
Fødevareregion: En gang om året udtages én prøve fra ét hus for hver 10 huse på ejendommen.
7 – 10 dage før slagtning
Huse
5 par sokkeprøver
Slagteri, laboratorium eller fødevareregion
Efter slagtning (post mortem, PM)
Slagteri
Slagterier, der udelukkende slagter AM negative flokke: 300 prøver fra én flok hver uge. Prøverne analyseres som 5 samleprøver, hver med 60 prøver.
Slagterier, der slagter både AM negative og -positive flokke: Mindst 300 prøver fra hver batch. Prøverne analyseres som 5 samleprøver, hver med 60 prøver. Der skal udtages mindst 60 prøver fra hver flok i en batch.
Slagteri

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse af dele af Kommissionens forordning (EF) nr. 646/2007 af 12. juni 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår et EF-mål for mindskelse af forekomsten Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium i slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF) nr. 1091/2005 (EU-Tidende 2007, L. 151, s. 21) og Kommissionens forordning (EF) nr. 584/2008 af 20. juni 2008 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår mindskelse af forekomsten af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium i kalkuner (EU-Tidende 2008, L. 188, s. 26). Bekendtgørelsen supplerer og indeholder desuden bestemmelser fra Kommissionens forordning (EF) nr. 1177/2006 af 1. august 2006 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ (EU-Tidende 2006, L. 212, s. 3).. Ifølge EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.