Senere ændringer til forskriften
Links til EU direktiver, jf. note 1
32008L0051
 
Den fulde tekst

Lov om ændring af våbenloven og krigsmaterielloven1)

(Mærkning af skydevåben m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om våben og eksplosivstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 704 af 22. juni 2009, foretages følgende ændringer:

1. Som fodnote til lovens titel indsættes:

»Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008 nr. L 179, side 5.«

2. I § 1, stk. 1, ændres »tilvirke« til: »fremstille, herunder samle«.

3. § 1, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,«

4. I § 1, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:

»2) dele, der er specielt konstrueret eller modificeret til et skydevåben, og som er væsentlige for anvendelsen af våbnet, herunder aftagelige magasiner, bundstykker, bas­kyler, løb, låsestole, piber, rammer, slæder og tromler.«

Nr. 2-9 bliver herefter nr. 3-10.

5. I § 1, stk. 2, litra a, ændres »stk. 1, nr. 6,« til: »stk. 1, nr. 7,«.

6. I § 1 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Justitsministeren kan fastsætte bestemmelser om undtagelse af deaktiverede skydevåben fra stk. 1, nr. 1, herunder om godkendelse af deaktiveringen.«

Stk. 4-6 bliver herefter stk. 5-7.

7. I § 2 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Det er forbudt at fremstille, herunder samle, skydevåben og de i § 1, stk. 1, nr. 1, nævnte genstande ved hjælp af dele, der er overført i strid med forbuddet i § 7 a, stk. 2, uanset om den pågældende er meddelt fremstillingstilladelse efter § 1, stk. 1, nr. 1.«

8. § 3, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

9. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Skydevåben og genstande omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1, skal i forbindelse med fremstillingen af våbnet m.v. forsynes med et unikt mærke, der angiver fabrikantens navn, fremstillingsland eller -sted, fremstillingsår og serienummer, eller et andet unikt brugervenligt mærke med en numerisk eller alfanumerisk kode til identifikation af fremstillingslandet. Mærket skal placeres på våbnets låsemekanisme og på våbnets løb eller pibe.

Stk. 2. Mærket på skydevåben og genstande omfattet af stk. 1, der indføres fra et land uden for EU, skal tillige angive importland og importår. Er et våben m.v. ved indførslen fra et land uden for EU ikke mærket i overensstemmelse med stk. 1, skal våbnet m.v. af importøren forsynes med et sådant mærke. Mærkningskravene efter denne bestemmelse gælder ikke ved midlertidig indførsel, herunder transit.

Stk. 3. Skydevåben og genstande omfattet af stk. 1, der overgår fra statslig ejendom til permanent civil brug, skal endvidere forsynes med et mærke, der angiver det land, der foretager overdragelsen. Mærkningen skal forestås af den myndighed, der overdrager våbnet m.v.

Stk. 4. Ammunition til et skydevåben skal i forbindelse med fremstillingen forsynes med et mærke, der angiver ammunitionstype og -kaliber, fabrikantens navn og sendingens identifikationsnummer. Mærket skal placeres på hver pakke færdig ammunition.

Stk. 5. Justitsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan meddele dispensation fra de i stk. 1-4 nævnte bestemmelser.

Stk. 6. Justitsministeren kan fastsætte nærmere bestemmelser om den i stk. 1-4 nævnte mærkning, herunder om udførelsen af denne mærkning.

Stk. 7. Justitsministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om, at der skal foretages mærkning af de i § 1 nævnte våben m.v. ud over de i stk. 1-4 nævnte tilfælde, og om udførelsen af denne mærkning.

§ 3 b. Det er forbudt at forvanske, ødelægge, ændre eller fjerne mærker, der er påført våben m.v. i henhold til § 3 a.«

10. I § 4, stk. 2, nr. 3, og § 5, stk. 4, ændres »§ 1, stk. 1, nr. 4,« til: »§ 1, stk. 1, nr. 5,«.

11. I § 5, stk. 1, 1. pkt., ændres »tilvirke« til: »fremstille«.

12. § 6, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) Våben af enhver art med undtagelse af jagtvåben, jf. dog stk. 2, samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil,«

13. I § 7 a, stk. 1, ændres »tredjelande« til: »andre lande end Danmark«.

14. § 7 a, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Det er forbudt at erhverve, sælge, levere, transportere eller på anden måde overføre de i stk. 1 nævnte våben m.v. fra ét land til et andet, hvis der ikke fra de kompetente myndigheder i afsender- og modtagerlandet og eventuelle transitlande foreligger de efter lovgivningen i vedkommende lande nødvendige tilladelser til henholdsvis udførsel, indførsel og transit, eller hvis våbnene ikke er mærket i overensstemmelse med lovgivningen i vedkommende lande. Forbuddet mod at erhverve, sælge, levere, transportere eller på anden måde overføre umærkede våben m.v. omfatter ikke midlertidig indførsel, herunder transit.«

15. I § 8, stk. 1, og § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 2, stk. 1,« til: »§ 2, stk. 1 og 4,«.

16. § 10, stk. 1, affattes således:

»Med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder §§ 1-2 a, 2 c, 2 d, 3 a og 3 b, § 5, stk. 1, § 6, stk. 1, § 7, § 7 b, stk. 1, og § 7 c, stk. 1. På samme måde straffes den, der forsætligt eller ved grov uagtsomhed overtræder § 2, stk. 4, og § 7 a, stk. 2.«

§ 2

I lov om krigsmateriel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 720 af 7. juli 2009, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2) Skydevåben samt genstande, der fremtræder som skydevåben og som følge af konstruktionen eller det anvendte materiale kan ombygges hertil. Loven finder dog ikke anvendelse på de i 1. pkt. nævnte skydevåben og genstande, hvis de er specielt konstrueret til jagtbrug, sportsbrug el.lign.«

2. I § 2, 1. pkt., ændres »fremstilles,« til: »fremstilles, herunder samles,«.

§ 3

Loven træder i kraft den 28. juli 2010.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Stk. 2. Lovens § 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 26. maj 2010

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lars Barfoed

Officielle noter

1) Loven gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben, EU-Tidende 2008 nr. L 179, side 5.