Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Elevplaner for elever i børnehaveklassen til og med 7. klassetrin

Kapitel 2   Elev- og uddannelsesplaner for elever på 8. og 9. klassetrin

Kapitel 3   Uddannelsesplaner for elever på 10. klassetrin

Kapitel 4   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen

I medfør af § 13 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009, samt § 2 d i lov om vejledning om uddannelse og erhverv, jf. lovbekendtgørelse nr. 673 af 1. juli 2009, fastsættes:

Kapitel 1

Elevplaner for elever i børnehaveklassen til og med 7. klassetrin

§ 1. Alle elever i folkeskolens børnehaveklasse til og med 7. klassetrin skal have en skriftlig elevplan.

Stk. 2. En elevplan er betegnelsen for et eller flere fysiske eller elektroniske dokumenter, der udarbejdes på en folkeskole om hver enkelt elev på de nævnte klassetrin, og som opfylder de indholdsmæssige krav, der er opstillet i folkeskoleloven og i denne bekendtgørelse.

§ 2. Formålet med elevplanen er at styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse, jf. folkeskolelovens § 18, og derigennem forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev.

Stk. 2. Elevplanen skal styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 2.

Stk. 3. Elevplanen skal styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Den indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevens udbytte af skolegangen, jf. folkeskolelovens § 13, stk. 1. Endvidere bidrager den til at kvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet kan støttes op om undervisningen af eleven fra både skolens og forældrenes side.

§ 3. Elevplanen skal indeholde oplysning om resultater af den løbende evaluering af undervisningen i alle fag. For elever i børnehaveklassen skal elevplanen indeholde oplysninger om resultater af evalueringen set i forhold til børnehaveklassens indhold og mål.

Stk. 2. Elevplanen skal indeholde oplysning om den besluttede opfølgning på resultaterne af den løbende evaluering, herunder om opfølgning på de i folkeskolelovens § 13, stk. 3, nævnte test i udvalgte fag og på bestemte klassetrin og om eventuelle aftaler om forældrenes og elevens medvirken til, at eleven når de opstillede læringsmål.

Stk. 3. Kravene i stk. 1 og 2 omfatter alene oplysninger, der har betydning for lærerens, elevens og forældrenes arbejde med at følge op på og forbedre effekterne af undervisningen.

Stk. 4. Elevplanen kan indeholde andre oplysninger end de oplysninger, der er nævnt i stk. 1-3, f.eks.

1) aftaler om, hvordan forældrene i øvrigt kan bidrage til, at eleven får en god skolegang, herunder ved at tage medansvar for, at eleven møder til tiden, medbringer de nødvendige undervisningsmidler, møder udhvilet m.v., samt

2) oplysninger om andre forhold relateret til elevens adfærd i undervisningssituationen og skolens dagligdag.

§ 4. Kommunalbestyrelsen kan inden for rammerne af folkeskoleloven og denne bekendtgørelse fastlægge mål og rammer for skolernes anvendelse af elevplaner, jf. folkeskolelovens § 40, stk. 2.

Stk. 2. Skolebestyrelsen kan inden for rammerne af folkeskoleloven og denne bekendtgørelse samt mål og rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen fastsætte principper for skolens anvendelse af elevplaner, jf. folkeskolelovens § 44, stk. 2, særligt nr. 2 og 3.

Stk. 3. Skolens leder træffer beslutning om skolens anvendelse af elevplaner inden for rammerne af folkeskoleloven og denne bekendtgørelse, mål og rammer fastlagt af kommunalbestyrelsen samt eventuelle principper fastsat af skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 45, stk. 1. Skolens leder skal herunder træffe beslutning om, hvordan arbejdet med elevplanerne tilrettelægges.

§ 5. Elevplanen skal regelmæssigt udleveres til elevens forældre, jf. folkeskolelovens § 54, og det skal påses, at forældrene har modtaget elevplanen. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, kan der stilles krav om, at forældrene kvitterer for modtagelsen af elevplanen.

