Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32003L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Definitioner
Kapitel 2 Optjening og afholdelse af ferie i en 5-dages uge
Kapitel 3 Optjening og afholdelse af ferie m.v. i en 6-dages uge
Kapitel 4 Sygdom og konflikt
Kapitel 5 Feriekort
Kapitel 6 Udbetaling af feriepenge uden at ferien holdes
Kapitel 7 Automatisk udbetaling af uhævede feriepenge efter ferieårets udløb
Kapitel 8 Udbetaling af uhævede feriepenge efter ansøgning
Kapitel 9 Indhentning af oplysninger og opbevaring af dokumentation
Kapitel 10 Renter ved for sen afregning af statens andel af de uhævede feriepenge
Kapitel 11 Straffebestemmelser
Kapitel 12 Ikrafttræden m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ferie1)

I medfør af § 11, § 22, § 33, stk. 3-6, § 34 c, § 41, § 42, stk. 2, § 43, stk. 3, og § 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 762 af 27. juni 2011 fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved feriepenge forstås feriegodtgørelse, sygeferiegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg.

§ 2. Ved en 5-dages uge forstås, at en lønmodtager normalt arbejder 5 dage eller mindre om ugen.

Stk. 2. Ved en 6-dages uge forstås, at en lønmodtager normalt arbejder mere end 5 dage om ugen.

Stk. 3. For en lønmodtager, der arbejder i turnus, er det gennemsnitlige antal arbejdsdage pr. uge i turnusperioden afgørende for, om lønmodtageren optjener og afholder ferie i en 5-dages uge eller i en 6-dages uge.

Kapitel 2

Optjening og afholdelse af ferie i en 5-dages uge

§ 3. En lønmodtager, der ikke er ansat i en hel kalendermåned, optjener ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. Lønmodtageren kan dog højst optjene ret til 2,08 dages betalt ferie pr. kalendermåned.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også, hvis der i en kalendermåned er dage, hvor en lønmodtager ikke optjener ret til betalt ferie efter lovens § 7, stk. 2-4. Antallet af sådanne dage skal dog trækkes fra antallet af dage i ansættelsesperioden i den pågældende måned.

Stk. 3. Det kan ved kollektiv overenskomst, der fraviger reglen om indbetaling til FerieKonto, jf. lovens § 28, aftales, at stk. 1 og 2 kan fraviges således, at lønmodtageren optjener ret til betalt ferie i timer. En lønmodtager, der har været ansat et helt optjeningsår, har dog optjent ret til mindst 20 dages betalt ferie.

Stk. 4. En lønmodtager skal holde ferie, der er optjent efter stk. 1-3, forud for ikke optjent ferie efter lovens § 8.

Kapitel 3

Optjening og afholdelse af ferie m.v. i en 6-dages uge

Optjening

§ 4. Antallet af dage, som fremgår af lovens § 7, stk. 1, § 9 og § 10, skal ganges med 6/5, når en lønmodtager arbejder i en 6-dages uge. Antallet af dage med ret til betalt ferie efter lovens § 7, stk. 1, rundes dog op til 2,5.

§ 5. En lønmodtager, der ikke er ansat i en hel kalendermåned, optjener ret til 0,09 dages betalt ferie for hver dags ansættelse. En lønmodtager kan dog højst optjene ret til 2,5 dages betalt ferie pr. kalendermåned.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også, hvis der i en kalendermåned er dage, hvor en lønmodtager ikke optjener ret til betalt ferie efter lovens § 7, stk. 2-4. Antallet af sådanne dage skal dog trækkes fra antallet af dage i ansættelsesperioden i den pågældende måned.

Stk. 3. Det kan ved kollektiv overenskomst, der fraviger reglen om indbetaling til FerieKonto, jf. lovens § 28, aftales, at stk. 1 og 2 kan fraviges således, at lønmodtageren optjener ret til betalt ferie i timer. En lønmodtager, der har været ansat et helt optjeningsår, har dog optjent ret til mindst 24 dages betalt ferie.

Afholdelse

§ 6. Antallet af dage, som fremgår af lovens § 8, stk. 1, § 12, stk. 2, § 14, § 17, stk. 2, § 19, stk. 1 og 4, § 20 og § 21, skal ganges med 6/5, når en lønmodtager arbejder i en 6 dages uge.

§ 7. En lønmodtager skal holde ferie, der er optjent efter § 5, forud for ikke optjent ferie efter lovens § 8.

§ 8. Fradraget efter lovens § 8, stk. 2, skal ske med 4 pct. af månedslønnen pr. dag, når en lønmodtager holder ferie i en 6-dages uge.

Omregning

§ 9. En arbejdsgiver skal omregne det optjente antal dage med ret til betalt ferie ved at gange med 6/5, når en lønmodtager, der arbejder i en 5-dages uge, skifter til at arbejde i en 6-dages uge. Omregning foretages af den arbejdsgiver, hvor lønmodtageren skal arbejde i en 6-dages uge.

§ 10. En arbejdsgiver skal omregne det optjente antal dage med ret til betalt ferie ved at gange med 5/6, når en lønmodtager, der arbejder i 6-dages uge, skifter til at arbejde i en 5-dages uge. Omregning foretages af den arbejdsgiver, hvor lønmodtageren har arbejdet i en 6-dages uge.

Udbetaling af feriepenge for ferie, der ikke er holdt

§ 11. Antallet af dage, som fremgår af lovens § 30, stk. 4, og § 34 a, skal ganges med 6/5, når en lønmodtager arbejder i en 6 dages uge.

Kapitel 4

Sygdom og konflikt

§ 12. En lønmodtager, der er sygemeldt, når den planlagte ferie begynder, har ret til at holde resten af ferien i forlængelse af sin raskmelding. Lønmodtageren skal ved sin raskmelding oplyse, om pågældende vil udnytte denne ret.

Stk. 2. Varslet på 3 måneder, jf. lovens § 15, stk. 2, kan forkortes, således at ferien kan holdes inden ferieperiodens udløb, hvis lønmodtageren ikke har kunnet holde ferien på grund af sygdom. Arbejdsgiveren skal varsle ferien i umiddelbar forlængelse af lønmodtagerens raskmelding.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

§ 13. En arbejdsgiver skal fastsætte ny ferie, hvis en lønmodtager ikke kan begynde sin planlagte ferie på grund af lovlig strejke eller lockout. Arbejdsgiveren skal fastsætte ny ferie, når konflikten er ophørt.

Stk. 2. En arbejdsgiver skal fastsætte ferien med et varsel på mindst 1 måned for hovedferie og 14 dage for øvrig ferie.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeriets Feriekontor kan efter forhandling med de pågældende parter tillade hovedferien holdt uden for ferieperioden, hvis ferien ikke kan holdes uden væsentlig ulempe inden ferieperiodens udløb.

Stk. 4. Beskæftigelsesministeriets Feriekontor kan under samme betingelser som i stk. 3 tillade, at en lønmodtager holder hovedferien i 2 sammenhængende perioder, hvoraf den ene periode skal udgøre mindst 2/3 af hovedferien. Lønmodtageren kan holde ferie i de to perioder uafhængigt af hinanden i eller uden for ferieperioden.

Stk. 5. Stk. 1-4 kan fraviges ved kollektiv overenskomst.

Kapitel 5

Feriekort

Information ved udsendelse af feriekort

§ 14. I forbindelse med udsendelse af feriekort skal lønmodtageren have skriftlig besked om, at der er mulighed for udbetaling af feriepenge efter lovens kapitel 5 a efter ferieårets udløb. Det skal også fremgå, hvor lønmodtageren kan finde information om disse regler, og at anmodning om udbetaling efter § 34 b skal ske senest den 30. september efter ferieårets udløb.

Attestation af feriekort fra en privat feriekortordning, jf. lovens § 31

§ 15. Når en lønmodtager med feriekort modtager ydelser fra enten en a-kasse eller en kommune, skal a-kassen eller kommunen attestere feriekortet, når lønmodtageren holder ferie, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. A-kassen eller kommunen skal attestere på feriekortet for antallet af feriedage og datoen for feriens begyndelse. A-kassens eller kommunens identitet skal fremgå af det attesterede feriekort.

