Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om delpension

(Forhøjelse af delpensionsalder og forkortelse af delpensionsperiode m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om delpension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1096 af 16. november 2005, som ændret ved § 8 i lov nr. 523 af 24. juni 2005, lov nr. 1541 af 20. december 2006 og § 7 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:

»Delpensionsalderen er 60 år.«

2. I § 1 indsættes efter stk. 1 som nye stykker:

»Stk. 2. Delpensionsalderen er dog

1) 60½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1954 til og med den 30. juni 1954,

2) 61 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1954 til og med den 31. december 1954,

3) 61½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1955 til og med den 30. juni 1955,

4) 62 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1955,

5) 62½ år for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 30. juni 1956, og

6) 63 år for personer, der er født i perioden fra den 1. juli 1956 til og med den 31. december 1958.

Stk. 3. Delpension udbetales sidste gang for den måned, hvori  modtageren når  folkepensionsalderen,  jf. lov om social pension, eller ved pågældendes død.«

Stk. 2-5 bliver herefter stk. 4-7.

3. I § 1, stk. 3, der bliver stk. 5, ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

4. I § 1, stk. 4, der bliver stk. 6, ændres »§§ 2-4 c« til: »§§ 2-4 d«.

5. I § 4, stk. 2, ændres »stk. 9« til: »stk. 10«.

6. § 4 a affattes således:

»§ 4 a. Der foretages nedsættelse af delpensionen på grund af opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt pensionsordninger omfattet af afsnit I i pensionsbeskatningsloven, dog ikke pensioner omfattet af § 2, nr. 3, og § 2, nr. 4, litra c-f. Reglerne gælder endvidere for tilsvarende udenlandske pensionsordninger. Der foretages dog ikke nedsættelse af delpensionen som følge af udbetaling af pension udbetalt efter lovgivningen i en anden EU/EØS-medlemsstat og omfattet af og beregnet efter forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger samt for samordnet pension i henhold til indgået overenskomst med et andet land.

Stk. 2. Pengeinstitutter,  livsforsikringsselskaber  og  pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., har pligt til at foretage indberetning af værdien af de omfattede pensionsrettigheder, kort tid før personen når delpensionsalderen. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger indberettes en beregnet årlig livsvarig ydelse ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger indberettes depotet. Nærmere bestemmelser om indberetningen, herunder om tidspunktet for indberetningen, fastsættes af skatteministeren efter forhandling med beskæftigelsesministeren. Reglerne om redegørelse for indeholdelsen efter skattekontrollovens § 8 B, stk. 1 og 2, § 8 F, stk. 1, jf. § 14, stk. 2, og kildeskattelovens §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse på indberetninger efter 1. pkt. Indberetning sker elektronisk til told- og skatteforvaltningen.

Stk. 3. Ved behandling af ansøgningen om delpension indhenter kommunen oplysninger fra told- og skatteforvaltningen om ansøgerens pensionsordninger og opgør den samlede værdi af ansøgerens pensionsordninger på tidspunktet før delpensionsalderen. Opgørelsen foretages på grundlag af oplysninger, jf. stk. 2, om de i stk. 1, 1. pkt., nævnte ordninger samt på grundlag af erklæring afgivet af ansøgeren om værdien af pensionsopsparingen, umiddelbart før personen når delpensionsalderen, af de i stk. 1, 2. pkt., nævnte pensioner, pensioner omfattet af pensionsbeskatningslovens § 2, nr. 2, samt pensioner omfattet af firmapensionskasselovens § 1, stk. 2, nr. 2-4, og § 2, stk. 3-5. For pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger oplyser ansøgeren en beregnet  årlig  livsvarig ydelse  ved udbetaling fra delpensionsalderen. For alle øvrige pensionsordninger oplyses depotet. Ansøgeren har endvidere pligt til over for kommunen at erklære, om oplysningerne, der er indberettet efter stk. 2, er fyldestgørende.

Stk. 4. For personer, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, nedsættes delpensionen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger. Nedsættelsen foretages med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 3, 3. pkt., og stk. 2, 2. pkt. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 2, 3. pkt. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 60 pct. af det beregnede beløb, der overstiger et fradragsbeløb på 14.200 kr. årligt (2012-niveau), jf. dog stk. 8. Nedsættelsen efter denne bestemmelse foretages, uanset om pensionen udbetales i delpensionsperioden, jf. dog stk. 7.

Stk. 5. En person, der overgår til delpension tidligere end 3 år før folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, og som efter delpensionsalderen indbetaler på en pensionsordning efter § 15 A i pensionsbeskatningsloven, skal løbende have opgjort værdien heraf ved enhver indbetaling til ordningen. Principperne i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse. Pensionsopgørelsen indgår i beregningen efter stk. 4. Kommunalbestyrelsen har pligt til at foretage nedsættelse af delpensionen efter stk. 4 i forbindelse med hver yderligere indbetaling på pensionsordningen. Bestemmelsen finder tilsvarende anvendelse for personer, der er omfattet af stk. 8.

Stk. 6. Ved indbetaling efter delpensionsalderen på en pensionsordning efter § 15 A i pensionsbeskatningsloven har pengeinstitutter, livsforsikringsselskaber og pensionskasser m.v. samt offentlige myndigheder, der forvalter pensionsordninger, som er omfattet af stk. 1, 1. pkt., pligt til at foretage indberetning ved hver indbetaling frem til folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Principperne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse. Personer, der modtager delpension, har en tilsvarende pligt over for kommunalbestyrelsen til at oplyse om indbetalinger på disse pensionsordninger.

Stk. 7. For alle, der overgår til delpension, medfører løbende udbetaling af pension (inklusive tillæg), som er led i et ansættelsesforhold, nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, hvor den kommer til udbetaling i delpensionsperioden. Nedsættelsen sker med 45 pct. af det udbetalte pensionsbeløb, jf. dog stk. 9.

Stk. 8. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, foretages nedsættelsen for pensionsordninger med løbende livsvarige udbetalinger med udgangspunkt i et beløb, der svarer til 80 pct. af den indberettede beregnede livsvarige årlige ydelse, jf. stk. 4. For alle øvrige ordninger beregner kommunen en årlig ydelse som 5 pct. af det indberettede depot, jf. stk. 4. Delpensionen nedsættes i hele delpensionsperioden med 80 pct. af det beregnede beløb.

Stk. 9. For personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1956 til og med den 31. december 1958, medfører løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som er led i et ansættelsesforhold, uanset stk. 8 nedsættelse af delpensionen fra det tidspunkt, hvor den kommer til udbetaling. Nedsættelsen sker med 64 pct. af det udbetalte pensionsbeløb.

Stk. 10. Beregningen af delpension tager udgangspunkt i et årligt basisbeløb svarende til 82 pct. af sygedagpengenes højeste beløb, jf. § 4, stk. 1. Beløbet beregnet efter stk. 4, 5 og 7-9 fratrækkes i basisbeløbet for delpension, hvorved det individuelle basisbeløb for den enkelte ansøger fremkommer. Den årlige delpension udgør 1/37 af det individuelle basisbeløb for hver hele time, den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid nedsættes.

Stk. 11. Fradragsbeløbet efter stk. 4 reguleres med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Beløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb.

Stk. 12. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.

Stk. 13. Erhvervs- og vækstministeren kan, jf. § 74 j, stk. 13, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., fastsætte nærmere regler om beregningsforudsætninger med hensyn til nedsættelse af delpension på grund af pensionsopsparing.«

7. Efter § 4 c indsættes før overskriften før § 5:

»§ 4 d. Pensionsopgørelsen, jf. § 4 a, tillægges pensionsbeløb, som i overensstemmelse med den pågældende pensionsordnings aldersvilkår er udbetalt efter personens fyldte 60. år, men inden delpensionsalderen, jf. § 1, stk. 2. Reglerne i § 4 a, stk. 2-9, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Reglerne i stk. 1, 1. pkt., finder ikke anvendelse for udbetaling af pension, i det omfang pensionen har medført fradrag i udbetalte dagpenge.

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administrationen af denne bestemmelse.«

8. § 11, stk. 2, ophæves.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. januar 2012.

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Mette Frederiksen