§ 6. I tilfælde af videregivelse af elevplaner i forbindelse med skoleskift til anden kommunal eller privat skole iagttages bestemmelserne i lov om behandling af personoplysninger. Oplysninger fra elevplanen, som er uden aktuel betydning for, at elevplanen kan opfylde sit formål på den modtagende skole, kan undtages fra videregivelse.

Kapitel 2

Elev- og uddannelsesplaner for elever på 8. og 9. klassetrin

§ 7. For hver elev på 8. og 9. klassetrin i folkeskolen skal der udarbejdes en elev- og uddannelsesplan.

Stk. 2. Elev- og uddannelsesplanen skal anvendes til brug for den løbende evaluering og den besluttede opfølgning på denne samt bidrage til, at eleven træffer valg om skole- og/eller uddannelsesforløb efter 9. klassetrin.

§ 8. Elev- og uddannelsesplanen skal danne grundlag for tilrettelæggelsen af den enkelte elevs undervisnings- og vejledningsaktiviteter på 8. og 9. klassetrin.

Stk. 2. Evalueringen af elevens undervisning i de enkelte fag inddrages i vejledningen med henblik på, at eleven modtager en vejledning om valg af uddannelse og erhverv, der er afpasset efter elevens forudsætninger.

§ 9. Vejledningen skal føre til, at eleven udarbejder bidrag til elev- og uddannelsesplanen inden udgangen af 8. klassetrin, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv. Af bidraget skal fremgå, hvilket skole- eller uddannelsesforløb eleven forventer at vælge i forlængelse af 9. eller 10. klassetrin.

§ 10. Den del af elev- og uddannelsesplanen, der vedrører den løbende evaluering af undervisningen, skal indeholde de elementer, der er nævnt i § 3. Reglerne i kapitel 1 finder i øvrigt anvendelse.

Stk. 2. Den del af elev- og uddannelsesplanen, der vedrører vejledning om uddannelse og erhverv, udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Stk. 3. Elev- og uddannelsesplanen justeres løbende.

§ 11. Forud for tilmelding til 10. klasse eller en ungdomsuddannelse udskilles den del af elev- og uddannelsesplanen, som vedrører elevens valg af skole- og/eller uddannelsesforløb efter 9. klassetrin. Den udskilte del benævnes uddannelsesplan.

Kapitel 3

Uddannelsesplaner for elever på 10. klassetrin

§ 12. For elever på 10. klassetrin udgør uddannelsesplanen, jf. § 11, det grundlæggende arbejdsredskab, hvorefter undervisningen tilrettelægges.

Stk. 2. Udbyderen af 10. klasse skal anvende uddannelsesplanen, således at undervisningen i 10. klasse så vidt muligt tilrettelægges på en sådan måde, at den imødekommer den enkelte elevs behov for undervisning, særlig støtte og afklaring af uddannelsesvalg.

§ 13. Elever, der påbegynder 10. klassetrin uden at have en uddannelsesplan, udarbejder en sådan ved skoleforløbets begyndelse. Planen udarbejdes af eleven i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Stk. 2. Elevens ønsker om deltagelse i brobygningsforløb og praktik med uddannelsesperspektiv samt overvejelser om aflæggelse af prøver, herunder prøver efter 20 ugers forløb, påføres elevens uddannelsesplan efter § 11 eller stk. 1.

Stk. 3. Uddannelsesplanen justeres løbende.

§ 14. Forud for tilmelding til ungdomsuddannelserne tilrettes uddannelsesplanen, således at den kan indgå i ansøgningsskemaet til ungdomsuddannelserne m.m., jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

§ 15. Uddannelsesplanen anvendes i forbindelse med ansøgning om optagelse på en ungdomsuddannelse, jf. bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

Kapitel 4

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2009.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 703 af 23. juni 2006 om elevplaner i folkeskolen ophæves.

Undervisningsministeriet, den 13. juli 2009

P.M.V.
Peter Grønnegård

/ Louise Ebbe Jørgensen