Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.

Herved bekendtgøres lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v., jf. lov nr. 1117 af 20. december 1995, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 299 af 27. april 2005, § 12 i lov nr. 1584 af 20. december 2006 og § 1 lov nr. 435 af 29. maj 2008.

§ 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger besøgene efter behov. Borgeren har altid ret til tilbud om mindst to årlige forebyggende hjemmebesøg.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan vælge at undtage de borgere fra ordningen, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter § 83 i lov om social service.

§ 2. Indenrigs- og socialministeren kan i samarbejde med sundhedsministeren fastsætte regler om de kommunale forpligtelser efter denne lov, herunder om samordning med andre generelle kommunale forebyggende og aktiverende foranstaltninger.

§ 3. Loven træder i kraft den 1. juli 1996.

Stk. 2. I perioden indtil den 1. juli 1998 har kommunalbestyrelsen dog kun pligt til at tilbyde hjemmebesøg til alle på 80 år og derover.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 299 af 27. april 2005 indeholder nedenstående ikrafttrædelsesbestemmelse. (Lovændringen vedrører § 1. Lovændringen angår ændring af lovens målgruppe.)

§ 3

Loven træder i kraft den 1. maj 2005.


Lov nr. 1584 af 20. december 2006 indeholder nedenstående ikrafttrædelsesbestemmelse. (Lovændringen vedrører § 1. Lovændringen angår tekniske rettelser på det sociale område og boligområdet som følge af kommunalreformen m.v.)

§ 13

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 435 af 29. maj 2008 indeholder nedenstående ikrafttrædelsesbestemmelse. (Lovændringen vedrører § 2 i lov nr. 299 af 87. april 2005. Lovændringen angår ophævelse af revisionsbestemmelse.)

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Indenrigs- og Socialministeriet, den 10. september 2009

P.M.V
Christian Schønau

/ Eva Pedersen