Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Registret

Kapitel 2   Registrets indhold

Kapitel 3   Anmeldelse til registrering i registret

Kapitel 4   Adgang til og brug af data fra registret

Kapitel 5   Straf

Kapitel 6   Betaling

Kapitel 7   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT- registret)

I medfør af § 7 a, stk. 6, § 7 c, stk. 2, § 10, § 10 a, § 10 b og § 10 c, i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 21. juli 2006, som ændret ved lov nr. 263 af 23. april 2008, og lov nr. 509 af 19. maj 2010, fastsættes:

Kapitel 1

Registret

§ 1. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fører et register over udenlandske tjenesteydere (RUT-registret), jf. § 2.

Stk. 2. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for registrering i samt vedligeholdelse og udvikling af registret.

§ 2. En udenlandsk virksomhed, der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark, eller en udenlandsk virksomhed, der udstationerer lønmodtagere i Danmark i forbindelse med levering af tjenesteydelser, skal anmelde sig til registret, jf. kapitel 3.

Stk. 2. En virksomhed skal ikke optages i registret og foretage anmeldelse efter stk. 1, jf. § 7 b i lov om udstationering af lønmodtagere m.v., hvis:

1) leveringen af tjenesteydelsen ikke varer over 8 dage, og

2) leveringen af tjenesteydelsen sker som led i levering af et teknisk anlæg eller en teknisk installation, og

3) den udstationerede lønmodtager eller den selvstændige virksomhed, jf. lovens § 7 a, stk. 2 har til opgave og er specialiseret i eller kvalificeret til at montere, installere, efterse, reparere eller informere om et teknisk anlæg eller en teknisk installation i Danmark.

Kapitel 2

Registrets indhold

§ 3. Registret indeholder stamdata om:

1) Udenlandske virksomheder, der som arbejdsgivere, udstationerer lønmodtagere i forbindelse med levering af tjenesteydelser i Danmark, jf. lovens § 4.

2) Udenlandske virksomheder der ved udførelse af arbejde i Danmark leverer tjenesteydelser uden at udstationere lønmodtagere til Danmark.

3) Lønmodtagere, der er udstationeret i et ansættelsesforhold i Danmark af en udenlandsk virksomhed, jf. lovens § 3.

4) Tjenesteydelsens karakter, sted og varighed, jf. lovens § 7 a, stk. 1, nr. 2, 3 og 5 og § 7a, stk. 2, nr. 2, 3 og 4.

§ 4 . Registret indeholder følgende data om den udenlandske virksomhed:

1) Den udenlandske virksomheds RUT-nummer, jf. § 10, stk. 5.

2) Virksomhedens navn.

3) Virksomhedens forretningsadresse i hjemlandet.

4) Virksomhedens telefonnummer.

5) Virksomhedens e-mailadresse.

6) Virksomhedens udenlandske registreringsnummer og registreringssted.

7) Virksomhedens CVR-nr. eller SE-nummer.

Stk. 2. Såfremt virksomheden er optaget i Det Centrale Virksomhedsregister, vil følgende stamdata om virksomheden blive leveret herfra:

1) Navn.

§ 5. Registret indeholder følgende data om den udstationerede lønmodtager:

1) Navn.

2) Statsborgerskab.

3) Køn.

4) Identifikationstype.

5) Identifikationsnummer.

6) Eventuel fødselsdato.

7) Startdato for udstationeringen.

8) Slutdato for udstationeringen.

§ 6. Registeret indeholder følgende data om den udstationerede virksomheds kontaktperson på ydelsen:

1) Navn.

2) Statsborgerskab.

3) Køn.

4) Identifikationstype (pas, visa, kørekort, identitetskort).

5) Identifikationsnummer.

6) Eventuel fødselsdato.

7) Startdato for udstationeringen.

8) Slutdato for udstationeringen.

9) Telefonnummer.

10) Arbejds- og opholdsadresse.

§ 7. Registret indeholder følgende data om tjenesteydelsen:

1) Startdato for levering af ydelsen.

2) Slutdato for levering af ydelsen.

3) Branchen.

§ 8. Registret indeholder følgende data om de enkelte arbejdssteder:

1) Arbejdsstedsadresser for levering af ydelsen.

2) Startdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

3) Slutdato pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

4) Antal personer pr. arbejdssted for levering af ydelsen.

Kapitel 3

Anmeldelse til registrering i registret

§ 9. Anmeldelse om optagelse i registret skal indeholde de oplysninger, som er anført i § 4, stk. 1, og §§ 5, 6, 7 og 8.

§ 10. Anmeldelse til registret samt ændringer til de registrerede oplysninger, skal ske til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Stk. 2. Registrering efter stk. 1 kan kun ske via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens elektroniske selvregistreringssystem på www.virk.dk.

Stk. 3. Anmeldelse til Registret over Udenlandske Tjenesteydere skal foretages af enten den udenlandske virksomheds ejer, den danske kontaktperson eller en af virksomheden anden bemyndiget person.

Stk. 4. Anmeldelse skal ske senest samtidig med, at levering af tjenesteydelsen i Danmark påbegyndes. Ændringer vedrørende oplysningerne skal anmeldes senest 8 dage efter ændringen.

Stk. 5. Ved registrering tildeler Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den udenlandske virksomhed et entydigt identifikationsnummer (RUT-nummer).

Stk. 6. Ved registrering modtager anmelderen en kvittering.

Kapitel 4

Adgang til og brug af data fra registret

§ 11. Enhver kan fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen få adgang til de data, som er registreret i registret, med de undtagelser og på de betingelser, der er nævnt i §§ 12 – 17.

§ 12. Data fra registret vil til andre end danske myndigheder være begrænset til følgende:

1) Virksomhedens navn, forretningsadresse og kontaktoplysninger.

2) Sted for levering af tjenesteydelsen.

3) Kontaktperson for virksomheden.

4) Virksomhedens branchekode.

Stk. 2. Oplysningerne i stk. 1 er offentlig tilgængelig på www.virk.dk.

§ 13. Videregivelse fra registret omfatter oplysninger om enkelte enheder eller om samtlige enheder, som er optaget i registret.

Stk. 2. Ved videregivelse af oplysninger fra registret om samtlige enheder videregives de oplysninger, der kan meddeles den pågældende efter §§ 11 og 12.

Stk. 3. Oplysninger fra registret stilles ved abonnementsordning til rådighed på en ftp-server og ved enkeltudtræk via e-post.

§ 14. Data, som modtages fra registret via abonnementsordning eller ved enkeltudtræk, jf. § 13, stk. 3, må alene anvendes til intern brug og ikke videreformidles til tredjemand. Det er ikke tilladt at videreformidle eller offentliggøre data, som modtages fra registret via abonnementsordning eller ved enkeltudtræk til tredjemand.

§ 15. Danske myndigheder må alene anvende oplysninger, som modtages fra registret:

1) i forbindelse med deres kontrol af, om virksomheder overholder lovgivningen, som finder anvendelse i forbindelse med udstationering, og

2) til statistik om udenlandske virksomheder og udstationerede lønmodtagere.

§ 16. Data fra registret må ikke anvendes med kommercielt formål eller i kommerciel sammenhæng. Hermed menes alle former for salg, reklamehenvendelse eller andre henvendelser, der ikke har specifik hjemmel i lov, regler, der er udstedt i medfør af lov, eller samtykke.

§ 17. Enhver har krav på efter skriftlig anmodning til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at få oplyst de grunddata, der er optaget i registret om den pågældende.

Kapitel 5

Straf

§ 18. Den, der undlader rettidigt at anmelde oplysninger, jf. lovens § 7 a, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 6

Betaling

§ 19. For adgang til oplysninger fra registret via abonnementsordning eller ved enkeltudtræk, jf. § 13, stk. 3, gælder taksterne i bilag 1.

Kapitel 7

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2011.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 301 af 6. april 2009 om Register over Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret), ophæves.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, den 15. december 2010

Ole Blöndal

/ Vivi Basballe


Bilag 1

Takster

   
Enkeltudtræk
 
Enkeltudtræk kan bestilles hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 
Danske myndigheder (alle data i registret)
8.250 kr.
Data til andre end danske myndigheder (omfattet af bekendtgørelsens § 12)
2.750 kr.
   
Abonnement til "RUT-online"
 
Tilkoblingsafgift for tilkobling til RUT-online (engangsafgift)
5.000 kr.
Danske myndigheder (alle data i registret), pr. måned
3.000 kr.
Data til andre end danske myndigheder (omfattet af bekendtgørelsens § 12), pr. måned
1.000 kr.
   
Rykkergebyr
 
I tilfælde af manglende betaling vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.