Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

I medfør af § 10, stk. 2 og stk. 3, 1. pkt., §§ 12-14, § 16 og § 18, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, jf. lovbekendtgørelse nr. 191 af 12. marts 2009, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Kommunen kan i henhold til en endeligt vedtaget og offentliggjort indsatsplan pålægge ejere eller brugere af arealer, hvor der findes kæmpebjørneklo, at bekæmpe planten.

Stk. 2. Har kommunen offentliggjort en endeligt vedtaget indsatsplan, har ejere eller brugere af de i stk. 1 nævnte arealer pligt til at bekæmpe planten effektivt i overensstemmelse med indsatsplanen.

Stk. 3. Pligten til at bekæmpe planten i overensstemmelse med indsatsplanen gælder også for offentlige myndigheder.

§ 2. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal medføre, at den enkelte plante inden for indsatsområdet dør. Bekæmpelsen skal endvidere udføres på en sådan måde, at den enkelte plante på intet tidspunkt i indsatsperioden reproducerer sig selv.

Stk. 2. Indsatsplanen, jf. § 1, skal indeholde angivelse af indsatsområdet og en eller flere frister, inden for hvilke bekæmpelse hvert år skal have fundet sted, samt vejledning i hvilke bekæmpelsesmetoder, der hensigtsmæssigt kan anvendes.

§ 3. Forslag til indsatsplan offentliggøres efter kommunalbestyrelsens vedtagelse. Ved offentliggørelsen skal der oplyses om fristen nævnt i stk. 2.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist på mindst 8 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslaget til indsatsplan.

Stk. 3. Efter udløbet af fristen nævnt i stk. 2 kan kommunalbestyrelsen vedtage og offentliggøre indsatsplanen endeligt.

§ 4. Kommunen foretager kontrol for at sikre overholdelse af indsatsplanen og påbud udstedt i medfør af § 5.

Stk. 2. Kommunen har efter § 13, stk. 2, i lov om drift af landbrugsjorder, til enhver tid mod behørig legitimation adgang til arealer omfattet af en indsatsplan med henblik på gennemførelse af kontrol eller bekæmpelse.

§ 5. Hvis indsatsplanens bestemmelser om bekæmpelse af kæmpebjørneklo ikke overholdes, kan kommunen påbyde den pågældende ejer eller bruger at foretage bekæmpelsen. Ejeren eller brugeren skal gives en frist på ikke under 14 dage til at foretage bekæmpelsen.

Stk. 2. Det skal fremgå af påbuddet, at kommunen kan foretage bekæmpelsen, hvis påbuddet ikke efterkommes. Det skal endvidere fremgå, hvornår kommunen vil foretage kontrol af, om påbuddet er efterkommet, idet det samtidig skal fremgå, at bekæmpelse ved kommunens foranstaltning ved samme lejlighed kan iværksættes. Herudover skal det fremgå, at ejeren eller brugeren kan straffes, jf. § 7, hvis det konstateres, at påbuddet ikke er efterkommet.

Stk. 3. Når kommunen foretager bekæmpelse, skal der tages størst muligt hensyn til landbrugsdriften i indsatsområdet som berøres af bekæmpelsen, herunder skal det sikres, at den valgte bekæmpelsesmetode ikke er til skade for økologiske bedrifter eller er i modstrid med anden regulering for arealet, samt at der ved valg af bekæmpelsesmetode tages størst muligt hensyn til det omgivende miljø.

§ 6. Indsatsplanens overensstemmelse med de i § 2 angivne indholdsmæssige krav samt kommunens afgørelser efter § 5, stk. 1, kan påklages til Plantedirektoratet. Landbrug og Fødevarer, samt Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet ved deres hovedorganisationer er klageberettiget.

Stk. 2. Klage indgives til kommunen, der videresender klagen til Plantedirektoratet med kommunens bemærkninger. Ved videresendelse skal kopi af indsatsplanen vedlægges.

Stk. 3. Klage skal indgives inden fire uger fra datoen for modtagelse af afgørelsen eller inden fire uger fra datoen for den i § 3, stk. 3, nævnte offentliggørelse af den endeligt vedtagne indsatsplan.

Stk. 4. Plantedirektoratets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 7. Undladelse af at efterkomme et påbud meddelt i medfør af § 5, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan efter § 18, stk. 3, i lov om drift af landbrugsjorder, pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. september 2009. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar 2006 om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Stk. 2. Endelige indsatsplaner, som er blevet vedtaget og offentliggjort inden den 21. januar 2006, gennemføres efter reglerne i bekendtgørelse nr. 889 af 26. august 2004, og bevarer deres gyldighed i den resterende del af deres indsatsperiode.

Stk. 3. Endelige indsatsplaner, som er blevet vedtaget og offentliggjort efter 21. januar 2006, men inden den 15. september 2009 i henhold til bekendtgørelse nr. 17 af 13. januar 2006, bevarer deres gyldighed i den resterende del af deres indsatsperiode.

Plantedirektoratet, den 10. september 2009

Ole P. Kristensen

/ Dorthe Nielsen