Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Gebyr for certificerede energimærkningsfirmaer

Kapitel 3   Gebyr for tekniske eksperter og firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter

Kapitel 4   Gebyr for deltagelse i optagelseskurser m.v.

Kapitel 5   Opkrævning af gebyr

Kapitel 6   Honorar for energimærkning

Kapitel 7   Honorar for eftersyn af kedel- og varmeanlæg

Kapitel 8   Generelt om honorar og pristalsregulering

Kapitel 9   Klageadgang m.v.

Kapitel 10   Gebyrer og honorarer i forbindelse med uvildige eksperters udførelse af energimærkninger

Kapitel 11   Gebyrer og honorarer i forbindelse med uvildige eksperters eftersyn af kedel- og varmeanlæg

Kapitel 12   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

I medfør af § 24, stk. 3, nr. 1-3, og § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse omhandler fastsættelse, opkrævning og betaling af følgende gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger, bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger:

1) Gebyrer for indberetning af energimærkninger af bygninger.

2) Gebyrer for indberetning af energimålinger og energisyn af oliefyrede kedel- og varmeanlæg i bygninger.

3) Gebyrer for ansøgning om godkendelse og fornyet godkendelse som teknisk ekspert.

4) Gebyrer for aflæggelse af teoretisk prøve og for deltagelse i introduktionskurser, optagelseskurser og efteruddannelseskurser m.v.

5) Maksimale honorarer for energimærkning af bygninger.

6) Maksimale honorarer for energimålinger og energisyn af oliefyrede kedel- og varmeanlæg i bygninger.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) SEEB: Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. SEEB er et sekretariat etableret af Energistyrelsen til blandt andet at varetage opgaver vedrørende energimærkningsordningen og eftersynsordningen for kedel- og varmeanlæg, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.

2) Uvildig ekspert: En ekspert til attestering (energimærkning) af bygninger eller til eftersyn af kedel- og varmeanlæg i et andet EU-land i medfør af national lovgivning eller administrative bestemmelser om uvildige eksperter, som gennemfører bestemmelserne i artikel 10 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne, som omarbejdet ved artikel 17 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/31/EU af 19. maj 2010.

Kapitel 2

Gebyr for certificerede energimærkningsfirmaer

§ 3. Certificerede energimærkningsfirmaer omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til registrering af certificerede energimærkningsfirmaer, tilsyn, kontrol, kvalitetssikring, drift af registre og andre IT-systemer samt anden administration vedrørende energimærkningsordningen. Omkostningerne fordeles på de enkelte firmaer, således at hvert firma betaler et beløb som nævnt i stk. 2-4 i forbindelse med indberetningen af en energimærkning.

Stk. 2. Der betales kr. 130, når det certificerede energimærkningsfirma indberetter en energimærkning af en bygning med en af følgende anvendelseskoder i BBR (kodenummer i parentes), jf. dog stk. 3:

1) Fritliggende enfamiliehus (120).

2) Række-, kæde- eller dobbelthus (130).

3) Stuehus til landbrugsejendom (110).

4) Sommerhus (510).

5) Etagebolig med et samlet etageareal under 300 m2 (140).

Stk. 3. Der betales kr. 110, når det certificerede energimærkningsfirma indberetter en energimærkning af et enfamiliehus med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der er energimærket uden bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 4. Der betales kr. 265, når det certificerede energimærkningsfirma indberetter en energimærkning af en bygning i en kategori, som ikke er nævnt i stk. 2.

Kapitel 3

Gebyr for tekniske eksperter og firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter

§ 4. Tekniske eksperter og firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter, omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til de tekniske eksperters godkendelse og fornyede godkendelse, inddragelse af godkendelse, registrering, tilsyn og kontrol med de tekniske eksperters virksomhed, kvalitetssikring, drift af registre og andre IT-systemer samt anden administration vedrørende eftersynsordningen. Omkostningerne fordeles på de enkelte tekniske eksperter og firmaer, således at hver teknisk ekspert betaler beløb som nævnt i stk. 2 og 3, når der ansøges om godkendelse eller fornyet godkendelse som teknisk ekspert, og hvert firma betaler et beløb som nævnt i § 5 i forbindelse med indberetningen af en energimåling eller et energisyn.

Stk. 2. Ved ansøgning om godkendelse som teknisk ekspert betales et gebyr på kr. 1.200.

Stk. 3. Ved ansøgning om fornyet godkendelse som teknisk ekspert betales et gebyr på kr. 650.

§ 5. Der betales kr. 2, når der indberettes en energimåling af et oliefyret kedelanlæg.

Stk. 2. Der betales kr. 10, når der indberettes et energisyn af et oliefyret kedel- og varmeanlæg.

Kapitel 4

Gebyr for deltagelse i optagelseskurser m.v.

§ 6. Deltagere betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med aflæggelse af Energistyrelsens teoretiske prøve for energikonsulenter i certificerede energimærkningsfirmaer.

Stk. 2. Certificerede energimærkningsfirmaer betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med deres energikonsulenters og andre medarbejderes deltagelse i introduktionskurser og efteruddannelseskurser m.v., dog maksimalt kr. 3.500 pr. kursusdag.

Stk. 3. Tekniske eksperter betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i optagelseskurser, obligatoriske efteruddannelseskurser og andre efteruddannelseskurser m.v., dog maksimalt kr. 3.500 pr. kursusdag.

Kapitel 5

Opkrævning af gebyr

§ 7. Gebyrer efter §§ 3-6 opkræves af SEEB.

§ 8. Gebyr for indberetning af energimærkning, jf. § 3, stk. 2-4, opkræves hos de certificerede energimærkningsfirmaer ved indberetningen. Det er en forudsætning for indberetning, at der senest samtidigt sker betaling af gebyret.

§ 9. Gebyr for ansøgning om godkendelse som teknisk ekspert og gebyr for ansøgning om fornyet godkendelse som teknisk ekspert, jf. § 4, stk. 2 og 3, opkræves hos ansøgeren eller den tekniske ekspert i forbindelse med modtagelse af ansøgning om godkendelse eller fornyet godkendelse. Ved afslag på ansøgning om godkendelse eller fornyet godkendelse tilbagebetales det indbetalte gebyr ikke.

Stk. 2. Gebyr for indberetning af energimåling og energisyn, jf. § 5, opkræves hos de firmaer, der beskæftiger tekniske eksperter, ved indberetningen. Det er en forudsætning for indberetning, at der senest samtidigt sker betaling af gebyret.

§ 10. Gebyr for aflæggelse af teoretisk prøve for energikonsulenter i certificerede firmaer, jf. § 6, stk. 1, opkræves hos deltageren i forbindelse med tilmeldingen til prøven.

Stk. 2. Gebyr for deltagelse i introduktionskurser og efteruddannelseskurser for energikonsulenter og andre medarbejdere i certificerede energimærkningsfirmaer, jf. § 6, stk. 2, opkræves hos det certificerede energimærkningsfirma i forbindelse med tilmeldingen til det pågældende kursus.

Stk. 3. Gebyr for deltagelse i optagelseskurser, obligatoriske efteruddannelseskurser, andre efteruddannelseskurser m.v. for tekniske eksperter, jf. § 6, stk. 3, opkræves hos deltageren i forbindelse med tilmeldingen.

§ 11. Beløbene efter § 8 og § 9, stk. 2, betales senest samtidig med indberetningen.

Stk. 2. Beløbene efter § 9, stk. 1, betales ved ansøgningen om godkendelse eller fornyet godkendelse som teknisk ekspert.

Stk. 3. Beløbene efter § 10 betales ved tilmeldingen til prøven eller kurset.

§ 12. Gebyrerne reguleres i henhold til Statens Budgetvejledning, hvis gebyrindtægterne ikke svarer til Energistyrelsens langsigtede gennemsnitsomkostninger fordelt på de enkelte eftersyns- og mærkningsordninger.

Kapitel 6

Honorar for energimærkning

§ 13. Certificerede energimærkningsfirmaer må ved energimærkning af et en- eller flerfamiliehus med anvendelseskode 110, 120, 130 eller 140, eller sommerhus med anvendelseskode 510 ikke kræve højere honorar end følgende, jf. dog stk. 3 og § 14 om nedsættelse af honorar:

1) Under 100 m2: Maksimalt kr. 5.526 inkl. moms.

2) 100-199 m2: Maksimalt kr. 6.079 inkl. moms.

3) 200-299 m2: Maksimalt kr. 6.631 inkl. moms.

Stk. 2. Honorarer efter stk. 1 beregnes på baggrund af det samlede opvarmede etageareal for bygningen omfattet af mærkningen, beregnet i henhold til Håndbog for energikonsulenter, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 3. Hvis der foretages fælles energimærkning af flere bygninger med anvendelseskode 130, gælder de i stk. 1 nævnte maksimumshonorarer, når bygningerne tilsammen ikke overstiger 299 m2.

Stk. 4. Ved energimærkning af enfamiliehuse med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der energimærkes uden bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, må honoraret ikke være højere end kr. 1000 inkl. moms pr. bygning.

§ 14. De i § 13, stk. 1, nævnte honorarer nedsættes med følgende beløb:

1) Kr. 331 inkl. moms, hvis ejendommen er opført efter 1. januar 1980.

2) Kr. 1.105 inkl. moms, hvis der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet i henhold til de fra den 1. september 2006 gældende regler.

3) Kr. 221 inkl. moms, hvis det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

Kapitel 7

Honorar for eftersyn af kedel- og varmeanlæg

§ 15. Hvis de lovpligtige energimålinger og energisyn af kedel- og varmeanlæg udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, må de tekniske eksperter ikke kræve højere honorar end:

1) kr. 295 inkl. moms for en energimåling af et oliefyret kedelanlæg og

2) kr. 1.076 inkl. moms for et energisyn af et oliefyret kedel- og varmeanlæg.

Stk. 2. Hvis de lovpligtige energimålinger og energisyn af kedel- og varmeanlæg ikke udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, må de tekniske eksperter ikke kræve højere honorar end:

1) kr. 516 inkl. moms for en energimåling af et oliefyret kedelanlæg og

2) kr. 1.299 inkl. moms for et energisyn af et oliefyret kedel- og varmeanlæg.

Kapitel 8

Generelt om honorar og pristalsregulering

§ 16. Honorarer efter kapitel 6 og 7 er inklusive alle omkostninger.

§ 17. Størrelsen af honorarer efter kapitel 6 og 7 er fastsat pr. 1. januar 2011 og pristalsreguleres af Energistyrelsen med virkning fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset beregnet ud fra indekset i oktober måned. Energistyrelsen offentliggør størrelsen af de maksimale pristalsregulerede honorarer på Energistyrelsens hjemmeside.

Kapitel 9

Klageadgang m.v.

§ 18. Klage over det certificerede energimærkningsfirmas og den tekniske eksperts fastsættelse af honorar efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Energistyrelsen.

Stk. 2. Energistyrelsen kan i forbindelse med en klagesag efter stk. 1 pålægge det certificerede firma eller den tekniske ekspert at tilbagebetale honoraret delvist.

§ 19. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til Energiklagenævnet eller til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10

Gebyrer og honorarer i forbindelse med uvildige eksperters udførelse af energimærkninger

§ 20. Bestemmelserne i § 3, § 6, stk. 2, §§ 7 og 8, § 10, stk. 2, §§ 11-14 og 16-19 og § 22, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse for en uvildig ekspert, der med henblik på at udføre energimærkninger af bygninger er lovligt etableret i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med, og som midlertidigt eller lejlighedsvist udfører energimærkninger som godkendt energikonsulent her i landet, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger. Dette gælder uanset om eksperten er tilknyttet et certificeret energimærkningsfirma.

Kapitel 11

Gebyrer og honorarer i forbindelse med uvildige eksperters eftersyn af kedel- og varmeanlæg

§ 21. Uanset om der er en tilknytning til et firma, der beskæftiger tekniske eksperter, finder bestemmelserne i § 4, stk. 1, § 5, § 6, stk. 3, §§ 7 og 9, § 10, stk. 3, §§ 11-12 og 15-19 og § 22, stk. 2, tilsvarende anvendelse for følgende:

1) Uvildige eksperter, der med henblik på at udføre energimålinger og energisyn af kedel- og varmeanlæg er lovligt etablerede i et andet EU-land, i et EØS-land eller i et andet land, som EU har indgået aftale med, og som midlertidigt eller lejlighedsvist udfører energimålinger eller energisyn som teknisk ekspert her i landet, jf. bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.

2) Uvildige eksperter fra et andet EU-land, et EØS-land eller et andet land, som EU har indgået aftale med, der er fast etablerede her i landet med henblik på at udføre energimålinger og energisyn af kedel- og varmeanlæg, jf. bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.

Kapitel 12

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2011, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i § 11, jf. §§ 8-10, opkræves gebyrer i perioden frem til den 1. juni 2011 på følgende måde:

Beløb efter § 8 opkræves månedligt og betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt.

Beløb efter § 9, stk. 2, opkræves senest ved indberetningen og betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt.

Beløb efter § 9, stk. 1, og § 10 opkræves i forbindelse med modtagelse af ansøgning eller tilmelding og betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt. Gebyr for aflæggelse af prøver skal dog være betalt inden diplom eller godkendelse fremsendes til energikonsulenten, den tekniske ekspert eller den uvildige ekspert.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 452 af 10. juni 2008 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger ophæves.

§ 23. For personligt beskikkede konsulenter, registrerede energikonsulentfirmaer og fast etablerede tjenesteydere, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, finder bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 6, stk. 2, §§ 7 og 8, § 10, stk. 1 og 2, §§ 11-14 og 16-19 og § 22, stk. 2, tilsvarende anvendelse i relation til energimærkninger udarbejdet og indberettet inden 1. maj 2011.

Stk. 2. Der betales kr. 220, når den personligt beskikkede energikonsulent eller fast etablerede tjenesteyder indberetter en energimærkning af en bygning med en af følgende anvendelseskoder i BBR (kodenummer i parentes), jf. dog stk. 3:

1) Fritliggende enfamiliehus (120).

2) Række-, kæde- eller dobbelthus (130).

3) Stuehus til landbrugsejendom (110).

4) Sommerhus (510).

5) Etagebolig med et samlet etageareal under 300 m2 (140).

Stk. 3. Der betales kr. 180, når den personligt beskikkede energikonsulent eller fast etablerede tjenesteyder indberetter en energimærkning af et enfamiliehus med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der er energimærket uden bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 4. Der betales kr. 370, når den personligt beskikkede energikonsulent eller fast etablerede tjenesteyder indberetter en energimærkning af en bygning i en kategori, som ikke er nævnt i stk. 2.

§ 24. For interne energikonsulenter, jf. bekendtgørelse om energimærkning af bygninger, finder bestemmelserne i § 3, stk. 1, § 6, stk. 2, §§ 7 og 8, § 10, stk. 1 og 2, §§ 11-12 og 18-19 og § 22, stk. 2, tilsvarende anvendelse i relation til energimærkninger udarbejdet og indberettet inden 1. maj 2011.

Stk. 2. Der betales kr. 220, når den interne energikonsulent indberetter en energimærkning af en bygning med en af følgende anvendelseskoder i BBR (kodenummer i parentes), jf. dog stk. 3:

1) Fritliggende enfamiliehus (120).

2) Række-, kæde- eller dobbelthus (130).

3) Stuehus til landbrugsejendom (110).

4) Sommerhus (510).

5) Etagebolig med et samlet etageareal under 300 m2 (140).

Stk. 3. Der betales kr. 180, når den interne energikonsulent indberetter en energimærkning af et enfamiliehus med anvendelseskode 110, 120 eller 130, der er energimærket uden bygningsgennemgang i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 4. Der betales kr. 370, når den interne energikonsulent indberetter en energimærkning af en bygning i en kategori, som ikke er nævnt i stk. 2.

Klima- og Energiministeriet, den 27. januar 2011

Lykke Friis

/ Ib Larsen