Stk. 3. Stk. 1 kan fraviges ved kollektiv aftale, hvis der er betryggende sikkerhed for, at lønmodtageren ikke modtager offentlige ydelser i ferieperioden.

Kapitel 6

Udbetaling af feriepenge uden at ferien holdes

En lønmodtager, der forlader arbejdsmarkedet

§ 16. En lønmodtager, som ønsker udbetaling efter lovens § 30, stk. 1, nr. 1, skal dokumentere at have forladt arbejdsmarkedet. Dokumentation kan bestå i bevis for

1) tilkendelse af alderspension,

2) tilkendelse af ydelser efter lov om førtidspension, eller

3) udbetaling af pension fra en privat pensionsordning eller fra en pensionsordning som led i et ansættelsesforhold.

Stk. 2. En lønmodtager, som ønsker udbetaling efter lovens § 30, stk. 1, nr. 2, skal dokumentere, at betingelserne i loven er opfyldt.

Stk. 3. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, kan ikke med frigørende virkning udbetale beløb efter lovens § 30, stk. 1, hvis den, der skal udbetale beløbet, ved eller burde vide, at kravene efter stk. 1 eller 2 ikke er opfyldt.

Stk. 4. Beløbet efter lovens § 30, stk. 2, er 750 kr. Beløbet efter lovens § 30, stk. 3, er 1.500 kr.

En lønmodtager, der er forhindret i at holde ferie

§ 17. Særlige forhold efter lovens § 38 er:

1) egen sygdom,

2) barselorlov, jf. dog stk. 2,

3) orlov til adoption, jf. dog stk. 2,

4) ophold i udlandet, forudsat at pågældende er i et ansættelsesforhold, som ikke er omfattet af ferieloven,

5) overgang til selvstændigt erhverv,

6) overgang til arbejde i hjemmet,

7) valg til borgmester, udnævnelse til minister eller lignende tillidshverv,

8) indsættelse i en af kriminalforsorgens institutioner, eller tilsvarende udenlandsk institution,

9) tvangsanbringelse,

10) lovligt varslede og afsluttede konflikter,

11) aftjening af værnepligt,

12) tjeneste i forsvaret på værnepligtslignende vilkår,

13) udsendelse af forsvaret for at deltage i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende eller humanitære opgaver, når opgaven hviler på et mandat fra folketinget,

14) manglende midler til at holde ferie på grund af en opstået tvist i ferieåret mellem lønmodtageren og arbejdsgiveren om et krav på feriepenge,

15) pasning af nærtstående syge eller døende, hvor lønmodtageren i en kortere tidsbegrænset periode er tilkendt tabt arbejdsfortjeneste, løn eller vederlag efter serviceloven, eller

16) orlov fra et ansættelsesforhold til pasning af nærtstående syge eller døende.

Stk. 2. Barselorlov og orlov til adoption er ikke en feriehindring i forhold til øvrig ferie, hvis lønmodtageren har genoptaget arbejdet på nedsat tid med eller uden forlængelse af orloven, og arbejdet er genoptaget på en sådan måde, at der arbejdes i hele dage, og at øvrig ferie kan holdes som enkeltdage.

Stk. 3. En lønmodtager, som efter stk. 1 er helt eller delvist forhindret i at holde sin hovedferie umiddelbart op til ferieperiodens udløb, har ret til at få udbetalt feriepengene for hovedferien umiddelbart efter ferieperiodens udløb og senest ved ferieårets afslutning, uden at ferien holdes. Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, udbetaler feriepengene. Lønmodtageren kan i stedet vælge at holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Stk. 4. En lønmodtager, som efter stk. 1 er forhindret i at holde ferie umiddelbart op til ferieårets udløb, skal have udbetalt feriepengene for ferien, uden at ferien holdes, medmindre ferien er overført til næste ferieår, jf. lovens § 40. Arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal udbetale feriepengene senest ved ferieårets afslutning.

Stk. 5. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, kan udbetale beløb efter stk. 3 eller 4 på et tidligere tidspunkt, når lønmodtageren har erklæret, at en af de i stk. 1 nævnte feriehindringer vil være til stede op til enten ferieperiodens udløb eller ferieårets udløb.

Stk. 6. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, kan ikke med frigørende virkning udbetale beløb efter stk. 3-5, hvis den, der skal udbetale beløbet, ved eller burde vide, at kravene i stk. 1-5 ikke er opfyldt.

Kapitel 7

Automatisk udbetaling af uhævede feriepenge efter ferieårets udløb

§ 18. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal senest den 15. juni efter ferieårets udløb udbetale feriepenge efter lovens § 34 a, medmindre der er rimelig grund til at undlade betaling inden denne frist.

Stk. 2. Den, der skal udbetale feriepengene efter stk. 1, kan ikke med frigørende virkning afregne feriepengene til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til den, der administrerer beløb omfattet af lovens § 36, stk. 2.

§ 19. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal udbetale feriepenge efter lovens § 34 a på samme måde, som feriepengene ville blive udbetalt på i ferieåret.

Stk. 2. Hvis kontonummeret ikke kendes, eller kontoforholdene har ændret sig, skal den, der skal udbetale feriepengene, bede lønmodtageren oplyse, hvilken konto beløbet skal overføres til.

Stk. 3. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der administrerer en feriekortordning, skal kun udbetale beløb på 50 kr. eller derunder, hvis lønmodtageren anmoder om det.

§ 20. Beløbet efter lovens § 34 a er 2.250 kr.

Kapitel 8

Udbetaling af uhævede feriepenge efter ansøgning

§ 21. En lønmodtager skal udfylde en blanket, når denne anmoder om at få udbetalt feriepenge efter lovens § 34 b. Blanketten skal være udstedt eller godkendt af Beskæftigelsesministeriets Feriekontor. Lønmodtageren skal sende blanketten til den, som skal udbetale feriepengene, jf. dog § 22, stk. 1, 1. pkt.

Offentlige ydelser

§ 22. En lønmodtager, som ønsker at få udbetalt feriepenge efter lovens § 34 b, stk. 1 eller 2, skal sende den udfyldte blanket til Beskæftigelsesministeriets Feriekontor, hvis lønmodtageren i ferieåret har fået offentlige ydelser, som nævnt i lovens § 34 b, stk. 3. Lønmodtageren skal oplyse, hvor mange dage, som denne har fået ydelser for. Lønmodtageren skal også oplyse, hvem der skal udbetale feriepengene. Hvis antallet af dage med feriepenge overstiger antallet af dage med ydelser, sender Beskæftigelsesministeriets Feriekontor blanketten til den, der skal udbetale beløbet. Beskæftigelsesministeriets Feriekontor skal oplyse, hvor mange dage lønmodtageren højst kan få udbetalt uhævede feriepenge for.

Stk. 2. Beskæftigelsesministeriets Feriekontor skal omregne feriedagene til en 5-dages uge, jf. princippet i § 10, 1. pkt., når lønmodtageren arbejder i en 6-dages uge, inden Beskæftigelsesministeriets Feriekontor kan modregne efter lovens § 34 b, stk. 3.

Stk. 3. Har en lønmodtager fået offentlige ydelser, jf. lovens § 34 b, stk. 3, men sendt blanketten til arbejdsgiveren, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal denne sende blanketten videre til Beskæftigelsesministeriets Feriekontor.

Opgørelse af optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed

§ 23. Ved opgørelse af optjent ferie for beskæftigelse ud over 9½ måneds samlet varighed, jf. lovens § 34 b, stk. 2, medregnes alle ansættelsesperioder i optjeningsåret. Hvis en lønmodtager har haft flere ansættelsesforhold samtidig i en periode, kan denne periode kun tælles med én gang i opgørelsen af de 9½ måned.

Ansvar

§ 24. Hvis en lønmodtager i rette tid, jf. lovens § 34 b, stk. 4, har anmodet en arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, om udbetaling af beløb efter lovens § 34 b, kan udbetaling af beløbet ikke ske med frigørende virkning til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til den, der administrerer beløb omfattet af lovens § 36, stk. 2.

§ 25. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, kan ikke med frigørende virkning udbetale beløb efter lovens § 34 b til en lønmodtager, hvis lønmodtageren har afgivet mangelfulde oplysninger, jf. § 21.

Stk. 2. En arbejdsgiver, FerieKonto eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, kan ikke med frigørende virkning udbetale beløb efter lovens § 34 b til en lønmodtager, hvis den, der skal udbetale beløbet, ved eller burde vide, at betingelserne for udbetaling ikke er opfyldt.

Kapitel 9

Indhentning af oplysninger og opbevaring af dokumentation

§ 26. Afgivelse af oplysninger efter lovens § 43, stk. 1, skal ske inden 10 hverdage.

§ 27. En arbejdsgiver eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal ved udbetaling af feriepenge efter lovens § 34 b skrive på blanketten, jf. § 21, hvilket beløb, der er udbetalt, og hvor mange feriedage dette svarer til.

Stk. 2. En arbejdsgiver eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal efter udbetaling af feriepenge efter ferieårets udløb opbevare blanketten med henblik på en efterfølgende stikprøvekontrol. Blanketten skal opbevares i 1 år efter ansøgningsfristens udløb, jf. lovens § 34 b, stk. 4.

Stk. 3. En arbejdsgiver eller den, der i medfør af lovens § 31 administrerer en feriekortordning, skal sende blanketten til Beskæftigelsesministeriets Feriekontor, hvis denne først efter den 30. september efter ferieårets udløb får besked fra Beskæftigelsesministeriets Feriekontor om, hvor mange dage der kan udbetales feriepenge for efter lovens § 34 b, stk. 3, jf. stk. 1 eller 2, og hvis beløbet allerede er afregnet til Arbejdsmarkedets Feriefond eller til den, der administrerer beløb omfattet af lovens § 36, stk. 2. Blanketten skal indeholde oplysning om hvilket beløb, der kan udbetales, og hvor mange dage dette svarer til. Det skal samtidig oplyses, til hvilken fond beløbet er indbetalt. Fonden udbetaler beløbet til lønmodtageren, når Beskæftigelsesministeriets Feriekontor har truffet afgørelse herom.

Kapitel 10

Renter ved for sen afregning af statens andel af de uhævede feriepenge

§ 28. Statens andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. lovens § 36, stk. 2, skal afregnes til statskassen senest den 10. december efter ferieårets udløb. Modtager fonden først de uhævede feriepenge på et senere tidspunkt end den 15. november efter ferieårets udløb, jf. lovens § 36, stk. 3, skal fonden afregne de uhævede feriepenge til statskassen inden den 10. i den måned, der følger efter indbetalingstidspunktet.

Stk. 2. Ved forsinket indbetaling af statens andel af de uhævede feriepenge, skal fonden betale renter heraf med 1,5 pct. pr. påbegyndt måned.

Kapitel 11

Straffebestemmelser

§ 29. Lønmodtagere, arbejdsgivere og disses organisationer, og den, der administrerer beløb omfattet af lovens § 36, stk. 2, straffes med bøde for manglende afgivelse af oplysninger, jf. lovens § 43, stk. 1.

Stk. 2. Det er en betingelse for straf efter stk. 1, at Beskæftigelsesministeriets Feriekontor har fremsat anmodning om disse oplysninger til brug for sin myndighedsudøvelse, og at fristen for svar er udløbet, jf. § 26.

Stk. 3. Overtrædelse af § 27 straffes med bøde.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 12

Ikrafttræden m.v.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1285 af 14. december 2004 om ferie ophæves den 1. januar 2012. Kapitel 5 finder dog fortsat anvendelse for feriegodtgørelse optjent før 1. januar 2012, og som indberettes senest den 29. februar 2012, jf. § 15, stk. 2, i bekendtgørelse om FerieKonto.

Beskæftigelsesministeriet, den 15. december 2011

Søren Balslev

/ Jan Vinge Rasmussen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-parlamentet og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden.