Den fulde tekst

Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, lønsumsafgiftsloven og forskellige andre love

(Skattefritagelse for avancer af selskabers unoterede porteføljeaktier og forhøjelse af lønsumsafgiften for den finansielle sektor)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I aktieavancebeskatningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 20. juni 2011, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 624 af 14. juni 2011 og senest ved § 2 i lov nr. 922 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 4 B indsættes før overskriften før § 5:

»Definition af skattefri porteføljeaktier

§ 4 C. Ved skattefri porteføljeaktier forstås aktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og som ejes af et selskab m.v., der ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i porteføljeselskabet, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier, der er ejet af et livsforsikringsselskab.

Stk. 3. Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at porteføljeselskabet er et aktie- eller anpartsselskab, som er skattepligtigt efter selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, eller et tilsvarende udenlandsk selskab.

Stk. 4. Det er en betingelse for, at aktier er omfattet af stk. 1, at værdien af porteføljeselskabets beholdning af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, opgjort gennemsnitligt over det forudgående regnskabsår for porteføljeselskabet ikke overstiger 85 pct. af porteføljeselskabets egenkapital ved udgangen af samme regnskabsår. For porteføljeselskabets første regnskabsår anvendes dog det førstkommende regnskab som grundlag for opgørelsen. Hvis porteføljeselskabet har bestemmende indflydelse, jf. ligningslovens § 2, stk. 2, over et andet selskab, hvis aktier ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, og egenkapital, som svarer til porteføljeselskabets direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.

Stk. 5. Skattefri porteføljeaktier omfatter ikke aktier omfattet af §§ 4 A og 4 B, konvertible obligationer eller tegningsretter til konvertible obligationer.«

2. Overskriften før § 8 affattes således:

»Datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og skattefri porteføljeaktier

Selskaber m.v.«

3. § 8 affattes således:

»§ 8. Gevinst og tab ved afståelse af datterselskabsaktier, koncernselskabsaktier og porteføljeaktier omfattet af § 4 C medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.«

4. Overskriften før § 9 affattes således:

»Skattepligtige porteføljeaktier m.v.

Selskaber m.v.«

§ 2

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 14. november 2012, som ændret ved § 4 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 15, stk. 4, 5. pkt., indsættes efter »litra b«: », og i det tilfælde, hvor det modtagende selskabs aktier i det indskydende selskab er omfattet af definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens § 4 C«.

2. I § 15, stk. 5, 3. pkt., indsættes efter »§ 16 A, stk. 3, nr. 1,«: »og i de tilfælde, hvor aktierne i det indskydende selskab er omfattet af definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens § 4 C,«.

3. I § 15 a, stk. 1, 5. pkt., indsættes efter »mindst 10 pct. af kapitalen«: »eller aktier, der er omfattet af definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens § 4 C,«.

4. I § 15 a, stk. 2, 4. pkt., ændres »er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 4 B« til: »er omfattet af definitionen af koncernselskabsaktier i aktieavancebeskatningslovens § 4 B eller definitionen af skattefri porteføljeaktier i aktieavancebeskatningslovens § 4 C«.

§ 3

I kursgevinstloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1121 af 14. november 2012, som ændret ved § 7 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 5 i lov nr. 922 af 18. september 2012 og § 2 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 1, 2. pkt., og stk. 4, nr. 1, ændres »§§ 4 A og 4 B« til: »§§ 4 A-4 C«.

§ 4

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 28. oktober 2011, som ændret bl.a. ved § 8 i lov nr. 433 af 16. maj 2012 og § 1 i lov nr. 591 af 18. juni 2012 og senest ved § 1 i lov nr. 926 af 18. september 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 A, stk. 2, indsættes som nr. 5:

»5) Forskellen mellem afståelsessummen pr. aktie og den nye anskaffelsessum, når et selskab, der er skattepligtigt efter selskabsskatteloven eller fondsbeskatningsloven, har afstået skattefri porteføljeaktier som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 4 C og inden for 6 måneder efter afståelsen erhverver skattefri porteføljeaktier i samme selskab. Dette gælder dog kun, hvis afståelsessummen er højere end den nye anskaffelsessum og der er udloddet udbytte i perioden mellem afståelsen og erhvervelsen.«

2. I § 16 A, stk. 3, nr. 1, indsættes som litra d:

»d) Det modtagende selskab ejer skattefri porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, i det selskab, der likvideres, og mindst 50 pct. af aktiverne i det selskab, der likvideres, består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller der inden for de seneste 3 år forud for likvidationen er foretaget en overdragelse af sådanne aktier til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab, jf. § 2, stk. 3.«

3. I § 16 B, stk. 1, indsættes efter »pågældende værdipapirer,«: »eller til et selskab, hvorover det selskab, der har udstedt de pågældende værdipapirer, har bestemmende indflydelse, jf. § 2, stk. 2,«.

4. I § 16 B, stk. 2, nr. 2, indsættes som litra d:

»d) Det afstående selskab ejer skattefri porteføljeaktier, jf. aktieavancebeskatningslovens § 4 C, i det selskab, der likvideres, og mindst 50 pct. af aktiverne i det selskab, der likvideres, består af direkte eller indirekte ejede datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, eller der inden for de seneste 3 år forud for likvidationen er foretaget en overdragelse af sådanne aktier til selskabets direkte eller indirekte aktionærer eller til et koncernforbundet selskab, jf. § 2, stk. 3.«

§ 5

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 22. maj 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 520 af 12. juni 2009 og § 1 i lov nr. 1361 af 8. december 2010 og senest ved § 1 i lov nr. 277 af 27. marts 2012, foretages følgende ændring:

1. § 5, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. For virksomheder omfattet af § 4, stk. 2, nr. 1, er afgiften

1) for kalenderåret 2013 10,9 pct. af virksomhedens lønsum,

2) for kalenderåret 2014 11,1 pct. af virksomhedens lønsum,

3) for kalenderåret 2015 11,2 pct. af virksomhedens lønsum,

4) for kalenderåret 2016 11,3 pct. af virksomhedens lønsum,

5) for kalenderåret 2017 11,6 pct. af virksomhedens lønsum,

6) for kalenderåret 2018 11,7 pct. af virksomhedens lønsum,

7) for kalenderåret 2019 12,0 pct. af virksomhedens lønsum,

8) for kalenderåret 2020 12,2 pct. af virksomhedens lønsum og

9) for kalenderåret 2021 og fremefter 12,3 pct. af virksomhedens lønsum.«

§ 6

I lov nr. 624 af 14. juni 2011 om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kursgevinstloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse for gevinst og udbytte af iværksætteraktier m.v.) foretages følgende ændring:

1. §§ 1, 3 og 4 og § 5, stk. 1 og 2, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2013.

Stk. 2. For aktier, for hvilke der er valgt beskatning efter realisationsprincippet, finder aktieavancebeskatningslovens § 33 A ikke anvendelse ved overgang til skattefrihed efter aktieavancebeskatningslovens § 4 C den 1. januar 2013 som følge af denne lov.

Stk. 3. Spaltes et selskab i perioden fra den 1. november 2012 til og med den 31. december 2012, skal de modtagende selskaber anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, hvis det indskydende selskab har valgt at anvende realisationsprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet. De modtagende selskaber kan tidligst fravælge realisationsprincippet for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2013 eller senere. Hvis et eller flere af de i spaltningen deltagende selskaber anvender lagerprincippet ved opgørelse af gevinst og tab på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet, skal alle de selskaber, der indgår i spaltningen, dog anvende lagerprincippet på porteføljeaktier, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Givet på Christiansborg Slot, den 18. december 2012

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Holger K. Nielsen