Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien foretages følgende ændringer:

1. Lovens titel affattes således:

»Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien«

2. §§ 5 og 6 affattes således:

»§ 5. Hvis en person den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Danmark, omfatter bestemmelsen i § 3, stk. 1, også pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, og som vedkommende begynder at modtage efter den 31. januar 2008.

Stk. 2. Hvis et ægtepar den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien og den ene ægtefælle den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i Danmark, omfatter bestemmelsen i § 3, stk. 2, også pension, som efter de nævnte overenskomster kun kunne beskattes i det land, hvor modtageren er hjemmehørende, og som den anden ægtefælle begynder at modtage efter den 31. januar 2008.

§ 6. En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne vederlag fra ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat.

Stk. 2. En person, der er fuldt skattepligtig efter kildeskattelovens § 1, skal ved opgørelsen af skattepligtig indkomst ikke medregne pension i forbindelse med tidligere ansættelse i den franske stat eller andre offentligretlige juridiske personer under den franske stat.

Stk. 3. Hvis en person først begynder at modtage vederlag eller pension som nævnt i stk. 1 og 2 fra den 1. januar 2009, gælder disse bestemmelser alene, hvis den pågældende betaler fransk skat af den nævnte indkomst.«

3. § 7 ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2009.

Stk. 2. Loven har virkning fra indkomståret 2009.

Givet på Christiansborg Slot, den 6. maj 2009

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen