Links til EU direktiver, jf. note 1
31992L0075
 
31999L0094
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Lovens formål og anvendelsesområde

Kapitel 2   Overordnede rammer, prioritering m.v.

Kapitel 3   Center for Energibesparelser

Kapitel 4   Energibesparelser i offentlige institutioner m.v.

Kapitel 5   Mærkning m.v. vedrørende forbrug af energi

Kapitel 6   Omkostningsfordeling for elektricitet, naturgas og fjernvarme

Kapitel 7   Forskellige bestemmelser

Kapitel 8   Ikrafttræden, ændringsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om fremme af besparelser i energiforbruget1)

Herved bekendtgøres lov nr. 450 af 31. maj 2000 om fremme af besparelser i energiforbruget med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 584 af 24. juni 2005, § 17 i lov nr. 308 af 30. april 2008, § 6 i lov nr. 1400 af 27. december 2008 og § 1 i lov nr. 1516 af 27. december 2009.

Kapitel 1

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Loven skal fremme energibesparelser og energieffektivisering hos forbrugerne i overensstemmelse med klima- og miljømæssige hensyn og hensyn til forsyningssikkerhed og samfundsøkonomi.

Stk. 2. Loven skal inden for den i stk. 1 nævnte målsætning særligt

1) sikre prioriteringen af energibesparelsesaktiviteter,

2) fremme samarbejde og koordinering om udførelsen af aktiviteterne og

3) fremme en effektiv anvendelse af energi gennem kampagner, markedsintroduktion og information.

§ 2. Loven finder anvendelse på effektivisering og reduktion af energianvendelsen i produkter, anlæg, processer og bygninger, herunder anlæg til bygningers egen forsyning med energi, og på information til forbrugerne om energibevidst adfærd.

Stk. 2. Loven finder endvidere anvendelse på transportmidler, i det omfang det fremgår af loven eller regler fastsat af klima- og energiministeren i henhold til loven.

§ 3. Ved kollektive energiforsyningsvirksomheder forstås i denne lov el-, naturgas- og fjernvarmeforsyningsvirksomheder, som ved lov er pålagt at give information om energibesparelser til forbrugerne og sikre realisering af energibesparelser i overensstemmelse med forpligtelser fastsat ved lov og regler fastsat i medfør af lov.

Kapitel 2

Overordnede rammer, prioritering m.v.

§ 4. Klima- og energiministeren varetager en samlet koordinering af energibesparelsesaktiviteter i forhold til alle samfundets sektorer og omfattende alle aktører og virkemidler. Koordineringen skal sikre, at indsatsen for at fremme energibesparelser er sammenhængende og effektiv, og at indsatsen bliver prioriteret i overensstemmelse med de formål, som er nævnt i § 1.

Stk. 2. Klima- og energiministeren udarbejder periodiske redegørelser for koordineringen som nævnt i stk.1.

Stk. 3. Klima- og energiministeren fastsætter målsætninger for gennemførelsen af energibesparelser og vurderer, om der er behov for nye initiativer til fremme af energibesparelser for at opnå de nævnte målsætninger.

§ 5. Klima- og energiministeren holder et af Folketinget udpeget udvalg underrettet om alle væsentlige forhold vedrørende udviklingen i landets energiforbrug.

Stk. 2. Klima- og energiministeren nedsætter et uafhængigt rådgivende Energispareråd, som skal bidrage til at styrke koordineringen og fremme udviklingen af den samlede energispareindsats. Ministeren udpeger formanden og medlemmerne og fastsætter udvalgets forretningsorden. Medlemmerne skal repræsentere aktører, interessenter og sagkyndige vedrørende energibesparelser.

§ 6. Klima- og energiministeren skal sikre, at energibesparelsesaktiviteterne bliver koordineret og gennemført så effektivt som muligt i overensstemmelse med lovens formål. Til opfyldelse heraf kan ministeren

1) iværksætte uvildige evalueringer af energibesparelsesaktiviteter,

2) sikre oprettelsen af videnscentre, databaser og lign. om energibesparelser og

3) fremme indgåelsen af aftaler mellem erhvervsvirksomheder, forbrugere eller sammenslutninger af disse om udvikling, markedsføring eller indførelse af energieffektive produkter, anlæg eller processer.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at kollektive energiforsyningsvirksomheder i et rimeligt omfang skal medvirke ved aktiviteter som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2. Ministeren kan tillige påbyde kollektive energiforsyningsvirksomheder at medvirke som nævnt i 1. pkt.

Kapitel 3

Center for Energibesparelser

§ 7. Klima- og energiministeren opretter et Center for Energibesparelser, som i overensstemmelse med lovens formål skal bidrage til at fremme realiseringen af omkostningseffektive energibesparelser gennem kampagner, videnformidling, markedsintroduktion og udvikling og formidling af standardiserede energibesparende produkter og løsninger.

Stk. 2. Centeret skal bidrage til fremme af energibesparelser inden for alle former for energi og inden for alle sektorer bortset fra transport.

Stk. 3. Centeret koordinerer sin virksomhed med andre aktiviteter til fremme af energibesparelser. Centerets indsats skal understøtte andre aktørers indsats, herunder de kollektive energiforsyningsvirksomheders aktiviteter.

Stk. 4. Centeret kan efter ansøgning give tilskud til projekter og demonstrationsprogrammer til aktiviteter som nævnt i stk. 1, herunder tilskud i en given periode til at fremme udbredelsen af energieffektive produkter og løsninger.

§ 8. Center for Energibesparelser udarbejder en årlig handlingsplan, som godkendes af klima- og energiministeren.

Stk. 2. Handlingsplanen skal indeholde en beskrivelse af indsatsområder for aktiviteter som nævnt i § 7, som centeret i det kommende år særlig vil prioritere, og en overordnet økonomisk ramme for aktiviteterne.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte retningslinjer for udarbejdelsen af handlingsplanen og bestemme, at angivne målsætninger og prioriteringer skal lægges til grund for udarbejdelsen.

§ 9. Center for Energibesparelser oprettes som et selvstændigt center. Centeret ledes af en uafhængig bestyrelse, der består af 1 formand og indtil 6 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen træffer afgørelse i alle forhold vedrørende centerets opgaver efter §§ 7 og 8, herunder om iværksættelse af aktiviteter og anvendelse af tilskudsmidler.

Stk. 3. Formanden og medlemmerne udpeges af klima- og energiministeren i deres personlige egenskab. Bestyrelsen udpeges for en periode af indtil 4 år. Genudpegning kan ske én gang. Klima- og energiministeren kan under hensyn til bestyrelsens sammensætning og funktion træffe bestemmelse om, at et medlem udpeges for mindre end 4 år, eller at udpegningen af formanden eller et medlem forlænges i en kortere periode.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan træffe bestemmelse om honorar til formanden og bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 5. Bestyrelsen betjenes af et sekretariat. Bestyrelsen ansætter lederen af sekretariatet. Bestyrelsen kan bemyndige formanden eller sekretariatet til at varetage særlige opgaver eller træffe afgørelser på bestyrelsens vegne i et nærmere bestemt omfang.

Stk. 6. Centeret afgiver årligt en beretning til klima- og energiministeren om sin virksomhed.

Stk. 7. Klima- og energiministeren fastsætter en forretningsorden for centeret, herunder om sekretariatets opgaver.

§ 10. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om

1) ansøgning og tilsagn om tilskud som nævnt i § 7, stk. 4, og udbetaling af tilskud, herunder at tilskud er betinget af, at aktiviteten ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud,

2) tilsyn, regnskab og revision vedrørende aktiviteter, hvortil der gives tilskud, og

3) offentliggørelse af resultater af aktiviteter, hvortil der er givet tilskud.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om tilskud til aktiviteter, der kan få tilskud efter anden lovgivning, herunder om, at der ikke kan gives tilskud i henhold til denne lov.

Stk. 3. Revision af de aktiviteter, hvortil der gives tilskud, skal udføres for modtagerens regning af en godkendt revisor.

§ 11. Center for Energibesparelser kan træffe afgørelse om, at tilskud i henhold til § 10 bortfalder helt eller delvis, hvis

1) tilskudsmodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortiet oplysninger af betydning for modtagelsen af tilskud,

2) vilkår for tilskud ikke opfyldes eller

3) den pågældende aktivitet ikke er afsluttet inden for den frist, der er fastsat i afgørelsen om tilskud.

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse om bortfald af tilskud efter stk. 1 kan centeret bestemme, at udbetalte tilskud helt eller delvis skal tilbagebetales.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om de i stk. 1 og 2 nævnte forhold.

§ 12. Den del af udgifterne til installationsarbejde i boliger, som svarer til et ydet tilskud efter § 7, stk. 4, medregnes ikke ved beregningen af lejeforhøjelse og kan ikke afskrives på vedligeholdelseskontoen.

Kapitel 4

Energibesparelser i offentlige institutioner m.v.

§ 13. Klima- og energiministeren kan forhandle med de i § 14 nævnte offentlige institutioner m.v. eller organisationer, der repræsenterer de nævnte institutioner, om energibesparelsesaktiviteter og fastsættelsen af målsætninger for gennemførelsen af energibesparelser i bygninger, anlæg, udstyr og lign., som institutionerne ejer eller lejer.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at de i § 14 nævnte offentlige institutioner m.v. skal udføre følgende energibesparelsesaktiviteter for bygninger, anlæg, udstyr og lign., som de ejer eller lejer:

1) Udarbejde grønne energiregnskaber indeholdende en kortlægning af energiforbruget, dokumentation for gennemførte energibesparelser og handlingsplan for energibesparelser,

2) udarbejde kalkulationer og planer for gennemførelse af energibesparelser,

3) fremme energibesparelser i forbindelse med indkøb, projektering og vedligeholdelse og

4) gennemføre energibesparelsesaktiviteter, når de udgifter, som er forbundet med aktiviteten, forventes at blive modsvaret af driftsbesparelser inden for kortere tid.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at de nævnte institutioner m.v. skal indsende grønne energiregnskaber til ministeren og tage initiativ til at offentliggøre de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte oplysninger.

§ 14. § 13 gælder for den offentlige forvaltning og for selskaber, institutioner, foreninger m.v., såfremt udgifterne ved deres virksomhed overvejende dækkes af statslige, regionale eller kommunale midler, eller såfremt de ved eller i henhold til lov har fået tillagt beføjelse til at træffe afgørelse på statens, en regions eller en kommunes vegne.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan efter forhandling med finansministeren og indenrigs- og sundhedsministeren fastsætte regler om, at § 13 tillige gælder for virksomheder, der ejes af staten, regioner eller kommuner, eller hvor staten, regioner eller kommuner har bestemmende indflydelse.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om undtagelse fra bestemmelserne i § 13.

Kapitel 5

Mærkning m.v. vedrørende forbrug af energi

§ 15. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at energiforbrugende apparater, artikler, maskiner, anlæg og komponenter samt produkter, som påvirker bygningers energiforbrug, ved mærkning og på anden standardiseret måde skal være forsynet med oplysninger om energiforbrug og andre forhold af betydning for forbrugerne.

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte tilsvarende regler som nævnt i stk. 1, for så vidt angår motordrevne køretøjer. Transportministeren udøver herunder de beføjelser, der er tillagt klima- og energiministeren i henhold til denne bestemmelses stk. 3-5, § 17, stk. 1, 2, 4 og 5, og §§ 19 og 21.

Stk. 3. I regler som nævnt i stk. 1 kan klima- og energiministeren fastsætte, hvorledes de foreskrevne oplysninger skal meddeles til forbrugerne ved salg eller leje af produktet, herunder

1) at udstillede produkter på nærmere angivet måde skal forsynes med mærkning og ledsages af andre standardiserede oplysninger, og

2) at der ved fjernsalg af produktet eller reklamering for produktet skal meddeles nærmere angivne standardiserede oplysninger.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at der for de pågældende produkter m.v. skal foreligge et nærmere angivet teknisk dokumentationsmateriale for rigtigheden af de i stk. 1 og 3 foreskrevne oplysninger på grundlag af metoder og standarder efter klima- og energiministerens bestemmelse.

Stk. 5. Ovenstående bestemmelser omfatter ikke brugte produkter m.v.

§ 16. Produkter m.v., som omfattes af bestemmelser i henhold til § 15, må ikke forsynes med anden mærkning eller lignende, der kan virke vildledende med hensyn til de foreskrevne oplysninger.

Stk. 2. Mærkning m.v., der er foreskrevet i henhold til § 15, må ikke anvendes på andre produkter.

