Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om afgift af spildevand og forskellige andre love

(Forhøjelse af spildevandsafgiften og afgiften af HFC-gasser m.fl., nedsættelse af afgiften af emballage til vin og spiritus m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 524 af 17. juni 2008 og senest ved § 26 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3 affattes således:

»§ 3. Afgiften udgør for følgende stoffer indeholdt i spildevandet:

Totalnitrogen
30 kr. pr. kg
Totalfosfor
165 kr. pr. kg
Organisk materiale opgjort som biologisk iltforbrug efter 5 dage
 
(BI5 (modificeret))
16,5 kr. pr. kg.
«

2. § 7, stk. 1, affattes således:

»For anlæg med en godkendt kapacitet på 2.000 personækvivalenter (PE) eller derover opgøres den udledte mængde vand efter måler. Den, der er afgiftspligtig efter § 2, stk. 2, opgør udledningen efter måler, såfremt udledningen overstiger 50.000 m3

3. § 8, stk. 2 og 3, affattes således:

»Stk. 2. For spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindst 15 pct. af tilledningen af spildevand, udgør standardbetalingen for udledninger ved

1)
nedsivning efter en kommunal tilladelse eller både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation, kemisk fældning og filtrering
0,75 kr. pr. m3
2)
både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, kemisk fældning og filtrering
0,90 kr. pr. m3
3)
både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation, denitrifikation og kemisk fældning
1,50 kr. pr. m3
4)
både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og denitrifikation
1,65 kr. pr. m3
5)
både mekanisk og biologisk rensning, nitrifikation og filtrering eller kemisk fældning
1,95 kr. pr. m3
6)
samletank for toiletvand eller både mekanisk og biologisk rensning og nitrifikation
2,10 kr. pr. m3
7)
både mekanisk og biologisk rensning
2,40 kr. pr. m3
8)
både mekanisk rensning og kemisk fældning
2,85 kr. pr. m3
9)
andre
5,70 kr. pr. m3

Stk. 3. Spildevandsanlæg, hvor husholdningsspildevand udgør mindre end 15 pct. af tilledningen af spildevand, opgør koncentrationen i det udledte vand efter måling, jf. dog stk. 5. Spildevandsanlæg, der udleder mindre end 50.000 m3 pr. år, kan dog vælge at betale en afgift på 5,70 kr. pr. m3. For anlæg med tilladelse til nedsivning kan der dog betales 0,75 kr. pr. m3

4. I § 11, stk. 1 og 2, ændres »20.000 kr.« til: »30.000 kr.«

§ 2

I lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 11. juni 2007, som ændret ved § 76 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 11 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 3 b, stk. 1, affattes således:

»Afgiften udgør for

1)
HFC-23 (R-23)
600 kr. pr. kg
2)
HFC-32 (R-32)
101 kr. pr. kg
3)
HFC-41 (R-41)
15 kr. pr. kg
4)
HFC-43-10mee (R-43-10mee)
246 kr. pr. kg
5)
HFC-125 (R-125)
525 kr. pr. kg
6)
HFC-134 (R-134)
165 kr. pr. kg
7)
HFC-134a (R-134a)
215 kr. pr. kg
8)
HFC-143 (R-143)
50 kr. pr. kg
9)
HFC-143a (R-143a)
600 kr. pr. kg
10)
HFC-152a (R-152a)
19 kr. pr. kg
11)
HFC-227ea (R-227ea)
483 kr. pr. kg
12)
HFC-236fa (R-236fa)
600 kr. pr. kg
13)
HFC-245ca (R-245ca)
96 kr. pr. kg
14)
HFC-245fa (R-245fa)
155 kr. pr. kg
15)
HFC-365mfc (R-365mfc)
119 kr. pr. kg
16)
R-404A (HFC-143a/HFC-125/134a)
588 kr. pr. kg
17)
R-407C (HFC-32/HFC-125/134a)
266 kr. pr. kg
18)
R-410A (HFC-32/HFC-125)
313 kr. pr. kg
19)
R-413A (134a/PFC-218/HC-600a)
308 kr. pr. kg
20
R-507 (HFC-125/HFC-143a)
598 kr. pr. kg
21)
R-508A (HFC-23/PFC-116)
600 kr. pr. kg
22)
R-508B (HFC-23/PFC-116)
600 kr. pr. kg
23)
Svovlhexafluorid (SF6)
600 kr. pr. kg
24)
Perfluormethan (R-14)
600 kr. pr. kg
25)
Perfluorethan (R-116)
600 kr. pr. kg
26)
Perfluorpropan (R-218)
600 kr. pr. kg
27)
Perfluorcyclobutan
600 kr. pr. kg
28)
Perfluorhexan
600 kr. pr. kg
29)
Perfluorbutan
600 kr. pr. kg
30)
Perfluorpentan
600 kr. pr. kg.
«

