Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler)

(Ændring af tillægstakster til særlig prioriterede elevgrupper)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), jf. lovbekendtgørelse nr. 869 af 11. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 23 a, stk. 1, ændres »folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler« til: »efterskoler« og »Til en efterskole kan der« til: »Der kan«.

2. § 23 a, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Staten yder til folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler et særligt tilskud (tillægstakst) ud fra antallet af årselever, som er opgjort efter henholdsvis § 21, stk. 1, nr. 3, og § 22, stk. 1, nr. 3, idet dog alene elever, der ved kursets begyndelse er fyldt 17 1/2 år og endnu ikke 25 år, og som er uden kompetencegivende uddannelse, indgår i opgørelsen.

Stk. 3. Tillægstakst efter stk. 2 ydes for følgende elevgrupper:

1) Elever, der ikke går i 10. klasse og ikke er under uddannelse efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov eller lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., i hvis uddannelsesplan der indgår et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole, og som har tilknyttet en mentor fra skolens etablerede mentorordning.

2) Elever, i hvis uddannelsesplan der ikke indgår et ophold på en folkehøjskole, husholdningsskole eller håndarbejdsskole.

Stk. 4. Kravet til egenbetalingens omfang i § 11, stk. 4, finder ikke anvendelse for elever omfattet af stk. 3, nr. 1.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

3. I § 23 a, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »1-4« til: »1-6«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010 og finder anvendelse for elever, der påbegynder et kursus den 1. januar 2010 eller senere.

Stk. 2. Elever, som er nævnt i § 23 a, stk. 1, 1. pkt., i dets hidtidige affattelse i lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og som inden lovens ikrafttræden har påbegyndt et kursus og gennemført mindst 12 uger af dette, udløser den på finansloven for 2009 fastsatte tillægstakst pr. årselev for hele kursusperioden.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder