Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om et indkomstregister

(Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 318 af 30. april 2008, § 102 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 1411 af 27. december 2008, § 2 i lov nr. 537 af 26. maj 2010, § 1 i lov nr. 624 af 11. juni 2010 og § 3 i lov nr. 725 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes som nr. 6 og 7:

»6) at kommunalbestyrelsen ikke for den pågældende måned har givet meddelelse til told- og skatteforvaltningen om, at en afgørelse om manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for 15-17-årige, jf. § 2 a, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., skal have den virkning, at ungeydelsen skal standses, og

7) at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligten over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse i Danmark i mindst 2 år inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører. Hvis kravet i 1. pkt. ikke er opfyldt, udbetales en forholdsmæssig andel af ydelsen efter 3. pkt., hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen, efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år udbetales 50 pct. af ydelsen, og efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år udbetales 75 pct. af ydelsen.«

2. Efter § 6 indsættes:

»§ 6 a. Kommunerne kan indhente nødvendige indkomstoplysninger i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister, til brug for administration af børne- og ungeydelsen.«

3. I § 11, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »offentlige krav«: », bortset fra eventuel skyldig børne- og ungeydelse, jf. § 7«.

4. I § 13 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling samt dokumentation og beregning af perioden med bopæl og beskæftigelse i Danmark i henhold til § 2, nr. 7.«

§ 2

I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, som ændret ved § 25 i lov nr. 521 af 12. juni 2009, § 13 i lov nr. 429 af 28. april 2010 og § 3 i lov nr. 537 af 26. maj 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 11, § 9, § 10 c, stk. 8, § 11, stk. 2, § 22 a, stk. 2, § 24 a, § 24 b, stk. 2 og § 26, stk. 2, ændres »Velfærdsministeren« til: »Beskæftigelsesministeren«, og i § 26, stk. 1, ændres: »velfærdsministeren« til: »beskæftigelsesministeren«.

2. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Herudover er det en betingelse for ret til ydelser efter denne lov, at mindst en af de personer, der har forsørgelsespligt over for barnet, har haft bopæl eller beskæftigelse i mindst 2 år i Danmark inden for de seneste 10 år forud for den periode, udbetalingen vedrører.

Stk. 2. Hvis kravet i stk. 1 ikke er opfyldt, udbetales følgende forholdsmæssige andel af ydelsen, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt:

1) Efter 6 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år udbetales 25 pct. af ydelsen.

2) Efter 12 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år udbetales 50 pct. af ydelsen.

3) Efter 18 måneders bopæl eller beskæftigelse i Danmark inden for de seneste 10 år udbetales 75 pct. af ydelsen.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler for udbetaling samt dokumentation og beregning af perioder med bopæl og beskæftigelse i Danmark i henhold til stk. 1 og 2.«

3. I § 10 a, stk. 2, indsættes efter »§ 5, stk. 1«: », § 5 a«.

§ 3

I lov nr. 403 af 8. maj 2006 om et indkomstregister, som ændret senest ved § 2 i lov nr. 702 af 25. juni 2010, foretages følgende ændring:

1. § 7, stk. 5, nr. 2, affattes således:

»2) Adgangen til at få stillet oplysninger fra indkomstregisteret til rådighed, herunder i form af advis-ordninger.«

§ 4

I lov nr. 624 af 11. juni 2010 om ændring af lov om en børnefamilieydelse og forskellige andre love. (Ungeydelse for 15-17-årige, mulighed for at standse ungeydelsen m.v.), som ændret ved § 5 i lov nr. 725 af 25. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 7, affattes således:

»7. I § 2, nr. 5, ændres »§ 57 a, stk. 6.« til: »§ 57 a, stk. 6,«.«

2. § 1, nr. 8, ophæves.

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2. Det i § 1, nr. 1, indsatte § 2, nr. 7, i lov om en børnefamilieydelse, § 1, nr. 4, og § 2, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2012. Det i § 1, nr. 1, indsatte § 2, nr. 7, i lov om en børnefamilieydelse og § 2, nr. 2 og 3, finder dog ikke anvendelse på en allerede erhvervet ret til henholdsvis børne- og ungeydelse og børnetilskud, der eksisterer den 1. januar 2012, så længe retten bevares uden afbrydelse. Skatteministeren kan i samråd med beskæftigelsesministeren fastsætte nærmere regler for dokumentation af bopæl og beskæftigelse vedrørende udbetalinger af børne- og ungeydelse samt børnetilskud, som udbetales den 1. januar 2012 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 2 og 3, har virkning fra den 1. januar 2011.

Givet på Marselisborg Slot, den 22. december 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Troels Lund Poulsen

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.