Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

I medfør af § 4, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 510 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 578 af 1. juni 2010, fastsættes:

§ 1. Den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion omfatter uddannelser med funktions- og kompetencefællesskaber inden for følgende overordnede beskæftigelsesområder:

1) Tryk, print og færdiggørelse, hvor jobbet er rettet mod varetagelse af teknisk grafiske arbejdsfunktioner i virksomheder, der helt eller delvist producerer trykt kommunikation.

2) Foto, video, film, tv-produktion og lyd.

3) Teknisk og kreativ medieproduktion, hvor jobbet er rettet mod tekniske og kreative arbejdsfunktioner som design, prepress og premedia, tilrettelæggelse og planlægning samt publicering inden for trykt og digital kommunikation.

4) Animation, web-produktion, kreativ digital produktion.

5) Skilteproduktion fra design til opsætning.

§ 2. Følgende erhvervsuddannelser er henført til denne indgang:

1) Digital media, jf. bilag 1.

2) Film- og tv-produktionsuddannelsen, jf. bilag 2.

3) Fotograf, jf. bilag 3.

4) Grafisk tekniker, jf. bilag 4.

5) Mediegrafiker, jf. bilag 5.

6) Skiltetekniker, jf. bilag 6.

7) Web-integrator, jf. bilag 7.

Stk. 2. For de i stk. 1, nr. 1 – 3 og nr. 5, nævnte uddannelser, er der adgangsbegrænsning til skoleundervisningen for elever uden uddannelsesaftale.

Stk. 3. Grundforløbet kan ikke erstattes af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed (ny mesterlære) i den i stk. 1, nr. 2, nævnte uddannelse.

Stk. 4. Det er en betingelse for optagelse i de i stk. 1, nr. 2 – 5, nævnte uddannelser, at eleven forinden har gennemført en farvesynstest. For den i stk. 1, nr. 2, nævnte uddannelse, skal eleven tillige have gennemført en høretest. Skolen vejleder eleverne om betydningen af de opnåede testresultater.

§ 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 10 uger i den i § 2, nr. 6, nævnte uddannelse.

Stk. 2. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 20 uger i de i § 2, nr. 2 og 3, nævnte uddannelser.

Stk. 3. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 22 uger i den i § 2, nr. 7, nævnte uddannelse.

Stk. 4. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 25 uger i den i § 2, nr. 4, nævnte uddannelse.

Stk. 5. Den vejledende varighed af skoleundervisningen i den obligatoriske del af grundforløbet er 40 uger i de i § 2, nr. 1 og 5, nævnte uddannelser.

§ 4. De fælles kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen, er, at eleverne kan:

1) fremstille produkter, anvende teknikker samt forholde sig til koncepter og idéer, der er relevante for indgangens uddannelser på et grundlæggende niveau,

2) arbejde med kommunikation, herunder anvende typisk forekommende informationsteknologiske værktøjer, der er relevante for indgangens uddannelser på et grundlæggende niveau,

3) udvælge og anvende hensigtsmæssige materialer, værktøjer, udstyr og maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver inden for indgangens uddannelser,

4) anvende den tekniske dokumentation, som er relevant for indgangens uddannelser i forbindelse med udførelse af jobområdernes arbejdsopgaver,

5) arbejde på en sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde i henhold til gældende regler,

6) forholde sig til egen rolle i virksomhedsorganisationer, der er relevante for indgangens uddannelser, og samarbejde med forskellige faggrupper, og

7) udføre simpel kvalitetskontrol af eget arbejde.

Stk. 2. For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb inden for fællesindgangen skal eleverne tillige opfylde målene for følgende grundfag:

1) Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, 0,5 uge.

2) Informationsteknologi, niveau F.

Stk. 3. Yderligere krav om kompetencemål, der er særlige for overgangen til skoleundervisning i det enkelte hovedforløb, er fastsat i bilagene til bekendtgørelsen.

§ 5. For uddannelserne og undervisningen gælder i øvrigt de regler, der er fastsat for erhvervsuddannelserne i almindelighed.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 137 af 28. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion ophæves.

Stk. 3. Bestemmelserne i den i stk. 2 nævnte bekendtgørelse finder fortsat anvendelse for elever, der er begyndt på en uddannelses grundforløb eller hovedforløb, således at eleven kan gennemføre henholdsvis grundforløbet eller hovedforløbet efter de hidtil gældende regler, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter de hidtil gældende regler.

Undervisningsministeriet, den 23. februar 2011

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Dennis Lindberg Laursen


Bilag 1

Digital Media

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen inden for digital media har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Animation og modellering af produkt- og procesvisualisering.

2. Design, produktion og integration i forbindelse med fremstilling af digitale kommunikationsprodukter, som kan distribueres via forskellige typer af digitale platforme.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens specialer.

1.3. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Multimedie integrator.

2. Multimedie animator.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen til multimedie integrator og multimedie animator varer 3 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 40 uger for begge specialer.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. skabe, manipulere og distribuere mindre grafikfiler, der indeholder forskellige former for billedmanipulation under anvendelse af et professionelt billedbehandlingsprogram, samt indscanne billeder,

2. deltage i produktionsplanlægning i form af udarbejdelse af synops, manus og storyboard og kan skelne mellem tekniske formater og deres anvendelsesmuligheder til forskellige opgavetyper,

3. anvende elementær kamera- og optageteknik og kan overføre filer til et computer- og redigeringsprogram herunder anvende de grundlæggende funktioner i et videoredigeringsprogram samt sammenkæde en række forskellige sekvenser i et videoredigeringsprogram,

4. konsolidere forskellige produktioner i relevante filformater og eksportere dem til forskellige lagermedier og distributionsformer,

5. udvise en fundamental forståelse for 3D og kan arbejde med 3D-visualisering i et 3D-program,

6. formidle et visuelt budskab og fremstille en præsentation, som er visualiseret med stillbilleder eller simple produktanimationer,

7. arbejde med grundlæggende programmering og forfatterværktøjer samt udvikle og designe enkle digitalt bårne kommunikationsprodukter,

8. deltage i arbejdet med konkrete opgaver fra idé til færdigt produkt på baggrund af forståelse for sammenhængen i digital medieproduktion i samarbejde med andre og i denne forbindelse inddrage viden om animation, visualisering, medieintegration og web-produktion,

9. anvende faglige og tekniske termer på både dansk og relevant fremmedsprog, svarende til grundfaget Engelsk, niveau E, i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver inden for digital media-området og

10. udvise en fundamental forståelse for innovative og kreative processer samt for forholdet mellem farve, form og funktion, svarende til grundfaget Design, niveau F.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleverne, ud over de i afsnit 3.1. nævnte kompetencemål, tillige opnå beståkarakter i grundforløbsprøven.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.4., er, at eleverne kan:

1. anvende storyboard og flowchart som redskaber i en planlægningsproces som en del af produktionsforberedelsen med henblik på at opnå en vellykket kommunikationsløsning,

2. designe og formgive såvel skærmbaserede kommunikationsopgaver som 3D objekter,

3. udføre arbejdsopgaver, der indeholder forskellige former for billedmanipulation, herunder indscanning af billeder ved hjælp af et professionelt billedbehandlingsprogram,

4. udføre programmeringsopgaver der omfatter produktion af dynamiske websider og interaktive multimedieapplikationer,

5. udføre 3D produktioner, der indeholder modellering, simpel lyssætning samt forskellige mappingtyper,

6. udføre produktionsopgaver i forfatterværktøjer, der indeholder scripting og flere medietyper, til afvikling på forskellige distributionsplatforme,

7. fremstille video- og lydproduktioner til brug i forbindelse med distribution på forskellige digitale distributionsplatforme,

8. producere websider under hensyntagen til gældende standarder og normer,

9. udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed,

10. implementere applikationer samt server-side scripting og databaser som led i en produktionsopgave,

11. implementere applikationer fra forfatterværktøjer i web-produktioner og skabe sammenhæng med databaser og andre dataformer,

12. integrere applikationer i dynamiske web-sites og kontrollere dataoverførsel fra og til applikationer/servere,

13. udføre produktionsopgaver, der indeholder design af skærmbaserede kommunikationsløsninger under hensyn til det ønskede visuelle indtryk, budskab, indhold og målgruppe,

14. udføre produktionsopgaver, der indeholder forskellige former for billedjustering og billedmanipulation ved hjælp af et professionelt billedbehandlingsprogram,

15. konfigurere og vedligeholde en web-server, herunder tilpasse serverens funktionalitet,

16. bearbejde mediefiler og udføre streaming under anvendelse af forskellige medieformater og kompressionsteknikker,

17. udføre 3D-modellering af produkter, processer samt komplekse organiske objekter,

18. udføre animationer med udgangspunkt i fremstillede 3D-objekter og modeller samt andet materiale,

19. udføre texturering og mapping i forbindelse med komplicerede overflader og

20. gennemføre lyssætning, rendering og billedbehandling i forbindelse med produktionsopgaver, der indeholder lyssætning til at skabe stemninger med og matche lys i real-time foottage samt anvende keying og compositing.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 9, gælder for begge specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10 – 16, gælder for uddannelsens speciale multimedie integrator.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 17 – 20, gælder for uddannelsens speciale multimedieanimator.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af en bunden opgave og en projektopgave med dertil hørende mundtlig fremlæggelse. Opgaverne til prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.1.1.1. Begge specialer indeholder en bunden opgave, der omfatter kompetencemålene for hovedforløbet. Opgaven løses inden for en varighed af 24 klokketimer. De hjælpemidler, der er benyttet i undervisningen, må anvendes ved løsning af opgaven.

6.1.1.2. Specialet multimedie integrator indeholder en projektopgave, der omfatter problemformulering samt en produktion bestående af en website og/eller Cd-rom, produktionsplan, funktionsbeskrivelse og en projektdagbog. Projektopgaven udarbejdes inden for 4 undervisningsuger. Projektdokumentationen afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne.

6.1.1.3. Specialet multimedie animator indeholder en projektopgave, der omfatter problemformulering, en kopi af produktionen, storyboard, produktionsplan, diverse karakterdesign og skitser, en projektdagbog og eventuelt funktionsbeskrivelse. Projektopgaven udarbejdes inden for 4 undervisningsuger. Projektdokumentationen afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne.

6.1.1.4. I begge specialer afholdes der en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektforløbet og projektopgavens produkt- og projektdokumentation. Prøven varer 20 minutter inklusiv votering.

6.1.2. Ved bedømmelsen af prøverne i afsnit 6.1.1. giver læreren og censorerne en karakter for den bundne opgave og en karakter for projektopgaven inklusiv den mundtlige prøve.

6.1.3 . Eleven har bestået, når der er opnået beståkarakter for hver af de opgaver, der indgår i prøven.

6.1.4. Den endelige karakter for den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af de i afsnit 6.1.3. nævnte karakterer.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.2.1. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.3. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.4. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.


Bilag 2

Film- og tv-produktionsuddannelsen

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Film- og tv-produktionsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Selvstændig, innovativ og kreativ udførelse af alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for uddannelsen under iagttagelse af gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

2. Selvstændig og effektiv planlægning og varetagelse af almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen på grundlag af teknisk faglige, kreative, innovative almene og personlige kompetencer.

3. Identifikation af tekniske og andre fejl samt videreformidling af disse.

4. Beherskelse af planlægningsredskaber og videreformidling af et planlagt audio-visuelt forløb til medarbejdere og udenforstående.

5. Sikring af optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål.

6. Kreativ opgaveløsning, planlægning, strukturering af arbejdsprocesser og løsning af uforudsete problemer.

7. Analyse og forståelse af audio-visuelle udtryk i deres historiske og kulturelle kontekst.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Film- og tv-assistent.

2. Film- og tv-produktionstekniker.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Film- og tv-produktion.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1 varer 2 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 25 uger. Trin 2 varer 2 år og 6 måneder. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 25 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. udføre enkle arbejdsopgaver indenfor kameraarbejde, belysning, lyd og redigering,

2. anvende professionelt produktionsudstyr til film- og tv-produktion og har kendskab til film/tv-branchens terminologi, materialer og arbejdsrutiner,

3. arbejde med gængse digitale platforme til billedbehandling.,

4. arbejde med grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation,

5. udvælge og anvende hensigtsmæssige materialer og udstyr til udførelse af enkelte arbejdsopgaver indenfor film- og tv-produktion,

6. overføre teori til praksis og omvendt, herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsmetoder under vejledning,

7. arbejde med produkter, koncepter og ideer, som er relevant for film- og tv-produktion og

8. udføre arbejdsopgaverne sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler og på en ergonomisk hensigtsmæssig måde.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer, tillige opfylde målene for grundfaget Engelsk, niveau F.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.3., er, at eleverne kan:

1. udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, specialet retter sig mod selvstændigt, innovativt og kreativt.

2. identificere tekniske og andre fejl og kommunikere disse videre,

3. assistere ved arbejdsfunktioner vedrørende kamerauplining, belysningsopgaver, gripfunktioner og produktionskoordinering,

4. beherske planlægningsredskaber og kommunikere et planlagt audiovisuelt forløb til medarbejdere og udenforstående,

5. sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål,

6. arbejde selvstændigt og i teams,

7. vise kreativitet og være innovativ i opgaveløsningen,

8. analysere og forstå audiovisuelle udtryk i deres historiske og kulturelle kontekst,

9. planlægge og strukturere arbejdsprocesser herunder løse uforudsete problemer og

10. selvstændigt og kreativt gennemføre planlægning, tilrettelæggelse, optagelse, bearbejdning og afvikling af produktioner samt medvirke ved udarbejdelsen af databaserede, integrerede medieprodukter.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 9, gælder for alle trin i uddannelsen og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, film- og tv-assistent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve består af en individuel, skriftlig prøve samt en mundtlig eksamination, der tager udgangspunkt i en case inden for det specialefag, eleven har valgt. Spørgsmålene fordeles ved lodtrækning.

6.2.2. Den skriftlige prøve udarbejdes inden for en varighed af 3 timer. Den mundtlige prøve varer 30 minutter, inklusiv votering. Eleverne har en forberedelsestid på 45 minutter til den mundtlige prøve.

6.2.3. Ved bedømmelsen giver læreren og de to censorer hver en karakter. Den endelige karakter fremkommer som et gennemsnit af de 3 afgivne karakterer.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1, film- og tv-assistent, skal prøven være bestået.

6.4. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, film- og tv-produktionstekniker, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.4.1. Svendeprøven består af en individuel skriftlig opgave, en mundtlig prøve samt en praktisk opgave.

6.4.1.1. Den individuelle skriftlige opgave løses inden for en varighed af 4 timer. Opgaveløsningen bedømmes af en lærer og 2 censorer, der er udpeget af det faglige udvalg.

6.4.1.2. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens portfolio (indsamlede arbejder gennem hele uddannelsesforløbet), og har maksimum 45 minutters varighed. Prøven gennemføres af en lærer og 2 censorer, der er udpeget af det faglige udvalg.

6.4.1.3. Den praktiske opgave består af en fri fagopgave i form af en produktion og har en varighed på mindst 3 minutter og højst 15 minutter. Opgaven bedømmes af en lærer og indtil 4 censorer, der er udpeget af det faglige udvalg.

6.4.2. Ved bedømmelsen giver læreren og censorerne en karakter for henholdsvis den skriftlige opgave, den mundtlige eksamination over portfolio og for den frie, praktiske projektopgave. Der afgives en karakter for hver af de tre prøver. Den endelige karakter fremkommer som et gennemsnit af de tre afgivne karakterer.

6.4.3. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter for henholdsvis den skriftlige opgave, den praktiske projektopgave samt for den mundtlige eksamination over portfolio.

6.5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2, film- og tv-produktionstekniker, skal prøven være bestået.

6.7 Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 3

Fotograf

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til fotograf har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Valg af hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave.

2. Kreativ, idéudviklende og rationel varetagelse af arbejdet under hensyntagen til økonomi, kundekrav, tid, kvalitet og sikkerhed.

3. Sikring af optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål og i overensstemmelse med den påtænkte distributionsform.

4. Analyse af billedmæssige udtryk til et visuelt budskab og forståelse af disse i deres stilmæssige og kulturelle kontekst.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Fotograf.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 4 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 40 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. betjene gængs professionelt udstyr til belysning, optagelser og bearbejdning af fotografiske billeder,

2. arbejde med gængse digitale platforme til billedbehandling,

3. arbejde med grundlæggende æstetiske, sansemæssige og kompositoriske grundregler for visuel kommunikation,

4. udvælge og anvende hensigtsmæssige materialer og udstyr til udførelse af enkelte arbejdsopgaver indenfor fotografisk produktion,

5. forstå faglige termer indenfor det fotografiske område på engelsk,

6. overføre teori til praksis og omvendt, herunder anvende hensigtsmæssige arbejdsmetoder under vejledning og

7. arbejde med produkter, koncepter og ideer, som er relevant for fotografisk produktion.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over de i punkt 3.1. nævnte kompetencer, tillige bestå grundfaget Engelsk, niveau F.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. udføre alle arbejdsprocesser, der forekommer inden for det område, uddannelsen retter sig mod selvstændigt, innovativt og kreativt

2. opnå kendskab til fotografisk teknik, metode og arbejdsprocesser i forbindelse med afsendelsen af visuelle budskaber og selvstændigt, innovativt og kreativt producere fotografiske løsninger med stor kommunikationsværdi,

3. opnå teknisk faglige, kreative, innovative almene og personlige kompetencer, sådan at vedkommende selvstændigt og effektivt kan planlægge og varetage almindeligt forekommende arbejdsopgaver inden for uddannelsen,

4. opnå kendskab til kreativ, innovativ og kommunikativ billedfremstilling, samt de merkantile og sociale sammenhænge i samfundet, der er nødvendige for erhvervets udførelse,

5. vælge hensigtsmæssigt udstyr og arbejdsprocedure i forhold til intentionen med en given fotografisk opgave,

6. arbejde kreativt, innovativt og rationelt under hensyntagen til økonomi, kundekrav, tid, kvalitet og sikkerhed samt sikre optimal teknisk kvalitet i relation til det påtænkte anvendelsesformål og i overensstemmelse med den påtænkte distributionsform,

7. arbejde selvstændigt og i teams samt vise kreativitet i opgaveløsningen, herunder være omstillingsparat og fleksibel samt planlægge og strukturere arbejdsprocesser og løse uforudsete problemer og

8. analysere billedmæssige udtryk til et visuelt budskab og forstå dem i deres stilmæssige og kulturelle kontekst.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven påbegyndes inden for uddannelsens sidste 6 måneder.

6.1.1. Prøven består af en mundtlig prøve samt en obligatorisk og valgfri projektopgave. Prøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.1.2. Den mundtlige prøve tager udgangspunkt i elevens portfolio og har en varighed af højst 45 minutter.

6.1.3. Projektopgaven består af en obligatorisk og en valgfri opgave inden for det bundne specialefag fotografisk præsentationsteknik. Den obligatoriske opgave består i tilrettelæggelse og gennemførelse af en udstillingspræsentation af et antal fotografier i posterformat, som eleven producerer med udgangspunkt i egne, eksisterende optagelser. Den valgfri opgave vælges inden for en elektronisk præsentation af udvalgte egenoptagelser, en trykt/printet præsentation af udvalgte egenoptagelser eller en kombination af disse. Den tilladte tid til løsning af projektopgaverne, samt hvilke hjælpemidler der kan benyttes, fastsættes i forbindelse med udarbejdelsen af opgaverne.

6.1.4. Elevernes løsning af prøven bedømmes af en lærer og indtil 4 skuemestre (censorer) der er udpeget af det faglige udvalg. Svendeprøvekarakteren fremkommer som et gennemsnit af de i afsnit 6.1.1. nævnte prøver, hvor karakteren for den mundtlige eksamination, portfolio, tæller 2/3, og karakteren for projektopgaverne tæller 1/3. Læreren og skuemestrene meddeler eleven eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige karakter er beregnet.

6.1.5. Prøven er bestået, når eleven har opnået beståkarakter i både den mundtlige eksamination og i hver af projektopgaverne.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt område- og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne for faget.

6.3. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 4

Grafisk tekniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til grafisk tekniker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområde: Varetagelse af teknisk grafiske arbejdsfunktioner inden for tryk, print og færdiggørelse i virksomheder, der helt eller delvist producerer trykt kommunikation.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Grafisk tekniker.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 3 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 20 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. planlægge, gennemføre og kontrollere simple teknisk grafiske arbejdsopgaver på baggrund af et grundlæggende kendskab til grafisk produktion og workflow,

2. anvende værktøj og betjene udstyr til fremstilling af teknisk grafiske opgaver inden for uddannelsesområdet,

3. håndtere materialer og hjælpemidler, herunder agere ansvarligt og bevidst i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø svarende til målene i grundfaget Arbejdsmiljø, modul 1,

4. anvende gængse informationsteknologiske værktøjer til brug for informationssøgning, kommunikation og præsentation svarende til målene for grundfaget Informationsteknologi, niveau E,

5. arbejde med elementer i billed-, illustrations- og tekstfiler til brug for udførelsen af simple teknisk grafiske opgaver,

6. modtage og anvende faglig vejledning i forhold til udførelsen af simple teknisk grafiske arbejdsopgaver og

7. bidrage konstruktivt til en fælles drøftelse eller løsning af en problemstilling i forhold til grafisk produktion og workflow i samarbejde med andre.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1., have gennemført nedenstående grundfag:

1. Dansk, niveau F.

2. Engelsk, niveau F.

3. Naturfag, niveau F.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. planlægge, gennemføre og kontrollere teknisk grafiske arbejdsopgaver selvstændigt på baggrund af viden om grafisk produktion og workflow,

2. anvende værktøj og betjene forskellige typer af udstyr til fremstilling af teknisk grafiske produkter,

3. foretage bevidste valg samt håndtere materialer og hjælpemidler, herunder agere ansvarligt og bevidst i forhold til sikkerhed og arbejdsmiljø,

4. anvende gængse informationsteknologiske værktøjer til brug for informationssøgning og udførelse af teknisk grafiske arbejdsopgaver,

5. dokumentere faglige problemstillinger inden for grafisk produktion og workflow og

6. indgå i et samarbejde med andre og selvstændigt og konstruktivt bidrage til en fælles drøftelse eller løsning af en problemstilling i forhold til grafisk produktion og workflow.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en projektopgave og en portfolio. Prøven tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.1.2. Den mundtlige prøve varer 45 minutter, inklusiv votering, og består af elevens præsentation af projektopgave og portfolio samt en eksamination heri. Elevens præstation bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. Der gives en samlet karakter for prøven. Som hjælpemiddel kan medbringes håndbøger, kompendier og egne notater.

6.1.3. Projektopgaven og portfolien skal vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Projektopgaven tager udgangspunkt i en konkret faglig problemstilling på elevens praktikvirksomhed eller en anden virksomhed inden for uddannelsesområdet. Projektopgaven løses inden for en varighed af 46 klokketimer. Portfolien indeholder eksempler på elevens egne arbejder samt andre grafiske produkter indsamlet af eleven under praktikuddannelsen og skoleundervisningen.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemføre efter reglerne om faget.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 5

Mediegrafiker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til mediegrafiker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Varetagelse af teknisk og kreativ medieproduktion som design, prepress og premedia i virksomheder og afdelinger, der beskæftiger sig med produktion af trykt og digital kommunikation.

2. Tilrettelæggelse og planlægning samt publicering inden for trykt og digital kommunikation.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Mediegrafisk assistent.

2. Mediegrafiker.

1.4. Uddannelsen afsluttes med specialet: Mediegrafiker.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsens trin 1, mediegrafisk assistent, varer 3 år, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 10 uger. Uddannelsens trin 2 varer 1 år. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 5 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, og i mindst 1 skoleperiode med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. arbejde med grafisk design og layout, herunder idéudvikle, designe og fremstille trykte og digitale produkter,

2. anvende et professionelt ombrydningsprogram og dets grundlæggende funktioner, og i den sammenhæng inddrage de grundlæggende regler, begreber og termer i forbindelse med typografi og ombrydning,

3. anvende billedbehandlingsudstyr samt billed- og illustrationsprogrammer til brug for fremstilling af trykte og digitale produkter,

4. anvende gængse informationsteknologiske værktøjer til informationssøgning, kommunikation samt til fremstilling af trykte og digitale produkter, svarende til grundfaget Informationsteknologi, niveau E,

5. udvise en grundlæggende forståelse for grafiske produktionsteknologier og -processer samt anvende kvalitetsparametre, der knytter sig dertil,

6. anvende viden om medietyper, produktionsmetoder og materialer, samt i forhold til valg af medietype og design anvende viden om markedsføring og målgrupper,

7. benytte sig af gængse danske retskrivningsregler,

8. modtage og anvende faglig vejledning i forhold til udførelsen af arbejdsopgaver inden for trykt og digital kommunikation,

9. indgå i et samarbejde med andre og bidrage konstruktivt til en fælles drøftelse eller løsning af en problemstilling i forhold til grafisk produktion og workflow,

10. foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser samt medvirke til at tilrettelægge arbejdet med henblik på at forebygge fysiske og psykiske belastninger, svarende til målene i grundfaget Arbejdsmiljø, modul 1, og

11. tilegne sig viden om relevante materialers oprindelse, egenskaber og anvendelsesmuligheder.

3.2.For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, ud over at opfylde kompetencemålene i afsnit 3.1., have gennemført nedenstående grundfag:

1. Dansk, niveau E.

2. Design, niveau C.

3. Engelsk, niveau E.

4. Samfundsfag, niveau F.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.3., er, at eleverne kan:

1. planlægge, gennemføre og kontrollere mediegrafiske arbejdsopgaver selvstændigt, herunder betjene det i virksomheden sædvanligt forekommende udstyr og programmel inden for arbejdsområdet,

2. anvende viden om informationsteknologi, grafisk produktion og workflow samt kvalitetsstyring i forbindelse med produktion af trykt og digital kommunikation,

3. anvende viden om kommunikation samt forestå kundekontakt,

4. varetage et grafisk workflow og udføre produktion inden for prepress til trykt kommunikation og premedia til digital kommunikation samt arbejde med grafisk design til trykt og digital kommunikation,

5. forestå rådgivning af kunder og har grundlæggende kendskab til kalkulation og budgetudarbejdelse i forbindelse med produktion af trykt og digital kommunikation,

6. arbejde med grafisk design, typografi, grafik og billedbehandling og arbejde i teams og varetage kvalitets- og produktionsstyring ved produktion af trykt og digital kommunikation, og

7. varetage tilrettelæggelse og produktion inden for enten prepress til trykt kommunikation eller premedia til digital kommunikation.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 5, gælder for uddannelsens trin 1.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 7, gælder for uddannelsens trin 2.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, mediegrafisk assistent, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven skal vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige kompetencemål for trinnet og kan bestå af forskellige teoretiske og praktiske opgaver. Der afgives én karakter for prøven. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 2, mediegrafiker, afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør samtidig en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Prøven er en mundtlig prøve over elevens portfolio, hvori indgår resultatet af en prøve afholdt af skolen, jf. afsnit 6.4. Sidstnævnte prøve skal vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige kompetencemål for uddannelsen og kan bestå af forskellige teoretiske og praktiske opgaver.

6.3.2. Den mundtlige prøve varer i alt 60 minutter, inklusiv gennemgang af elevens portfolio, og består af elevens præsentation af sin portfolio og eksamination over denne. I bedømmelsesgrundlaget indgår elevens portfolio samt elevens præsentation af denne. Elevens præstation bedømmes af en lærer udpeget af skolen og 2 censorer udpeget af det faglige udvalg. Der gives én samlet karakter for prøven.

6.3.3. Portfolien skal vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. Kravene til portfolien tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 2. Portfolien indeholder eksempler på elevens egne arbejder samt andre grafiske produkter indsamlet af eleven under praktikuddannelsen og skoleundervisningen.

6.4. Prøven afholdt af skolen, jf. afsnit 6.2., og prøven der indgår i elevens portfolio, jf. afsnit 6.3.1., tilrettelægges af skolen inden for emner, som skolen har formuleret i samarbejde med det faglige udvalg.

6.5. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af alle karaktererne i hovedforløbet. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.6. For elever, der afslutter uddannelsens trin 1, mediegrafisk assistent, skal den afsluttende prøve som fastsat i afsnit 6.2. være bestået.

6.7. For elever, der afslutter uddannelsens trin 2, mediegrafiker, skal den afsluttende prøve som fastsat i afsnit 6.3. være bestået.

6.8. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.


Bilag 6

Skiltetekniker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til skiltetekniker har som overordnet formål., at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Selvstændig, kreativ, innovativ og rutineret planlægning, beskrivelse og udførelse af

korrekt skiltearbejde under hensyn til produktivitetsmæssige, æstetiske og formgivningsmæssige forhold.

2. Planlægning og udførelse af arbejdet sikkerhedsmæssigt korrekt med hensyn til arbejdspladsens arbejdsmiljø.

3. Forståelse for branchens ansvar for sikring af det nære, det omliggende og det globale miljø.

4. Samarbejde med andre faggrupper på arbejdspladsen med hensyn til planlægning, tilrettelæggelse og udførelse af arbejdsopgaverne.

5. Ansvarlighed, selvstændighed, fleksibilitet og engagement i udførelsen af fagets arbejdsopgaver.

6. Søgning efter og videreuddannelse med henblik på at sikre brancheudvikling, samt skabe grundlag for at etablere egen virksomhed.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Skiltetekniker.

2. Uddannelsens varighed og struktur

2.1. Uddannelsen varer mindst 3 år og højst 3 år og 6 måneder, inklusiv grundforløbet på 10 uger. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 25 uger. Uddannelsen afsluttes med den svendeprøve, som ligger tættest på 3 år og 3 måneder. Datoer for svendeprøver fastsættes i uddannelsesordningen.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleophold med mellemliggende praktikperioder.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. forstå sammenhængen mellem uddannelsens skoleophold og virksomhedspraktik,

2. deltage i skilteproduktionen på begynderniveau ud fra et kendskab til de love og regler,

der har betydning for produkternes udformning og opsætning og deltage i skiltevirksomhedens produktion ud fra et praktisk baseret grundlæggende kendskab til forskellige manuelle og digitale afbildingsteknikker til udformning af layouts,

3. anvende et grundlæggende kendskab til og har færdigheder i at vurdere, skelne, genkende, tegne og anvende skrifttyper digitalt i skilteproduktionen,

4. anvende et praktisk baseret grundlæggende kendskab til farvernes psykiske, fysiske, æstetiske samt digitale egenskaber i en skiltevirksomheds arbejdsopgaver,

5. foretage et hensigtsmæssigt materialevalg til en given skilteteknikeropgave ud fra et grundlæggende kendskab til de almindeligt forekommende materialer,

6. indgå i almindeligt forekommende arbejdsopgaver i en skiltevirksomhed under faglig vejledning og på baggrund af deres håndelag for og begyndende færdigheder indenfor skiltefagets grundlæggende arbejdsområder, discipliner og værktøjer,

7. anvende skiltefagets almindelige værktøjer, hjælpemidler og materiel sikkerhedsmæssigt korrekt og planlægge arbejdet på en sikkerheds- og sundhedsmæssig korrekt måde samt bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger,

8. anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker,

herunder foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser og

9. benytte begyndende forudsætninger til at kunne anskue og vurdere design under forskellige synsvinkler og til at kunne forholde sig til spørgsmål vedrørende design i både skiltefaglig og almen sammenhæng gennem introduktion til designbegrebet, designfunktioner og -processer.

3.2. For at påbegynde uddannelsens hovedforløb skal eleven, udover de i afsnit 3.1. nævnte kompetencer tillige opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads.

3.3. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleverne kan:

1. udføre skilteteknikeropgaverne i henhold til viden om de love og regler, der

har betydning for produkternes udformning og opsætning,

2. kommunikere selvstændigt med kunder og samarbejdspartnere ud fra et kendskab til

kundeservice, personlig optræden og kunder/samarbejdspartneres forventninger til en skiltevirksomhed,

3. agere hensigtsmæssigt i forhold til konfliktløsning indenfor branchen ud fra et kendskab til virksomhedsstruktur og opbygning af det danske aftalesystem,

4. anvende forskellige manuelle og digitale afbildningsteknikker til udarbejdelse af

layouts,

5. vurdere, skelne, genkende, tegne og kreativt anvende skrifttyperne digitalt selvstændigt

ud fra viden om relevante skrifttyper,

6. anvende digitale farvesystemer til digital farveplanlægning og farvesætning selvstændigt ud fra sin viden om farvernes psykiske, æstetiske og digitale egenskaber,

7. anvende farverne kreativt i skiltevirksomhedens produktion,

8. foretage korrekte materialevalg indenfor folier, printmedier, skiltematerialer, bundmaterialer, overfladebehandling, samt opsætnings- og vedhæftningsmaterialer på baggrund af en vurdering af en given opgave,

9. overholde gældende regler og sikkerhedsforskrifter i forbindelse med anvendelse og

bearbejdning af de relevante materialer, herunder søge informationer om materialers tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske specifikationer i skriftlige og elektroniske medier,

10. vurdere kvaliteten i eget arbejde i en selvevaluering, som inddrager plan, proces og arbejdsresultat under hensyn til gældende standarder og normer,

11. søge, finde og bearbejde informationer til brug ved produktionens planlægning og udførelse, herunder anvende IT-udstyr til planlægning af systematisk kvalitetskontrol og vedligehold,

12. anvende og vurdere sammenhængen mellem værktøj, udstyr, materialer og teknikker korrekt og med rationel arbejdstilrettelæggelse samt akkuratesse indenfor relevante IT-teknologier, scanning med efterfølgende digital bearbejdning, digital fotografering med efterfølgende digital bearbejdning, digital print på relevante medier og folieopgaver,

13. identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet samt udarbejde forslag til

problemløsning, blandt andet ved inddragelse af relevante arbejdsmiljøaktører, ud fra viden om sammenhænge i arbejdsmiljøet og det ydre miljø arbejde med disses betydning for sundhed og livskvalitet og forholde sig til den aktuelle debat herom,

14. anskue og vurdere design fra idé til det færdige produkt under forskellige synsvinkler ud fra en viden om og bevidsthed om designfunktioner og designprocesser,

15. forholde sig bevidst til spørgsmål vedrørende design i både skiltefaglig og almene

sammenhænge og

16. forstå og anvende engelsk i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Virksomhed og skole forpligter sig til at indgå i et praktikumsamarbejde, hvor elevarbejder i praktikperioderne indgår i det efterfølgende skoleophold.