§ 17. Klima- og energiministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil, fører tilsyn med overholdelsen af bestemmelserne i dette kapitel og regler, der er fastsat i medfør heraf.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden har, hvis det skønnes nødvendigt, til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til leverandørers eller forhandleres erhvervslokaler med henblik på at kunne udtage produkter m.v. til måling og kontrol af, om foreskrevne oplysninger om energiforbrug m.v. er korrekte.

Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt tilsynsmyndigheden bistand til gennemførelsen af bestemmelserne om adgang i stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med klima- og energiministeren fastsætte regler herom.

Stk. 4. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at leverandøren skal afholde udgifterne ved udtagelse, måling og kontrol.

Stk. 5. Når det påvises, at oplysninger, som skal gives efter regler fastsat i medfør af § 15, er ukorrekte, eller at mærkning eller andre standardiserede forbrugeroplysninger ikke er udformet i overensstemmelse med forskrifterne, kan klima- og energiministeren påbyde leverandøren af produktet m.v. at berigtige forholdene.

§ 17 a. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af resultater af tilsyn og afgørelser om påbud. Ministeren kan fastsætte regler om offentliggørelse af navne på produkter og fysiske og juridiske personer, hvis produkter er kontrolleret, og af påbud.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk.

Stk. 3. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om videregivelse af oplysninger om resultater af tilsyn til andre danske eller udenlandske offentlige myndigheder eller sagkyndige institutioner m.v., jf. § 19, stk. 2, som varetager opgaver vedrørende energimærkning af apparater.

Kapitel 6

Omkostningsfordeling for elektricitet, naturgas og fjernvarme

§ 18. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne kollektive energiforsyningsvirksomheder ved fastsættelse af deres priser skal fordele deres omkostninger mellem faste og variable tariffer under hensyntagen til at fremme energibesparelser.

Stk. 2. Hvis Energitilsynet finder, at priser må anses for at være i strid med bestemmelserne i regler fastsat i henhold til stk. 1, kan tilsynet give påbud om ændring af pågældende priser.

Stk. 3. Udgifterne til varetagelsen af Energitilsynets opgaver efter ovenstående bestemmelser betales af de virksomheder, som Energitilsynet fører tilsyn med. Klima- og energiministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Energitilsynets afgørelser kan påklages til Energiklagenævnet i overensstemmelse med bestemmelserne i § 20.

Kapitel 7

Forskellige bestemmelser

§ 18 a. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, at nærmere angivne internationale vedtagelser og tekniske specifikationer vedrørende krav til virksomheder, anlæg, indretninger og produkter, herunder mærkning af produkter, som der henvises til i regler udstedt i medfør af denne lov, ikke indføres i Lovtidende.

Stk. 2. Klima- og energiministeren fastsætter regler om, hvorledes oplysninger om de internationale vedtagelser og tekniske specifikationer, der ikke indføres i Lovtidende, jf. stk. 1, kan fås.

§ 19. Klima- og energiministeren kan bemyndige en under ministeriet oprettet institution eller en anden myndighed til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt ministeren.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan bemyndige en sagkyndig institution, en organisation eller en virksomhed til at udøve nærmere angivne beføjelser vedrørende tilsyn, kontrol, udtagning, måling og afprøvning af energiforbrugende produkter, som er omfattet af loven eller regler fastsat i medfør af loven, akkrediteret certificering samt sekretariatsbistand til ministeren. Institutionen m.v. kan ikke træffe afgørelse eller træffe bestemmelse om adgang som nævnt i § 17, stk. 2. Klima- og energiministeren fører tilsyn med varetagelsen af opgaver, som er henlagt til pågældende.

Stk. 3. Center for Energibesparelser kan bemyndige en virksomhed eller en sagkyndig institution eller organisation til i nærmere angivet omfang at udøve beføjelser, der er nævnt i § 7.

§ 20. Energiklagenævnet behandler klager over afgørelser truffet af klima- og energiministeren eller transportministeren efter loven og efter regler udstedt i medfør af loven. Klima- og energiministerens og transportministerens afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed end det nævnte Energiklagenævn.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Center for Energibesparelser efter kapitel 3 og efter regler fastsat i medfør af dette kapitel kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Klager over retlige spørgsmål i forbindelse med de nævnte afgørelser kan dog indbringes for Energiklagenævnet.

Stk. 3. Afgørelser som nævnt i stk. 1 og 2 kan ikke indbringes for domstolene, før den endelige administrative afgørelse foreligger.

Stk. 4. Klage skal være indgivet skriftligt, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Stk. 5. Klima- og energiministeren eller transportministeren kan fastsætte regler om

1) adgangen til at klage over de afgørelser, som er nævnt i stk. 1 og 2, herunder at visse afgørelser ikke skal kunne indbringes for Energiklagenævnet, og

2) at afgørelser truffet af en institution under vedkommende ministerium eller en anden myndighed, som ministeren i medfør af § 19, stk. 1, har henlagt sine beføjelser efter loven til, ikke skal kunne indbringes for vedkommende minister.

Stk. 6. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om Energiklagenævnets sammensætning ved behandling af klager over afgørelser som nævnt i stk. 1 og 2 og om betaling af gebyr ved indbringelse af en klage for Energiklagenævnet.

§ 21. Klima- og energiministeren, Center for Energibesparelser og Energiklagenævnet kan pålægge kollektive energiforsyningsvirksomheder, virksomheder, som er nævnt i § 19, stk. 2, institutioner eller organisationer samt leverandører og forhandlere at udarbejde og meddele alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for varetagelsen af de opgaver, som er nævnt i loven, herunder til afgørelse af, om et forhold er omfattet af loven.

Stk. 2. Klima- og energiministeren kan fastsætte regler om, hvilke kategorier af oplysninger der omfattes af stk. 1, og hvorledes oplysningerne skal meddeles.

§ 22. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der

1) meddeler klima- og energiministeren, transportministeren, Center for Energibesparelser eller Energiklagenævnet urigtige eller vildledende oplysninger eller undlader at afgive oplysninger som omhandlet i § 21,

2) undlader at efterkomme et påbud efter § 6, stk. 2, § 17, stk. 5, eller § 18, stk. 2.

3) overtræder bestemmelserne i § 16, stk. 1, om anbringelse af anden mærkning eller i § 16, stk. 2, om uberettiget anvendelse af mærker m.v. eller

4) hindrer adgang til udtagelse af produkter m.v. som nævnt i § 17, stk. 2.

Stk. 2. I regler, der udstedes i henhold til loven, kan der fastsættes bødestraf for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår og påbud udstedt i henhold til reglerne.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttræden, ændringsbestemmelser

§ 23. Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 224 af 28. maj 1982 om mærkning og oplysningspligt vedrørende forbrug af energi.

Stk. 3. Regler, der er fastsat i henhold til den i stk. 2 nævnte lov, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler fastsat i henhold til denne lov.

§ 24. (Udeladt)

§ 25. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.


Lov nr. 584 af 24. juni 2005 om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om Elsparefonden og lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, som angår lovens § 7, stk. 1, 3 og 5, § 8, stk. 2 og § 14, stk. 1 og 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 4

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.


Lov nr. 308 af 30. april 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, som angår lovens § 17 a og § 19, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 16

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.2)


Lov nr. 1400 af 27. december 2008 om ændring af forskellige love på Klima- og Energiministeriets område, som angår lovens § 18 a, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 9

Loven træder i kraft den 1. januar 2009.


Lov nr. 1516 af 27. december 2009 om ændring af lov om fremme af energibesparelser i energiforbruget, lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser og lov om afgift af elektricitet og om ophævelse af lov om Elsparefonden, som angår lovens § 1, stk. 1 og stk. 2, nr. 3, § 3, § 4, stk. 1 og 2, § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, §§ 7-12, §§ 19 og 20, § 21, stk. 1 og § 22, stk. 1, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 6

Loven træder i kraft den 1. marts 2010.

Energistyrelsen, den 1. december 2010

Ib Larsen

/ Henrik Andersen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 92/75/EØF af 22. september 1992 om angivelse af husholdningsapparaters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede vareoplysninger, EF-Tidende 1992, L 297 s. 16, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/94/EF af 13. december 1999 om adgang til forbrugeroplysninger om brændstoføkonomi og CO2-emissioner i forbindelse med markedsføring af nye personbiler, EF-Tidende 2000, L 12 s. 16.

2) Loven er bekendtgjort i Lovtidende A den 1. maj 2008 og trådt i kraft den 2. maj 2008.