Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32005L0077
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grønsagsfrø

(LEAN ændringer)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1494 af 15. december 2010 om grønsagsfrø foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002, EF-Tidende 2002, nr. L 193, s. 33, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2009/74/EF af 26. juni 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 166, s. 40, dele af Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000, EF-Tidende 2000, nr. L 169, s. 1, som ændret ved Kommissionens direktiv 2010/1/EU af 8. januar 2010, EU-Tidende 2010, nr. L 7, s. 17, og dele af Kommissionens direktiv 92/105/EØF af 3. december 1992, EF-Tidende 1993, nr. L 4, s 22, som ændret ved Kommissionens direktiv 2005/17/EF af 2. marts 2005, EF-Tidende 2005, nr. L 57, s. 23, Kommissionens direktiv 2005/77/EF af 11. november 2004, EF-Tidende 2005, nr. L 296, s. 17, og dele af Kommissionens direktiv 2009/145/EF af 26. november 2009, EU-Tidende 2009, nr. L 312, s. 44.«

2. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Plantedirektoratet« til: »NaturErhvervstyrelsen«, »Plantedirektoratets« til: »NaturErhvervstyrelsens«, og »direktoratet« til: »styrelsen«.

3. § 16, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Uanset stk. 1, skal der kun ske kontroldyrkning af prøver af stikprøvevis udvalgte partier, der ikke kan anvendes som udlægspartier, jf. § 9. NaturErhvervstyrelsen offentliggør årligt stikprøveprocenten for de enkelte arter. Virksomheden skal have en skriftlig procedure for den stikprøvevise udvælgelse af partier til kontrol.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

NaturErhvervstyrelsen, den 7. december 2011

Pernille Andersen

/ Isabelle Pind-Heerwagen