Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31994R2257
 
31995R2898
 
32007R1234
 
32007R1580
 
32008R1327
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kontrol m.m. af friske frugter og grøntsager m.v.1)

I medfør af § 1, § 4, stk. 1-3, § 22 a, § 23, stk. 1-5, § 24, §§ 26-27, § 29 i lov om administration af det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april. 2004, som ændret ved lov nr. 538 af 8. juni 2006, og efter bemyndigelse fastsættes:

Registrering

§ 1. Virksomheder der dyrker og samtidig pakker egne og eventuelt andres friske frugter og grøntsager omfattet af Rådets forordning 1234 /2007/EF af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusions-markedsordningen) skal registreres i Plantedirektoratet.

Stk. 2. Importører og eksportører af friske frugter og grøntsager omfattet af den i stk. 1 nævnte forordning skal ligeledes registreres i Plantedirektoratet.

Stk. 3. Anmodning om registrering skal ske på et skema der fås hos Plantedirektoratet eller på www.pdir.dk.

Stk. 4. Ændringer i de registrerede oplysninger, herunder ophør af virksomheden skal straks indberettes til Plantedirektoratet.

Mærkning og overensstemmelsesattest

§ 2. Plantedirektoratet kan efter ansøgning tillade at virksomheder, der opfylder bestemmelserne i artikel 11 i Kommissionens forordning nr. 1580/2007/EF af 21. december 2007 om gennemførelse bestemmelser til Rådets forordning nr. 2200/96/EF, nr. 2201/96/EF og nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grønsager, anvender det i forordningens bilag II nævnte mærke. Direktoratet kan endvidere tillade at eksportører underskriver overensstemmelsesattester jf. forordningens artikel l2a.

Stk. 2. Ansøgning efter stk. 1 skal ske på et skema der fås hos direktoratet eller på www.pdir.dk.

Stk. 3. Plantedirektoratet kan tilbagekalde tilladelser, jf. stk. 1, hvis kravene i tilladelsen ikke længere opfyldes.

Produkter til forarbejdning hos den endelige forbruger

§ 3. Uanset bestemmelserne i artikel 113a, stk. 3, i Rådets forordning 1234 /2007/EF af 22. oktober 2007 og om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), er produkter, der er bestemt til detailsalg til forbrugere til deres personlige brug, og som er mærket ”produkt bestemt til forarbejdning” eller med anden tilsvarende ordlyd, fritaget fra kravet om opfyldelse af de særlige handelsnormer, der er fastsat jf. art. 2a i Kommissionens forordning nr. 1580/2007/EF af 21. december 2007 om gennemførelse bestemmelser til Rådets forordning nr. 2200/96/EF, nr. 2201/96/EF og nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grønsager.

Import

§ 4. Import af friske frugter og grøntsager, som er omfattet af de særlige handelsnormer, der er fastsat jf. art. 2a i Kommissionens forordning nr. 1580/2007/EF af 21. december 2007 om gennemførelse bestemmelser til Rådets forordning nr. 2200/96/EF, nr. 2201/96/EF og nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grønsager, fra en stat der ikke er medlem af den Europæiske Union skal anmeldes mindst 24 timer før ankomst til grænsekontrolstedet med henblik på kontrol og frigivelse. Anmeldelse skal ske på et skema, der fås hos Plantedirektoratet, www.pdir.fvm.dk.

Eksport

§ 5. Eksport af friske fugter og grøntsager, som er omfattet af de særlige handelsnormer, der er fastsat jf. art. 2a i Kommissionens forordning nr. 1580/2007/EF af 21. december 2007 om gennemførelse bestemmelser til Rådets forordning nr. 2200/96/EF, nr. 2201/96/EF og nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grønsager, til en stat der ikke er medlem af den Europæiske Union, skal senest 24 timer før afsendelsen anmeldes til Plantedirektoratet med henblik på kontrol. Anmeldelsen skal ske på et skema der fås hos direktoratet eller på www.pdir.fvm.dk.

Kontrol m.m.

§ 6. Plantedirektoratet fører kontrol med at virksomheder, jf. § 1, overholder bestemmelser fastsat i Rådets forordning 1234 /2007/EF af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), og i Kommissionens forordning nr. 1580/2007/EF af 21. december 2007 om gennemførelse bestemmelser til Rådets forordning nr. 2200/96/EF, nr. 2201/96/EF og nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grønsager.

Stk. 2. Plantedirektoratet fører endvidere kontrol med overholdelse af Kommissionens forordning nr. 298/95/EF om bestemmelser for kontrol med, om kvalitetsnormerne for bananer overholdes.

§ 7. Efter § 4, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. har Plantedirektoratet til enhver tid såfremt det skønnes nødvendigt mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til virksomheder omfattet af bekendtgørelsen samt til ethvert sted, hvor produkter omfattet af bekendtgørelsen befinder sig. Virksomhederne skal give de oplysninger der er nødvendige for kontrollens gennemførelse. Plantedirektoratet kan uden vederlag udtag prøver af varer med henblik på kontrol.

Straffebestemmelser

§ 8. Efter § 23, stk. 5, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. straffes overtrædelse af kvalitets- og handelsnormer med bøde.

Stk. 2. Overtrædelse af § 1,stk. 1, 2 og 4 samt undladelse af anmeldes efter § 4 og 5 straffes med bøde.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Efter § 29 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. kan Plantedirektoratet, hvis en overtrædelse skønnes ikke at medføre højere straf end bøde, tilkendegive, at sagen kan afgøres unde retslig forfølgning, såfremt den pågældende erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til enden for en nærmere angiven frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde. Bestemmelserne i retsplejelovens § 895 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Betales bøden rettidigt, bortfalder videre forfølgning.

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1105 af 14. december 1992 om kontrol m.m. af friske frugter og grønsager ophæves.

Plantedirektoratet, den 28. april 2009

Ole P. Kristensen

/ Ruth Bahnsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser der er nødvendige for anvendelse af Rådets forordning nr. 1234/2007/EF af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordning) (EUT 2007, L 299, s. 1), som senest ændret ved Rådets forordning nr. 361/2008/EF af 14. april (EUT 2008, L 121, s. 1), Kommissionens forordning nr.1580/2007/EF af 21. december 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr. 2200/96(EF), nr. 2201/96(EF) og nr. 1182/2007 vedrørende frugt og grønsager, som ændret ved Kommissionens forordning nr. 1221/2008/EF af 5. december 2008 (EUT 2008, L 336, s. 1), Kommissionens forordning nr. 1327/2008/EF af 19. december 2008 (EUT 2008, L 345, s. 24), Kommissionens forordning nr. 2257/94/EF af 16. september 1994 om kvalitetsnormer for bananer (EFT 1994, L 25, s. 6), som senest ændret ved Kommissionens forordning nr. 228/2006/EF af 9. februar 2006 (EUT 2006, L 39, S. 7) samt Kommissionens forordning nr. 2898/95/EF af 15. december 1995 om bestemmelser for kontrollen med, om kvalitetsnormer for bananer overholdes (EFT 1995, L 304, s.17), som seneste ændret ved Kommissionens forordning nr. 386/97/EF af 28. februar 1997 (EFT 1997, L 60, s. 53). Ifølge artikel 249 i EF-Traktaten gælder forordninger umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes umiddelbare gyldighed i Danmark.