Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af kildeskatteloven og ligningsloven

(Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 522 af 17. juni 2008, § 3 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 1 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 7 i lov nr. 1278 af 16. december 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 723 af 25. juni 2010 og § 6 i lov nr. 724 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 48 E, stk. 3, nr. 1, ændres »3 år« til: »10 år«.

2. I § 48 E, stk. 6, 1. pkt., ændres »inden for de seneste 3 år« til: »inden for de seneste 10 år«.

3. I § 48 E, stk. 7, udgår »og § 48 F, stk. 7«.

4. § 48 F, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»For personer, som vælger beskatning efter §§ 48 E og 48 F, beregnes A-skatten som 26 pct. af vederlaget i penge i henhold til ansættelseskontrakten.«

5. I § 48 F, stk. 1, 4. pkt., ændres »jf. dog stk. 8« til: »jf. dog stk. 3«.

6. I § 48 F, stk. 1, 6. pkt., udgår », jf. dog stk. 3 og 4«.

7. I § 48 F, stk. 2, 1. pkt., ændres »36 måneders« til: »60 måneders«.

8. § 48 F, stk. 3-7, ophæves.

Stk. 8-13 bliver herefter stk. 3-8.

9. I § 48 F, stk. 8, som bliver stk. 3, ændres i 1. pkt. »efter stk. 1-3« til: »efter stk. 1«.

10. I § 48 F, stk. 9, som bliver stk. 4, ændres »efter stk. 1-3« til: »efter stk. 1«.

11. I § 48 F, stk. 10, som bliver stk. 5, ændres to steder »efter stk. 1-3« til: »efter stk. 1«.

12. I § 48 F, stk. 11, som bliver stk. 6, ændres i 1. pkt. »omfattet af stk. 10« til: »omfattet af stk. 5«, og »efter stk. 1-3« ændres til: »efter stk. 1«.

13. I § 48 F, stk. 13, som bliver stk. 8, ændres »§ 61, stk. 4« til: »§ 61«.

14. I § 64, stk. 2, ændres »kildeskattelovens § 48 F, stk. 1 og 3« til: »kildeskattelovens § 48 F, stk. 1«.

§ 2

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret senest ved § 38 i lov nr. 698 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. I § 7 L, stk. 1, ændres »kildeskattelovens § 48 F, stk. 1-3« til: »kildeskattelovens § 48 F, stk. 1«.

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2011, jf. dog stk. 6.

Stk. 3. § 1, nr. 7, finder ikke anvendelse for personer, som før udgangen af indkomståret 2013 er blevet beskattet med 25 pct. eller 30 pct. i 36 måneder efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F i nogen tidligere affattelse af disse bestemmelser.

Stk. 4. Personer, som senest med virkning for indkomståret 2010 har valgt beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F i disse bestemmelsers hidtidige affattelse, beskattes med 26 pct. i den resterende del af den periode, hvor beskatning efter § 48 F, stk. 3, som hidtidig affattet kunne have været valgt, jf. dog stk. 5. 1. pkt. gælder uanset bestemmelserne i kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 1, bortset fra tilfælde, hvor skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1, indtræder fra og med indkomståret 2011.

Stk. 5. Personer som nævnt i stk. 4, der har valgt 25 pct. beskatning, kan vælge fortsat at blive beskattet med 25 pct. i en eller flere perioder af højst 36 måneders samlet varighed. Valget skal træffes senest ved udgangen af indkomståret 2011 og kan ikke omgøres. Valget gælder indtil udløbet af 36-måneders-perioden eller indtil ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1 eller § 2, stk. 1, nr. 1, dog højst til udgangen af indkomståret 2013. Er der i et indkomstår valgt beskatning med 25 pct., kan der ikke inden for samme indkomstår vælges beskatning med 26 pct.

Stk. 6. § 48 F, stk. 8, som ændret ved denne lovs § 1, nr. 13, har virkning fra indkomståret 2010.

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.