Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse

I medfør af § 1, stk. 2 og 3, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering ved videregående uddannelser, som ændret ved lov nr. 560 af 18. juni 2012, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse, hvor optagelsen koordineres af Den Koordinerede Tilmelding.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse for al kommunikation mellem en ansøger og en uddannelsesinstitution samt mellem en ansøger og Den Koordinerede Tilmelding.

§ 2. Ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse, hvor optagelsen koordineres af Den Koordinerede Tilmelding, sker digitalt ved brug af optagelsesportalen www.optagelse.dk.

Stk. 2. Øvrig kommunikation mellem en ansøger og en uddannelsesinstitution i forbindelse med optagelsen kan ske ved brug af den e-mailadresse, som ansøgeren har oplyst ved sin ansøgning på optagelse.dk, gennem anvendelse af Digital Post på www.borger.dk eller ved brug af et internt digitalt system, som uddannelsesinstitutionen stiller til rådighed for ansøgeren, herunder ved oplysning om brugernavn og kode, som giver ansøgeren adgang til at sende og modtage digitale beskeder fra uddannelsesinstitutionen.

Stk. 3. Hvis uddannelsesinstitutionen vurderer, at der foreligger særlige forhold, der gør, at ansøgeren ikke må forventes at kunne anvende den digitale selvbetjeningsløsning, skal uddannelsesinstitutionen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 1. Uddannelsesinstitutionen bestemmer, hvordan ansøgning omfattet af 1. pkt. skal indgives.

Stk. 4. En digital ansøgning anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for uddannelsesinstitutionen.

§ 3. Ansøgere, som søger optagelse på en videregående uddannelse, hvor optagelsen koordineres af Den Koordinerede Tilmelding, skal ansøge ved brug af digital signatur med et sikkerhedsniveau svarende til OCES-standarden eller højere, fx den offentlige digitale signatur NemID.

Stk. 2. Udenlandske ansøgere eller andre, der er afskåret fra at få eller anvende den offentlige digitale signatur NemID eller Digital Signatur, skal anvende anden sikker identifikation i form af et erstatningspersonnummer og en e-mail-adresse ved ansøgning om optagelse på en videregående uddannelse.

Stk. 3. Erstatningspersonnummeret tildeles af optagelse.dk.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2012.

Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, den 21. november 2012

Inge Mærkedahl

/ Rikke Lise Simested