Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

(Ændring af procedure for behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 358 af 18. april 2007 om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond som ændret ved bekendtgørelse nr. 1137 af 26. november 2008 foretages følgende ændringer:

1. Overskriften i Kapitel 5 affattes således:

»Behandling af ansøgninger vedrørende anvendelse af midler under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora«

2. §§ 17-19 affattes således:

»§ 17. Danmarks Vækstråd fastsætter temaer for anvendelsen af de regionalfonds- og socialfondsmidler, der ikke er fordelt til de regionale vækstfora1). Erhvervs- og Byggestyrelsen udbyder de fastsatte temaer.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud til projekter under de udmeldte temaer indsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen.

§ 18. De projekter, hvortil der ansøges om tilskud, skal være omfattet af målene for de operationelle strukturfondsprogrammer samt understøtte den samlede regionale vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse.

§ 19. Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderer og legalitetskontrollerer de indkomne ansøgninger og udarbejder på denne baggrund indstilling om tilsagn og afslag, som sendes i høring hos Danmarks Vækstråd.

Stk. 2. Efter høringen af Danmarks Vækstråd træffer Erhvervs- og Byggestyrelsen endelig afgørelse om tilsagn og afslag samt udarbejder tilsagns- og afslagsskrivelser til de konkrete projekter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 27. januar 2010.

Stk. 2. Ansøgninger om tilskud under temaer, der er fastsat af Danmarks Vækstråd for 2010, behandles efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 21. januar 2010

Finn Lauritzen

/ Henning Steensig

Officielle noter

1) Jf. § 11 i lov nr. 1599 af 20. december 2006 om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond.