Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

I medfør af § 22 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

§ 1. Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne planlægge, iværksætte, gennemføre og evaluere opgaver inden for det psykomotoriske felt samt varetage opgaver som psykomotorisk terapeut i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse, undervisning, behandling, rehabilitering og afspænding i selvstændig praksis eller som ansat i privat og offentlig virksomhed.

Stk. 2. Den uddannede skal have viden, færdigheder og kompetencer som angivet i bilag 1.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 210 ECTS-point. 60 ECTS-point svarer til en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år.

Stk. 2. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende titlen professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik. Den engelske titel er Bachelor of Relaxation and Psychomotor Therapy.

Stk. 3. Uddannelsens engelske betegnelse er Bachelor’s Degree Programme in Relaxation and Psychomotor Therapy.

§ 3. Uddannelsen består af:

1) Obligatoriske uddannelseselementer med et samlet omfang på 150 ECTS-point.

2) Praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

3) Valgfri uddannelseselementer, der for den enkelte studerende har et samlet omfang på 10 ECTS-point.

4) Bachelorprojekt på 20 ECTS-point.

Stk. 2. Uddannelsens obligatoriske elementer tilrettelægges inden for følgende kerneområder:

1) Sundhedsfremme og livsstilsændringer.

2) Forebyggelse af fysisk og psykisk sygdom.

3) Pædagogisk formidling.

4) Individuelle og gruppedynamiske processer i psykomotorisk praksis.

5) Undervisning i kropsbevidsthed og bevægelse.

6) Psykomotorisk behandling.

7) Afspænding.

8) Rehabilitering.

§ 4. For uddannelsen gælder de regler om professionsbacheloruddannelser, der er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, herunder regler om formål, niveau, videngrundlag, praktik, indhold og tilrettelæggelse, varighed og struktur, adgang, lærerkvalifikationer, prøver og eksamen, studieordning og merit.

§ 5. Undervisningsministeriet kan tillade fravigelse af bekendtgørelsen som led i forsøg. Ved forsøg fastsættes samtidig forsøgets varighed og rapporteringsform.

Stk. 2. Ministeriet kan dispensere fra bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. april 2010 og har virkning for studerende, der optages på uddannelsen herefter.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 194 af 2. april 2002 om uddannelsen til afspændingspædagog.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan tilrettelægge overgangsordninger, således at studerende, der følger uddannelsen efter de tidligere regler, jf. stk. 2, kan fuldføre uddannelserne efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 26. april 2010

P.M.V.
Torben Kornbech Rasmussen
Afdelingschef

/ Trine Ingemansen


Bilag 1

Mål for læringsudbytte for uddannelsen til professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik

Mål for læringsudbyttet omfatter den viden, de færdigheder og kompetencer, som en professionsbachelor i afspændingspædagogik og psykomotorik skal opnå i uddannelsen.

Viden

Den uddannede har viden om

1) professionens fænomenologiske teoretiske grundlag, der vedrører integration af krop, kognition og handling, samt betydningen heraf for psykofysisk sundhed og for muligheden for at indgå i fællesskaber,

2) kundskabsområder inden for psykomotorisk og afspændingspædagogisk praksisformer,

3) sundhedsfaglige, naturfaglige, humanistiske og samfundsfaglige områder, som er centrale for professionsudøvelsen,

4) psykomotorisk og afspændingspædagogisk teori og metode, herunder kvalitetsudvikling, dokumentation, litteratur- og informationssøgning,

5) resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde inden for det psykomotoriske felt, samt

6) professionsudøvelsens lovgrundlag og etik.

Færdigheder

Den uddannede kan

1) iagttage, undersøge og beskrive menneskers totalsituation,

2) udvikle, tilrettelægge og gennemføre relevant afspændingspædagogisk og psykomotorisk intervention, der fremmer social tilknytning og samspil, med udgangspunkt i den enkeltes psykofysiske ressourcer,

3) planlægge, iværksætte, gennemføre og vurdere effekten af afspændingspædagogiske og psykomotoriske opgaver med fokus på sammenhængen mellem krop, kognition, emotion og handling,

4) arbejde sundhedspædagogisk og terapeutisk inden for sundhedsfeltet gennem integration af viden inden for psykomotoriske, humanistiske, naturfaglige, sundhedsfaglige og samfundsfaglige områder,

5) tilrettelægge progredierende psykofysiske undervisningsforløb, behandlingsforløb og rehabiliteringsforløb med udgangspunkt i målgruppens ønsker, forudsætninger og behov,

6) anvende egne kropslige og relationelle kompetencer i professionsudøvelsen,

7) søge og anvende viden om centrale afspændingspædagogiske og psykomotoriske interventionsmuligheder,

8) formidle faglige iagttagelser, kundskaber, analyser, vurderinger og interventionsforslag til brugere, kolleger og andre aktører,

9) dokumentere afspændingspædagogiske og psykomotoriske ydelser, samt

10) søge og anvende psykomotorisk teori, praksis og metode og deltage i udviklingsarbejde.

Kompetencer

Den uddannede kan

1) advokere for betydningen af afspænding og psykomotorisk aktivitet gennem livsforløbet,

2) kombinere færdigheder med viden og forståelse inden for de forskellige områder af psykomotorisk professionsudøvelse,

3) evaluere egen professionsudøvelse og psykomotorisk professionsudøvelse generelt,

4) tilpasse sig nye situationer og være innovativ i problemløsning og beslutningstagning individuelt og i samarbejde med brugere og andre samarbejdspartnere,

5) etablere en terapeutisk og pædagogisk relation til brugeren eller målgruppen og indgå i samarbejde med brugere, pårørende, kolleger og andre relevante parter,

6) indgå i samarbejder uafhængig af etnisk, kulturel, religiøs og social baggrund med udgangspunkt i gældende etiske retningslinjer,

7) identificere og håndtere etiske dilemmaer,

8) forstå og handle i forhold til professionsudøvelsens lovgrundlag,

9) vejlede studerende, kolleger og andre samarbejdsparter om afspændingspædagogik og psykomotorik,

10) koordinere, administrere og lede afspændingspædagogisk og psykomotorisk professionsudøvelse og generelle sundhedstilbud til brugere med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering,

11) identificere egne læringsbehov, evaluere læringsudbytte og videreudvikle egen viden, færdigheder og kompetencer som en del af livslang læring,

12) selvstændigt opsøge, kritisk vurdere og anvende resultater fra forsknings- og udviklingsarbejde, samt

13) udvikle psykomotorisk teori, praksis og metode.