5.3. Gennem hele uddannelsesforløbet udfylder eleven en logbog, som er udarbejdet af det faglige udvalg. Logbogen dokumenterer, hvilke praktikmål og fagdiscipliner, eleven har gennemført, samt på hvilket niveau disse er gennemført. Vurdering og dokumentation fastlægges i et samarbejde mellem elev og praktikvirksomhed og er underskrevet af begge parter ved afslutningen af hver praktikperiode.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det faglige udvalg fastsætter uddybende retningslinier til nedenstående bestemmelser.

6.2. Svendeprøven består af 8 praktiske opgaver i discipliner fra virksomhedspraktik, områdefag og specialefag samt 1 mundtlig prøve.

6.2.1. Svendeprøven løses indenfor en varighed af 8 arbejdsdage, hvoraf den sidste arbejdsdag anvendes til elevens præsentation af arbejdet samt til bedømmelse.

6.2.2. Prøven bedømmes af en svendeprøvekommission med to arbejdsgiver- og to arbejdstagermedlemmer. Kommissionen udpeges af det faglige udvalg. Eleven skal opnå beståkarakter som et samlet gennemsnit af de 8 opgaver og den mundtlige prøve.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hovedforløbets områdefag og bundne specialefag. Fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.4. Hvis eleven ikke består svendeprøven, tilbyder det faglige udvalg eleven en ny prøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse. Det faglige udvalg kan dispensere fra antal prøver, således at eleven i særlige tilfælde kan deltage i yderligere svendeprøver.

6.5. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.6. Prøvekarakteren fremgår af svendebrevet. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne bestået med ros, bronzemedalje og sølvmedalje.

6.7. Klager i forbindelse med en svendeprøve fremsendes inden 8 dage til det faglige udvalg.


Bilag 7

Web-integrator

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til web-integrator har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområde: Integration af tekst, billeder, grafik, lyd, animation og databaser til internethjemmesider.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsen.

1.3. Uddannelsen afsluttes med specialet: Web-integrator.

2. Uddannelsens varighed og struktur m.v.

2.1. Uddannelsen varer 1 år og 9 måneder, inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 49 uger.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktisk webintegration og produktion.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. skabe, manipulere og distribuere mindre grafikfiler, der indeholder forskellige former for billedmanipulation under anvendelse af et professionelt billedbehandlingsprogram samt indscanne billeder,

2. deltage i produktionsplanlægning i form af udarbejdelse af synops, manus og storyboard og kan skelne mellem tekniske formater og deres anvendelsesmuligheder til forskellige opgavetyper,

3. konsolidere forskellige produktioner i relevante filformater og eksportere dem til forskellige lagermedier og distributionsformer,

4. arbejde med grundlæggende programmering og forfatterværktøjer samt udvikle og designe enkle digitalt bårne kommunikationsprodukter og

5. arbejde med informationsteknologi svarende til grundfaget Informationsteknologi, niveau E.

3.2. Grundforløbsprøven skal være bestået.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at eleven kan:

1. integrere tekst, billeder, grafik, lyd, animation og databaser i forhold til fremstilling af dynamiske, komplekse og avancerede internetløsninger,

2. arbejde med navigationsdesign og fremstilling af internetsider ved hjælp af en grafisk editor,

3. udføre digital fotografering, scanning, billedbehandling og grafik til anvendelse i internetløsninger,

4. arbejde med objektorienteret programmering, relationsdatabaser og applikationsudvikling,

5. opsætte webserver, herunder tilpasning og vedligeholdelse af præfabrikeret e-handel software,

6. kommunikere aktivt og indgå i arbejdsfællesskaber, der arbejder med produktudvikling, produktion og service, og

7. tilegne sig forudsætninger for iværksætteri og innovation i forbindelse med opstart af egen virksomhed.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.1.1. Den afsluttende prøve består af en projektopgave omfattende en faglig relevant web-produktion samt en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven. Øvrige emner, der relaterer sig til fagområderne, kan indgå i eksaminationen. Ved bedømmelsen af prøven giver lærer og censor en samlet karakter for projektopgaven og den mundtlige prøve.

6.1.2. Projektopgaven løses inden for en varighed af op til 30 klokketimer, mens den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusiv votering.

6.2. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået beståkarakter i hvert enkelt områdefag og specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.

6.3. For elever, der afslutter uddannelsen, skal prøven som fastsat i afsnit 6.1. være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.5. For AMU-uddannelser, der gennemføres som valgfri specialefag eller erhvervsrettet påbygning, anvendes bedømmelsen ”Bestået/ Ikke bestået”.