Den fulde tekst

Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.

(Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 501 af 6. juni 2007 om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), som ændret senest ved § 1 i lov nr. 630 af 11. juni 2010 og § 1 i lov nr. 631 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 1, indsættes efter »klubtilbud«: », herunder det nødvendige antal pladser i dagtilbud 30 timer om ugen til børn omfattet af § 11, stk. 5,«.

2. § 11, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Omfanget af sprogstimuleringen skal på baggrund af sprogvurderingen efter stk. 1 og 2 fastsættes ud fra det enkelte barns behov for sprogstimulering, jf. dog stk. 4 og 5.«

3. § 11, stk. 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der gives et sprogstimuleringstilbud på 15 timer om ugen til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.

Stk. 5. Når mindst en af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, ikke er i beskæftigelse, skal kommunalbestyrelsen i stedet for tilbuddet efter stk. 4 give et sprogstimuleringstilbud i form af en plads 30 timer om ugen i et dagtilbud efter § 19, stk. 2 og 3, eller § 21, stk. 2 og 3, til tosprogede børn, der ikke er i dagtilbud, og som på baggrund af en sprogvurdering efter stk. 2 vurderes at have behov for sprogunderstøttende aktiviteter.«

Stk. 5-7 bliver herefter stk. 6-8.

4. I § 11, stk. 5, der bliver stk. 6, ændres »stk. 3« til: »stk. 3-5«.

5. I § 11, stk. 6, der bliver stk. 7, ændres »stk. 1-3« til: »stk. 1-5«.

6. I § 11 indsættes som stk. 9:

»Stk. 9. Ministeren fastsætter regler om, at i tilfælde, hvor den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen, bor i samme husstand med en ægtefælle eller lever med en samlever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens beskæftigelsesstatus indgå i kommunens vurdering af, om forældrene er i beskæftigelse. I forlængelse heraf vil der blive fastsat regler om, at i tilfælde, hvor en forælder er enlig forsørger, er det alene den enlige forsørgers beskæftigelsesstatus, der skal indgå i kommunens vurdering. Der vil endvidere blive fastsat regler om, at forældre til et tosproget barn, der er optaget i et dagtilbud 30 timer om ugen, har pligt til at oplyse kommunen om ændringer i deres beskæftigelsesstatus.«

7. Overskriften »Børnemiljøvurdering« efter § 11 udgår.

8. Efter § 11 indsættes før overskriften »Forældrebestyrelse«:

»§ 12. Forældre til børn, der skal sprogvurderes efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuelt modtage sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, har pligt til at lade deres barn deltage i sprogvurderingen og en eventuel sprogstimulering eller i en sprogstimulering, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves af den sprogstimulering, som kommunen tilbyder.

Stk. 2. Kommunen skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, hvis forældrene ikke overholder deres pligt efter stk. 1 og den manglende overholdelse ikke beror på undskyldelige omstændigheder. Afgørelsen er gældende for det kvartal, der følger efter kvartalet, hvor afgørelsen er truffet.

Stk. 3. Kommunen skal, forud for at et barn skal modtage en sprogvurdering efter § 11, stk. 1 og 2, og eventuel sprogstimulering efter § 11, stk. 3-5, oplyse barnets forældre om, at manglende overholdelse af forældrenes pligt efter stk. 1 kan medføre, at kommunalbestyrelsen efter stk. 2 træffer en afgørelse om standsning af børneydelsen.

Stk. 4. Forældre, der selv vil varetage sprogstimulering af barnet, skal meddele dette skriftligt til kommunen, forud for at sprogstimuleringen påbegyndes. Meddelelsen skal som minimum indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i sprogstimuleringen, hvor sprogstimuleringen skal foregå, og hvem der skal varetage sprogstimuleringen af barnet.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at føre tilsyn med den sprogstimulering, som forældre selv varetager efter stk. 1.«

9. I § 43, stk. 1, nr. 3, ændres »dagtilbud, og« til: »dagtilbud,«.

10. I § 43, stk. 1, nr. 4, ændres »dagtilbud.« til: »dagtilbud, og«.

11. I § 43, stk. 1, indsættes som nr. 5:

»5) tilskud, når et barn med behov for sprogstimulering er optaget i et sprogstimuleringstilbud i form af en plads i et dagtilbud 30 timer om ugen, jf. § 11, stk. 5.«

§ 2

I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret bl.a. ved lov nr. 318 af 30. april 2008, § 2 i lov nr. 1411 af 27. december 2008 og § 1 i lov nr. 624 af 11. juni 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 1609 af 22. december 2010, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 6, ændres »standses, og« til: »standses,«.

2. I § 2, stk. 1, nr. 7, ændres »ydelsen.« til: »ydelsen, og«.

3. I § 2 indsættes som nr. 8:

»8) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har truffet afgørelse efter dagtilbudslovens § 12, stk. 2, om standsning af børneydelsen.«

§ 3

I lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 755 af 24. juni 2010, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, 2. og 3. pkt., ophæves.

2. I § 9 a, stk. 1, nr. 3, ændres »4. pkt.« til: »2. pkt.«

3. I § 9 d, stk. 6, ændres »1. eller 2. pkt.« til: »1. pkt.«, og »4. pkt.« ændres til: »2. pkt.«

4. I § 9 h, stk. 1, ændres »4. pkt.« til: »2. pkt.«

5. § 9 h, stk. 2, ophæves.

6. Overskriften før § 15 a udgår.

7. § 15 a ophæves.

8. § 23, nr. 3, affattes således:

»3) tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt til særlig støtteundervisning i dansk af tosprogede elever og«

9. § 23, nr. 4, ophæves.

Nr. 5 bliver herefter nr. 4.

10. § 28, stk. 2, ophæves.

11. § 33, stk. 2, ophæves.

Stk. 3 bliver herefter stk. 2.

12. I § 37, stk. 1, udgår »herunder børn i sprogstimulering efter § 1, stk. 2, 2. pkt.,«.

13. § 37, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bopælskommunen returnerer en attesteret fortegnelse efter stk. 1 til skolen over elever, som kommunen har godkendt som hjemmehørende i kommunen, og som ikke er tilmeldt folkeskolen, en anden fri grundskole eller en efterskole.«

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2011, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Dagtilbudslovens § 12, stk. 2 og 3, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 8, og § 2 træder i kraft den 1. januar 2012.

Stk. 3. § 3 træder i kraft den 1. august 2011.

Stk. 4. Dagtilbudslovens § 11, stk. 5, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 3, finder ikke anvendelse for børn, der har modtaget en sprogvurdering og sprogstimulering efter dagtilbudslovens § 11, stk. 2 og 3, før den 1. juli 2011.

Givet på Amalienborg, den 5. april 2011

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Benedikte Kiær

Omtryksnote
  • 24-08-2011:
  • Loven er omtrykt, da teksten »Under Vor Kongelige Hånd og Segl« før regentens eller rigsforstanderens navn på grund af en fejl i den tekniske produktion af forskriften var udeladt. Fejlen vedrører således ikke lovens indhold.