Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning og refusion af kommunalbestyrelsens udgifter til egu-elever

I medfør af § 13 a, stk. 5, i lov om erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1321 af 27. november 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1527 af 29. december 2009, fastsættes:

Refusionsberettigede udgifter

§ 1. Staten refunderer på grundlag af kommunens indberetninger delvist kommunalbestyrelsens udgifter til erhvervsgrunduddannelse m.v., jf. lovens § 13 a, stk. 1-3.

Opgørelse og indberetning af aktivitet og udgifter

§ 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette de samlede refusionsberettigede udgifter, som er afholdt til skoleydelse, undervisning og supplerende tilskud.

Stk. 2. Indberetningen skal ske på baggrund af følgende udgifter:

1) De udgifter, som kommunen har afholdt til skoleydelse, jf. lovens § 5, stk. 3.

2) De udgifter, som kommunen har afholdt til uddannelsesforløb, jf. lovens § 13, stk. 1, 1.pkt., og § 13, stk. 2. Udgifterne beregnes på grundlag af antallet af egu-årselever. Udgifter til uddannelsesforløb refunderes op til en takst pr. årselev. Taksten fastsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 13 a, stk. 2.

3) De udgifter, som kommunen har afholdt til supplerende tilskud til skoleundervisning, jf. lovens § 13, stk. 1, 2. pkt. Udgifterne refunderes op til en takst pr. elev pr. år. Taksten fastsættes på de årlige finanslove, jf. lovens § 13 a, stk. 3.

Stk. 3. Udgifter til vejledning, administration, elevløn mv. er ikke omfattet af refusion.

Stk. 4. En egu-årselev er en elev, der har modtaget undervisning på fuld tid i 200 dage i et år. Kun elever, der har en uddannelsesplan, jf. lovens § 5, kan indgå i opgørelsen.

Rekvireret undervisning

§ 3. Hvis kommunalbestyrelsen har rekvireret egu-forløb i en anden kommune, er det den kommune, som har rekvireret undervisningen og afholdt udgiften, som skal indberette den refusionsberettigede udgift.

Opgørelse af periode og indberetningsfrist

§ 4. Indberetningsperioden omfatter refusionsberettigede udgifter fra 1. december i finansåret forud for indberetningsåret til 30. november i det finansår, indberetningen vedrører.

Stk. 2. Indberetning af aktivitet og refusionsberettigede udgifter skal ske senest den 5. januar i det efterfølgende finansår.

Refusionsudbetaling og revisor attestation

§ 5. Udbetaling af refusion af kommunalbestyrelsens refusionsberettigede udgifter til egu-elever, jf. § 2, sker på grundlag af kommunalbestyrelsens indberetning til Undervisningsministeriet. Indberetningen skal ske på det indberetningsskema, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk

Stk. 2. Indberetningen skal attesteres af kommunens revisor.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens refusionsberettigede udgifter til egu-elever skal opgøres på grundlag af de retningslinier, der fremgår af: ”Vejledning for opgørelse af revisionsberettigede udgifter”, der findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk

Stk. 4. Refusionen vil blive udbetalt i slutningen af januar i det efterfølgende finansår, såfremt kommunalbestyrelsens anmodning om refusion er modtaget rettidigt i Undervisningsministeriet, og skemaet er korrekt udfyldt.

Ikrafttrædelse

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2010 og har virkning for indberetninger om refusion for finansåret 2010 og senere finansår.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 2010

P.M.V.
Per Hansen
Afdelingschef

/ Kirsten Petersen