Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik

I medfør af § 11, stk. 1, nr. 7, § 58, stk. 4, og § 61 d, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, som ændret ved lov nr. 100 af 10. februar 2009 samt § 84, stk. 1, i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler, fastsættes efter bemyndigelse i § 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 797 af 17. august 2009 om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv.:

§ 1. Indberetning af omsætningsoplysninger til Lægemiddelstyrelsens lægemiddelstatistikregister i henhold til bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om omsætning mv. af lægemidler mv. skal foretages som anført i bilag 1 og 2 til denne bekendtgørelse.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2011.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 816 af 28. august 2009 om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik ophæves.

Lægemiddelstyrelsen, den 14. februar 2011

Jytte Lyngvig

/ Anne-Marie Vangsted


Bilag 1

Beskrivelse af de oplysninger, der skal indsendes til Lægemiddelstyrelsen i elektronisk læsbar form

1. Generelt

De indsamlede oplysninger indgår i en lægemiddelstatistikdatabase til brug for udarbejdelse af statistik, analyser, prisindeks og overvågning af lægemiddelsalget i Danmark.

Afsnit 2 angiver de tekniske og indholdsmæssige krav til filer.

Afsnit 3 er en beskrivelse af - og en samlet oversigt over - oplysningerne, der skal indberettes. Afsnittet indeholder endvidere en oversigt over de enkelte felters placering i filen, længde og type mv.

Afsnit 4 indeholder en oversigt over koder og tabeller.

2. Krav til indberetningerne

2.1 Indberetningsmåde

2.1.1 Medmindre der forefindes en særlig aftale med Lægemiddelstyrelsen om, at der indberettes på anden måde, skal:

apoteker og sygehusapoteker indberette elektronisk til FTP-server via Medicinnettet.

forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr1) indberette elektronisk via FTP.lmsdetail.dk.

producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler indberette via indtastningsskema på www.lmsdetail.dk.

virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin2) indberette via FTP.lmsdetail.dk ved anvendelse af SSH File Transfer Protocol (SFTP).

øvrige indberetningspligtige indberette elektronisk via FTP.lmsdetail.dk.

Ved elektronisk indberetning via www.lmsdetail.dk og til FTP-server via Medicinnettet anvendes et brugernavn og password, der udleveres af Lægemiddelstyrelsen efter anmodning.

2.2 Indberetningsformater for de månedlige indberetninger

2.2.1 Ved elektronisk indberetning ved brug af FTP

Apoteker anvender følgende filnavn:

NUMFI.MM

hvor

»NUM» er den indberetningspligtiges nummer (3 cifre, evt. med foranstillede nuller),

»FI» er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og »MM» er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul).

Ved indberetning af salg af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, skal indberetningerne af den del af oplysningerne, der ikke indgår i apotekets samlede indberetning (jf. afsnittet ovenfor), ske i én samlet fil med følgende filnavn:

NUMFI.MMV

hvor

»NUM« er den indberetningspligtiges nummer (3 cifre, evt. med foranstillede nuller),

»FI« er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg (2 cifre, evt. med foranstillet nul), »MM« er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og »V« betyder, at det er en veterinær indberetning.

Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, der ikke er apotek, anvender følgende filnavn:

NNNNNNNNNN.MMV

hvor

»NNNNNNNNNN« er forhandlerens P-nummer (10 cifre), »MM« er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og »V« betyder, at det er en veterinær indberetning.

Virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 7 stk. 1, anvender følgende filnavn:

NNNNNNNNNN.MMH

Hvor

»NNNNNNNNNN« er forhandlerens P-nummer (10 cifre), »MM« er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og »H« betyder, at det en indberetning angående diacetylmorphin.

2.2.2 Sker indberetning i henhold til en særlig aftale med Lægemiddelstyrelsen, jf. punkt 2.1, oplyses de specifikke særlige krav til filens udformning ved aftalens indgåelse.

2.2.3 Følgende krav gælder for alle filer med de månedlige indberetninger:

 
Den første linie i filen (headerlinien) skal have følgende indhold:
Nr.
Type
Fra
Til
Længde
Beskrivelse af feltindhold
F1
A
1
6
6
Snitfladeidentifikation
F2
A
7
21
15
Edb–leverandøridentifikation
F3
A
22
26
5
Edb–systemets godkendelsesnummer
F4
N
27
32
6
Udskriftsdato (ÅÅMMDD)
F5
N
33
37
5
Den indberetningspligtiges nummer
F6
N
38
41
4
Omsætningsmåned/år (ÅÅMM)
F 7
N
42
53
12
Antal records på filen (000000000001–999999999999)
F 8
A
54
63
10
Indberetterens CVR-nummer

Felterne F1, F2, F3, F5 og F8 i headerlinien udfyldes efter følgende retningslinier:
Nr.
Feltindhold
Udfyldelse
F1
Snitfladeidentifikation
STAT06
F2
Edb-leverandøridentifikation
Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør
F3
Edb-systemets godkendelsesnummer
Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør
F5
Indberetternummer (udfyldes kun af apoteker)
Er indberetter ikke i besiddelse af et indberetternummer, udfyldes feltet med »00000«.
F8
Indberetterens CVR-nummer
Indberetterens 8-cifrede CVR-nummer (Det Centrale Virksomhedsregister) angives med foranstillet bogstavkode »CV«.
     

Den månedlige fil skal være en tekstfil i ASCII-format (hver linie i filen afsluttes med CR og LF henholdsvis ASCII 13 og ASCII 10).

Efter headerlinien følger linievis de i afsnit 3 specificerede oplysninger per ekspederet varenummer (linierne i filen skal have samme længde, jf. afsnit 3.3).

2.3 Indberetningsformater for de daglige indberetninger af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr

2.3.1 Ved elektronisk indberetning ved brug af FTP

Apoteker: For den del af omsætningsoplysningerne mv., der håndteres via apotekets primære system, skal apotekerne anvende følgende filnavn:

ANUMFITYYYYMMDD.DAT

hvor

»A« betyder, at indberetninger er fra et apotek, »NUM« er den indberetningspligtiges nummer,

»FI« er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg, »T« betyder, at der kommer en tidsangivelse, »YYYY« er årstallet, »MM« er måneden (2 cifre, evt. med foranstillet nul), »DD«

er datoen, og »DAT« er filens suffix.

Apoteker: For den del af omsætningsoplysningerne mv., der håndteres via et særskilt system for de receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, skal indberetningen ske i én samlet fil med følgende filnavn:

AVNUMFITYYYYMMDD.DAT

hvor

»A« betyder, at indberetninger er fra et apotek, »V« betyder, at data stammer fra et særskilt system for de receptpligtige lægemidler til produktionsdyr, »NUM« er den indberetningspligtiges nummer,

»FI« er enhedsnummer for underenheder, fx filial eller apoteksudsalg, »T« betyder, at der kommer en tidsangivelse, »YYYY« er årstallet, »MM« er måneden (2 cifre, evt. med foranstillet nul), »DD«

er datoen, og »DAT« er filens suffix.

Forhandlere af lægemidler til produktionsdyr, der ikke er apotek, anvender følgende filnavn:

NNNNNNNNNNTYYYYMMDD.DAT

hvor

»NNNNNNNNNN« er forhandlerens P-nummer (10 cifre), »YYYY« er årstallet, »MM« er månedens nummer (2 cifre, evt. med foranstillet nul) og »DD« er datoen (2 cifre, evt. med foranstillet nul).

2.3.2 Indberetningen af de daglige omsætningstal skal være indsendt til Lægemiddelstyrelsen senest den efterfølgende dag kl. 20.00, og indberetningen skal foretages for alle kalenderdage uanset omsætningens størrelse, således at der også indberettes dage med nul omsætning.

2.3.3 Følgende krav gælder for alle filer med de daglige indberetninger:

 
Den første linie i filen (headerlinien) skal have følgende indhold:
Nr.
Type
Fra
Til
Længde
Beskrivelse af feltindhold
F1
A
1
6
6
Snitfladeidentifikation
F2
A
7
21
15
Edb-leverandøridentifikation
F3
A
22
26
5
Edb-systemets godkendelsesnummer
F4
N
27
32
6
Udskriftsdato (ÅÅMMDD)
F5
N
33
37
5
Indberetternummer (udfyldes kun af apoteker)
F6
N
38
45
8
Omsætningsdato (YYYYMMDD)
F7
N
46
50
5
Antal records i filen (00000-99999)
F8
A
51
60
10
Indberetters CVR-nummer

Felterne F1, F2, F3, F5 og F8 i headerlinien udfyldes efter følgende retningslinier:
Nr.
Feltindhold
Udfyldelse
F1
Snitfladeidentifikation
VET001
F2
Edb-leverandøridentifikation
Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør.
F3
Edb-systemets godkendelsesnummer
Indholdet fastlægges af den indberetningspligtiges edb-leverandør.
F5
Indberetternummer
Er indberetter ikke i besiddelse af et indberetternummer, udfyldes feltet med »00000«.
F8
Indberetterens CVR-nummer
Indberetterens 8-cifrede CVR-nummer (Det Centrale Virksomhedsregister) angives med foranstillet bogstavkode »CV«.
     

Den daglige indberetningsfil skal være en tekstfil i ASCII-format (hver linie i filen afsluttes med

CR og LF henholdsvis ASCII 13 og ASCII 10) og indberettes elektronisk.

Efter headerlinien følger linievis de i afsnit 3 specificerede oplysninger per ekspederet varenummer (linierne i filen skal have samme længde, jf. afsnit 3.3).

3. Indberetningspligtige oplysninger

3.1 Generelle bemærkninger

Der anvendes samme snitflade vedrørende felterne 1 - 43 for alle indberetningspligtige og for alle typer indberetninger. Som de eneste skal sygehusapoteker herudover, også indberette tre ekstra felter, felt 44, 45 og 46.

Felter, der ikke kan udfyldes, skal være blanke.

Der skal indberettes foranstillede nuller i alle felter, der udfyldes, medmindre andet er angivet.

Det er ekspeditionsdatoen, dvs. datoen for gennemført kassetransaktion/debitering, der er afgørende for, hvilken måned ekspeditionen vedrører.

Alle beløbsfelter og antal pakninger indberettes med negativt fortegn (-) ved tilbageførsler. Det eventuelle fortegn placeres i feltets første position.

Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt medicintilskud indberettes nogle af beløbsfelterne med negativt fortegn. Hvis patienten har fået udbetalt for lidt i medicintilskud, indberettes det yderligere tilskud positivt i felt 20, mens tilbagebetalingen til patienten indberettes negativt i felt 17. Korrigeres der samtidig for for meget udbetalt kommunalt tilskud, indberettes tilbagebetaling af kommunalt tilskud negativt i felt 23. Hvis patienten i stedet skal tilbagebetale medicintilskud, indberettes det tilbagebetalte medicintilskud negativt, patientens yderligere betaling positivt og et eventuelt yderligere kommunalt tilskud positivt. Ved udligning gælder det, at medicintilskud + patientens egenbetaling + kommunalt tilskud = 0.

Ved salg af dosisdispenserede lægemidler til enkeltpersoner skal det receptekspederende apotek indberette én linie for hvert lægemiddel (varenummer), som indgår i dosispakningen – herunder hvor mange enheder af hvert lægemiddel, der indgår i pakningen. Dosisekspeditionsgebyret og dosispakningsgebyret indberettes på hver sin linie. Der anvendes ekspeditionstypen DD og et af varenumrene fra bilag 2.10.

Ved salg af dosispakninger mellem to apoteker indberetter det apotek, som pakker dosispakningen, den solgte dosispakning på én linie med varenummeret 688000. Afregning af dosispakningsgebyret indberettes ligeledes på én linie. Der anvendes ekspeditionstypen SD.

3.2 Gennemgang af hvad felterne skal udfyldes med

Felt 01 Ekspeditionsdato
Feltet udfyldes med dato for gennemført kassetransaktion/debitering/udlevering.

Felt 02 Ekspeditionsnummer
Feltet skal altid udfyldes, når der til enkeltpersoner ekspederes de lægemidler, der er nævnt i receptbekendtgørelsens § 43). Feltet må endvidere gerne udfyldes ved andre ekspeditioner.
3) Bekendtgørelse nr. 155 af 20. februar 2007 om recepter.

Felt 03 Ekspeditionstype
Kode
Private apoteker
Receptursalg
Enkeltpersoner (ej erhverv) og mindre salg til læger (erhverv)4)
- ikke dosisdispenserede lægemidler
- dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor
Sygehuse mv. og større salg til læger4)
Større salg til dyrlæger4)
Alle andre dyrlægeordinationer
Andre apoteker mv., ikke dosisdispenserede lægemidler
Andre apoteker mv., dosisdispenserede lægemidler og gebyr herfor
Andre apoteker mv., andet
 
 
 
EI
DD
LI
DI
ID
SL
SD
SA
   
Andet
Håndkøbslægemidler
Frihandelsvarer
Andre driftsindtægter
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
 
HA
HF
AD
UL
   
Sygehusapoteker mv.
Sygehusafdelinger, lægemidler ej unit-dose
Sygehusafdelinger, lægemidler unit-dose
Sygehusapoteker, lægemidler
Private apoteker, lægemidler
Lægemidler til andre, herunder universitet, ambulancetjeneste, hospice m.fl.
 
AI
UD
SI
PI
LA
   
Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr
Receptursalg til produktionsdyr
 
DI
   
Statens Serum Institut
Læger med ydernummer
Læger uden ydernummer
Sygehusafdelinger
Sygehusapoteker
Private apoteker
Andre, herunder forsvaret, asylcentre m.fl.
 
KM
KU
KA
KS
KP
KK
   
For virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin
Diacetylmorphin til misbrugsbehandlingssteder
 
 
HE
   
Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler
Salg af radioaktive lægemidler
 
RA
   
Veterinærinstituttet DTU og Veterinærapoteket, Københavns Universitet
Receptursalg engros til apoteker og andre forhandlere
Andre dyrlægeordinationer
 
PI
VI
4) Afgrænsningen af, om der er tale om et større eller mindre salg til læger/dyrlæger følger bekendtgørelse nr. 388 af 16. april 2010 om beregning af forbrugerpriser mv. på lægemidler § 2, stk. 1, og § 2 stk. 5, jf. stk. 3, hvor der skelnes mellem køb af lægemidler til speciallægeklinikker og sundhedspersoner for mere eller mindre end 500.000 kr. i det foregående kalenderår.

Felt 04 Den indberetningspligtiges nummer
Entydig identifikation af den indberetningspligtige.
Apoteksnumre angives ved 3 cifre efterfulgt af et apoteks enhedsnummer angivet ved 2 cifre.
 
Reglerne for tildeling af enhedsnummeret er:
00 Hovedapoteket
01 – 09 Filialenheder
10 – 99 Apoteksudsalg
 
Lægemiddelstyrelsen kan tildele numre til øvrige indberetningspligtige.

Felt 05 Udleveringssted
Følgende kodeværdier anvendes:
0 Hovedapotek, filial eller apoteksudsalg
1 Håndkøbsudsalg
2 Medicinudleveringssted

Felt 06 Identifikation af modtageren af lægemidlet
Kode
Person med CPR-nummer
Receptsalg af både tilskudsberettiget og ikke tilskudsberettiget medicin.
Feltet udfyldes med
 
Dette gælder også, hvis en læge eller tandlæge ordinerer et lægemiddel til behandling af sig selv (»Til eget brug«)
 
Person uden CPR-nummer
Gruppen omfatter
- dansk statsborger med bopæl i Danmark, hvor CPR-nummeret ikke er korrekt oplyst, og nyfødt som endnu ikke har et sundhedskort (berettiget til medicintilskud)
- udenlandsdansker (berettiget til medicintilskud afhængig af bopælsland)
- statsborger fra Færøerne, Grønland, Nordisk land eller EU/EØS land (berettiget til medicintilskud efter særlige regler)
- diplomat og grænsegænger (berettiget til medicintilskud efter særlige regler)
- udlænding fra andre end ovennævnte lande/kategorier, tilflytter fra udlandet, der endnu ikke har et sundhedskort, og asylansøger (ikke berettiget til medicintilskud).
 
Receptsalg af tilskudsberettiget medicin til person, der er berettiget
til medicintilskud.
 
 
CPR-nummer
Feltet udfyldes med
som tildeles af Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister.
det fiktive CPR-nummer
   
Det fiktive CPR-nummer er på formen 4xxxllllll eller 5xxxllllll, hvor
llllll er et individuelt løbenummer, og hvor landekoden (xxx) kan
antage følgende værdier:
 
     
Landekode
Land
 
006
014
022
030
049
057
065
081
332
340
359
367
375
383
391
405
413
421
448
456
464
472
480
499
502
510
529
537
545
553
561
588
596
618
Norge
Sverige
Island
Finland
Grønland
Færøerne
Danmark
Tyrkiet
Storbritannien
Italien
Holland
Belgien
Luxemburg
Frankrig
Tyskland
Irland
Grækenland
Spanien
Portugal
Østrig
Liechtenstein
Schweiz
Estland
Letland
Litauen
Polen
Tjekkiet
Slovakiet
Ungarn
Slovenien
Malta
Cypern
Bulgarien
Rumænien
 
   
For diplomat og grænsegænger anvendes
(CPR-nummer eller den system-genererede kode) fra det Særlige Sundhedskort.
det individuelle nummer
   
Receptsalg af ikke tilskudsberettiget medicin til person, der ellers er berettiget til tilskud - og receptsalg af både tilskudsberettiget og ikke tilskudsberettiget medicin til person, der ikke er berettiget til tilskud.
Feltet udfyldes med erstatningskoderne:
 
1) dansk statsborger med bopæl i Danmark uden gyldigt CPR-nummer og barn uden sundhedskort
2) udlænding, udenlandsdansker, diplomat og grænsegænger
3) asylansøger
 
4000000995
4000000999
4000005555
   
Feltet kan alternativt udfyldes med personens fiktive CPR-nummer fra
CTR eller det individuelle nummer fra det Særlige Sundhedskort,
såfremt et sådant haves.
 
   
Til brug i egen praksis
Feltet udfyldes med følgende koder:
1) læge- og speciallægepraksis
2) dyrlægepraksis
hvor xxxx er praksisnummeret.
3) tandlægepraksis
 
 
3200000000
330000xxxx
 
3400000000
   
Apoteker eller andre med tilladelse til receptursalg, inkl. sygehusapoteker
Feltet udfyldes med
hvor xxxxx er det modtagende apoteks indberetternummeret jf. felt 04.
 
 
40000xxxxx
   
Institution med sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR)
Ved leverance til institutioner anført i SOR udfyldes feltet med
hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode.
Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med
hvor xxxx er sygehusets 4-cifrede kode.
Ved manglende institutions-, sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden
 
 
SORxxxxxxx
 
SORxxxx000
 
 
SOR0000000
   
Institution uden sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. SOR
Ved leverance til misbrugsbehandlingsinstitutioner jf. Sundhedsstyrelsens liste over behandlingssteder anvendes erstatningskoden
Ved leverance af diacetylmorphin til misbrugsbehandlingsinstitutioner udfyldes feltet med
hvor xxxxxxxx er behandlingsstedets CVR-nummer.
Ved leverance til andre institutioner, skibskister mv. udfyldes med
 
 
4700000000
 
CVxxxxxxxx
 
4600000000
   
Produktionsdyr, erhverv
Ved dyrehold med CHR-nummer udfyldes feltet med
hvor xxxxxx er det 6-cifrede CHR-nummer.
Ved uoplyst CHR-nummer anføres i stedet erstatningskoden
 
0000xxxxxx
 
0000999999
   
Hobby-/kæledyr
Feltet udfyldes med
 
4800000000
 

Felt 07 udgår

Felt 08 Identifikation af receptudsteder/rekvirent
Kode
Feltet skal udfyldes, uanset om ordinationen er tilskudsberettiget eller ej.
 
   
Alment praktiserende læge, vagtlæge, speciallæge eller tandlæge
 
Feltet udfyldes med
ydernummeret
Hvis ydernummeret ikke kan fremskaffes eller er forkert oplyst anvendes erstatningskoden
 
0990027
   
Sygehusansat læge
 
Feltet udfyldes med
hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode for den afdeling lægen er ansat på, jf. Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR).
xxxxxxx
Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med
hvor xxxx er sygehuskoden.
xxxx000
Ved manglende sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden
0994057
   
Læge/tandlæge uden for ovenstående kategorier, men med dansk autorisation
 
Feltet udfyldes med erstatningskoden
0990027
   
Læge/tandlæge uden dansk autorisation, men med autorisation fra enten Færøerne, Grønland, Nordisk land eller EU/EØS land
 
Feltet udfyldes med
U000xxx
hvor landekoden (xxx) kan antage de samme værdier som nævnt i felt 06.
 
   
Dyrlæge
 
Feltet udfyldes med
Vxxxxxx
hvor xxxxxx er det 6-cifrede autorisationsnummer (eventuelt med foranstillede nuller), som er tildelt af Fødevarestyrelsen. V anvendes som 1. karakter i feltet for at undgå sammenfald mellem lægers/tandlægers ydernummer og autorisationsnummeret.
 
Ved uoplyst autorisationsnummer benyttes erstatningskoden
V000000
For udenlandsk dyrlæge benyttes erstatningskoden
V999999
   
Institution med sygehus-afdelingsklassifikationskode, jf. (SOR)
 
Ved leverance til institutioner anført i SOR udfyldes feltet med
xxxxxxx
hvor xxxxxxx er sygehus- og afdelingskode.
 
Ved manglende afdelingskode udfyldes feltet med
xxxx000
hvor xxxx er sygehusets 4-cifrede kode.
 
Ved manglende institutions-, sygehus- og afdelingskode anvendes erstatningskoden
0994057
   
Institution uden sygehus-afdelingskode, jf. SOR
 
Ved leverance til misbrugsbehandlingsinstitutioner, jf. Sundhedsstyrelsens liste over behandlingssteder, og ved leverance til andre behandlingsinstitutioner mv. anvendes den rekvirerende læges/tandlæges
 
 
ydernummer
Ved manglende ydernummer anvendes erstatningskoden
4600000
   
Rekvisitioner fra andre (fx jordemødre, sygeplejersker, skibsførere)
 
Feltet udfyldes med
4700000

Felt 09 Lægens CPR-nummer
Kode
Lægens CPR-nummer indberettes, når der til enkeltpersoner ekspederes de lægemidler, der er nævnt i receptbekendtgørelsens § 43) medmindre ordinationen sker ved en elektroniske recept eller ved den af Sundhedsstyrelsens særligt udformede receptblanket (narkocheck).
 
   
Lægens CPR-nummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette lægens autorisationsID i henhold til receptbekendtgørelsen.
 
   
Ved skibsførere, der kan rekvirere morfin mv. til »skibskisten« udfyldes feltet med erstatningskoden
 
4000000103
   
Undtaget er også udenlandske læger, der ordinerer kopieringspligtige lægemidler i henhold til § 25 i receptbekendtgørelsen. For disse udfyldes feltet med erstatningskoden
 
 
4000000999

Felt 10 Det ordinerede varenummer
Feltet udfyldes med det ordinerede varenummer. Der benyttes samme regler for det ordinerede som det udleverede varenummer, jf. felt 12.

Felt 11 Receptens løbenummer
Receptens løbenummer skal indberettes, når ordinationen er foretaget på den særlige receptblanket med løbenummer som er udformet af Sundhedsstyrelsen (narkocheck) til ordination af de kopieringspligtige lægemidler ifølge receptbekendtgørelsens § 4, jf. felt 09.
 
Receptens løbenummer skal dog kun indberettes, hvor det ikke er muligt at indberette lægens autorisationsID i henhold til receptbekendtgørelsen.

Felt 12 Det udleverede varenummer
Ved indberetning af salg af lægemidler anvendes
- det nordiske varenummer, der er påtrykt den udleverede pakning. Nordiske varenumre ligger i intervallerne 000001 – 199999 og 370000 – 599999,
- et varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening. Disse ligger i intervallet 700000 – 749999.
Hvis lægemiddelpakningen ikke har et af disse varenumre, anvendes i stedet et varenummer tildelt af Lægemiddelstyrelsen, jf. bilag 2 i denne bekendtgørelse. Disse varenumre ligger i intervallet 685000 – 689999. Varenumre i dette interval må ikke anvendes af andre eller til andre formål end det, der fremgår af bilaget.
 
Til indberetning af salg af lægemidler må der ikke anvendes varenumre uden for ovenstående intervaller.
 
For gebyrer, udligning af tilskud mv. anvendes ligeledes varenumre fra bilag 2.
 
For frihandelsvarer mv. anvendes apotekernes og grossisternes fælles varenummerliste (varenumre i intervallerne 200000 – 249999, 660000 – 679999 og 750000 – 799999).
 
Varenumre i intervallerne 680000 – 684999, 690000 – 699999 og 800000 – 999999 er udelukkende til internt brug i virksomheder.

Felt 13 Antal pakninger eller enheder af det ekspederede varenummer
Ved salg af ikke dosisdispenserede lægemiddelpakninger udfyldes feltet med antal pakninger.
Ved salg af radioaktive lægemidler kan antal pakninger også være: antal vials, antal generatorer eller antal kit.
Ved dosisdispenserede lægemidler (felt 03 = DD) udfyldes feltet med antal enheder (tabletter eller kapsler).
Feltet skal ikke udfyldes ved ekspedition af serviceprodukter fra sygehusapoteker, jf. bilag 2.2 og bilag 2.3.
Ved udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (felt 12 = 100015) udfyldes feltet med 1.

Felt 14 Reiterationsnummer
Nummeret angiver, hvilken gang det ordinerede er udleveret.
00
Éngangsordination
01-99
Aktuelt nummer på udlevering af en flergangsordination

Felt 15 er udgået.

Felt 16 Ekspeditionens pris i øre inkl. moms
For receptekspeditioner til enkeltpersoner på apoteker beregnes ekspeditionens samlede pris som:
 
(Gældende medicinpris + recepturgebyr + evt. færdigblandingsgebyr) x antal pakninger
 
Ved gældende medicinpris forstås lægemidlets pris inkl. moms, ekskl. recepturgebyr.
I de tilfælde, hvor der ikke udløses recepturgebyr, medregnes recepturgebyr ikke.
Priser skal anføres i øre inkl. moms. Ved momsfrit salg skal det indberettede beløb være tillagt moms.
 
Sygehusapoteker skal indberette pakningens sidst registrerede indkøbspris (SRIP) tillagt moms.
 
Ved apotekers dosisdispensering til enkeltpersoner beregnes prisen på det enkelte varenummer, der indgår i dosispakningen som:
Pris per enhed x antal enheder
 
Beregningen af pris per enhed fremgår af bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler mv.5)
5) Bekendtgørelse nr. 112 af 11. februar 2011 om beregning af forbrugerpriser på apoteksforbeholdte lægemidler mv.

Felt 17 Modtagers betaling i øre inkl. moms

Felt 18 Nummeret på den refusionsgivende region
Ved receptekspeditioner til enkeltpersoner defineres regionens nummer ud fra den sikredes adresse. Ved ekspedition af lægemidler til brug i praksis defineres regionens nummer ud fra praksisadressen.
 
Følgende regionskoder skal anvendes:
081
Region Nordjylland
082
Region Midtjylland
083
Region Syddanmark
084
Region Hovedstaden
085
Region Sjælland
   
Er den sikrede fra Norden eller EU anføres 041.

Felt 19 Det regelnummer, hvorefter patienten er berettiget til medicintilskud, jf. sundhedslovens kapitel 42 og 44
Gyldige regelnumre i forbindelse med enkeltpersoner:
41
Generelt medicintilskud
42
Enkelttilskud
43
Forhøjet tilskud
44
Udligning af tilskud (CTR)
45
Ernæringspræparater
59
Uspecificeret tilskud
   
Gyldige regelnumre i forbindelse med brug i praksis:
11
Rekvisition af lægemidler fra alment praktiserende læger og vagtlæger
13
Rekvisition af lægemidler fra speciallæger
14
Rekvisition af forbindsstoffer fra speciallæger
16
Rekvisition af forbindsstoffer fra alment praktiserende læger og vagtlæger
   
Hvis flere regelnumre anvendes (eksempelvis 41 og 43), indberettes det højeste regelnummer.
   
Hvis patienten er berettiget til tilskud, men befinder sig på den del af tilskudsskalaen, hvor der er fuld egenbetaling, udfyldes feltet også med det korrekte regelnummer, felt 20 udfyldes med 0, felt 18 udfyldes med regionskoden, og felt 34 udfyldes med patienttypen.

Felt 20 Medicintilskud efter sundhedslovens kapitel 42 og 44 i øre inkl. moms

Felt 21 Nummeret på den refusionsgivende kommune.
Oversigt over kommunenumre findes i CPR-registrets myndighedsoplysninger for kommuner og regioner.

Felt 22 Regelnummer, hvorefter kommunen har ydet tilskud nr. 1
Gyldige kommunale regelnumre:
61
Lov om social service § 41
62
Lov om social service § 100
63
Lov om social service § 112
64
Lov om social service § 122
71
Lov om integration § 36
72
Lov om aktiv socialpolitik § 82
75
Lov om social pension § 14 og Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 18
76
Lov om social pension § 14, stk. 1, og Lov om højeste, mellemste og forhøjet almindelig og almindelig førtidspension mv. § 17, stk. 2
79
Uspecificeret tilskud

Felt 23 1. kommunale tilskud i øre inkl. moms

Felt 24 Regelnummer, hvorefter kommunen har ydet tilskud nr. 2
Se bemærkningerne under punkt 3.22 ovenfor.
Hvis flere regelnumre anvendes, indberettes det laveste regelnummer.

Felt 25 2. kommunale tilskud i øre inkl. moms
Et eventuelt 2. tilskud fra kommunen anføres her.

Felt 26 Andre refusionsordninger
Feltet anvendes til refusioner, der ikke kan indpasses i øvrige felter.
Følgende kodeværdi er i anvendelse:
21 Forsvaret

Felt 27 Eventuelle andre tilskud anføres her i øre inkl. moms

Felterne 28 - 30 er udgået.

Felt 31 Fravalg af substitution
Feltet udfyldes med et »S« for fravalg af substitution, hvis der på recepten er anført »Ej S«.

Felt 32 er udgået.

Felt 33 Tidsstempel
Klokkeslæt for gennemført kassetransaktion/debitering.

Felt 34 Patienttype
Ved ekspedition af lægemidler, hvor patienten er berettiget til tilskud, udfyldes feltet med en af følgende koder:
00
Almen, voksen
01
Almen, barn
10
Kroniker, voksen
11
Kroniker, barn
88
Person i infertilitetsbehandling
99
Terminalpatient

Felt 35 Tilskudspris i øre inkl. moms (IBGP, Beregningsgrundlagspris)
Det beløb, der ligger til grund for beregning af medicintilskud. Beløbet beregnes ud fra den tilskudspris, som er angivet i Medicinpriser.
 
Ved salg af pakninger: tilskudspris x antal pakninger.
Ved dosisdispensering: tilskudspris per enhed x antal enheder.
Hvis der er tale om forhøjet tilskud eller terminaltilskud, er tilskudsprisen dog lig med ekspeditionsprisen.
 
Feltet udfyldes, når patienten er berettiget til medicintilskud – også selvom patienten befinder sig på den del af tilskudsskalaen, hvor der er fuld egenbetaling.

Felt 36 Dyreart
Ved dyrlægers ordination til erhverv udfyldes feltet med dyreart efter følgende koder:
Kvæg
12
 
Får, geder
13
 
Svin
15
 
Pelsdyr
24
 
Fjerkræ
30
 
Akvakulturer
51
 
Andre produktionsdyr
95
 
     
Ved dyrlægers ordination til hobby-/kæledyr udfyldes feltet med dyreart efter følgende koder:
Heste
11
 
Andre hobby-/kæledyr
90
 

Felt 37 Aldersgruppe
Ved dyrlægers ordination til erhverv udfyldes feltet med følgende koder for aldersgrupper:
Svin
Pattegrise, søer, gylte og orner
55
 
Smågrise mellem 7 og 30 kg
56
 
Svin over 30 kg, undtagen søer,
 
 
gylte og orner
57
Kvæg
Køer, tyre
61
 
Kalve under 12 mdr.
62
 
Ungdyr, stude over 12 mdr.
63
Får, geder
Dyr over 12 mdr.
68
 
Lam, kid under 12 mdr.
69
Fjerkræ
Slagtefjerkræ
75
 
Æglæggere
76
 
Opdræt
77
For andre produktionsdyr, heste og hobby-/kæledyr udfyldes feltet med erstatningskoden 00.

Felt 38 Ordinationsgruppe
Ved dyrlægers ordination til svin, kvæg, får, geder og pelsdyr anvendes følgende ordinationsgrupper:
Reproduktion, urogenitalsystem
10
Yver
11
Gastrointestinale lidelser
12
Respirationsvejslidelser
13
Led, lemmer, klove, centralnervesystem, hud
14
Stofskifte, fordøjelse, kredsløb
15
Andet (kan kun anvendes ved pelsdyr)
16
   
Ved dyrlægers ordination til akvakulturer anvendes følgende ordinationsgrupper:
Rødmundesyge
20
Furunkulose
21
Yngelsyndrom
22
Andet
23
   
Ved dyrlægers ordination til fjerkræ anvendes følgende ordinationsgrupper:
Bughinde- og bughuleorganer:
 
Coccidiose
30
Enteritis
31
Hepatitis
32
Salpingitis
33
Andet
34
Respirationsveje og -organer
35
   
Ved dyrlægers ordination af vacciner og sera udfyldes feltet med 99.
   
Ved dyrlægers ordination til andre produktionsdyr, heste og hobby-/kæledyr udfyldes feltet med 00.

Felt 39 Takseringsdato
Dato for prisfastsættelse af lægemiddelekspeditionen.

Felt 40 Salgsstedets P-nummer
Feltet udfyldes med salgsstedets P- nummer (nummer for produktionsenhed ifølge Det Centrale Virksomhedsregister).

Felt 41 Indikation for ordination
Feltet udfyldes med en kode for indikation for ordination.

Felt 42 Dosering for ordination
Feltet udfyldes med kode for dosering for ordination.

Felt 43 AutorisationsID for receptudsteder
Feltet udfyldes med autorisationsID for alle læger og tandlæger.

Felt 44 Typen af mængden af parenterale serviceprodukter fra sygehusapoteker
Feltet udfyldes med typen af mængden af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01. Liste med typer kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen. Feltet udfyldes uden foranstillet nul i de tilfælde, hvor typen kun er to karakterer.

Felt 45 Mængden af parenterale serviceprodukter fra sygehusapoteker
Feltet udfyldes med ekspeditionens totale mængde (numerisk værdi x 1000) af parenterale serviceprodukter inden for ATC-gruppe J01 og L01. Varenumre til serviceprodukterne fremgår af bilag 2.2 og bilag 2.3.

Felt 46 Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel fra sygehusapoteker
Feltet udfyldes med den ekspederede delmængde af den pakning unit-doseringen er foretaget fra.

3.3 Oversigt over felternes placering i filen, samt felternes type og længde

Positionen i nedenstående feltoversigt angiver felternes placering i filen.

Der skelnes mellem to typer felter: N, der er numeriske felter (udelukkende cifre) og A, der er alfanumeriske felter (tekst, eventuelt bogstaver og cifre i kombination). Feltets længde (antal karakterer) følger umiddelbart efter feltets type (fx N4 eller A6).

Felt nr.
Beskrivelse
Type/
Længde
Position
Typiske værdier
01
Ekspeditionsdato
N6
1- 6
ÅÅMMDD:000101-991231
02
Ekspeditionsnummer
N5
7-11
00001-99999
03
Ekspeditionstype
A2
12-13
EI, EM, DD
04
Indberetters nummer
N5
14-18
00000-99999
05
Udleveringssted
N1
19-19
0, 1, 2
06
Modtager af lægemiddel
A10
20-29
 
08
Receptudsteder
A7
33-39
 
09
Læges CPR-nummer
N10
40-49
 
10
Ordineret varenummer
N6
50-55
 
11
Receptens løbenummer
A7
56-62
 
12
Udleveret varenummer
N6
63-68
 
13
Pakningsantal eller antal enheder
N4
69-72
 
14
Reiterationsnummer
N2
73-74
 
16
Ekspeditionspris
N10
75-84
0000010025, -000010025
17
Modtagerbetaling
N10
85-94
0000010025, -000010025
18
Regionsnummer
N3
95-97
081, 082, 083, 084, 085 
19
Regelnummer for medicintilskud
N2
98-99
41, 42, 43
20
Medicintilskud
N10
100-109
0000010025, -000010025
21
Kommunenummer
N3
110-112
 
22
Kommune, 1. regel
N2
113-114
61, 62, 63, 64
23
Kommune, 1. tilskud
N10
115-124
0000010025, -000010025
24
Kommune, 2. regel
N2
125-126
61, 62, 63, 64
25
Kommune, 2. tilskud
N10
127-136
0000010025, -000010025
26
Anden refusion
N2
137-138
21
27
Andre tilskud
N10
139-148
0000010025, -000010025
31
Fravalg af substitution
A1
152-152
S eller blank
33
Tidsstempel
N4
154-157
TTMM:0000-2359
34
Patienttype
N2
158-159
00, 01,10, 11, 99
35
Tilskudspris
N10
160-169
0000010025, -000010025
36
Dyreart
N2
170-171
11, 12, 13, 95
37
Aldersgruppe
N2
172-173
00, 55, 56, 77
38
Ordinationsgruppe
N2
174-175
00, 10, 11, 99
39
Takseringsdato
N6
176-181
ÅÅMMDD:000101-991231
40
Salgsstedets P-nummer
N10
182-191
 
41
Indikation for ordination
N7
192-198
 
42
Dosering for ordination
N7
199-205
 
43
Receptudsteders autorisationsID
A6
206-211
 
Sygehusapoteker skal endvidere indberette:
44
Typen af mængden af parenterale serviceprodukter
A3
212-214
DW, DWK, DWG, DDK, TU, MG, GA
45
Mængde af parenterale serviceprodukter
N12
215-226
 
46
Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel
A20
227-246
 

3.4 Eksempler på feltudfyldelse

Nedenstående tabel viser, hvilke felter der – såfremt oplysninger foreligger – skal udfyldes ved henholdsvis:

1.
Apotekeres salg af receptpligtige lægemidler og receptordinerede håndkøbslægemidler ordineret af alment praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, tandlæger og sygehuslæger til enkeltpersoner og til brug i egen praksis (ekspeditionstyperne EI og DD).
2.
Apotekeres salg af dyrlægeordinerede lægemidler (ekspeditionstyperne DI og ID).
3.
Apotekeres salg af håndkøbslægemidler og frihandelsvarer (ekspeditionstyperne HA, HF og SA).
4.
Apotekeres leverancer af lægemidler til sygehusafdelinger, behandlingsinstitutioner mm. (ekspeditionstype LI).
5.
Apotekeres salg af lægemidler til andre apoteker (ekspeditionstyperne SL og SD).
6.
Apotekernes udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR) (ekspeditionstype UL)
7.
Apotekeres ekspedition af gebyrer (ekspeditionstype AD og DD). Administrationsgebyrerne kan dog indberettes på én samlet linie pr. måned.
8.
Sygehusapotekeres og Statens Serum Instituts salg af lægemidler (ekspeditionstyperne AI, SI, PI, LA, KM, KU, KA, KS, KP og KK)
9.
Salg af lægemidler fra Veterinærinstituttet DTU og Veterinærapoteket, Københavns Universitet (ekspeditionstyperne VI og PI).
10.
Producenter og forhandlere af radioaktive lægemidler (ekspeditionstype RA). Der indberettes én linie pr. solgt varenummer pr. måned.
11.
Forhandlere af receptpligtige lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI).
12.
Virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin (ekspeditionstype HE).
13.
Daglige indberetninger fra apotekere og andre forhandlere af lægemidler til produktionsdyr (ekspeditionstype DI).
14.
Sygehusapotekers ekspedition af serviceprodukter (ekspeditionstype AI og SI)
15.
Sygehusapotekers ekspedition af unit-doserede lægemidler (ekspeditionstype UD)

Felt
Nr.
Beskrivelse
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
01
Ekspeditionsdato
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
02
Ekspeditionsnummer
                           
03
Ekspeditionstype
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
04
Indberetters nummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+
 
+
+
+
05
Udleveringssted
+
+
+
+
+
+
+
               
06
Modtager af lægemiddel
+
+
 
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
08
Receptudsteder
+
+
 
+
     
+
+
 
+
+
+
+
+
09
Læges CPR-nummer
+
                   
+
     
10
Ordineret varenummer
+
+
                         
11
Receptens løbenummer
+
                           
12
Udleveret varenummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
13
Pakningsantal
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
   
14
Reiterationsnummer
+
+
                         
16
Ekspeditionspris
+
+
+
+
+
 
+
+
+
+
+
   
+
+
17
Modtagerbetaling
+
 
+
+
+
+
+
               
18
Regionsnummer
+
       
+
         
+
     
19
Regelnummer for medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud)
+
       
+
               
20
Medicintilskud (tidl. sygesikringstilskud)
+
       
+
+
               
21
Kommunenummer
+
       
+
+
               
22
Kommune, 1. regel
+
       
+
+
               
23
Kommune, 1. tilskud
+
       
+
+
               
24
Kommune, 2. regel
+
       
+
+
               
25
Kommune, 2. tilskud
+
       
+
+
               
26
Anden refusion
+
                           
27
Andre tilskud
+
                           
31
Fravalg af substitution
+
+
                         
33
Tidsstempel
+
+
+
+
+
+
+
               
34
Patienttype
+
       
+
+
               
35
Tilskudspris
+
                           
36
Dyreart
 
+
           
+
 
+
 
+
   
37
Aldersgruppe
 
+
           
+
 
+
 
+
   
38
Ordinationsgruppe
 
+
           
+
 
+
 
+
   
39
Takseringsdato
+
+
+
+
+
+
+
     
+
       
40
Salgsstedets P-nummer
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
41
Indikation for ordination
+
                           
42
Dosering for ordination
+
                           
43
AutorisationsID
+
                   
+
     
 
Kun for sygehusapoteker:
                             
44
Serviceprodukt, type
                         
+
 
45
Serviceprodukt, mængde
                         
+
 
46
Delmængde af pakning, unit-doseret lægemiddel
                           
+

4. Koder og tabeller

4.1 Generelle bemærkninger

En række tabeller af mindre omfang er angivet i feltbeskrivelserne i afsnit 3 ovenfor.

4.2 Øvrige tabeller

For apotekeres vedkommende anvendes de gældende apoteksnumre. Enhedsnumre til apoteker, filialer og apoteksudsalg skal meddeles til Lægemiddelstyrelsen.

Numre på øvrige indberetningspligtige (sygehusapoteker, serumlaboratorier mv.) fastlægges af Lægemiddelstyrelsen.

Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) anvendes til identifikation af sygehuse og sygehusafdelinger.

CPR-registrets myndighedsoplysninger for kommuner og regioner anvendes, hvor kommune eller region skal indberettes.

Til identifikation af receptudsteder anvendes Danske Regioners identifikation og Sundhedsstyrelsens autorisationsID. For dyrlæger anvendes Fødevarestyrelsens autorisationskoder.

Til identifikation af lægemidler anvendes pakningernes påtrykte varenumre. Pakninger uden varenummer tildeles et varenummer af Lægemiddelstyrelsen, jf. Bilag 2.

Til identifikation af dyrehold anvendes Fødevareministeriets CHR-numre.

Til identifikation af indberetteren og salgsstedet anvendes numre fra Det Centrale Virksomhedsregister (henholdsvis CVR-nummer og P-nummer).

Til identifikation af indikation for ordinationen anvendes de i Medicinpriser anførte koder (LMS 25). Koderne er identiske med dem, der er anført i Lægeforeningens elektroniske medicinfortegnelse.

Til identifikation af dosering for ordinationen anvendes de i Medicinpriser anførte koder (LMS 27). Koderne er identiske med dem, der er anført i Lægeforeningens elektroniske medicinfortegnelse.


Bilag 2

Varenumre, som skal anvendes ved indberetning af salg af lægemidler, når lægemiddelpakningen ikke er forsynet med et nordisk varenummer eller et særligt varenummer til lægemiddelpakninger fra Amgros og Danmarks Apotekerforening, samt varenumre til brug ved indberetning af gebyrer, udligning af tilskud mv.

Listen opdateres jævnligt, og en opdateret liste i elektronisk form kan fås ved henvendelse til Lægemiddelstyrelsen, Statistik og Analyse. Ønskes varenumre til nye produkter skal henvendelse ligeledes ske hertil.

         
Bilag 2.1 Varenumre til magistrelle lægemidler mv. til humant brug
Lægemiddel
Lægemiddelform
Styrke
Pakningsstørrelse
Varenummer
Amphetamin
Injektionsvæske
50 mg/ml
10 amp. a 1 ml
685008
Amphetamin
Tabletter
5 mg
10 stk.
685016
Amphetamin
Tabletter
5 mg
25 stk.
685024
Amphetamin
Tabletter
5 mg
100 stk.
685032
Amphetamin
Diverse former
 
0-50 stk./ml
685081
Amphetamin
Diverse former
 
51-75 stk./ml
685099
Amphetamin
Diverse former
 
76 stk./ml og derover
685107
Cocain
Øjendråber
2%
10 ml
685123
Cocain
Øjendråber
4%
10 ml
685131
Dexamfetamin
Tabletter
5 mg
100 stk.
685180
Lytisk væske (chlorpromazin-hydrochlorid/ pethidin-hydrochlorid/ promethazin-hydrochlorid)
Injektionsvæske
7 mg + 28 mg + 7 mg
2 ml
685149
Melatonin
Tabletter
3 mg
100 stk.
685200
Metadon
Oral opløsning (sukkerfri)
1 mg/ml
1000 ml og derunder
685172
Morfatropin-papaverin (atropinsulfat/mor-phinhydrochlorid/papaverin-hydrochlorid)
Tabletter
0,5 mg + 10 mg + 40 mg
100 stk.
685156
Oseltamivir (beredskabsmedicin)
 
15 mg/ml
50 ml
685514
Oseltamivir (beredskabsmedicin)
 
15 mg/ml
18 x 50 ml
685515
Pethidin
Dråber
50 mg/ml
30 ml
685164

     
Bilag 2.2 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe J01 fra sygehusapoteker
Lægemiddel
ATC-kode
Varenummer
Amikacin
J01GB06
687228
Ampicillin
J01CA01
687200
Azithromycin
J01FA10
687201
Aztreonam
J01DF01
687202
Benzathin benzylpenicillin
J01CE08
687229
Benzylpenicillin
J01CE01
687203
Cefotaxim
J01DD01
687204
Ceftazidim
J01DD02
687205
Ceftriaxon
J01DD04
687206
Cefuroxim
J01DC02
687207
Ciprofloxacin
J01MA02
687208
Clarithromycin
J01FA09
687209
Clindamycin
J01FF01
687210
Colistin
J01XB01
687275
Daptomycin
J01XX09
687211
Dicloxacillin
J01CF01
687212
Doripenem
J01DH04
687213
Doxycyclin
J01AA02
687276
Ertapenem
J01DH03
687214
Erythromycin
J01FA01
687215
Flucloxacillin
J01CF05
687277
Fusidinsyre
J01XC01
687216
Gentamicin
J01GB03
687217
Imipenem og enzyminhibitor
J01DH51
687278
Linezolid
J01XX08
687218
Mecillinam
J01CA11
687219
Meropenem
J01DH02
687220
Metronidazol
J01XD01
687221
Moxifloxacin
J01MA14
687222
Piperacillin og enzym-hæmmer
J01CR05
687223
Sulfamethoxazol og trimethoprim
J01EE01
687279
Teicoplanin
J01XA02
687224
Tigecyklin
J01AA12
687225
Tobramycin
J01GB01
687226
Vancomycin
J01XA01
687227

       
Bilag 2.3 Varenumre til parenterale serviceprodukter i ATC-gruppe L01 fra sygehusapoteker
Lægemiddel
Måleværdi
ATC-kode
Varenummer
Alemtuzumab
Gram (GA)
L01XC04
687230
Amsacrin
Gram (GA)
L01XX01
687281
Arsentrioxid
Gram (GA)
L01XX27
687282
Asparaginase
Tusinde enheder (TU)
L01XX02
687283
Azacitidin
Gram (GA)
L01BC07
687231
Bevacizumab
Gram (GA)
L01XC07
687232
Bleomycin
Tusinde enheder (TU)
L01DC01
687233
Bortezomib
Milligram (MG)
L01XX32
687234
Busulfan
Gram (GA)
L01AB01
687235
Carboplatin
Gram (GA)
L01XA02
687236
Carmustin
Gram (GA)
L01AD01
687284
Catumaxomab
Milligram (MG)
L01XC09
687274
Cetuximab
Gram (GA)
L01XC06
687237
Cisplatin
Gram (GA)
L01XA01
687238
Cladribin
Gram (GA)
L01BB04
687239
Clofarabin
Gram (GA)
L01BB06
687240
Cyclophosphamid
Gram (GA)
L01AA01
687241
Cytarabin
Gram (GA)
L01BC01
687242
Dacarbazin
Gram (GA)
L01AX04
687243
Dactinomycin
Gram (GA)
L01DA01
687285
Daunorubicin
Gram (GA)
L01DB02
687244
Docetaxel
Gram (GA)
L01CD02
687245
Doxorubicin
Gram (GA)
L01DB01
687246
Epirubicin
Gram (GA)
L01DB03
687247
Etoposid
Gram (GA)
L01CB01
687248
Fludarabin
Gram (GA)
L01BB05
687249
Fluorouracil
Gram (GA)
L01BC02
687250
Gemcitabin
Gram (GA)
L01BC05
687251
Idarubicin
Gram (GA)
L01DB06
687252
Ifosfamid
Gram (GA)
L01AA06
687253
Irinotecan
Gram (GA)
L01XX19
687254
Melphalan
Gram (GA)
L01AA03
687286
Methotrexat
Milligram (MG)
L01BA01
687255
Mitoguazon
Gram (GA)
L01XX16
687287
Mitomycin
Gram (GA)
L01DC03
687256
Mitoxantron
Gram (GA)
L01DB07
687257
Nelarabin
Gram (GA)
L01BB07
687258
Oxaliplatin
Gram (GA)
L01XA03
687259
Paclitaxel
Gram (GA)
L01CD01
687260
Panitumumab
Gram (GA)
L01XC08
687261
Pegaspargase
Gram (GA)
L01XX24
687288
Pemetrexed
Gram (GA)
L01BA04
687262
Porfimer
Gram (GA)
L01XD01
687289
Rituximab
Gram (GA)
L01XC02
687263
Temoporfin
Gram (GA)
L01XD05
687264
Temsirolimus
Gram (GA)
L01XE09
687265
Topotecan
Milligram (MG)
L01XX17
687266
Trabectedin
Milligram (MG)
L01CX01
687267
Trastuzumab
Gram (GA)
L01XC03
687268
Treosulfan
Gram (GA)
L01AB02
687269
Vinblastin
Gram (GA)
L01CA01
687270
Vincristin
Gram (GA)
L01CA02
687271
Vinflunin
Gram (GA)
L01CA05
687272
Vinorelbin
Gram (GA)
L01CA04
687273

       
Bilag 2.4 Varenumre til magistrelle lægemidler fra sygehusapoteker og andre producenter af lægemidler til anvendelse på sygehuse
Magistrelle lægemidler
Mængde
Styrke
Varenummer
Akutbakke
1 stk.
 
685529
Bupivacain-morphin blanding
   
685537
Calciumcarbonat, tablet
250 stk.
450 mg
685552
Calciumcarbonat, tablet
10 x 250 stk.
450 mg
685562
Dosisdispenserede lægemidler, ekskl. akutbakker
   
685610
Ganciclovir (Cymevene) blanding
   
685644
Heparin infusionsvæske
1000 ml
3.000 IE/l
685530
Heparin infusionsvæske
10 x 1000 ml
3.000 IE/l
685563
Heparin infusionsvæske
500 ml
10.000 IE/l
685534
Heparin injektionsvæske
10 x 500 ml
10.000 IE/l
685564
Heparin injektionsvæske
1000 ml
10.000 IE/l
685565
Heparin injektionsvæske
10 x 1000 ml
10.000 IE/l
685566
Heparin injektionsvæske
10 x 10 ml
50 IE/ml
685535
Immunglobulin blanding
1 stk.
 
685636
Morfin injektionsvæske
10 x 1 ml
1 mg/ml
685536
Morfin injektionsvæske
1 ml
40 mg/ml
685693
Morfin suppositorium
10 stk.
5 mg
685538
Morfin suppositorium
10 stk.
10 mg
685540
Orale opløsninger
   
685541
Næsedråber
   
685542
Paracetamol suppositorium
10 stk.
50 mg
685544
Peritonealdialysevæske
   
685602
Prednisolon suppositorium
10 stk.
10 mg
685546
Smertepumpe ekskl. bupivacain-morphin blanding
1 stk.
 
685701
Total parenteral ernæring
1 stk.
 
685719
Øvrige infusionsvæske
   
685547
Øvrige injektionsvæske
   
685548
Øvrige suppositorier
   
685549
Tabletter, ATC-gr. L01
   
685555
Øvrige tabletter uden for ATC-gr. L01
   
685550
Øvrige parenterale serviceprodukter uden for ATC-gr. J01 og L01
   
687280
Øvrige magistrelle lægemidler, humane
   
685990
Lægemidler til kliniske forsøg
   
685554

     
Bilag 2.5 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Statens Serum Institut
Lægemiddel
Styrke/mængde
Varenummer
Anthrax
10 x 0,5 ml
687132
Anthrax
5 x 0,5 ml
687133
BCG Kultur frysetørret
1 ampul á 30 mg
687100
Botulisme antitoxin type A,B & E
250 ml
687101
Botulisme antitoxin type E
5000 IE
687127
Botulisme antitoxin type A & B
7500 IE + 5500 IE
687128
Botulisme Antitoxin type ABCDEFG 
 
687140
Centraleuropæisk encephalitisvaccine
1 dosis
687102
Difteri antitoxin
1 x 10.000 IE
687134
Difteri antitoxin
10 x 10.000 IE
687103
Difteri-Tetanus vaccine til børn (u/alumi.)
 
687104
Faktor VIII konc. Octonativ-M
500 IE
687105
Faktor VIII konc. Octonativ-M
1000 IE
687106
Gul feber vaccine (Arilvax)
5 x 1 dosis
687137
Hepatitis B immunoglobulin P Behring
1 dosis
687151
Humant Tetanus Immunglobulin
250 IE, 1 ml
687107
Humant Rabies Immunglobulin
2 ml
687108
Humant Rabies Immunglobulin
10 ml
687109
Humant Varizella Zoster Imm.glob.
85 IE
687110
Humant Varizella Zoster Imm.glob.
200 IE
687130
Humant Varizella Zoster Imm.glob.
340 IE
687111
Influenza vaccine
1 dosis
687112
Influenza vaccine
10 dosis
687113
Influenza vaccine til den sydlige halvkugle
 
687139
Japansk Encephalitis
3 x 1 dosis
687114
Japansk Encephalitis vaccine GCC inj.
 
687141
Kolera vaccine, oral
2 x 1 dosis
687115
Mannan Bindende Lectin (MBL)
1 mg
687116
Meningokok vaccine A,C,Y+W-135
0,5 ml
687117
Meningokok A,C,W,Y
1 x 10 doser
687131
Mæslinge vaccine
1 dosis
687136
Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 1. vacc.
50 doser
687142
Pandemrix, risikopt. over 65 år, 1. vacc.
50 doser
687143
Pandemrix, risikopt. 6 md. til 64 år, 2. vacc.
50 doser
687144
Pandemrix, risikopt. over 65 år, 2. vacc
50 doser
687145
Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner
500 doser
687146
Pandemrix, kritisk/prioriteret sundhedspers, regioner og kommuner
50 doser
687147
Pandemrix, sundhedspersonale i øvrigt, regioner og kommuner
50 doser
687148
Pandemrix, nøglepersoner
50 doser
687149
Pandemrix
5 x 10 doser
685512
Pandemrix
1 x 10 doser
685513
Pandemrix, generel befolkning
50 doser
687150
Rubella vaccine
1 dosis
687135
Sensitin M. Avium RS 10
1,5 ml
687119
Sensitin M. Bovis RS 7
1,5 ml
687120
Sensitin M. Fortuitum RS 20
1,5 ml
687121
Sensitin M. Intracelluare RS 23
1,5 ml
687122
Sensitin M. Kansasii RS 30
1,5 ml
687123
Sensitin M. Marinum RS 170
1,5 ml
687124
Sensitin M. Scrofulaceum RS 95
1,5 ml
687125
Serum mod hugorme
10 ml
687126
Serum mod hugorme
4 ml
687129
Serum Hugorme (ViperaTab)
2 htgl. a 100mg
687138
Viperfav
1 dosis á 4 ml
687152

     
Bilag 2.6 Varenumre til radioaktive lægemidler fra sygehusapoteker og producenter af radioaktive lægemidler
Lægemiddelgruppe
ATC-kode
Varenummer
Diagnostiske radioaktive lægemidler – centralnervesystemet
V09A
686002
Diagnostiske radioaktive lægemidler – knogler
V09B
686003
Diagnostiske radioaktive lægemidler – nyre og urinveje
V09C
686004
Diagnostiske radioaktive lægemidler – lever, galde, knoglemarv og lymfesystemet
V09D
686005
Diagnostiske radioaktive lægemidler – åndedrætsorganer
V09E
686006
Diagnostiske radioaktive lægemidler – skjoldbruskkirtel
V09F
686007
Diagnostiske radioaktive lægemidler – hjerte og kredsløb
V09G
686008
Diagnostiske radioaktive lægemidler - betændelsestilstande og infektionspåvisning
V09H
686009
Diagnostiske radioaktive lægemidler – tumor påvisning
V09I
686010
Magistrelle radioaktive lægemidler, hvor ATC-kode ikke kan angives
 
686000
Radioaktive lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens § 25, stk. 2. Anvendes kun, hvis ATC-kode ikke kan angives
 
686001
Terapeutiske radioaktive lægemidler - midler mod betændelsestilstande
V10A
686012
Terapeutiske radioaktive lægemidler - smertelindrende
V10B
686013
Øvrige diagnostiske radioaktive lægemidler
V09X
686011
Øvrige terapeutiske radioaktive lægemidler
V10X
686014

         
Bilag 2.7 Varenumre til diacetylmorphin fra virksomheder, der er indehaver af Lægemiddelstyrelsens tilladelse til forhandling og udlevering af diacetylmorphin
Lægemiddel
ATC-kode
Form
Styrke/mængde
Varenummer
Diaphin
N02AA09
Pulver til injektionsvæske
100mg/ml - 15 htgl. x 10 g.
689001

         
Bilag 2.8 Varenumre til magistrelle lægemidler til veterinær brug
Lægemiddel
Form
Mængde
Styrke
Varenummer
Acetylcystein
Klysma
200 ml
40 mg/ml
686189
Acetylcystein-Gentamycin
Øjendråber
5 ml
50 + 3 mg/ml
686190
Ammoniumchlorid
Infusions-
koncentrat
100 ml
5,3 g/l
686171
Apomorphinhydrochlorid
Injektions-
væske
1 ml
10 mg/ml
686137
Atropinsulfat
Injektions-
væske
10 ml
1 mg/ml
686149
Atropinsulfat
Injektions-
væske
10 ml
10 mg/ml
686172
Bromhexidhydrochlorid
Oralt pulver
125 g
30 mg/gr
686191
Citrat-glukose, stærk
Opløsning
100 ml
citronsyre 8 mg/ml, natriumcitrat 22 mg/ml, glucose 25 mg/ml
686173
Glucose
Infusions-
koncentrat
1 L
50%
686174
Kalium/natrium/glucose
Infusions-
koncentrat
1 L
15 g/l + 23 g/l + 500 g/l
686175
Kaliumbromid
Oral opløsning
500 ml
100 mg/ml
686192
Kaliumbromid
Oral opløsning
500 ml
200 mg/ml
686193
Kaliumchlorid
Infusions-
koncentrat
20 ml
14,9 g/l
686176
Kaliumcitrat
Tabletter
100 stk.
500 mg
686194
Kaliumiodid
Afdelte pulvere
5 g
100 %
686177
L-lysinhydrochlorid
Tabletter
20 stk.
500 mg
686195
Lobelinhydrochlorid
Injektions-
væske
10 ml
10 mg/ml
686154
Medicinsk kul
Oral opløsning
1 L
160 mg/ml
686196
Mepyramin
Injektionsvæske
20 ml
25 mg/ml
686197
Methyltestosteron, 17 alfa
Opløseligt pulver
20 mg
100 %
686178
Natriumbicarbonat
Infusions-
væske
500 ml
84 mg/ml
686179
Natriumchlorid
Infusions-
koncentrat
1 L
90g/l
686180
Natriumchlorid
Infusions-
væske
1 L
75g/l
686181
Natriumdioctylsulfosuccinat
Oral opløsning
100 ml
50 mg/ml
686155
Neostigmin
Injektions-
væske
10 ml
2,5 mg/ml
686182
Polyvidon
Skyllevæske
500 ml
20 mg/ml
686198
Prednisolon
Afdelte pulvere
20 stk.
100 mg
686199
Prednisolon
Afdelte pulvere
10 stk.
500 mg
686200
Prednisolon og mepyramin
Afdelte pulvere
10 stk.
40 mg + 1 g
686201
Ringer acetat
Infusions-
væske
250 ml
komb.
686183
Ringer chlorid
Infusions-
koncentrat
1 L
komb.
686184
Sulfacombin: Sulfadiazin/sulfadimidin/sulfamerazin/saccharinnatrium/saccharose/carboxymethylcelluloseslim
Mikstur
40 ml
100 mg/ml (33 + 33 + 33 mg/ml)
686202
Taurin
Tabletter
100 stk.
250 mg
686203
Thiaminhydrochlorid
Injektionsvæske
10 ml
250 mg/ml
686144
Zinkchlorid
Vandig
opløsning
100 ml
50%
686204
Zinkoxid
Premix
1 kg
100% (80% Zn)
686167
Zinkoxid
Premix
5 kg
100% (80% Zn)
686168
Zinkoxid
Premix
10 kg
100% (80% Zn)
686169
Zinkoxid
Premix
25 kg
100% (80% Zn)
686170
Zinkoxid
Oralt pulver
1 kg
100% (80% Zn)
686185
Zinkoxid
Oralt pulver
5 kg
100% (80% Zn)
686186
Zinkoxid
Oralt pulver
10 kg
100% (80% Zn)
686187
Zinkoxid
Oralt pulver
25 kg
100% (80% Zn)
686188
Veterinære lægemidler på udleveringstilladelse:
       
Avatec
Premix
20 kg
150 mg/g
686301
Florfenicol (Aquaflor)
Premix
100 g
50%
686692
Florfenicol (Aquaflor)
Premix
2 kg
50%
686693
Lignocain
Injektions-
væske
100 ml
20 mg + 0,0125 mg/ml
686051

       
Bilag 2.9 Varenumre til lægemiddelpakninger fra Veterinærinstituttet DTU
Varenavn
Enhed
ATC-kode
Varenummer
Alphaject 3000
500 ml
QI10A
689133
Autovac. E-coli til høns
1000 doser
QI01A
689146
Autovac Furunculose
1 dosis
QI07A
689152
Autovaccine impetigo Vet.
20 doser
QI09A
689141
Autovaccine impetigo VET.
100 doser
QI09A
689142
Avinew
1000 doser
QI01A
689123
Avinew
2000 doser
QI01A
689124
AviPro ILT
1000 doser
QI01A
689114
Coglamune
50 ml
QI09A
689109
Coliserum Vet.
1 dosis
QI02A
689144
Covexin 8 A
50 ml
QI09A
689108
Cunivac Jet
1 dosis
QI08A
689155
Diluant Palmipede
500 doser
QI01A
689126
Dindoral
1000 doser
QI01C
689129
Distox Plus (IR)
250 doser
QI20C
689132
Emulsibac-SS
100 ml
QI09A
689110
Farrowsure Plus B
10 doser
QI09A
689111
Gallimune FluH5N9
1000 doser
QI01A
689149
Gallimune ND-IB-EDS-ART(407)
1000 doser
QI01A
689118
Haemo shield 4 Vet.
100 ml
QI09A
689106
Hepatovax m.solvens
500 doser
QI01B
689148
Hybermune-RE
1000 ml
QI05A
689153
Hyobac App2 Vet.
100 ml
QI09A
689105
Hyosin DNT Vet.
10 doser
QI09A
689102
Hyosin DNT Vet.
25 doser
QI09A
689103
Nobilis CAV P4 m/solvens
1000 doser
QI01A
689119
Nobilis Dilavia
1000 doser
QI01A
689120
Nobilis Erysipelas
500 doser
QI01C
689130
Nobilis Reo Inact.
1000 doser
QI01A
689116
Nobilis Rhino CV
1000 doser
QI01A
689117
Norvax Minova 4WD
500 ml
QI10
689147
Palmivax Vet. m/solvens
500 doser
QI01D
689127
Pirodog
1 dosis
QI07A
689154
Porcilis AR-T w/o
20 ml
QI09A
689100
Poulvac diluent
400 ml
QI01C
689151
Poulvac I-ND
500 ml
QI01A
689122
Poulvac Marek HVT m.solv.
2000 doser
QI01C
689150
Poulvac NDW
2000 doser
QI01A
689121
Poulvac Pabac 4
1000 doser
QI01A
689115
Poulvac TRT-kun til kalkuner
2000 doser
QI01C
689128
Salmonella dublin serum Vet.
1 dosis
QI02A
689145
Serum mod tarmbrand (USA)
50 ml
QI09A
689107
Suivac APP
50 doser
QI09A
689104
Suivac DNT
25 doser
QI09A
689101
Suivac EDT
100 doser
QI09A
689112
Suivac PRRS - IN
50 doser
QI09A
689113
Ødemsyge serum
50 ml
QI09A
689143
Artervac
1 dosis
QI05A
689135
Cunivak Myxo
10 x 1 ml
QI08A
689138
Cunivak Myxo
10 ml
QI08A
689139
Cunivak Myxo
1 ml
QI08A
689140
Duramune 8 DAPPI + LC
25 x 1 doser
QI07A
689136
Eurican Herpes
1 dosis
QI07A
689137
Febrivac Dist
5 x 1 doser
QI20D
689131
Tetanusserum
5 ml
QI05A
689134
Vaxiduk (+ Palmipede)
500 doser
QI01B
689125

Varenumre til anden anvendelse
 
   
Bilag 2.10 Diverse
 
 
Varenummer
Homøopatiske lægemidler
685802
Tryghedskasse, lægemidler
685244
Tryghedskasse, ikke lægemidler
685245
   
Varenummer uoplyst
 
Håndkøb, frihandelsvarer
222222
Industrispecialitet
555555
Magistrelle lægemidler, der er underkastet § 4 i receptbekendtgørelsen, når de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
666666
Lægemidler på udleveringstilladelse i henhold til lægemiddellovens § 29
685800
Sprit (magistrel)
777777
Magistrelle lægemidler, hvis de ikke er nævnt andet sted i bilag 2
888888
Uden avance
999999
   
Gebyrer
 
Telefonreceptgebyr
100000
Udbringningsgebyr
100030
Administrationsgebyr
100035
Vagtgebyr
100050
Leverancehonorar
100090
Dosispakningsgebyr – pakket fra eget apotek
688001
Dosispakningsgebyr – pakket fra andet apotek
688002
Dosisekspeditionsgebyr
688003
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra eget apotek)
688004
Servicegebyr (dosispakning – pakket fra andet apotek)
688005
Servicegebyr (dosisekspedition)
688006
Dosispakningsgebyr ved salg mellem apoteker
688007
Levering af apoteksforbeholdte lægemidler fra håndkøbsudsalg
688010
Udbringningsgebyr - beboere på institutioner og udbringning via hjemmeplejen 
688017
Udbringningsgebyr - e-handel
688018
Recepturgebyr og eventuelt færdigblandingsgebyr indgår i ekspeditionens pris, jf. punkt 3.16.
   
Rabatter
Rabat på liberaliserede lægemidler til produktionsdyr
686310
   
Udligning
Udligning af for meget eller for lidt udbetalt tilskud (CTR)
100015
   
Salg af dosisdispenserede lægemidler til andre apoteker
Salg af dosisdispenserede lægemidler mellem to apoteker.
688000

Officielle noter

1) jf. § 39 stk. 1 i lov nr. 1180 af 12. december 2005 om lægemidler

2) jf. § 7 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 749 af 1. juli 2008 om euforiserende stoffer