Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
31998L0034
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 StærkstrømsbekendtgørelsenAfsnit 6CKapitel 817Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationerIntroduktion
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6C, særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer1)

I medfør af § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om elektriske stærkstrømsanlæg og elektrisk materiel, jf. lovbekendtgørelse nr. 990 af 8. december 2003, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6C og dennes bilag Y, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. november 2011.

Stk. 2. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) bekendtgørelse nr. 693 af 27. juni 2008 om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, elektriske installationer, og

2) bekendtgørelse nr. 694 af 27. juni 2008 om ændring af stærkstrømsbekendtgørelsen.

Sikkerhedsstyrelsen, den 10. november 2011

Carsten Sørig

/ Kasper Holmgaard Graversen


Bilag 1

Stærkstrømsbekendtgørelsen

Afsnit 6C

Kapitel 817

Særlige krav til anvendelse af stikpropper og stikkontakter i installationer

Introduktion

Bestemmelserne i dette kapitel supplerer de tilsvarende bestemmelser i bekendtgørelse af 1. juli 2001, stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6 elektriske installationer med senere ændringer (afsnit 6) og bekendtgørelse af 22. marts 2006, stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A elektriske installationer (afsnit 6A).

Stikkontakter, som er fremstillet eller bragt i omsætning i en anden EU-medlemsstat eller Tyrkiet, eller som er lovligt fremstillet i en EFTA-stat, der er en kontraherende part i EØS-aftalen, og som opfylder tilsvarende krav til konstruktion og funktion som angivet i denne bekendtgørelse, kan lovligt og frit indføres og anvendes i Danmark.

Numrene, der følger efter kapitelnummeret, svarer til de tilsvarende dele eller punkter i afsnit 6 og 6A. Nye supplerende bestemmelser har nyt nummer.

Visse installationer kan være omfattet af bestemmelserne i flere kapitler i afsnit 6 del 7 og 8. I så fald skal de opfylde samtlige de kapitler, de er omfattet af.

Note 1: For eksempel skal installationer i badeværelser i boliger både opfylde bestemmelserne for boliger i afsnit 6 kapitel 801 og bestemmelserne for badeområder i afsnit 6 kapitel 701.

817.11.2 Gyldighedsområde

Tilføjelse:

De særlige bestemmelser i dette kapitel gælder for anvendelse og installation af stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende.

817.133.1

Tilføjelser:

Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug og lignende skal opfylde kravene og normbladene i DS/IEC 60884-1:2004, ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Del 1: Almindelige bestemmelser”, DS/IEC 60884-1 tillæg 1:2007 og DS 60884-2-D1:2011 ”Stikpropper og stikkontakter for husholdningsbrug o.l. – Del 2: Særlige bestemmelser for danske systemer”.

Det skal sikres ved installation af stikkontakter, at de monteres i en installationsdåse, der efter stikkontaktfabrikantens oplysning er egnet og beregnet til den pågældende stikkontakt.

817.21 Definitioner og ordforklaringer

Tilføjelser:

817.217.11 Stikprop

Materiel med stikben beregnet til at passe sammen med en stikkontakts kontaktbøsninger; stikproppen har også midler til elektrisk forbindelse og mekanisk fastholdelse af en bøjelig ledning.

817.217.12 Stikkontakt

Materiel med kontaktbøsninger beregnet til at passe sammen med en stikprops stikben og med tilslutningsklemmer for tilslutning af ledninger.

817.217.13 Fast stikkontakt

Stikkontakt beregnet for tilslutning til fast installation.

817.217.14 Transportabel stikkontakt

Stikkontakt, som er beregnet for tilslutning til eller udgør en del af den bøjelige ledning, og som let kan flyttes fra ét sted til et andet, mens den er tilsluttet forsyningen.

817.217.15 Stikkontakter med pindjord

Stikkontakter med pindjord er stikkontakter i henhold til DS 60884-2-D1: 2011 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer, normblad 1-1c.

817.217.16 Stikkontakter med sidejord

Stikkontakter med sidejord er stikkontakter i henhold til DS 60884-2-D1: 2011 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer, normblad 1-1d.

817.217.17 Hospitalsstikpropper- og stikkontakter

Stikkontakter i henhold til DS 60884-2-D1: 2011 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer, normblad DK 1-8a og DK 1-8b ”Fast hospitalsstikkontakt topolet med jord”, som ved særlig udformning af stikben og indføringshuller, gør det muligt at tilslutte udstyr med vigtige funktioner, men som forhindrer tilslutning af andre brugsgenstande med normale stikpropper..

817.217.18 Adapter

Transportabel stikkontakt der er konstrueret som en sammenbygget enhed bestående af en stikpropdel og en eller flere stikkontaktudtag.

