Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 14 a, stk. 4, nr. 2, i lov om ændring af lov om Danmarks Nationalbank

I medfør af § 21, stk. 6, i lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love, fastsættes, at § 14 a, stk. 4, nr. 2, i lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank, som affattet ved § 16, nr. 1, i lov nr. 579 af 1. juni 2010 om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love, træder i kraft den 15. juni 2011.

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 9. juni 2011

Brian Mikkelsen

/ Hans Høj