Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om særlige køretøjer på havne- og terminalområder (Godshåndtering og rangering af sættevogne)

I medfør af § 68, stk. 1, § 69, stk. 2, § 70, stk. 3, § 82, stk. 4, § 84, stk. 1, § 85, stk. 1, § 86, stk. 2, og § 118, stk. 8, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1320 af 28. november 2010, fastsættes:

Formål

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer godshåndtering på afmærket havne- og terminalområde med motorredskaber, traktorer samt påhængskøretøjer dertil.

Stk. 2. Bekendtgørelsen regulerer desuden rangering af sættevogne ved hjælp af terminaltraktorer på afmærket havne- og terminalområde samt på åbent havne- og terminalområde.

Definitioner

§ 2. Ved afmærket havne- og terminalområde forstås i denne bekendtgørelse et afgrænset område (havn, terminal, fabriksområde, oplagsplads, forbindelsesvej, mv.), der er udpeget af politiet og afmærket jf. § 9, stk. 2, hvor der under særlig hensyntagen til trafiksikkerheden kan udføres godshåndtering med store motorredskaber, traktorer og påhængskøretøjer, samt rangering af sættevogne ved hjælp af terminaltraktorer.

§ 3. Ved åbent havne- og terminalområde forstås i denne bekendtgørelse et afgrænset område, (havn, terminal, fabriksområde, oplagsplads, forbindelsesvej mv.), der er udpeget af politiet, jf. § 9, stk. 3, hvor der under særlig hensyntagen til trafiksikkerheden kan udføres rangering af sættevogne ved hjælp af terminaltraktorer.

§ 4. Ved roll-trailer forstås i denne bekendtgørelse et påhængskøretøj, der er forsynet med faste ringe og lavt, fladt lad.

Stk. 2. Ved ophalervogn forstås i denne bekendtgørelse et påhængskøretøj, der er beregnet til håndtering af både.

§ 5. Ved terminaltraktor forstås i denne bekendtgørelse enten en traktor, der i fabrikantens originale udførelse er opbygget som terminaltraktor til rangering af sættevogne, eller en tidligere lastbil til sættevogn, der efter ombygning er godkendt som terminaltraktor af en synsvirksomhed.

§ 6. Ved godshåndtering forstås i denne bekendtgørelse håndtering og flytning af såvel deleligt som udeleligt gods.

Afmærket havne- og terminalområde

§ 7. Køretøjer efter § 1, stk. 1, som anvendes på området, må overskride de i dimensionsbekendtgørelsen fastsatte grænser for dimensioner.

Stk. 2. Køretøjer efter § 1, stk. 1, som anvendes på området, må overskride de i dimensionsbekendtgørelsen fastsatte grænser for akseltryk og totalvægt såfremt køretøjets ejer/bruger forudgående har indhentet tilladelse fra den relevante vejmyndighed. Ved kørsel skal føreren medbringe tilladelsen eller kopi heraf.

Stk. 3. Køretøjer efter § 1, stk. 1, er ved kørsel på området undtaget fra krav om

1) syn, bortset fra traktorer,

2) registrering, bortset fra traktorer,

3) særtransporttilladelse,

4) klassificeringsattest, og

5) evt. ledsagebil.

Stk. 4. Registreret terminaltraktor må i afmærket havne- og terminalområde anvendes til rangering af registrerede sættevogne til biler. Tilkoblingsanordningerne skal passe til hinanden, og sættevognens faktiske totalvægt må ikke overstige den vægt, som terminaltraktoren ifølge fabrikanten må trække. Sættevogn skal ikke være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj (rød trekant med spidsen opad).

Stk. 5. Roll-trailer og ophalervogn skal ikke være forsynet med bremser og lygter, men skal i lygtetændingstiden være forsynet med lygtebom med to baglygter, to stoplygter, to blinklygter og to reflekser, medmindre det afmærkede havne- og terminalområde er fuldt oplyst.

Stk. 6. Såfremt et køretøj eller et vogntog i belæsset eller i ubelæsset stand overskrider dimensionerne i dimensionsbekendtgørelsen, skal de afmærkes med gul(e) afmærkningslygte(r), synlig(e) fra alle sider.

Stk. 7. Fører af et motorredskab skal under kørsel medbringe dokumentation for, at køretøjet er ansvarsforsikret efter færdselslovens regler.

Åbent havne- og terminalområde

§ 8. Registreret terminaltraktor må i åbent havne- og terminalområde anvendes til rangering af registrerede sættevogne til biler. Tilkoblingsanordningerne skal passe til hinanden og sættevognens faktiske totalvægt må ikke overstige den vægt, som terminaltraktoren ifølge fabrikanten må trække. Sættevogn skal ikke være forsynet med afmærkning af langsomtkørende køretøj (rød trekant med spidsen opad).

Stk. 2. Fører af terminaltraktor skal være i besiddelse af gyldigt kørekort til kategori C/E.

Stk. 3. Fører af terminaltraktor skal ved kørsel medbringe kopi af en af politiet godkendt beskrivelse af/kort over det af politiet udpegede område.

Udpegning af områder

§ 9. Politiet udpeger havne- og terminalområder, jf. §§ 2 og 3, i samarbejde med de relevante vejmyndigheder, eventuelt efter anmodning fra relevante virksomheder.

Stk. 2. Områder, der udpeges efter § 2, skal afmærkes ved skiltning med hastighedsbegrænsning på 30 km/t eller derunder, samt advarselstavler A99 (anden fare), med undertavle ’Truck-kørsel’. På forbindelsesveje kan der dog fastsættes en højere hastighedsgrænse.

Stk. 3. Politiet godkender en beskrivelse af /kort over områder udpeget i henhold til § 3.

Stk. 4. Udpegningen kan eventuelt være tidsbegrænset.

Stk. 5. Politiets afgørelse efter §§ 2 eller 3 kan indbringes for Trafikstyrelsen.

Straf og ikrafttrædelse

§ 10. Overtrædelse af § 7, stk. 2, § 7, stk. 4, 2. pkt., § 7, stk. 5-7, og § 8, stk. 1, 2. pkt., § 8, stk. 2, og 3, samt kørsel i strid med § 7, stk. 4 og § 8, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Ved overtrædelse af reglen om totalvægt efter § 7, stk. 4, 2. pkt. og § 8, stk. 1, 2. pkt. med køretøjer med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg udmåles en skærpet bøde.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011.

Stk. 2. Den 1. juli 2012 ophæves §§ 35 og 36 i bekendtgørelse nr. 374 af 23. april 2007 om særtransport, samt cirkulæreskrivelse af 27. januar 1975 om anvendelse af gaffeltrucks og traktorer samt påhængsvogne hertil i havneområder.

Trafikstyrelsen, den 27. maj 2011

Carsten Falk Hansen

/ Ib Rasmussen