Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32009R1069
 
32011R0142
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde produktionsdyr1)

I medfør af § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for selvdøde produktionsdyr og aflivede produktionsdyr, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder ikke anvendelse for døde akvakulturdyr, hobbyfjerkræ samt pelsdyr, der sendes direkte til en pelsningscentral.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Produktionsdyr: Klovbærende dyr, dyr af hesteslægten, pelsdyr og fjerkræ.

2) CHR: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale Husdyrbrugsregister

3) CHR-nummer: Et unikt nummer der anvendes i CHR til identifikation af en bestemt geografisk beliggenhed.

4) Ejer: Den, der i CHR er registreret som ejer af en besætning.

5) Opbevaringsplads: Plads til opbevaring af døde produktionsdyr indtil afhentning, hvor dyrene stammer fra en eller flere besætninger på samme CHR-nummer. Opbevaringspladsen skal være beliggende på det CHR-nummer, de døde produktionsdyr stammer fra.

6) Afhentningsplads: Plads til opbevaring af døde produktionsdyr indtil afhentning, hvor dyrene stammer fra besætninger med samme ejer, og hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre. Afhentningspladsen skal have samme ejer som de besætninger, der leverer døde produktionsdyr til afhentningspladsen.

7) Kølebrønd: Et nedgravet vandtæt anlæg med sider og bund samt et låg, der gør anlægget tilgængeligt for fyldning og tømning ovenfra, og hvor temperaturen ikke overstiger 8° C.

8) Køleanlæg: En container, rum, kølebrønd eller anden enhed, hvor temperaturen ikke overstiger 8° C, og som anvendes til opbevaring af døde produktionsdyr, indtil afhentning. Køleanlæg kan benyttes til opbevaring af døde produktionsdyr fra:

a) En eller flere besætninger på samme CHR-nummer. Køleanlægget skal være beliggende på det CHR-nummer, de døde produktionsdyr stammer fra.

b) Besætninger med samme ejer, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre. Køleanlægget skal have samme ejer som de besætninger, der leverer døde produktionsdyr til køleanlægget.

c) Besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre. Køleanlægget skal være godkendt som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter efter biproduktforordningen artikel 24, nr. 1. h).

9) Fryseanlæg: En container, rum eller anden enhed til opbevaring af døde produktionsdyr på frost, indtil afhentning. Fryseanlæg kan benyttes til opbevaring af døde produktionsdyr fra:

a) En eller flere besætninger på samme CHR-nummer. Fryseanlægget skal være beliggende på det CHR-nummer, de døde produktionsdyr stammer fra.

b) Besætninger med samme ejer, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre. Fryseanlægget skal have samme ejer som de besætninger, der leverer døde produktionsdyr til fryseanlægget.

c) Besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre. Fryseanlægget skal være godkendt som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter efter biproduktforordningen artikel 24, nr. 1. h).

10) Opbevaringsfacilitet: Fællesbetegnelse for opbevaringsplads, afhentningsplads, køleanlæg og fryseanlæg.

11) Container på køl: Container eller anden enhed til opbevaring af døde produktionsdyr på køl, og hvor afhentning af de døde produktionsdyr i containeren sker fra en opbevaringsplads eller afhentningsplads.

12) Container på frost: Container eller anden enhed på frost til opbevaring af døde produktionsdyr, og hvor afhentning af de døde produktionsdyr i containeren sker fra en opbevaringsplads eller afhentningsplads.

13) Afhentning: Afhentning af døde produktionsdyr til destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg eller til anden bortskaffelse i henhold til biproduktforordningen.

14) Biproduktforordningen: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002.

15) Gennemførelsesforordningen: Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv.

Krav til opbevaring af døde produktionsdyr

§ 3. Døde produktionsdyr skal opbevares på en opbevaringsfacilitet indtil afhentning, jf. dog stk. 3 og § 4.

Stk. 2. Indtil afhentning skal døde produktionsdyr opbevares på en måde, der sikrer dem mod ådselædende dyr og under sådanne forhold at opbevaringen ikke udgør risiko for spredning af smitstoffer.

Stk. 3. Et produktionsdyr, der dør eller aflives på græsningsarealer uden opbevaringsfaciliteter, og hvor græsningsarealet ikke fysisk grænser op til det CHR-nummer, som dyret er flyttet fra, kan transporteres til det nærmeste sted, hvorfra det kan afhentes, eller til den opbevaringsfacilitet, der ejes eller benyttes af dyrets ejer.

§ 4. Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test, må ikke opbevares i fryseanlæg eller i container på frost.

Krav til placering af opbevaringsfacilitet

§ 5. For at forebygge smittespredning skal opbevaringsfaciliteten være placeret i passende afstand fra offentlig vej, produktionsbygninger og arealer med produktionsdyr.

Stk. 2. Opbevaringsfaciliteten skal være placeret ved fast tilkørselsvej.

Krav til køleanlæg og fryseanlæg til brug for besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre

§ 6. Køleanlæg og fryseanlæg, til brug for besætninger med forskellige ejere, hvor besætningerne er fordelt på flere CHR-numre, skal opfylde følgende krav:

1) Før ibrugtagning skal anlægget godkendes af fødevareregionen som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter, jf. artikel 24, nr. 1. h) i biproduktforordningen.

2) Afstanden mellem CHR-nummeret hvor anlægget er beliggende og CHR-numrene, der leverer døde produktionsdyr til anlægget, må maksimalt være 3 km.

3) Ejeren af anlægget skal sikre, at der til enhver tid foreligger en opdateret liste over CHR-numre og besætningsnumre, der leverer døde produktionsdyr til anlægget. Listen skal på forlangende forevises fødevareregionen.

§ 7. Ansøgning om godkendelse som kategori 2 anlæg til håndtering af animalske biprodukter skal indsendes til fødevareregionen.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

1) CHR-nummeret hvor anlægget er beliggende.

2) Tegninger med en situationsplan, som angiver anlæggets beliggenhed i forhold til bygninger, veje, nabobebyggelser m.m.

3) En beskrivelse af anlæggets drift.

4) En beskrivelse af anlæggets egenkontrolprogram efter biproduktforordningens artikel 28.

Stk. 3. Ved væsentlige ændringer i anlægget, anlæggets drift, egenkontrol eller andre oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen, skal der indsendes ny ansøgning om godkendelse til fødevareregionen.

Krav til transporten af døde produktionsdyr undervejs til opbevaringsfaciliteten

§ 8. Transport af døde produktionsdyr skal leve op til bestemmelserne i biproduktforordningens artikel 21, nr. 1 samt gennemførelsesforordningens artikel 17 og bilag VIII, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Transport af døde produktionsdyr fra en eller flere ejendomme ad privat vej, hvor kun ejeren/ejerne af ejendommene har vej-ret, skal ske så smittespredning forebygges.

Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr der opbevares på en opbevaringsplads eller afhentningsplads

§ 9. Døde produktionsdyr, der opbevares på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr, der opbevares i lukket container på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, kan afvente, indtil containeren er fyldt, jf. dog stk. 6. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest 5 dage efter, at påfyldning af containeren er begyndt.

Stk. 3. For døde produktionsdyr, der opbevares i lukket container på køl eller frost, og hvor afhentning af de døde produktionsdyr i containeren sker fra en opbevaringsplads eller afhentningsplads, kan tilmelding til afhentning afvente, indtil containeren er fyldt, jf. dog stk. 6. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest 3 uger efter, at påfyldning af containeren er begyndt.

Stk. 4. I pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning af døde pelsdyr, der opbevares i lukket container, afvente, indtil containeren er fyldt. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest ved pelsningssæsonens afslutning.

Stk. 5. Uden for pelsningssæsonen kan tilmelding til afhentning af døde pelsdyr, der opbevares i lukket container på køl eller frost på en opbevaringsplads eller afhentningsplads, afvente, indtil containeren er fyldt. Dog skal tilmelding til afhentning ske senest 3 måneder efter, at påfyldning af containeren er begyndt.

Stk. 6. Stk. 2 og 3 gælder ikke døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test.

Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr der opbevares i køleanlæg

§ 10. Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr, der opbevares i et køleanlæg, kan afvente, indtil køleanlægget er fyldt, jf. dog stk. 2. Dog skal tilmelding til afhentning ske, så afhentning sker senest 6 uger efter, fyldning af køleanlægget er begyndt.

Stk. 2. Døde drøvtyggere, hvorfra der skal udtages prøvemateriale til TSE-test, skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt og senest 24 timer efter konstatering af dødsfald.

Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr der opbevares i fryseanlæg

§ 11. Tilmelding til afhentning af døde produktionsdyr, der opbevares i et fryseanlæg, kan afvente, indtil fryseanlægget er fyldt. Dog skal tilmelding til afhentning ske, så afhentning sker senest 3 måneder efter fyldning af fryseanlægget er begyndt.

Handelsdokumenter og sporbarhed

§ 12. For de dyrearter, hvor flytning af dyr skal registreres i CHR, er det tilladt at benytte et alternativt system i stedet for handelsdokumenter ved national transport af døde produktionsdyr til afhentningspladser, køleanlæg eller fryseanlæg samt fra opbevaringsfaciliteter til destruktion på et godkendt forarbejdningsanlæg, jf. biproduktforordningen art. 21, nr. 3. og art. 22.

Stk. 2. Ved anvendelsen af et alternativt system, skal følgende betingelser være opfyldt:

1) Flytning af døde produktionsdyr skal registreres i CHR.

2) Besætningsejeren skal opbevare en faktura fra forarbejdningsanlægget som dokumentation for afhentning af de døde produktionsdyr. Fakturaen skal opbevares i mindst 2 år.

3) Forarbejdningsanlægget skal opbevare chaufførens køresedler i mindst 2 år.

Betaling, straf og ikrafttræden

§ 13. Udgifter, som følge af pligter i medfør af denne bekendtgørelse, er Fødevarestyrelsen uvedkommende.

§ 14. Med bøde straffes den, der overtræder § 3, stk. 1-2, §§ 4-6, § 7, stk. 3, § 8, stk. 2, §§ 9-11 eller § 12, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er:

1) forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. juni 2011.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 439 af 11. maj 2007 om opbevaring af døde dyr.

Fødevarestyrelsen, den 1. juni 2011

Per Henriksen

/ Heidi Rohde Herkild

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder visse bestemmelser fra Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (forordningen om animalske biprodukter), EU-Tidende L 300, side 1, samt Kommissionens forordning (EU) Nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv, EU-Tidende 2011 L 54, side 1. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke den nævnte forordnings umiddelbare gyldighed i Danmark.