2. I § 3 b, stk. 2 og 3, ændres »400 kr.« til: »600 kr.«

§ 3

I lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 101 af 13. februar 2001, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 1057 af 17. december 2002, § 2 i lov nr. 1217 af 27. december 2003, § 5 i lov nr. 1392 af 20. december 2004 og § 3 i lov nr. 1410 af 21. december 2005 og senest ved § 13 i lov nr. 1344 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 7, affattes således:

»7) Varer, der er afgiftspligtige i henhold til lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.«

2. § 2, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 1, udgør for beholdere

Kr. pr. stk.
1)
med et rumindhold under 10 cl
0,08
2)
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl
0,15
3)
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl
0,25
4)
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl
0,50
5)
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl
0,75
6)
med et rumindhold over 160 cl
1,00.
«

3. § 2, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Afgiften af de beholdere, der er nævnt i stk. 3, udgør for beholdere

Kr. pr. stk.
1)
med et rumindhold under 10 cl
0,13
2)
med et rumindhold ikke under 10 cl og ikke over 40 cl
0,25
3)
med et rumindhold over 40 cl, men ikke over 60 cl
0,40
4)
med et rumindhold over 60 cl, men ikke over 110 cl
0,80
5)
med et rumindhold over 110 cl, men ikke over 160 cl
1,20
6)
med et rumindhold over 160 cl
1,60.
«

4. Bilag 1 affattes således:

»Bilag 1
 
Oversigt over afgiftssatserne i den volumenbaserede emballageafgift 1)
     
Emballagemateriale
Karton og laminater af forskellige materialer
Andre materialer, f.eks. glas, plast eller metal
Spiritus, vin og frugtvin:
Rumindhold (cl): 2)
< 10
10 < x < 40
40 < x < 60
60 < x <110
110 < x <160
> 160
kr. pr. stk.
 
0,08
0,15
0,25
0,50
0,75
1,00
kr. pr. stk.
 
0,13
0,25
0,40
0,80
1,20
1,60
 
 
Emballagemateriale
Alle materialer
Øl, andre gærede drikkevarer, sodavand, mineralvand3) og alkoholsodavand:
Rumindhold (cl): 2)
Kr. pr. stk.
< 10
10 < x <40
40 < x <60
60 < x <110
110 < x <160
> 160
0,05
0,10
0,16
0,32
0,48
0,64

»1) Jf. lovens § 1, nr. 1 og 2, og § 2, stk. 1-6.

2) Ved rumindhold forstås beholderens bruttovolumen og ikke den mængde, der er påfyldt eller skal påfyldes.

3) Jf. lovens § 2, stk. 5, gælder det kun emballager, som indgår i pant- og retursystemet.«

§ 4

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 1 i lov nr. 338 af 16. maj 2001 og senest ved lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 7, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Den samlede afgiftspligtige mængde for et kalenderår udgør dog mindst 90 pct. af den udpumpede mængde tillagt den modtagne mængde, der er faktureret til virksomheden fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er faktureret til andre registrerede virksomheder og udlandet (minimumsafgift).

Stk. 3. Virksomheder, der kun har én årlig afregningsperiode over for forbrugerne, kan vælge at opgøre minimumsafgiften på grundlag af den periode, for hvilken vandforbruget måles og afregnes over for forbrugerne (forbrugsperioden). Minimumsafgiften beregnes af en mængde svarende til 90 pct. af den udpumpede mængde i forbrugsperioden tillagt den mængde, der er modtaget fra andre registrerede virksomheder og fra udlandet, og fratrukket den mængde, der er leveret til andre registrerede virksomheder og udlandet. Der skal betales minimumsafgift, i det omfang mængden opgjort efter 2. pkt. overstiger summen af mængderne ifølge udstedte fakturaer, herunder slutafregninger, for leverancer vedrørende forbrugsperioden.

Stk. 4. Hvis den betalte minimumsafgift, jf. stk. 2 og 3, efterfaktureres til forbrugerne, indgår denne fakturering ikke i periodens afgiftsgrundlag, jf. § 7, stk. 1.«

Stk. 3-5 bliver herefter stk. 5-7.

2. I § 7, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »stk. 5« til: »stk. 7«.

3. I § 7, stk. 5, der bliver stk. 7, ændres »stk. 4« til: »stk. 6«.

4. I § 13 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Indbetalinger efter § 7, stk. 3, skal foretages sammen med indbetalingerne for den førstkommende afgiftsperiode efter forbrugsperiodens udløb.«

5. Efter § 23 indsættes:

»§ 24. Virksomheder, der er registreret efter § 4, stk. 1, skal ikke til afgiftsgrundlaget efter § 7, stk. 1-3, medregne den vandmængde, der vedrører vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål. Bestemmelsen finder anvendelse efter stk. 2-5.

Stk. 2. Vandspildet skal kunne dokumenteres henregnet til ejendommen på en sådan måde, at den registrerede virksomhed kan opkræve vederlag for vandspildet hos forbrugeren. Der skal foreligge en anmodning fra forbrugeren, hvori denne beder om ikke at skulle betale afgift og andre beløb af det pågældende vandspild. Anmodningen skal være skriftlig og begrundet.

Stk. 3. Bestemmelsen finder alene anvendelse hvis den registrerede virksomhed vælger at afstå fra opkrævning af vandprisen og fra opkrævning af afgiften over for forbrugeren. Den registrerede virksomhed skal udstede en kreditnota til forbrugeren på det eftergivne beløb inklusive vandafgift, såfremt faktura er udstedt for den pågældende mængde vand. Det er endvidere en betingelse, at forbrugeren eftergiver afgiften og prisen for vandet over for lejere i ejendommen, når disse lejere i henhold til en lejeaftale betaler for vandforbruget.

Stk. 4. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for en mængde svarende til forbrugerens årlige normalforbrug vedrørende den private bolig tillagt 300 m3. Hvis forbrugerens normale afregningsperiode er mindre end 1 år, nedsættes mindstekravet forholdsmæssigt.

Stk. 5. Ledningsbruddet skal ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætligt eller groft uagtsomt, og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af §§ 1 og 2.

Stk. 3. § 3, nr. 2-4, træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 4. § 4, nr. 5, har virkning fra den 1. januar 2009.

Stk. 5. Loven finder anvendelse på afgiftspligtige varer, der fra tidspunktet for lovens ikrafttræden udleveres til forbrug fra registrerede virksomheder, forbruges af registrerede virksomheder, angives til fortoldning, modtages fra udlandet eller medtages til udlandet.

Stk. 6. For løbende leverancer af vand, hvoraf der afregnes spildevandsafgift, for hvilke afregningsperioden påbegyndes inden tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. stk. 2, og afsluttes efter dette tidspunkt, beregnes afgiften efter denne lov af så stor en del af leverancen, som perioden for lovens ikrafttræden, jf. stk. 2, til afregningsperiodens afslutning udgør i forhold til den samlede afregningsperiode. Med told- og skatteforvaltningens tilladelse kan der foretages afrunding ved opgørelse af den brøkdel af leverancerne, hvoraf der skal betales afgift.

Stk. 7. Virksomheder, der på tidspunktet for lovens ikrafttræden har et lager af påfyldte og nye ubrugte emballager til vin og spiritus, der er afgiftsberigtiget med en højere afgift end afgiften efter denne lov, kan på baggrund af en specificeret lageropgørelse ansøge om at få godtgjort afgiftsdifferencen, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Godtgørelse ydes kun for varer, der er bestemt til afsætning, og kun hvis afgiftsdifferencen overstiger 500 kr.

Stk. 9. Det er en betingelse for at opnå afgiftsgodtgørelse, at virksomheden overholder regnskabsbestemmelserne i emballageafgiftslovens § 9.

Stk. 10. For at modtage godtgørelse efter stk. 7 skal virksomheden udarbejde en specificeret opgørelse af lagerbeholdningen på tidspunktet for lovens ikrafttræden for de varer, der ønskes godtgørelse for. Opgørelsen skal indeholde oplysninger om leverandørens navn, adresse og cvr- eller SE-nummer. Told- og skatteforvaltningen kan kræve, at virksomheden fremlægger dokumentation for, at afgiften er betalt. Ansøgningen om godtgørelse og den specificerede lageropgørelse skal være told- og skatteforvaltningen i hænde senest 8 dage efter tidspunktet for lovens ikrafttræden den 1. januar 2011. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om afgiftsgodtgørelse og yderligere krav til dokumentation og kontrol.

Stk. 11. § 15, § 16 og § 18, stk. 1, nr. 1, og stk. 3 og 4, i emballageafgiftsloven og § 18 og § 19 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. finder anvendelse i sager om afgiftsgodtgørelse efter stk. 7.

Givet på Christiansborg Slot, den 12. juni 2009

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen