Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Omfattede ydelser

Kapitel 2   Dokumentation for det udførte arbejde

Kapitel 3   Betaling for det udførte arbejde

Kapitel 4   Indberetning af det fradragsberettigede beløb

Kapitel 5   Særligt vedrørende grænsegængere

Kapitel 6   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet

I medfør af § 8 V, stk. 5, i ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse af nr. 1365 af 29. november 2010, som ændret ved § 1 i lov nr. 572 af 7. juni 2011, fastsættes:

Kapitel 1

Omfattede ydelser

§ 1. Forsøgsordningen giver skattefradrag for lønudgifter til hjælp og istandsættelse i hjemmet. Følgende arbejdsydelser er omfattet heraf:

1)
Serviceydelser i hjemmet
 
a)
Almindelig rengøring m.v.:
   
i)
Vask og aftørring af flader i boligen
   
ii)
Rengøring af toilet og bad
   
iii)
Støvsugning, gulvvask og boning
   
iv)
Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.v.
   
v)
Opvask
   
vi)
Tøjvask og strygning
 
b)
Vinduespudsning
   
i)
Indvendig vinduespudsning
   
ii)
Udvendig vinduespudsning
 
c)
Børnepasning
   
i)
Børnepasning i hjemmet
   
ii)
Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktivitet
 
d)
Almindeligt havearbejde m.v.
   
i)
Græsslåning
   
ii)
Hækkeklipning
   
iii)
Lugning
   
iv)
Beskæring af buske og træer
   
v)
Snerydning
2)
Vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger
 
a)
Boligens ydre rammer
   
i)
Reparation, renovering, isolering og udskiftning af tag, herunder tagrender og afløb
   
ii)
Reparation eller udskiftning af ruder og vinduer og terrassedøre med glas
   
iii)
Reparation eller udskiftning af yderdøre, terrassedøre m.v.
   
iv)
Reparation, maling og isolering af ydervægge
   
v)
Forbedring af boligens tilgængelighed for handicappede
   
vi)
Fornyelse eller etablering af dræn
   
vii)
Radonsikring
   
viii)
Installation af solfangere og solceller
 
b)
Boligens indre rammer
   
i)
Reparation eller fornyelse af køkken og bad
   
ii)
Gulvarbejder
   
iii)
Brandsikring, herunder nettilsluttede røgalarmer
   
iv)
Installation eller forbedring af ventilation
   
v)
Installation eller forbedring af afløbsinstallationer
   
vi)
Reparation eller udskiftning af vandinstallationer
   
vii)
Reparation eller fornyelse af elinstallationer
   
viii)
Reparation eller udskiftning af olie- eller gasfyrskedler og varmeanlæg
   
iv)
Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
   
x)
Udskiftning eller reparation af fjernvarme units
   
xi)
Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
   
xii)
Reparation, installation eller udskiftning af biokedelanlæg
   
xiii)
Maler- og tapetserarbejder

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte arbejdsydelser vedrørende vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger, skal være udført af en virksomhed, der er momsregistreret i Danmark. For så vidt angår de i stk. 1 nævnte serviceydelser i hjemmet kan arbejdet tillige være udført af en person, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udgang og er fuldt skattepligtig til Danmark.

Kapitel 2

Dokumentation for det udførte arbejde

§ 2. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

1) oplysninger om det udførte arbejde,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem der har udført arbejdet i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer,

4) dato for arbejdets udførelse, og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Kapitel 3

Betaling for det udførte arbejde

§ 3. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

1) overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank), eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

Kapitel 4

Indberetning af det fradragsberettigede beløb

§ 4. Det er en betingelse for fradraget, at den skattepligtige foretager elektronisk indberetning til skattemyndighederne af følgende oplysninger:

1) oplysning om lønudgiftens størrelse,

2) oplysning om hvilken type arbejde, der er udført,

3) oplysning om hvem der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder og CPR-nr. for personer, og

4) oplysning om datoen for betalingen for arbejdet.

§ 5. Den skattepligtige erklærer ved indberetningen:

1) at de afgivne oplysninger er rigtige,

2) at arbejdet er udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige havde fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse, og

3) at der ikke er ydet offentligt tilskud til det udførte arbejde, jf. ligningslovens § 8 V, stk. 4.

§ 6. Indberetningen skal være foretaget inden udgangen af februar måned i året efter det indkomstår, hvor betalingen for det udførte arbejde er foretaget.

Kapitel 5

Særligt vedrørende grænsegængere

§ 7. For skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) er det en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har skriftlig eller elektronisk dokumentation for det udførte arbejde. Dokumentationen kan bestå i en faktura, en serviceerklæring eller anden aftale om arbejdets udførelse, og skal indeholde følgende:

1) oplysninger om hvilken type arbejde, der er udført,

2) oplysninger om lønudgiftens størrelse,

3) oplysninger om hvem, der har udført arbejdet, i form af CVR-nr. for virksomheder eller VAT-nr. for så vidt angår udenlandske virksomheder, og CPR-nr. for personer eller tilsvarende udenlandsk personlig identifikation, inklusive fulde navn og adresse,

4) dato for arbejdets udførelse, og

5) stedet/adressen for arbejdets udførelse.

Stk. 2. Det er endvidere en betingelse for fradraget, at den skattepligtige har dokumentation for sin betaling for det udførte arbejde. Betalingen skal dokumenteres ved et kontoudtog eller en kvittering for gennemført betalingsoverførsel i form af:

1) overførsel via pengeinstitut, konto til konto eller kontant til konto,

2) overførsel via internet (netbank), eller

3) elektronisk betaling med betalingskort.

§ 8. For skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) kan de i § 1 nævnte arbejdsydelser vedrørende vedligeholdelse og reparation af eksisterende helårsboliger, udføres af en virksomhed, der er momsregistreret i et EU-/EØS-land, og for de i § 1 nævnte serviceydelser i hjemmet tillige af en person, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år og er fuldt skattepligtig i et EU-/EØS-land. Det er en betingelse, at det pågældende EU-/EØS-land skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

§ 9. Skattepligtige omfattet af afsnit I A i kildeskatteloven (grænsegængere) selvangiver oplysninger om fradragsberettigede lønudgifter og skal ikke foretage elektronisk indberetning efter § 4.

Kapitel 6

Ikrafttræden

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2011 og har virkning for arbejde, der udføres og betales i perioden fra og med den 1. juni 2011 til og med den 31. december 2013, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 3 og § 7, stk. 2, har virkning fra og med den 1. juli 2011.

Skatteministeriet, den 29. juni 2011

Peter Christensen

/ Annemette Ottosen