817.217.19 Systemadapter

Adapter, som tillader forbindelse af en eller flere stikproptyper til en stikkontakt, der ikke er konstrueret til disse stikpropper.

817.41 Beskyttelse mod elektriske stød

817.413.5.3.2

Tilføjelse

Note 2: Boligstikkontakter med to udtag i henhold til DS 60884-2-D1:2011 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer”, normblad 1-9a, der er sammenbygget af et fladt topolet udtag uden jord for tilslutning af klasse II apparater (højst 2,5 A 250 V) og et rundt topolet udtag med jord (13 A 250 V) kan installeres lovligt, selvom der i henhold til afsnit 6 kapitel 413.5.3.2 er krav om, at ”alle stikkontakter skal have beskyttelseskontakt (jordkontakt)”.

Det anses for sikkert at anvende det flade topolede udtag uden jord (2,5 A 250 V), da den tilhørende stikprop er ”ikke genmontérbar” og kun tillades monteret på materiel af klasse II, og andre stikpropper ikke kan isættes.

817.43 Overstrømsbeskyttelse

Supplement for stikkontakter til tabel 43 D i bilag A til kapitel 43 i afsnit 6 i henhold til DS 60884-2-D1: 2011 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer.

Stikkontaktens mærkestrøm
Største tilladte mærkestrøm for
kortslutningsbeskyttelse
10
13
16
13
13
16

Note 3: For stikkontakter sammenbygget med fladt to-polet udtag (2,5 A 250 V) i henhold til DS 60884-2-D1: 2011 ”Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for danske systemer, normblad 1-9a kan mærkestrømmen for stikkontaktdelen med jord anvendes.

Note 4: Denne ændring for største tilladte mærkestrøm for kortslutningsbeskyttelse er foretaget, fordi det forventes, at det på et tidspunkt vil blive accepteret at anvende 1-fasede stikkontakttilsluttede apparater med et strømforbrug på op til 16 A. Det svage led vil efter de tidligere tilladte værdier så ikke være sikringen, men det 10 A eller 13 A materiel, der sidder mellem sikringen og apparatet for eksempel afbrydere, stikkontakter, tilledninger m.m.

817.471 Beskyttelse mod elektriske stød

Tilføjelser:

817.471.2

Beskyttelsesjorden fra stikkontakter med jord skal overføres til klasse I apparater. Der skal anvendes stikpropper med samme jordkontaktsystem som stikkontakten, eller der skal anvendes en egnet systemadapter.

817.471.2.1.4

Stikkontakter med pindjord og sidejord skal:

- enten tilsluttes virksom beskyttelsesleder og være omfattet af automatisk afbrydelse af forsyningen, og som beskyttelse skal der anvendes HPFI-afbryder

- eller beskyttes ved separat strømkreds.

Note 5: Undtagelserne i bekendtgørelse nr. 10025 af 13. november 2006 stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6B krav om supplerende beskyttelse med HPFI-afbryder i nye installationer kan ikke anvendes for stikkontakter med pindjord eller sidejord.

817.801.471.2

Udeladelse af beskyttelsesleder til tilslutningssteder:

Undtagelsen til at undlade beskyttelseslederen ved HPFI-beskyttelse i boliger opført før 1. april 1975 gælder ikke for stikkontakter med pindjord eller for stikkontakter med sidejord.

817.90 Hospitalsstikkontakter- og stikpropper

De særlige hospitalsstikkontakter med spærring for almindelige stikpropper kun må anvendes på hospitaler og lignende områder, og kun hvor særligt hospitalsmateriel forsynet med hospitalsstikpropper skal tilsluttes.

Det forudsættes, at hospitalsudstyret anvendes af instruerede personer.

Hospitalsstikpropper må kun anvendes på særligt materiel til brug i de strømkredse på hospitaler og lignende områder, hvor materiel forsynet med almindelige stikpropper ikke må kunne anvendes.

Hospitalsstikpropper må kun anvendes i hospitalsstikkontakter. De må ikke anvendes i almindelige stikkontakter, da almindelige stikkontakter ikke er konstrueret og prøvet, så de kan anvendes sammen med hospitalsstikpropper. Der kan ved brug af almindelige stikkontakter opstå farlig opvarmning på grund af manglende kontakttryk. Da det ikke er krævet, at materiellet er forsynet med en advarsel, er det op til den ansvarlige på det enkelte hospital og lignende medicinske område at sikre, at ovennævnte overholdes.

Bilag Y

Normative referencer

Tilføjelse til bilag Y til afsnit 6:

ISO/DS
Titel
DS 60884-2-D1
Stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l. – Bestemmelser for særlige danske systemer

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.