Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

(Ændringer som følge af lov om Natur- og Miljøklagenævnet m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Miljøministeriet

§ 1

I lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. september 2009, som ændret ved § 5 i lov nr. 1383 af 21. december 2009 og § 3 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 19 b, stk. 4, § 26 a, stk. 2, § 33, stk. 4, to steder i § 41, stk. 2, fire steder i § 43, i § 43 a, stk. 1, otte steder i § 44, tre steder i § 45, i § 47, stk. 1, § 48, stk. 1, fire steder i § 49, i § 86, stk. 3, to steder i § 87 og i § 103, stk. 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Fredningsnævnets beslutning om fredning kan efter reglerne i § 43 indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnets beslutning om erstatning kan indbringes for Taksationskommissionen efter reglerne i § 45.«

3. I overskrifterne til §§ 42 og 43 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. I § 42 ændres »100.000« til: »500.000«, og »Naturklagenævnet« ændres til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

5. I overskrifterne til §§ 44 og 48 ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

6. I § 45, stk. 1, ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

7. I § 78, stk. 1 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

8. § 78, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Miljøministerens afgørelser efter § 9, § 11, stk. 1 og 2, § 27, stk. 1 og 2, § 53, stk. 1, 2 og 4, og § 65, stk. 1, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet efter bestemmelserne i dette kapitel.

Stk. 5. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. I § 78, stk. 5 og 6, der bliver stk. 6 og 7, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

10. §§ 79-84 ophæves.

11. I § 89, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 75, stk. 2,«, og i § 92 udgår »§ 75, stk. 2 og 3,«.

12. § 103, stk. 1, affattes således:

»Den påtaleret, der i tinglyste byggelinje- og fredningsservitutter i henhold til lov nr. 595 af 13. november 1940 om stianlæg m.v. i Københavnsegnens grønne områder tilkommer statslige myndigheder, tilkommer kommunalbestyrelsen. Det samme gælder de beføjelser, som efter deklarationer og overenskomster i henhold til lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, tilkommer statslige myndigheder.«

§ 2

I lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1757 af 22. december 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 507 af 17. juni 2008, lov nr. 509 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr. 513 af 12. juni 2009 og senest ved § 2 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 5, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) i videst muligt omfang lader sig genbruge eller genanvende og«

2. § 9 ø, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) administrere tildelingsordninger efter § 9 j, stk. 3, § 9 r, stk. 1, § 9 u, stk. 6, og § 9 w, stk. 3,«

3. § 32, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Spildevandsplanen må ikke stride mod vandplanen, jf. miljømålsloven, kommuneplanen og forudsætninger efter stk. 5.«

4. Overalt i loven ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

5. I § 51, stk. 5, ændres »affaldsbortskaffelse« til: »affaldshåndtering«.

6. § 56, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om ydelse af tilskud efter §§ 53 a-55 og § 55 c, herunder om behandling af ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister, vilkår for ydelse af tilskud, udbetaling af tilskud, bortfald af afgivne tilsagn, tilbagebetaling af tilskud og renter heraf, patentrettigheder, regnskaber, revision samt tilsyn og kontrol m.v. Der kan herunder fastsættes nærmere regler om, at ansøgere efter § 53 a og § 55 c har pligt til for egen regning at foretage prøveudtagning, analyser og målinger af stoffer og affaldsstoffer.«

7. § 91, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:

»Medmindre andet fremgår af lovens bestemmelser, jf. dog § 92, kan kommunalbestyrelsens afgørelser og beslutninger efter loven eller regler, der er fastsat med hjemmel i loven, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens kapitel 4-6 og 9 a, afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82 samt afgørelser efter § 70 a, § 70 b og § 72, når disse afgørelser vedrører sager efter lovens kapitel 4-6 og 9 a og afgørelser truffet i medfør af § 25 eller § 82.

Stk. 2. Afgørelser truffet af kommunalbestyrelsen efter lovens § 58 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Tilsvarende gælder for afgørelser truffet af miljøministeren efter lovens § 58 og afgørelser truffet i medfør af § 82, når disse afgørelser vedrører sager efter § 58.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

8. I § 96, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

9. Kapitel 12 ophæves.

10. I § 110, stk. 3, ændres »§ 45, stk. 2, 3, 5 og 7« til: »§ 45, stk. 2, 4, 5 og 7«.

§ 3

I lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 950 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 13 affattes således:

»§ 13. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven eller regler fastsat i medfør af loven kan, for så vidt angår forekomster på landjorden, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter kapitel 7 a kan dog påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 7, stk. 2, § 9, stk. 2, og § 11 kan dog ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Stk. 2. Regionsrådets afgørelser kan, for så vidt angår retlige spørgsmål, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16.

Stk. 3. Miljøministerens afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 36 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet efter §§ 15 og 16. Øvrige afgørelser, som miljøministeren træffer efter loven eller efter regler fastsat i medfør af loven vedrørende forekomster på landjorden, kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.«

2. § 14 ophæves.

3. I § 15, stk. 3, § 16, stk. 2, § 26 a, stk. 4, og § 26 b, stk. 2 og 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. I § 26, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

5. I § 26, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

6. § 26, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 4

I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009, som ændret ved § 2 i lov nr. 1271 af 16. december 2009 og § 19 i lov nr. 1505 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 58, stk. 1, affattes således:

»Til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet kan påklages:

1) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 35, stk. 1.

2) Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 47, stk. 1.

3) Kommunalbestyrelsens og miljøministerens afgørelser om tilladelser efter regler fastsat af miljøministeren i henhold til § 11 g, stk. 4, jf. dog stk. 3.

4) Regionsrådets og kommunalbestyrelsens afgørelser om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 2 og 3.

5) Miljøministerens afgørelser om andre forhold i sager, hvor ministeren har overtaget kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser efter regler fastsat i henhold til § 11 i, stk. 1, for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. dog stk. 3.«

2. § 58, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at klager over VVM-afgørelser, der er omfattet af stk. 1, nr. 4 og 5, i visse tilfælde skal behandles af Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

3. § 58, stk. 4, ophæves.

4. Fem steder i § 60 og i § 61 ændres »Naturklagenævnet« til »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 5

I lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 927 af 24. september 2009, som ændret ved § 4 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 70, stk. 2, udgår »og klagemyndighedens«.

2. I § 80, stk. 1, ændres »miljøministeren, jf. dog § 80 a« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. I § 80 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 11 a kan dog påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

4. § 80 a ophæves.

5. § 82 affattes således:

»§ 82. Klage indgives til vandløbsmyndigheden, som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Klage har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet beslutter andet.

Stk. 3. Ved meddelelse af et påbud eller et forbud kan vandløbsmyndigheden i særlige tilfælde beslutte, at påbuddet eller forbuddet skal efterkommes uanset klage. Selv om denne beslutning påklages, skal påbuddet eller forbuddet efterkommes, indtil Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Stk. 4. Hvis udnyttelse af en tilladelse eller godkendelse forudsætter udførelse af anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før klagefristens udløb, eller, hvis der er klaget over afgørelsen, før Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse foreligger. Vandløbsmyndigheden skal straks underrette den, der har fået tilladelsen eller godkendelsen, om, at afgørelsen er påklaget.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 indebærer ingen begrænsninger i Natur- og Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget afgørelse.

Stk. 6. Miljøministeren kan fastsætte regler om, at stk. 3 og 4 ikke finder anvendelse på visse former for mindre arter af anlægsarbejder.«

6. § 83 ophæves.

7. I § 84, stk. 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 6

I lov om skove, jf. lovbekendtgørelse nr. 945 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. Overalt i loven ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. § 60 affattes således:

»§ 60. Afgørelser efter § 4, § 6, § 7, stk. 2, § 13, § 15, stk. 2, § 17, stk. 3, §§ 19-21, § 38, § 39 og § 51, stk. 2 og 3, der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 43, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 8 a, der er truffet af miljøministeren eller efter bemyndigelse fra ministeren, jf. § 43, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

§ 7

I lov om jagt og vildtforvaltning, jf. lovbekendtgørelse nr. 930 af 24. september 2009, som ændret ved § 6 i lov nr. 1383 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 53 j, stk.1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. I § 53 j, stk. 2 og 3, og § 53 k, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. § 53 j, stk. 4 og 5, ophæves.

§ 8

I lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 21. juni 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 391 af 25. maj 2009, § 1 i lov nr. 1271 af 16. december 2009 og § 4 i lov nr. 1383 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 10 e, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. § 10 e, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 2-5.

3. I § 10 e, stk. 6 og 7, der bliver stk. 4 og 5, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 9

I lov om kolonihaver, jf. lovbekendtgørelse nr. 790 af 21. juni 2007, som ændret ved § 26 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 9 affattes således:

»§ 9. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 4 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

2. I § 11, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 10

I lov om miljøvurdering af planer og programmer, jf. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24. september 2009, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 11

I lov nr. 533 af 6. juni 2007 om nationalparker, som ændret ved § 30 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 29, stk. 1 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. I § 30, stk. 3, § 31, stk. 2, og § 32 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. § 33 ophæves.

§ 12

I lov om beskyttelse af de ydre koge i Tøndermarsken, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 44, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. I § 44, stk. 4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. I § 44, stk. 9, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. § 44 a affattes således:

»§ 44 a. Ved klage efter § 44, stk. 4, nr. 3 og 4, kan Natur- og Miljøklagenævnet kræve, at foreningerne eller organisationerne dokumenterer deres klageberettigelse ved indsendelse af vedtægter eller på anden måde.«

§ 13

I lov om vandforsyning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1518 af 27. december 2009 og § 1 i lov nr. 1519 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 75 affattes således:

»§ 75. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter loven, jf. dog stk. 2, og miljøministerens afgørelser efter § 29, stk. 2 og 4, § 32, § 37 og § 38, jf. § 40, stk. 2, og i konkrete sager efter kapitel 8 kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Afgørelser efter kapitel 11 a kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 3. Klage indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 80 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«

2. I § 78, stk. 1, 2, 4 og 7, og § 80, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. I § 78, stk. 1, 3, 4 og 6, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

§ 14

I lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, som ændret ved § 1 i lov nr. 1518 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 26, stk. 3, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse.« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

2. To steder i § 26, stk. 6, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. § 26, stk. 8, ophæves.

§ 15

I lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 51, stk. 1, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. § 51, stk. 2-5, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Til brug for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter §§ 26 og 45 a indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:

1) Danske Havne.

2) Foreningen af Danske Privathavne.

3) By & Havn.

4) Danmarks Fiskeriforening.

5) Foreningen af Danske Ral- og Sandsugere.

6) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

7) Danmarks Naturfredningsforening.

8) WWF Verdensnaturfonden.

9) Dansk Ornitologisk Forening.

10) Friluftsrådet.

11) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Til brug for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klager over afgørelser efter regler fastsat i medfør af § 33, stk. 2, indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:

1) Bilfærgernes Rederiforening.

2) Danmarks Rederiforening.

3) Dansk Navigatørforening.

4) Danmarks Naturfredningsforening.

5) WWF Verdensnaturfonden.

6) Dansk Ornitologisk Forening.

7) Friluftsrådet.

8) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 4. Styrelser under Miljøministeriet samt Kystdirektoratet og Transportministeriet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2 og 3, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.

3. I § 51, stk. 6, der bliver stk. 5, § 52, stk. 3, § 53, stk. 2, § 53 a og § 53 b ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. § 51, stk. 7, der bliver stk. 6, ophæves.

§ 16

I lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved § 3 i lov nr. 1151 af 17. december 2003, foretages følgende ændringer:

1. § 77 affattes således:

»§ 77. Følgende afgørelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:

1) Kommunalbestyrelsens og regionsrådets afgørelser efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, medmindre andet fremgår af lovens øvrige bestemmelser.

2) Miljøministerens afgørelser efter kapitel 4 a, § 39, stk. 2, § 72, § 73, stk. 2, 2. pkt., § 73 a og § 73 b.

Stk. 2. Regionsrådets afgørelser om ekspropriation, jf. § 22, stk. 2 og 4, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 3. Klage indgives skriftligt af de klageberettigede efter § 82 og § 83 til den myndighed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden sender umiddelbart efter klagefristens udløb klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse.«

2. I § 79, stk. 1, 2, 3 og 5, § 80, § 83, stk. 5, og § 86 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. I § 79, stk. 4, ændres » Miljøklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

4. I § 96 udgår », men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske eller grønlandske forhold tilsiger«.

§ 17

I lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006, som ændret ved § 8 i lov nr. 571 af 9. juni 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 4 a, stk. 1, ændres »det miljøklagenævn, der er nedsat i medfør af lov om miljøbeskyttelse. § 102, § 104, stk. 1 og 2, § 105, § 106 og § 109 i lov om miljøbeskyttelse finder tilsvarende anvendelse« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. To steder i § 4 a, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. § 4 a, stk. 3, ophæves.

§ 18

I lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 60, stk. 1, nr. 1, to steder i § 77, stk. 2, tre steder i § 80, to steder i § 81 og i § 88 ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. I § 75, stk. 3, udgår »og udpantningsret«.

3. I § 76, stk. 1, ændres »det Miljøklagenævn, der er nedsat i henhold til lov om miljøbeskyttelse« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. § 77, stk. 1 og 3, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

5. I § 81, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

§ 19

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret senest ved lov nr. 1520 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 54, stk. 1, nr. 1 og 2, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. § 55 affattes således:

»§ 55. Afgørelser efter denne lovs kapitel 6 og 7, der træffes i første instans af den myndighed, ministeren bemyndiger hertil, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Afgørelser om plantebeskyttelsesmidler eller biocider, hvor det eller de aktive stoffer er optaget eller søgt optaget på EU-listerne over aktive stoffer godkendt til brug i plantebeskyttelsesmidler eller biocider, kan dog ikke indbringes for Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Til brug for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesager indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:

1) DI – Organisation for erhvervslivet.

2) Landbrug & Fødevarer.

3) Dansk Gartneri.

4) Danmarks Naturfredningsforening.

5) WWF Verdensnaturfonden.

6) Dansk Ornitologisk Forening.

7) Friluftsrådet.

8) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Styrelser under Miljøministeriet samt Arbejdstilsynet kan ud over de sagkyndige medlemmer, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2, indstille yderligere sagkyndige medlemmer til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.

Stk. 4. Klage til Natur- og Miljøklagenævnet kan indgives af afgørelsens adressat og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.«

§ 20

I lov om miljø og genteknologi, jf. lovbekendtgørelse nr. 811 af 21. juni 2007, som ændret bl.a. ved § 6 i lov nr. 507 af 17. juni 2008 og senest ved lov nr. 1270 af 16. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 30, stk. 5, ændres »Miljøklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. I § 31, stk. 3, 4 og 6, ændres »klagemyndighedens« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

3. I § 31, stk. 3, 7 og 8, ændres »klagemyndigheden« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. I § 31, stk. 8, udgår », jf. dog § 34, stk. 3«.

5. § 34 affattes således:

»§ 34. Afgørelser efter § 8 og kapitel 3 a truffet af miljøministeren og vilkår fastsat i medfør af regler udstedt i medfør af § 7, stk. 3, til sikring af det ydre miljø i Beskæftigelsesministeriets afgørelser om klassifikation af laboratorier, laboratorieområder og anlæg til storskalaforsøg kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Stk. 2. Til brug for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagesager indstiller følgende organisationer sagkyndige til beskikkelse efter § 3 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:

1) DI – Organisation for erhvervslivet.

2) Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

3) Håndværksrådet.

4) Landbrug & Fødevarer.

5) Danmarks Naturfredningsforening.

6) WWF Verdensnaturfonden.

7) Dansk Ornitologisk Forening.

8) Friluftsrådet.

9) Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk. 3. Styrelser under Miljøministeriet samt Danmarks Miljøundersøgelser, Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet kan ud over de sagkyndige, som er indstillet af organisationerne efter stk. 2, indstille yderligere sagkyndige til beskikkelse med henblik på at sikre tilstedeværelsen af den fornødne sagkundskab i nævnet.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder ikke anvendelse på indstilling af sagkyndige til behandling af sager efter kapitel 3 a.«

§ 21

I lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), som ændret ved § 37 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 50 affattes således:

»§ 50. Medmindre andet fremgår af loven, kan afgørelser efter loven påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.«

2. I § 52, stk. 1, ændres »det relevante klagenævn« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

3. §§ 53 og 54 ophæves.

§ 22

I lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 932 af 24. september 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 53 affattes således:

»§ 53. Afgørelser truffet efter følgende bestemmelser kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet:

1) § 29, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og vandplanens tilvejebringelse.

2) § 31 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 31 a-31 e.

3) § 45, for så vidt angår fastsættelse af mål, indsatsprogram og Natura 2000-planens tilvejebringelse.

4) § 46 c, for så vidt angår handleplanens indhold og tilvejebringelse, jf. §§ 46 a-46 e.«

2. § 54 ophæves.

3. I § 55, stk. 2, og § 57, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet og Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

4. I § 56, stk. 2, ændres »Miljøklagenævnet, jf. § 53, henholdsvis Naturklagenævnet, jf. § 54,« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

5. I § 57, stk. 1, ændres »Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 23

I lov nr. 1505 af 27. december 2009 om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 1, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Miljø- og Naturklagenævnet«.

2. I § 15, stk. 2 og 3, ændres »Naturklagenævnets« til: »Natur- og Miljøklagenævnets«.

3. I §§ 16 og 17 ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 24

I lov nr. 173 af 12. marts 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love. (Strafskærpelse m.v.) foretages følgende ændringer:

1. § 1, nr. 1, ophæves.

2. I § 4, stk. 1, udgår », jf. dog stk. 2«.

3. § 4, stk. 2, ophæves.

Kulturministeriet

§ 25

I museumsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1505 af 14. december 2006, som ændret ved § 1 i lov nr. 1517 af 27. december 2009, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 t, stk. 1-3, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet som sammensat efter § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. I § 29 u, stk. 2, og § 29 v, stk. 2, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

§ 26

I lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 681 af 23. juni 2004, som ændret ved § 35 i lov nr. 542 af 24. juni 2005, foretages følgende ændringer:

1. I § 22, stk. 1-4, ændres »Naturklagenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

2. § 22, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 bliver herefter stk. 5.

Klima- og Energiministeriet

§ 27

I lov nr. 308 af 30. juni 2008 om miljøvenligt design af energiforbrugende produkter, som ændret ved § 5 i lov nr. 1400 af 27. december 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 14 ændres »Miljøankenævnet« til: »Natur- og Miljøklagenævnet«, og »Miljøklagenævnet« ændres til: »Natur- og Miljøklagenævnet«.

§ 28

Stk. 1. Miljøministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 5, stk. 2, nr. 2, § 9 ø, stk. 1, nr. 1, § 51, stk. 5, § 56, stk. 3, og § 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 2, nr. 1, 2, 5, 6 og 10, § 96 i lov om forurenet jord som affattet ved denne lovs § 16, nr. 4, og § 75, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug som ændret ved denne lovs § 18, nr. 2, træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 3. Miljøministeren kan fastsætte, at § 32, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse som affattet ved denne lovs § 2, nr. 3, træder i kraft på et andet tidspunkt end resten af loven. Ministeren kan fastsætte forskellige ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte vanddistrikter.

Stk. 4. Verserende sager i Miljøklagenævnet, der ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter lov om Natur- og Miljøklagenævnet af Natur- og Miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 1, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet nævnte sammensætning. I sager, hvor der efter de hidtil gældende regler er udtaget sagkyndige til behandling af den pågældende sag, sammensættes Natur- og Miljøklagenævnet med deltagelse af disse.

Stk. 5. Verserende sager i Naturklagenævnet, der ikke er færdigbehandlet ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles efter lov om Natur- og Miljøklagenævnet af Natur- og Miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet nævnte sammensætning. I sager, hvor Naturklagenævnet har afholdt besigtigelse i en sag om fredning efter naturbeskyttelseslovens kapitel 6, sammensættes Natur- og Miljøklagenævnet med deltagelse af de nævnsmedlemmer, der deltog i besigtigelsen.

Stk. 6. Verserende sager efter lov om vandløb, der ikke er færdigbehandlet i By- og Landskabsstyrelsen ved lovens ikrafttræden, færdigbehandles af Natur- og Miljøklagenævnet med den i § 5, stk. 1, nr. 2, i lov om Natur- og Miljøklagenævnet nævnte sammensætning.

Stk. 7. Miljøministeren kan i øvrigt fastsætte overgangsregler.

§ 29

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men § 15 kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvis i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Amalienborg, den 11. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Karen Ellemann