Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om taxikørsel m.v.1)

(Obligatorisk tv-overvågning i taxier)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ l

I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1039 af 8. oktober 2009, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 14 a indsættes:

»Tv-overvågning

§ 15. Køretøjer, der anvendes til taxikørsel, skal være forsynet med indvendig tv-overvågning.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fritage indehavere af tilladelser til taxikørsel for pligten til at forsyne et køretøj med tv-overvågning, hvis køretøjet hovedsagelig anvendes til forudbestilt kørsel ifølge kontrakt.«

2. I § 16, stk. 1, nr. 1, ændres »samt § 9 og § 10, stk. 1,« til: »§ 9, § 10, stk. 1, og § 15, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2010.

Stk. 2. Køretøjer, der er omfattet af § 15, stk. 1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1, og som ved lovens ikrafttræden ikke er forsynet med tv-overvågning, skal senest den 1. juli 2012 opfylde kravene i § 15 som affattet ved denne lovs § 1, nr. 1.

Givet på Amalienborg, den 11. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Hans Christian Schmidt

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.